Показалец 
Протокол
PDF 311kWORD 232k
Сряда, 20 май 2015 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 3.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 4. Внесени документи
 5.Трансфер на бюджетни кредити
 6.Заразяване на маслинови дървета с бактерията Xylella fastidiosa (внесени предложения за резолюция)
 7.Европейската програма за миграция (разискване)
 8.Състав на политическите групи
 9.Състав на комисиите и делегациите
 10.Време за гласуване
  
10.1.Избиране на заместник-председател (гласуване)
  
10.2.График на месечните сесии на Парламента за 2016 г.
  
10.3.Споразумение за търговия, развитие и сътрудничество с Южна Африка (Протокол с оглед присъединяването на Хърватия) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.4.Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма ***II (гласуване)
  
10.5.Информацията, придружаваща паричните преводи ***II (гласуване)
  
10.6.Производството по несъстоятелност ***II (гласуване)
  
10.7.Самостоятелно сертифициране на отговорни вносители на калай, волфрам и тантал, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони ***I (гласуване)
  
10.8.ДЕЛЕГИРАНА ДИРЕКТИВА .../.../ЕС на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, относно освобождаване от ограничение за употребата на кадмий с приложение в осветлението или в светенето на екрани (гласуване)
  
10.9.Делегиран регламент (ЕС) .../... на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 376/2008 по отношение на задължението за представяне на лиценз за внос на етилов алкохол от земеделски произход и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2336/2003 за определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 670/2003 на Съвета за установяване специфични мерки по отношение на пазара на етилов алкохол от земеделски произход (гласуване)
  
10.10.Отпуск по майчинство (гласуване)
  
10.11.Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания (гласуване)
  
10.12.Заразяване на маслинови дървета с бактерията Xylella fastidiosa (гласуване)
 11.Обяснениe на вот
 12.Поправки на вот и намерения за гласуване
 13.Одобряване на протокола от предишното заседание
 14.Доклад за напредъка на Турция през 2014 г. (разискване)
 15.Положението в Етиопия (разискване)
 16.Положението в бившата югославска република Македония (разискване)
 17.Срещата на върха на Източното партньорство (21-22 май) (разискване)
 18.Състав на комисиите и делегациите
 19.Среща на върха между Европейския съюз и Общността на латиноамериканските и карибските държави (10 и 11 юни) (разискване)
 20.Инициативата за младежка заетост (разискване)
 21.Японски китоловни дейности в Антарктика (разискване)
 22.Дневен ред на следващото заседание
 23.Закриване на заседанието
 .Приложение 1 - Избор на заместник-председател на Европейския парламент
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.05 ч.


2. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията относно използването на топла рециклиранa вода за отстраняване на повърхностно микробиологично замърсяване от кланични трупове (D037356/08 - 2015/2693(RPS) - срок: 7.8.2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от амидосулфурон, фенхексамид, крезоксим-метил, тиаклоприд и трифлоксистробин във или върху определени продукти (D038149/02 - 2015/2691(RPS) - срок: 7.7.2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 284/2013 във връзка с преходните мерки по отношение на процедурите относно продуктите за растителна защита (D038716/02 - 2015/2713(RPS) - срок: 13.8.2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI (член 54 от Правилника за дейността)
подпомагаща: AGRI (член 54 от Правилника за дейността), IMCO (член 54 от Правилника за дейността)

- Директива на Комисията за изменение на приложение II и приложение III към Директива 98/83/ЕО относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека (D038826/02 - 2015/2714(RPS) - срок: 13.8.2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за установяване на предвидения в Регламент (ЕИО) № 3924/91 на Съвета „Продком списък“ на промишлените продукти за 2015 г. (D038926/01 - 2015/2680(RPS) - срок: 29.7.2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ECON

