Indeks 
Protokol
PDF 282kWORD 198k
Onsdag den 20. maj 2015 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)
 3.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 4.Modtagne dokumenter
 5.Bevillingsoverførsler
 6.Udbrud af Xylella fastidiosa, der angriber oliventræer (indgivne beslutningsforslag)
 7.Europæisk dagsorden for migration (forhandling)
 8.De politiske gruppers sammensætning
 9.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 10.Afstemningstid
  
10.1.Valg af en næstformand i Europa-Parlamentet (afstemning)
  
10.2.Parlamentets mødekalender - 2016
  
10.3.Aftale om handel, udvikling og samarbejde med Sydafrika (Protokol for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse af EU) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
10.4.Forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme ***II (afstemning)
  
10.5.Oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler ***II (afstemning)
  
10.6.Insolvensbehandling ***II (afstemning)
  
10.7.Selvcertificering af importører af visse mineraler og metaller med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder ***I (afstemning)
  
10.8.Kommissionens delegerede direktiv …/../EU om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU, for så vidt angår undtagne anvendelser af cadmium i belysnings- og displaysystemer (afstemning)
  
10.9.Kommissionens delegerede forordning (EU) …/… om ændring af forordning (EF) nr. 376/2008 for så vidt angår forpligtelsen til at fremlægge importlicens for landbrugsethanol og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2336/2003 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 670/2003 om specifikke foranstaltninger vedrørende landbrugsethanolmarkedet (afstemning)
  
10.10.Barselsorlov (afstemning)
  
10.11.FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (afstemning)
  
10.12.Udbrud af Xylella fastidiosa, der angriber oliventræer (afstemning)
 11.Stemmeforklaringer
 12.Stemmerettelser og -intentioner
 13.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 14.Statusrapport 2014 for Tyrkiet (forhandling)
 15.Situationen i Etiopien (forhandling)
 16.Situationen i den tidligere jugoslaviske republik Makedonien (forhandling)
 17.Topmøde i Det Østlige Partnerskab (21.-22. maj) (forhandling)
 18.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 19.Topmødet mellem EU og CELAC (10.-11. juni) (forhandling)
 20.Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ (forhandling)
 21.Japanske hvalfangstaktiviteter i Antarktis (forhandling)
 22.Dagsorden for næste møde
 23.Hævelse af mødet
 .Bilag 1 - Valg af en næstformand i Europa-Parlamentet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.05.


2. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om anvendelse af varmt genbrugsvand til at fjerne mikrobiologisk overfladeforurening fra slagtekroppe (D037356/08 - 2015/2693(RPS) - frist: 7.8.2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdier for amidosulfuron, fenhexamid, kresoxymmethyl, thiacloprid og trifloxystrobin i eller på visse produkter (D038149/02 - 2015/2691(RPS) - frist: 7.7.2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 284/2013 for så vidt angår overgangsforanstaltninger for procedurer vedrørende plantebeskyttelsesmidler (D038716/02 - 2015/2713(RPS) - frist: 13.8.2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI (forretningsordenens artikel 54)
rådg.udv.: AGRI (forretningsordenens artikel 54), IMCO (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens direktiv om ændring af bilag II og III til Rådets direktiv 98/83/EF om kvaliteten af drikkevand (D038826/02 - 2015/2714(RPS) - frist: 13.8.2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om fastsættelse for 2015 af Prodcom-listen over industriprodukter som omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 3924/91 (D038926/01 - 2015/2680(RPS) - frist: 29.7.2015)
henvist til: kor.udv.: ECON

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 244/2009 for så vidt angår krav til miljøvenligt design af ikke-retningsbestemte lyskilder i boliger og forordning (EF) nr. 245/2009 i forbindelse med miljøvenligt design af lysstofrør uden indbygget forkobling og højtryksdamplamper samt forkoblinger og armaturer hertil, og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/55/EF og forordning (EU) nr. 1194/2012 for så vidt angår krav til miljøvenligt design af retningsbestemte lyskilder, LED-lyskilder og dertil hørende udstyr (D038978/02 - 2015/2689(RPS) - frist: 6.8.2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI


3. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Parlamentet havde modtaget følgende udkast til delegerede retsakter:

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler for udskiftning af en støttemodtager og for de dermed forbundne forpligtelser og om mindstekrav i offentlig-private partnerskabsaftaler, der finansieres af europæiske struktur- og investeringsfonde, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 C(2015)02649 - 2015/2681(DEA)
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 28. april 2015
Henvist til kor. udv.: REGI (forretningsordenens artikel 54), EMPL (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens delegerede forordning om formatet for fremsendelse af data om forsknings- og udviklingsudgifter (C(2015)02676 – 2015/2688(DEA))
Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 30. april 2015
Henvist til kor. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning (EU) om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af professionelle lagerkøleskabe/lagerfryseskabe (C(2015)02874 – 2015/2690(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 5. maj 2015
Henvist til kor. udv.: ITRE

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (C(2015)02884 – 2015/2692(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 6. maj 2015
Henvist til kor. udv.: INTA

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår støtte til biavlssektoren (C(2015)03035 – 2015/2698(DEA))
Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 11. maj 2015
Henvist til kor. udv.: AGRI


4. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget følgende dokumenter fra Rådet og Kommissionen

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 16/2015 - Sektion III - Kommissionen (N8-0033/2015 - C8-0099/2015 - 2015/2082(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 17/2015 - Sektion III - Kommissionen (N8-0034/2015 - C8-0100/2015 - 2015/2083(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel INF 2/2015 - Regionsudvalget (N8-0035/2015 - C8-0120/2015 - 2015/2098(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel V/AB-03 /T/15 - Revisionsretten (N8-0036/2015 - C8-0121/2015 - 2015/2099(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel INF 3/2015 - Regionsudvalget (N8-0037/2015 - C8-0123/2015 - 2015/2101(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG


5. Bevillingsoverførsler

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 3, i finansforordningen besluttet ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 16/2015 og DEC 17/2015 - Sektion III – Kommissionen.

I overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen havde Rådet for Den Europæiske Union underrettet budgetmyndigheden om vedtagelsen af forslag til bevillingsoverførsel DEC 11/2015, DEC 16/2015 og DEC 17/2015 - Sektion III – Kommissionen.

I overensstemmelse med artikel 203, stk. 7, i finansforordningen havde Kommissionen underrettet budgetmyndigheden om et ejendomsprojekt omhandlende opførelse af en bygning ”Sikkerhed og Fødevarekvalitet” i Geel (Belgien).

I overensstemmelse med artikel 203 i finansforordningen havde Budgetudvalget besluttet ikke at afgive udtalelse om Kommissinens leje af to bygninger til genhusning af dens personale, som i øjeblikket har til huse i Jean Monnet-bygningen i Luxembourg.

I overensstemmelse med artikel 203, stk. 3, i finansforordningen havde Den Europæiske Revisionsret underrettet budgetmyndigheden om et arbejdsdokument om denne institutions ejendomspolitik.


6. Udbrud af Xylella fastidiosa, der angriber oliventræer (indgivne beslutningsforslag)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000038/2015) af Czesław Adam Siekierski for AGRI til Kommissionen: Krisen som følge af Xylella fastidiosa (2015/2652(RSP)) (B8-0117/2015)

Forhandlingen havde fundet sted den 30. april 2015 (punkt 5 i protokollen af 30.4.2015).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

- Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen og Eleonora Forenza, Marisa Matias, Curzio Maltese, Kateřina Konečná, Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Jean-Luc Mélenchon, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas, João Ferreira og Inês Cristina Zuber for GUE/NGL-Gruppen om Xylella-nødsituationen 2015/2652(RSP) (B8-0450/2015);

- Bas Belder og James Nicholson for ECR-Gruppen om udbrud af Xylella fastidiosa, der angriber oliventræer (2015/2652(RSP)) (B8-0451/2015);

- Esther Herranz García, Albert Deß, Giovanni La Via, Barbara Matera, Dubravka Šuica, József Nagy, Daniel Buda, Marijana Petir, Nuno Melo, Peter Jahr, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Herbert Dorfmann, Ramón Luis Valcárcel Siso, Raffaele Fitto, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Elisabetta Gardini og Vladimir Urutchev for PPE-Gruppen om udbrud af Xylella fastidiosa, der angriber oliventræer 2015/2652(RSP) (B8-0452/2015);

- José Bové for Verts/ALE-Gruppen om Xylella-krisen 2015/2652(RSP) (B8-0456/2015);

- Paolo De Castro, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi og Victor Negrescu for S&D-Gruppen om udbrud af Xylella fastidiosa, der angriber oliventræer 2015/2652(RSP) (B8-0457/2015);

- Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen om Xylella-nødsituationen 2015/2652(RSP) (B8-0458/2015).