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 244/2009 по отношение на изискванията за екопроектиране на ненасочени лампи за бита и Регламент (ЕО) № 245/2009 на Комисията от 18 март 2009 година за прилагане на Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на луминесцентни лампи без вграден баласт, газоразрядни лампи с висок интензитет и баласти и осветители, които могат да работят с такива лампи, както и за отменяне на Директива 2000/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент (ЕС) № 1194/2012 по отношение на изискванията за екопроектиране на насочени лампи, светодиодни лампи и съответното оборудване (D038978/02 - 2015/2689(RPS) - срок: 6.8.2015)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI


3. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)

Следните проекти на делегирани актове бяха предадени на Парламента:

- Делегиран регламент (ЕС) на Комисията за определяне, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета, на допълнителни правила относно замяна на бенефициер и относно съответните отговорности, както и на минимални изисквания, които да бъдат включени в споразуменията за ПЧП, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове (C(2015)02649 – 2015/2681(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 28 Април 2015 г.

Препращане на водещата комисия: REGI (член 54 от Правилника за дейността), EMPL (член 54 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията относно формàта за предаването на данни за разходите за научноизследователска и развойна дейност (C(2015)02676 – 2015/2688(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 30 Април 2015 г.

Препращане на водещата комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на професионални хладилни шкафове за съхранение (C(2015)02874 – 2015/2690(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 5 Май 2015

Препращане на водещата комисия: ITRE

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (C(2015)02884 – 2015/2692(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 6 Май 2015 г.

Препращане на водещата комисия:INTA

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на подпомагането за сектора на пчеларството (C(2015)03035 – 2015/2698(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 11 Май 2015 г.

Препращане на водещата комисия: AGRI


4.  Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 16/2015 - Раздел III - Комисия (N8-0033/2015 - C8-0099/2015 - 2015/2082(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 17/2015 - Раздел III - Комисия (N8-0034/2015 - C8-0100/2015 - 2015/2083(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 2/2015 - Комитет на регионите (N8-0035/2015 - C8-0120/2015 - 2015/2098(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-03 /T/15 - Европейска сметна палата (N8-0036/2015 - C8-0121/2015 - 2015/2099(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 3/2015 - Комитет на регионите (N8-0037/2015 - C8-0123/2015 - 2015/2101(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG


5. Трансфер на бюджетни кредити

В съответствие с член 27, параграф 3 от Финансовия регламент комисията по бюджети взе решение да не повдига възражения спрямо предложения от Европейската комисия проект за трансфер на бюджетни кредити DEC 16/2015 et DEC 17/2015 - Раздел III – Комисия.

В съответствие с член 27, параграф 4 от Финансовия регламент Съветът на Европейския съюз уведоми Бюджетния орган относно одобряването на бюджетни кредити DEC 11/2015, DEC 16/2015 et DEC 17/2015 - Раздел III – Комисия.

В съответствие с член 203, параграф 7 от Финансовия регламент Европейската комисия уведоми Бюджетния орган относно проект за недвижимо имущество във връзка със строежа на сграда "Хранителна сигурност и качество" в град Гел (Белгия).

В съответствие с член 203 от Финансовия регламент комисията по бюджети взе решение да не дава становище спрямо наемането на две сгради от Европейската комисия с цел преместване на персонала й, намиращ се понастоящем в сградата Жан Моне в Люксембург.

В съответствие с член 203, параграф 3 от Финансовия регламент Европейската сметна палата осведоми Бюджетния орган относно работен документ на тема политиката на тази институция по отношение на недвижимото имущество.


6. Заразяване на маслинови дървета с бактерията Xylella fastidiosa (внесени предложения за резолюция)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000038/2015) зададен от Czesław Adam Siekierski, от името на комисията AGRI, към Комисията: Извънредната ситуация с Xylella fastidiosa (2015/2652(RSP)) (B8-0117/2015)

Разискването се състоя на 30 април 2015 (точка 5 от протокола от 30.4.2015 г).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Curzio Maltese, Kateřina Konečná, Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Jean-Luc Mélenchon, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas, João Ferreira и Inês Cristina Zuber, от името на групата GUE/NGL, относно извънредната ситуация, предизвикана от бактерията Xylella (2015/2652(RSP)) (B8-0450/2015);

- Bas Belder и James Nicholson, от името на групата ECR, относно разпространението на заразяването с бактерията Xylella fastidiosa сред маслиновите дървета (2015/2652(RSP)) (B8-0451/2015);

- Esther Herranz García, Albert Deß, Giovanni La Via, Barbara Matera, Dubravka Šuica, József Nagy, Daniel Buda, Marijana Petir, Nuno Melo, Peter Jahr, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Herbert Dorfmann, Ramón Luis Valcárcel Siso, Raffaele Fitto, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Elisabetta Gardini и Владимир Уручев, от името на групата PPE, относно разпространението на заразяването с бактерията Xylella fastidiosa сред маслиновите дървета (2015/2652(RSP)) (B8-0452/2015);

- José Bové, от името на групата Verts/ALE, относно извънредната ситуация, предизвикана от бактерията Xylella 2015/2652(RSP) (B8-0456/2015);

- Paolo De Castro, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi и Victor Negrescu, от името на групата S&D, относно разпространението на заразяването с бактерията Xylella fastidiosa сред маслиновите дървета (2015/2652(RSP)) (B8-0457/2015);

- Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, относно извънредната ситуация, предизвикана от бактерията Xylella (2015/2652(RSP)) (B8-0458/2015).

Гласуване: точка 10.12 от протокола от 20.5.2015 г.


7. Европейската програма за миграция (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Европейската програма за миграция (2015/2648(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (действащ председател на Съвета), Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) и Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, James Carver относно протичането на разскването, Gianni Pittella, от името на групата S&D, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от João Ferreira, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Vicky Ford, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Emmanouil Glezos, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Monika Hohlmeier, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tomáš Zdechovský, Nigel Farage, от името на групата EFDD, Doru-Claudian Frunzulică, за да зададе въпрос „синя карта“ на Nigel Farage (председателят констатира, че не става дума за въпрос), Vicky Maeijer, независим член на ЕП (председателят посочи, че ще сезира Бюрото във връзка с прилагане на процедурата „синя карта“), и Monika Hohlmeier.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Заместник-председател

Изказаха се: Enrique Guerrero Salom, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, Laura Ferrara, Udo Voigt, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Helga Stevens, Nathalie Griesbeck, Martina Anderson, Jean Lambert, Kristina Winberg и Harald Vilimsky.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander Graf LAMBSDORFF
Заместник-председател

Изказаха се: Brice Hortefeux, Jörg Leichtfried, Jussi Halla-aho, Gérard Deprez, Dennis de Jong, Bodil Valero, Rolandas Paksas, Marine Le Pen, Anna Maria Corazza Bildt, Kashetu Kyenge, Branislav Škripek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lola Sánchez Caldentey, Eva Joly, Petr Mach, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, Claude Moraes, Anders Primdahl Vistisen, Eleftherios Synadinos, Salvatore Domenico Pogliese, Sylvie Guillaume, Marek Jurek, Matteo Salvini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, David-Maria Sassoli, Ruža Tomašić, Rosa Estaràs Ferragut, Илияна Йотова, Kazimierz Michał Ujazdowski, Paulo Rangel, Miriam Dalli, Kinga Gál, Miltiadis Kyrkos, Barbara Kudrycka, Ana Gomes, Tomáš Zdechovský, Josef Weidenholzer, Elisabetta Gardini, Kati Piri, Elmar Brok, Elena Valenciano и Patrizia Toia.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Birgit Collin-Langen, Marlene Mizzi, Mirosław Piotrowski, Kostas Chrysogonos, Ivan Jakovčić, Ulrike Lunacek, Csaba Sógor, Monika Flašíková Beňová, Jean Arthuis и Ignazio Corrao.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos и Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Разискването приключи.