Afstemning: punkt 10.12 i protokollen af 20.5.2015.


7. Europæisk dagsorden for migration (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Europæisk dagsorden for migration (2015/2648(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (formand for Rådet), Frans Timmermans (førstenæstformand i Kommissionen) og Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, James Carver om afviklingen af forhanlingen, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra João Ferreira, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Vicky Ford, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Emmanouil Glezos, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Monika Hohlmeier, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tomáš Zdechovský, Nigel Farage for EFDD-Gruppen, Doru-Claudian Frunzulică for at stille et blåt kort-spørgsmål til Nigel Farage (formanden konstaterede, at der ikke var tale om et spørgsmål), Vicky Maeijer, løsgænger (formanden meddelte, at han ville indbringe spørgsmålet om gennemførelsen af blåt kort-proceduren for Præsidiet), og Monika Hohlmeier.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
næstformand

Talere: Enrique Guerrero Salom, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, Laura Ferrara, Udo Voigt, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Helga Stevens, Nathalie Griesbeck, Martina Anderson, Jean Lambert, Kristina Winberg og Harald Vilimsky.

FORSÆDE: Alexander Graf LAMBSDORFF
næstformand

Talere: Brice Hortefeux, Jörg Leichtfried, Jussi Halla-aho, Gérard Deprez, Dennis de Jong, Bodil Valero, Rolandas Paksas, Marine Le Pen, Anna Maria Corazza Bildt, Kashetu Kyenge, Branislav Škripek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lola Sánchez Caldentey, Eva Joly, Petr Mach, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, Claude Moraes, Anders Primdahl Vistisen, Eleftherios Synadinos, Salvatore Domenico Pogliese, Sylvie Guillaume, Marek Jurek, Matteo Salvini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, David-Maria Sassoli, Ruža Tomašić, Rosa Estaràs Ferragut, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Paulo Rangel, Miriam Dalli, Kinga Gál, Miltiadis Kyrkos, Barbara Kudrycka, Ana Gomes, Tomáš Zdechovský, Josef Weidenholzer, Elisabetta Gardini, Kati Piri, Elmar Brok, Elena Valenciano og Patrizia Toia.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Birgit Collin-Langen, Marlene Mizzi, Mirosław Piotrowski, Kostas Chrysogonos, Ivan Jakovčić, Ulrike Lunacek, Csaba Sógor, Monika Flašíková Beňová, Jean Arthuis og Ignazio Corrao.

Talere: Dimitris Avramopoulos og Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


8. De politiske gruppers sammensætning

Valentinas Mazuronis var ikke længere medlem af EFDD-Gruppen og havde tilskuttet sig ALDE-Gruppen med virkning fra 19. maj 2015.

Raffaele Fitto var ikke længere medlem af PPE-Gruppen og havde tilsluttet sig ECR-Gruppen med virkning fra 19. maj 2015.


9. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra ECR-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelse:

CONT: Raffaele Fitto i stedet for Bernd Kölmel

Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen: Raffaele Fitto i stedet for Syed Kamall

Delegationen for Forbindelserne med Japan: Syed Kamall i stedet for Raffaele Fitto

Delegationen for Forbindelserne med Maghreb-landene og Den Arabiske Maghreb-Union, herunder Libyen: Raffaele Fitto i stedet for Syed Kamall

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.

°
° ° °

FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

Talere: Marek Jurek om Barbara Kudryckas indlæg under den foregående forhandling, og Barbara Kudrycka (formanden gav præciserende oplysninger om Rådets og Det Europæiske Råds tilstedeværelse på Parlamentets plenarmøder).


10. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


10.1. Valg af en næstformand i Europa-Parlamentet (afstemning)

Formanden meddelte, at han havde modtaget indstilling af kandidaterne Fabio Massimo Castaldo og Anneli Jäätteenmäki.

Kandidaterne havde hver især ladet vide, at de havde givet deres samtykke til indstillingen.

Formanden afgjorde, at afstemningen skulle finde sted ved hemmelig afstemning og elektronisk.

Derpå fandt afstemningen sted.

Formanden læste resultatet af afstemningen op:

Antal stemmeberettigede      692

Afgivne stemmer       586

Deltog ikke i afstemningen   106

Absolut flertal       294

Stemmefordeling:

Anneli Jäätteenmäki       301 stemmer

Fabio Massimo Castaldo    285 stemmer

(Stemmelisten er vedføjet denne protokol som bilag (Bilag 1 i protokollen af 20.5.2015).