8. Състав на политическите групи

Valentinas Mazuronis вече не е член на групата EFDD и се присъедини към групата ALDE, считано от 19 май 2015 г.

Raffaele Fitto вече не е член на групата PPE и се присъедини към групата ECR, считано от 19 май 2015 г.


9. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата ECR следните искания за назначаване:

комисия CONT: Raffaele Fitto на мястото на Bernd Kölmel

Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието: Raffaele Fitto на мястото на Syed Kamall

Делегация за връзки с Япония: Syed Kamall на мястото на Raffaele Fitto

Делегация за връзки с държавите от Магреба и Съюза на арабския Магреб: Raffaele Fitto на мястото на Syed Kamall

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.

°
° ° °

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

Изказаха се: Marek Jurek, относно изказването на Barbara Kudrycka по време на предишното разискване, и Barbara Kudrycka (председателят прави уточнения по отношение на присъствието на Съвета и на Европейския съвет по време на пленарните сесии на Парламента).


10. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


10.1. Избиране на заместник-председател (гласуване)

Председателят съобщи, че е получил кандидатурите на Fabio Massimo Castaldo и Anneli Jäätteenmäki.

Кандидатите оповестиха, че взаимно одобряват кандидатурите си.

Председателят реши да се пристъпи към тайно електронно гласуване.

Пристъпва се към гласуване.

Председателят прочете резултата от гласуването:

Брой гласуващи       692

Гласували          586

Въздържали се       106

Абсолютно мнозинство    294

Получиха:

Anneli Jäätteenmäki       301 гласа

Fabio Massimo Castaldo    285 гласа

(Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение I към Протокола от 20.05.2015 г.).

Председателят обявява Anneli Jäätteenmäki за заместник-председател на Европейския парламент и я поздравява за избирането й.

В съответствие с член 20, параграф 1 от Правилника за дейността тя заема, по ред на старшинството, мястото на заварения заместник председател, в случая десето.


10.2. График на месечните сесии на Парламента за 2016 г.

График на месечните сесии на Европейския парламент за 2016 г. (2015/2695(RSO)): виж предложението на Председателския съвет (точка 5 от протокола от 18.5.2015 г)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

обявено за одобрено

Графикът на месечните сесии на Европейския парламент за 2016 г. бе определен както следва:

- от 18 до 21 януари

- от 1 до 4 февруари

- 24 и 25 февруари

- от 7 до 10 март

- от 11 до 14 април

- 27 и 28 април

- от 9 до 12 май

- 25 и 26 май

- от 6 до 9 юни

- 22 et 23 юни

- от 4 до 7 юли

- от 12 до 15 септември

- от 3 до 6 октомври

- от 24 до 27 октомври

- от 21 до 24 ноември

- 30 ноември и 1 декември

- от 12 до 15 декември

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател


10.3. Споразумение за търговия, развитие и сътрудничество с Южна Африка (Протокол с оглед присъединяването на Хърватия) *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Проектопрепоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз и на държавите членки на допълнителния протокол към Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна, с оглед на присъединяването на Хърватия към Европейския съюз [07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE)] - Комисия по развитие. Докладчик: Davor Ivo Stier (A8-0146/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P8_TA(2015)0200)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.


10.4. Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на директива на Европейския парламент и Съвета за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията [05933/4/2015 - C8-0109/2015- 2013/0025(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчици: Krišjānis Kariņš и Judith Sargentini (A8-0153/2015)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено (P8_TA(2015)0201)


10.5. Информацията, придружаваща паричните преводи ***II (гласуване)

Проектопрепоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно информацията, придружаваща паричните преводи и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1781/2006 [05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчици: Timothy Kirkhope и Peter Simon (A8-0154/2015)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено (P8_TA(2015)0202)


10.6. Производството по несъстоятелност ***II (гласуване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно производството по несъстоятелност (преработен текст) [16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено (P8_TA(2015)0203)


10.7. Самостоятелно сертифициране на отговорни вносители на калай, волфрам и тантал, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони ***I (гласуване)

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система на Съюза за самостоятелно сертифициране на отговорни вносители на калай, волфрам и тантал, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони в рамките на надлежната проверка на веригата на доставки [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P8_TA(2015)0204)

Изказа се Bernd Lange (председател на комисията INTA) , който поиска заседанието да бъде прекъснато за момент, за да му се даде възможност да оцени резултата от гласуването по отношение на измененията заедно с докладчика, докладчиците в сянка и координаторите.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)

Bernd Lange предложи отлагане на гласуването на предложението за законодателна резолюция в съответствие с член 61, параграф 2 от Правилника за дейността.

С електронно гласуване (343 „за“ , 331 „против“ , 9 „въздържал се“ ), Парламентът одобри предложението. Въпросът се изпраща за преразглеждане от компетентната комисия.


10.8. ДЕЛЕГИРАНА ДИРЕКТИВА .../.../ЕС на Комисията за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на приложение III към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, относно освобождаване от ограничение за употребата на кадмий с приложение в осветлението или в светенето на екрани (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0464/2015 (2015/2542(DEA))

(Необходимо е квалифицирано мнозинство за приемането на предложението за резолюция)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0205)


10.9. Делегиран регламент (ЕС) .../... на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 376/2008 по отношение на задължението за представяне на лиценз за внос на етилов алкохол от земеделски произход и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2336/2003 за определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 670/2003 на Съвета за установяване специфични мерки по отношение на пазара на етилов алкохол от земеделски произход (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0440/2015 (2015/2580(DEA))

(Необходимо е квалифицирано мнозинство за приемането на предложението за резолюция)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0206)

Изказвания

Преди гласуването, Dimitris Avramopoulos (член на Комисията), за да направи изявление.


10.10. Отпуск по майчинство (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0453/2015 (2015/2655(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0207)

Изказвания

Gerard Batten.


10.11. Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания (гласуване)

Предложение за резолюция B8-0460/2015 (2015/2684(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P8_TA(2015)0208)


10.12. Заразяване на маслинови дървета с бактерията Xylella fastidiosa (гласуване)

Разискването се състоя на 30 април 2015 г. (точка 5 от протокола от 30.4.2015 г)

Предложението за резолюция беше обявено на 20 май 2015 г. (точка 6 от протокола от 20.5.2015 г).

Предложения за резолюция B8-0450/2015, B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0456/2015, B8-0457/2015 и B8-0458/2015(2015/2652(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0450/2015

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0451/2015

(за замяна на B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0457/2015 и B8-0458/2015)

внесени от следните членове на ЕП:

Esther Herranz García, Nuno Melo, Barbara Matera, Marijana Petir, Giovanni La Via, Ramón Luis Valcárcel Siso, Angélique Delahaye, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Daniel Buda, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Lara Comi и Davor Ivo Stier, от името на групата PPE;

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Michela Giuffrida, Момчил Неков, Tibor Szanyi, Laurenţiu Rebega и Ricardo Serrão Santos, от името на групата S&D;

James Nicholson, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska и Notis Marias, от името на групата ECR;

Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE.

приема се (P8_TA(2015)0209)

(Предложението за резолюция B8-0456/2015 отпада.)


11. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 183 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

График на месечните сесии на Парламента за 2016 г.
Daniel Hannan

Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма - A8-0153/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill, Daniel Hannan, Luke Ming Flanagan, Csaba Sógor, Peter Jahr, Marijana Petir, Bruno Gollnisch и Ivana Maletić

Информацията, придружаваща паричните преводи - A8-0154/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill и Ivana Maletić

Производството по несъстоятелност - A8-0155/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir и Ivana Maletić

Самостоятелно сертифициране на отговорни вносители на калай, волфрам и тантал, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони - A8-0141/2015
Neena Gill, Beatriz Becerra Basterrechea, Jude Kirton-Darling, Daniel Dalton и Martina Anderson