Formanden erklærede Anneli Jäätteenmäki for næstformand i Europa-Parlamentet og lykønskede hende med valget.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 20, stk. 1, indtog hun sin forgængers plads i næstformændenes rangfølge, hvilket var tiendepladsen.


10.2. Parlamentets mødekalender - 2016

Parlamentets mødekalender - 2016 (2015/2695(RSO)): se Formandskonferencens forslag (punkt 5 i protokollen af 18.5.2015)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

Erklæret godkendt

Europa-Parlamentets mødekalender for 2016 fastsattes således som følger:

- fra den 18. til 21. januar

- fra den 1. til 4. februar

- den 24. og 25. februar

- fra den 7. til 10. marts

- fra den 11. til 14. april

- den 27. og 28. april

- fra den 9. til 12. maj

- den 25. og 26. maj

- fra den 6. til 9. juni

- den 22. og 23. juni

- fra den 4. til 7. juli

- fra den 12. til 15. september

- fra den 3. til 6. oktober

- fra den 24. til 27. oktober

- fra den 21. til 24. november

- den 30. november og den 1. december

- fra den 12. til 15. december

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand


10.3. Aftale om handel, udvikling og samarbejde med Sydafrika (Protokol for at tage hensyn til Kroatiens tiltrædelse af EU) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstater vegne af tillægsprotokollen til aftalen om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union [07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Davor Ivo Stier (A8-0146/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0200)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.


10.4. Forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF [05933/4/2015 - C8-0109/2015- 2013/0025(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordførere: Krišjānis Kariņš og Judith Sargentini (A8-0153/2015)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt (P8_TA(2015)0201)


10.5. Oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1781/2006 [05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordførere: Timothy Kirkhope og Peter Simon (A8-0154/2015)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt (P8_TA(2015)0202)


10.6. Insolvensbehandling ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om insolvensbehandling (omarbejdning) [16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt (P8_TA(2015)0203)


10.7. Selvcertificering af importører af visse mineraler og metaller med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et EU-system for selvcertificering af due diligence-praksis i forsyningskæden for ansvarlige importører af tin, tantal, wolfram og deres malme samt guld med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2015)0204)

Indlæg af Bernd Lange (formand for INTA) for at anmode om, at mødet blev udsat i nogle minutter, således at han kunne evaluere resultatet af afstemningen om ændringsforslagene sammen med ordføreren, skyggeordførerne og koordinatorerne.

(Mødet udsat i nogle minutter)

Bernd Lange foreslog at udsætte afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning, jf. forretningsordenens artikel 61, stk. 2.

Parlamentet godkendte anmodningen ved elektronisk afstemning (343 for, 331 imod, 9 hverken for eller imod). Sagen betragtedes derfor som henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg.


10.8. Kommissionens delegerede direktiv …/../EU om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU, for så vidt angår undtagne anvendelser af cadmium i belysnings- og displaysystemer (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0464/2015 (2015/2542(DEA))

Kvalificeret flerrtal nødvendigt for vedtagelse af forslaget til beslutning
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0205)


10.9. Kommissionens delegerede forordning (EU) …/… om ændring af forordning (EF) nr. 376/2008 for så vidt angår forpligtelsen til at fremlægge importlicens for landbrugsethanol og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2336/2003 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 670/2003 om specifikke foranstaltninger vedrørende landbrugsethanolmarkedet (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0440/2015 (2015/2580(DEA))

Kvalificeret flerrtal nødvendigt for vedtagelse af forslaget til beslutning
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0206)

Indlæg
Før afstemningen tog Dimitris Avramopoulos (medlem af Kommissionen) ordet for at afgive en erklæring.


10.10. Barselsorlov (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0453/2015 (2015/2655(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0207)

Indlæg
Gerard Batten.


10.11. FN's konvention om rettigheder for personer med handicap (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0460/2015 (2015/2684(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0208)


10.12. Udbrud af Xylella fastidiosa, der angriber oliventræer (afstemning)

Forhandlingen fandt sted den 30. april 2015 (punkt 5 i protokollen af 30.4.2015)

Der var givet meddelelse om beslutningsforslaget den 20. maj 2015 (punkt 6 i protokollen af 20.5.2015).