Отпуск по майчинство - B8-0453/2015 (2015/2655(RSP))
Michaela Šojdrová, Markus Pieper, Deirdre Clune, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir и Silvia Costa

Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания - B8-0460/2015 (2015/2684(RSP))
Ádám Kósa, Michaela Šojdrová, Neena Gill, Olga Sehnalová, Luke Ming Flanagan, Deirdre Clune, Marijana Petir, Silvia Costa и Ivana Maletić

Заразяване на маслинови дървета с бактерията Xylella fastidiosa - RC-B8-0451/2015 (2015/2652(RSP))
Rosa D'Amato, Massimo Paolucci, Notis Marias и Marijana Petir.


12. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 14.20 ч., беше възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Adina-Ioana VĂLEAN
Заместник-председател

13. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


14. Доклад за напредъка на Турция през 2014 г. (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Доклад за напредъка на Турция през 2014 г. (2014/2953(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (действащ председател на Съвета) и Christos Stylianides (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Kati Piri, от името на групата S&D, Renate Sommer, от името на групата PPE, Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR, Alexander Graf Lambsdorff, от името на групата ALDE, Takis Hadjigeorgiou, от името на групата GUE/NGL, Bodil Valero, от името на групата Verts/ALE, Marco Affronte, от името на групата EFDD, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Cristian Dan Preda, който отговори също така на три въпроса „синя карта“ от Urmas Paet, Tibor Szanyi и Sofia Sakorafa, Richard Howitt, Anna Elżbieta Fotyga, Неджми Али, Kostas Chrysogonos, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Costas Mavrides, за да зададе въпрос „синя карта“ на Ska Keller, който/която отговори, Edouard Ferrand, Francisco José Millán Mon, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от William (The Earl of) Dartmouth, Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, Ernest Maragall, Fabio Massimo Castaldo, Konstantinos Papadakis, Manolis Kefalogiannis, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Alexander Graf Lambsdorff, Javi López, Bas Belder, Sofia Sakorafa, Marcel de Graaff, Андрей Ковачев, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ангел Джамбазки, Demetris Papadakis, Amjad Bashir и Mario Borghezio.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Изказаха се: Eleni Theocharous, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Eugen Freund, Notis Marias, Franz Obermayr, László Tőkés, Nikos Androulakis, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Илхан Кючюк, Anders Primdahl Vistisen, Eduard Kukan, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Georgios Epitideios, Jan Zahradil, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Petras Auštrevičius, Anna Maria Corazza Bildt, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Eleni Theocharous, Charles Tannock, Dubravka Šuica, Ангел Джамбазки, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Bendt Bendtsen и Lefteris Christoforou.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Birgit Collin-Langen, Costas Mavrides, Doru-Claudian Frunzulică и Josu Juaristi Abaunz.

Изказаха се: Christos Stylianides и Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Kati Piri, от името на комисията AFET, относно доклада на Комисията от 2014 г. за напредъка на Турция 2014/2953(RSP) (B8-0455/2015).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.7 от протокола от 21.5.2015 г.


15. Положението в Етиопия (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Етиопия (2015/2703(RSP))

Christos Stylianides (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Davor Ivo Stier, от името на групата PPE, Kashetu Kyenge, от името на групата S&D, Mirosław Piotrowski, от името на групата ECR, Louis Michel, от името на групата ALDE, Lidia Senra Rodríguez, от името на групата GUE/NGL, Jordi Sebastià, от името на групата Verts/ALE, James Carver, от името на групата EFDD, Marie-Christine Arnautu, независим член на ЕП, Bogdan Brunon Wenta, Josef Weidenholzer, Fabio Massimo Castaldo, Steeve Briois, Alessia Maria Mosca, Julie Ward, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от James Carver, и Ana Gomes.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Gianluca Buonanno и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказа се Christos Stylianides.