Forslag til beslutning B8-0450/2015, B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0456/2015, B8-0457/2015 og B8-0458/2015(2015/2652(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0450/2015

Forkastet

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0451/2015

(erstatter B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0457/2015 og B8-0458/2015)

stillet af:

Esther Herranz García, Nuno Melo, Barbara Matera, Marijana Petir, Giovanni La Via, Ramón Luis Valcárcel Siso, Angélique Delahaye, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Daniel Buda, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Lara Comi og Davor Ivo Stier for PPE-Gruppen;

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Michela Giuffrida, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, Laurenţiu Rebega og Ricardo Serrão Santos for S&D-Gruppen;

James Nicholson, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska og Notis Marias for ECR-Gruppen;

Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2015)0209)

(Forslag til beslutning B8-0456/2015 bortfaldt).


11. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Parlamentets mødekalender - 2016
Daniel Hannan

Forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge og finansiering af terrorisme - A8-0153/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill, Daniel Hannan, Luke Ming Flanagan, Csaba Sógor, Peter Jahr, Marijana Petir, Bruno Gollnisch og Ivana Maletić

Oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler - A8-0154/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill og Ivana Maletić

Insolvensbehandling - A8-0155/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir og Ivana Maletić

Selvcertificering af importører af visse mineraler og metaller med oprindelse i konfliktramte områder og højrisikoområder - A8-0141/2015
Neena Gill, Beatriz Becerra Basterrechea, Jude Kirton-Darling, Daniel Dalton og Martina Anderson

Barselsorlov - B8-0453/2015 (2015/2655(RSP))
Michaela Šojdrová, Markus Pieper, Deirdre Clune, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir og Silvia Costa

FN's konvention om rettigheder for personer med handicap - B8-0460/2015 (2015/2684(RSP))
Ádám Kósa, Michaela Šojdrová, Neena Gill, Olga Sehnalová, Luke Ming Flanagan, Deirdre Clune, Marijana Petir, Silvia Costa og Ivana Maletić

Udbrud af Xylella fastidiosa, der angriber oliventræer - RC-B8-0451/2015 (2015/2652(RSP))
Rosa D'Amato, Massimo Paolucci, Notis Marias og Marijana Petir.


12. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 14.20 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Adina-Ioana VĂLEAN
næstformand

13. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


14. Statusrapport 2014 for Tyrkiet (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Statusrapport 2014 om Tyrkiet (2014/2953(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (formand for Rådet) og Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Kati Piri for S&D-Gruppen, Renate Sommer for PPE-Gruppen, Geoffrey Van Orden for ECR-Gruppen, Alexander Graf Lambsdorff for ALDE-Gruppen, Takis Hadjigeorgiou for GUE/NGL-Gruppen, Bodil Valero for Verts/ALE-Gruppen, Marco Affronte for EFDD-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, Cristian Dan Preda, som ligeledes besvarede tre blåt kort-spørgsmål fra Urmas Paet, Tibor Szanyi og Sofia Sakorafa, Richard Howitt, Anna Elżbieta Fotyga, Nedzhmi Ali, Kostas Chrysogonos, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Costas Mavrides, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Ska Keller, som besvarede det, Edouard Ferrand, Francisco José Millán Mon, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra William (The Earl of) Dartmouth, Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, Ernest Maragall, Fabio Massimo Castaldo, Konstantinos Papadakis, Manolis Kefalogiannis, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Alexander Graf Lambsdorff, Javi López, Bas Belder, Sofia Sakorafa, Marcel de Graaff, Andrey Kovatchev, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Angel Dzhambazki, Demetris Papadakis, Amjad Bashir og Mario Borghezio.

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

Talere: Eleni Theocharous, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Eugen Freund, Notis Marias, Franz Obermayr, László Tőkés, Nikos Androulakis, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ilhan Kyuchyuk, Anders Primdahl Vistisen, Eduard Kukan, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Georgios Epitideios, Jan Zahradil, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Petras Auštrevičius, Anna Maria Corazza Bildt, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Eleni Theocharous, Charles Tannock, Dubravka Šuica, Angel Dzhambazki, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Bendt Bendtsen og Lefteris Christoforou.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Birgit Collin-Langen, Costas Mavrides, Doru-Claudian Frunzulică og Josu Juaristi Abaunz.

Talere: Christos Stylianides og Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

- Kati Piri for AFET om Kommissionens statusrapport 2014 for Tyrkiet 2014/2953(RSP) (B8-0455/2015).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.7 i protokollen af 21.5.2015.


15. Situationen i Etiopien (forhandling)

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Etiopien (2015/2703(RSP))

Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Talere: Davor Ivo Stier for PPE-Gruppen, Kashetu Kyenge for S&D-Gruppen, Mirosław Piotrowski for ECR-Gruppen, Louis Michel for ALDE-Gruppen, Lidia Senra Rodríguez for GUE/NGL-Gruppen, Jordi Sebastià for Verts/ALE-Gruppen, James Carver for EFDD-Gruppen, Marie-Christine Arnautu, løsgænger, Bogdan Brunon Wenta, Josef Weidenholzer, Fabio Massimo Castaldo, Steeve Briois, Alessia Maria Mosca, Julie Ward, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra James Carver, og Ana Gomes.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Gianluca Buonanno og Doru-Claudian Frunzulică.

Indlæg af Christos Stylianides.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat i nogle minutter)


16. Situationen i den tidligere jugoslaviske republik Makedonien (forhandling)

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i den tidligere jugoslaviske republik Makedonien (2015/2704(RSP))

Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Eduard Kukan for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Emmanouil Glezos, Richard Howitt for S&D-Gruppen, Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Georgios Epitideios, Sofia Sakorafa for GUE/NGL-Gruppen, Tamás Meszerics for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sofia Sakorafa, Gerard Batten for EFDD-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, Alojz Peterle, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Eleftherios Synadinos, Knut Fleckenstein, Nikolay Barekov, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Georgios Epitideios, Jozo Radoš, Ulrike Lunacek, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Karol Karski, Ignazio Corrao, Eleftherios Synadinos, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Petras Auštrevičius, Cristian Dan Preda, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Ulrike Lunacek og Angel Dzhambazki, Lampros Fountoulis om afviklingen af forhandlingen, Sergei Stanishev, Filiz Hyusmenova, Gianluca Buonanno, Ivan Jakovčić for at stille et blåt kort-spørgsmål til Gianluca Buonanno (formanden konstaterede, at det ikke drejede sig om et blåt kort-spørgsmål), Stanislav Polčák for at stille et blåt kort-spørgsmål til Gianluca Buonanno, der besvarede dette, Andrey Kovatchev, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Tonino Picula, Anna Záborská, Andrej Plenković, Milan Zver, Maria Spyraki og Marijana Petir.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Georgios Kyrtsos, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Kostas Chrysogonos, Notis Marias, sidstnævnte om ledelsen af forhandlingen, og Igor Šoltes, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Urmas Paet.

Talere: Seán Kelly om ledelsen af forhandlingen, Christos Stylianides og Emmanouil Glezos.

Formanden mindede om bestemmelserne i forretningsordenens artikel 162, stk. 12, om, at medlemmer, der ikke har haft ordet under en forhandling, kan indgive en skriftlig erklæring, der vedføjes det fuldstændige forhandlingsreferat.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

FORSÆDE: Ulrike LUNACEK
næstformand

Indlæg af Notis Marias om ledelsen af den foregående forhandling (formanden gav præciserende oplysninger).


17. Topmøde i Det Østlige Partnerskab (21.-22. maj) (forhandling)

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Topmøde i Det Østlige Partnerskab (21.-22. maj) (2015/2610(RSP))

Indlæg af Seán Kelly om ledelsen af forhandlingen (formanden gav præciserende oplysninger).

Zanda Kalniņa-Lukaševica (formand for Rådet) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Jacek Saryusz-Wolski for PPE-Gruppen, Knut Fleckenstein for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Petras Auštrevičius for ALDE-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Tamás Meszerics for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Janusz Korwin-Mikke, løsgænger, Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Karol Karski, Urmas Paet, Miloslav Ransdorf, Bronis Ropė, Bill Etheridge, Zoltán Balczó, Andrej Plenković, Victor Boștinaru, Kosma Złotowski, Ivo Vajgl, Javier Couso Permuy, Tatjana Ždanoka, Jean-Luc Schaffhauser, Tunne Kelam, Andrejs Mamikins, Marek Jurek, Jaromír Štětina, Tibor Szanyi, David McAllister, Eduard Kukan, Andi Cristea, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Michael Gahler og László Tőkés.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Michał Boni, Andrzej Grzyb og Seán Kelly.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Krzysztof Hetman, Notis Marias og Ivan Jakovčić.