Разискването приключи.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)


16. Положението в бившата югославска република Македония (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в бившата югославска република Македония (2015/2704(RSP))

Christos Stylianides (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Eduard Kukan, от името на групата PPE, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Emmanouil Glezos, Richard Howitt, от името на групата S&D, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, от името на групата ALDE, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Georgios Epitideios, Sofia Sakorafa, от името на групата GUE/NGL, Tamás Meszerics, от името на групата Verts/ALE, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sofia Sakorafa, Gerard Batten, от името на групата EFDD, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, Alojz Peterle, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Eleftherios Synadinos, Knut Fleckenstein, Николай Бареков, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Georgios Epitideios, Jozo Radoš, Ulrike Lunacek, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Karol Karski, Ignazio Corrao, Eleftherios Synadinos, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Petras Auštrevičius, Cristian Dan Preda, който/която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от, Ulrike Lunacek и Ангел Джамбазки, Lampros Fountoulis относно протичането на разискването, Сергей Станишев, Филиз Хюсменова, Gianluca Buonanno, Ivan Jakovčić, за да зададе въпрос „синя карта“ на Gianluca Buonanno (Председателят констатира, че не става дума за въпрос с вдигане на „синя карта“), Stanislav Polčák, за да зададе въпрос „синя карта“ на Gianluca Buonanno, който му отговори, Андрей Ковачев, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Tonino Picula, Anna Záborská, Andrej Plenković, Milan Zver, Maria Spyraki и Marijana Petir.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Georgios Kyrtsos, Ruža Tomašić, Илхан Кючюк, Kostas Chrysogonos, Notis Marias, последният относно протичането на разискването, и Igor Šoltes, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Urmas Paet.

Изказаха се: Seán Kelly, относно протичането на разискването, Christos Stylianides и Emmanouil Glezos.

Изказа се Christos Stylianides.

Председателят припомня разпоредбите на член 162, параграф 12 от Правилника за дейността относно възможността за членовете на Парламента, които не са взели думата по време на разскването, да внесат писмена декларация, която ще бъде приложена към пълния стенографски протокол от разискването.

Разискването приключи.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател

Изказа се Notis Marias относно протичането на предишното разискване (председателят внася уточнения).


17. Срещата на върха на Източното партньорство (21-22 май) (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Срещата на върха на Източното партньорство (21-22 май) (2015/2610(RSP))

Изказа се Seán Kelly относно протичането на разискването (председателят внася уточнения).

Zanda Kalniņa-Lukaševica (действащ председател на Съвета) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Jacek Saryusz-Wolski, от името на групата PPE, Knut Fleckenstein, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Petras Auštrevičius, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Tamás Meszerics, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Janusz Korwin-Mikke, независим член на ЕП, Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Karol Karski, Urmas Paet, Miloslav Ransdorf, Bronis Ropė, Bill Etheridge, Zoltán Balczó, Andrej Plenković, Victor Boştinaru, Kosma Złotowski, Ivo Vajgl, Javier Couso Permuy, Tatjana Ždanoka, Jean-Luc Schaffhauser, Tunne Kelam, Andrejs Mamikins, Marek Jurek, Jaromír Štětina, Tibor Szanyi, David McAllister, Eduard Kukan, Andi Cristea, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Michael Gahler и László Tőkés.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Michał Boni, Andrzej Grzyb и Seán Kelly.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Krzysztof Hetman, Notis Marias и Ivan Jakovčić.

Изказа се Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Разискването приключи.


18. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата EFDD следните искания за назначаване:

Делегация за връзки с държавите от Южна Азия: Joëlle Bergeron на мястото на Marco Valli

делегация в парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора: Joëlle Bergeron

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


19. Среща на върха между Европейския съюз и Общността на латиноамериканските и карибските държави (10 и 11 юни) (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Среща на върха между Европейския съюз и Общността на латиноамериканските и карибските държави (10 и 11 юни) (2015/2637(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (действащ председател на Съвета) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Luis de Grandes Pascual, от името на групата PPE, Ramón Jáuregui Atondo, от името на групата S&D, José Inácio Faria, от името на групата ALDE, Marina Albiol Guzmán, от името на групата GUE/NGL, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Francisco José Millán Mon, Carlos Zorrinho, Sofia Sakorafa, Davor Ivo Stier, Constanze Krehl, Inês Cristina Zuber и Francisco Assis.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказа се Zanda Kalniņa-Lukaševica (действащ председател на Съвета).

Разискването приключи.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)


20. Инициативата за младежка заетост (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000051/2015) зададен от Marita Ulvskog, към Съвета: Инициатива за младежка заетост - необходимост от бързо изпълнение на ниво държави членки (2015/2679(RSP)) (B8-0551/2015)

Marita Ulvskog разви въпроса.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (действащ председател на Съвета) отговори на въпроса.

Изказаха се: Elisabeth Morin-Chartier, от името на групата PPE, Brando Benifei, от името на групата S&D, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Anthea McIntyre, от името на групата ECR, Marian Harkin, от името на групата ALDE, Tania González Peñas, от името на групата GUE/NGL, Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE, Laura Agea, от името на групата EFDD, Verónica Lope Fontagné, Jutta Steinruck, Jana Žitňanská, Martina Dlabajová, Karima Delli, Jonathan Arnott, Joëlle Mélin, Agnes Jongerius, Enrique Calvet Chambon, Javi López, Yana Toom, Emilian Pavel, Siôn Simon, Георги Пирински, Evelyn Regner, Thomas Mann и Miapetra Kumpula-Natri.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Sofia Ribeiro, Victor Negrescu, Notis Marias, Андрей Новаков, Илхан Кючюк, Soraya Post, Marijana Petir и Момчил Неков.

Изказа се Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Разискването приключи.


21. Японски китоловни дейности в Антарктика (разискване)

Изявление на Съвета: Японски китоловни дейности в Антарктика (2015/2702(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (действащ председател на Съвета) направи изявление.

Изказаха се: Alojz Peterle, от името на групата PPE, Renata Briano, от името на групата S&D, Catherine Bearder, от името на групата ALDE, Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, Marco Affronte, от името на групата EFDD, Gilles Lebreton, независим член на ЕП, Jo Leinen, Stefan Eck, Doru-Claudian Frunzulică и Ricardo Serrão Santos.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marijana Petir и Notis Marias.

Изказа се Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Разискването приключи.


22. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 557.487/OJJE).


23. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.25 ч.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

генерален секретар

заместник-председател


Приложение 1 - Избор на заместник-председател на Европейския парламент

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

PPE:

Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Macovei, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sernagiotto, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka.

S&D:

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leichtfried, Leinen, Lietz, López, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Rebega, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schulz, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

ECR:

Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jackiewicz, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Messerschmidt, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Škripek, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski.

ALDE:

Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Girauta Vidal, Goerens, Goulard, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paulsen, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström.

GUE/NGL:

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, Glezos, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Konečná, Kyllönen, Le Hyaric, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber.

Verts/ALE:

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Ceballos, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Vana, Ždanoka.

EFDD:

Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo.

NI:

Aliot, Annemans, Arnautu, Balczó, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Chauprade, Dodds Diane, D'Ornano, Epitideios, Ferrand, Fontana, Fountoulis, Goddyn, Gollnisch, de Graaff, Jalkh, Kappel, Korwin-Mikke, Kovács, Lebreton, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Loiseau, López Aguilar, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Papadakis Konstantinos, Philippot, Salvini, Sonneborn, Stuger, Synadinos, Troszczynski, Vilimsky, Voigt, Zarianopoulos, Żółtek.


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Йотова, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Ковачев, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Паунова, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Crowley, Габриел, Händel, Herranz García, Liberadzki, Morvai, Picierno

Правна информация - Политика за поверителност