Indlæg af Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


18. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra EFDD-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelse:

Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien: Joëlle Bergeron i stedet for Marco Valli

Delegationen til det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Montenegro: Joëlle Bergeron

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


19. Topmødet mellem EU og CELAC (10.-11. juni) (forhandling)

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Topmødet mellem EU og CELAC (10.-11. juni) (2015/2637(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (formand for Rådet) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Luis de Grandes Pascual for PPE-Gruppen, Ramón Jáuregui Atondo for S&D-Gruppen, José Inácio Faria for ALDE-Gruppen, Marina Albiol Guzmán for GUE/NGL-Gruppen, Ernest Urtasun for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Francisco José Millán Mon, Carlos Zorrinho, Sofia Sakorafa, Davor Ivo Stier, Constanze Krehl, Inês Cristina Zuber og Francisco Assis.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić og Doru-Claudian Frunzulică.

Indlæg af Zanda Kalniņa-Lukaševica (formand for Rådet).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat i nogle minutter)


20. Ungdomsbeskæftigelsesinitiativ (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000051/2015) af Marita Ulvskog til Rådet: Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet - behov for en hurtig gennemførelse i medlemsstaterne (2015/2679(RSP)) (B8-0551/2015)

Marita Ulvskog begrundede spørgsmålet.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (formand for Rådet) besvarede spørgsmålet.

Talere: Elisabeth Morin-Chartier for PPE-Gruppen, Brando Benifei for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Anthea McIntyre for ECR-Gruppen, Marian Harkin for ALDE-Gruppen, Tania González Peñas for GUE/NGL-Gruppen, Terry Reintke for Verts/ALE-Gruppen, Laura Agea for EFDD-Gruppen, Verónica Lope Fontagné, Jutta Steinruck, Jana Žitňanská, Martina Dlabajová, Karima Delli, Jonathan Arnott, Joëlle Mélin, Agnes Jongerius, Enrique Calvet Chambon, Javi López, Yana Toom, Emilian Pavel, Siôn Simon, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Thomas Mann og Miapetra Kumpula-Natri.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Sofia Ribeiro, Victor Negrescu, Notis Marias, Andrey Novakov, Ilhan Kyuchyuk, Soraya Post, Marijana Petir og Momchil Nekov.

Indlæg af Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


21. Japanske hvalfangstaktiviteter i Antarktis (forhandling)

Redegørelse fra Rådet: Japanske hvalfangstaktiviteter i Antarktis (2015/2702(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (formand for Rådet) afgav redegørelsen.

Talere: Alojz Peterle for PPE-Gruppen, Renata Briano for S&D-Gruppen, Catherine Bearder for ALDE-Gruppen, Anja Hazekamp for GUE/NGL-Gruppen, Marco Affronte for EFDD-Gruppen, Gilles Lebreton, løsgænger, Jo Leinen, Stefan Eck, Doru-Claudian Frunzulică og Ricardo Serrão Santos.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marijana Petir og Notis Marias.

Indlæg af Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


22. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 557.487/OJJE).


23. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.25.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

generalsekretær

næstformand


Bilag 1 - Valg af en næstformand i Europa-Parlamentet

STEMMELISTE

PPE:

Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Macovei, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sernagiotto, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka.

S&D:

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leichtfried, Leinen, Lietz, López, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Rebega, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schulz, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

ECR:

Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jackiewicz, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Messerschmidt, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Škripek, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski.

ALDE:

Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Girauta Vidal, Goerens, Goulard, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paulsen, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström.

GUE/NGL:

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, Glezos, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Konečná, Kyllönen, Le Hyaric, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber.

Verts/ALE:

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Ceballos, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Vana, Ždanoka.

EFDD:

Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo.

NI:

Aliot, Annemans, Arnautu, Balczó, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Chauprade, Dodds Diane, D'Ornano, Epitideios, Ferrand, Fontana, Fountoulis, Goddyn, Gollnisch, de Graaff, Jalkh, Kappel, Korwin-Mikke, Kovács, Lebreton, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Loiseau, López Aguilar, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Papadakis Konstantinos, Philippot, Salvini, Sonneborn, Stuger, Synadinos, Troszczynski, Vilimsky, Voigt, Zarianopoulos, Żółtek.


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Crowley, Gabriel, Händel, Herranz García, Liberadzki, Morvai, Picierno

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik