Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 304kWORD 238k
Τετάρτη 20 Μαΐου 2015 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 3.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 4.Κατάθεση εγγράφων
 5.Μεταφορές πιστώσεων
 6.Επιδημία Xylella fastidiosa, βακτηρίου που προσβάλλει τα ελαιόδεντρα (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 7.Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη μετανάστευση (συζήτηση)
 8.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 9.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 10.Ώρα των ψηφοφοριών
  10.1.Εκλογή Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ψηφοφορία)
  10.2.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου για το 2016
  10.3.Συμφωνία για το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία με τη Νότια Αφρική (Πρωτόκολλο προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Κροατίας) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  10.4.Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ***II (ψηφοφορία)
  10.5.Πληροφορίες που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών ***II (ψηφοφορία)
  10.6.Διαδικασίες αφερεγγυότητας ***II (ψηφοφορία)
  10.7.Αυτοπιστοποίηση των εισαγωγέων ορισμένων μεταλλευμάτων που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου ***I (ψηφοφορία)
  10.8.Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία ../…/ΕΕ της Επιτροπής για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά εξαίρεση για τη χρήση καδμίου στις εφαρμογές φωτισμού γενικά και φωτισμού οθόνης (ψηφοφορία)
  10.9.Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) …/... της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 όσον αφορά την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού για τις εισαγωγές αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 για καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 670/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση ειδικών μέτρων σχετικά με την αγορά στον τομέα της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης (ψηφοφορία)
  10.10.Άδεια μητρότητας (ψηφοφορία)
  10.11.Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ψηφοφορία)
  10.12.Επιδημία Xylella fastidiosa, βακτηρίου που προσβάλλει τα ελαιόδεντρα (ψηφοφορία)
 11.Αιτιολογήσεις ψήφου
 12.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 13.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 14.Έκθεση προόδου του 2014 για την Τουρκία (συζήτηση)
 15.Κατάσταση στη Αιθιοπία (συζήτηση)
 16.Κατάσταση στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (συζήτηση)
 17.Σύνοδος κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (21-22 Μαΐου) (συζήτηση)
 18.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 19.Διάσκεψη κορυφής ΕΕ-CELAC (10-11 Ιουνίου) (συζήτηση)
 20.Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (συζήτηση)
 21.Ιαπωνική φαλαινοθηρία στην Ανταρκτική (συζήτηση)
 22.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 23.Λήξη της συνεδρίασης
 .Παράρτηµα 1 - Εκλογή Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05.


2. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με τη χρήση ζεστού ανακυκλωμένου νερού για την εξάλειψη της μικροβιολογικής επιφανειακής μόλυνσης από τα σφάγια (D037356/08 - 2015/2693(RPS) - προθεσμία: 7.8.2015)
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων amidosulfuron, fenhexamid, kresoxim-methyl, thiacloprid και trifloxystrobin μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D038149/02 - 2015/2691(RPS) - προθεσμία: 7.7.2015)
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 284/2013 όσον αφορά τα μεταβατικά μέτρα για τις διαδικασίες σχετικά με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (D038716/02 - 2015/2713(RPS) - προθεσμία: 13.8.2015)
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού)
γνωμοδότηση: AGRI (άρθρο 54 του Κανονισμού), IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III της οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (D038826/02 - 2015/2714(RPS) - προθεσμία: 13.8.2015)
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την κατάρτιση του «καταλόγου Prodcom» 2015 για τα βιομηχανικά προϊόντα όπως προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3924/91 (D038926/01 - 2015/2680(RPS) - προθεσμία: 29.7.2015)
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

- Κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 244/2009 όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τους μη κατευθυντικούς οικιακούς λαμπτήρες και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 245/2009 όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τους λαμπτήρες φθορισμού χωρίς ενσωματωμένα στραγγαλιστικά πηνία, για τους λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης καθώς και για τα στραγγαλιστικά πηνία και φωτιστικά σώματα που είναι ικανά να λειτουργούν με τους εν λόγω λαμπτήρες, και περί κατάργησης της οδηγίας 2000/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1194/2012 όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τους κατευθυντικούς λαμπτήρες, τους λαμπτήρες διόδων φωτοεκπομπής και τον συναφή εξοπλισμό (D038978/02 - 2015/2689(RPS) - προθεσμία: 6.8.2015)
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ENVI


3. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των πρόσθετων κανόνων σχετικά με την αντικατάσταση δικαιούχου και με τις σχετικές ευθύνες καθώς και με τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να περιλαμβάνονται σε συμφωνίες σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που χρηματοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (C(2015)02649 – 2015/2681(DEA))
Προθεσμία υποβολής ενστάσεως: 2 μήνες, από την ημερομηνία παραλαβής στις 28 Απριλίου 2015
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: REGI (άρθρο 54 του Κανονισμού), EMPL (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με το μορφότυπο διαβίβασης δεδομένων για τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης (C(2015)02676 – 2015/2688(DEA))
Προθεσμία υποβολής ενστάσεως: 3 μήνες, από την ημερομηνία παραλαβής στις 30 Απριλίου 2015
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ενεργειακή επισήμανση των επαγγελματικών ψυχόμενων ερμαρίων αποθήκευσης (C(2015)02874 – 2015/2690(DEA))
Προθεσμία υποβολής ενστάσεως: 2 μήνες, από την ημερομηνία παραλαβής στις 5 Μαΐου 2015
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: ITRE

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία (C(2015)02884 – 2015/2692(DEA))
Προθεσμία υποβολής ενστάσεως: 2 μήνες, από την ημερομηνία παραλαβής στις 6 Μαΐου 2015
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: INTA

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις στον τομέα της μελισσοκομίας (C(2015)03035 – 2015/2698(DEA))
Προθεσμία υποβολής ενστάσεως: 2 μήνες, από την ημερομηνία παραλαβής στις 11 Μαΐου 2015
Αναπομπή στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή: AGRI


4. Κατάθεση εγγράφων

Τα ακόλουθα έγγραφα έχουν κατατεθεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή:

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 16/2015 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0033/2015 - C8-0099/2015 - 2015/2082(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 17/2015 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0034/2015 - C8-0100/2015 - 2015/2083(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 2/2015 - Επιτροπή των Περιφερειών (N8-0035/2015 - C8-0120/2015 - 2015/2098(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων V/AB-03 /T/15 - Ελεγκτικό Συνέδριο (N8-0036/2015 - C8-0121/2015 - 2015/2099(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 3/2015 - Επιτροπή των Περιφερειών (N8-0037/2015 - C8-0123/2015 - 2015/2101(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG


5. Μεταφορές πιστώσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μην προβάλει αντιρρήσεις όσον αφορά το σχέδιο της Επιτροπής για τις μεταφορές πιστώσεων DEC 16/2015 και DEC 17/2015 – Τμήμα III – Επιτροπή.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με την έγκριση των μεταφορών πιστώσεων DEC 11/2015, DEC 16/2015 και DEC 17/2015 – Τμήμα III – Επιτροπή.

Σύμφωνα με το άρθρο 203 παράγραφος 7 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή για ένα οικοδομικό έργο που αφορά την ανέγερση του κτιρίου "Ασφάλεια και Ποιότητα των Τροφίμων" στο Geel (Βέλγιο).

Σύμφωνα με το άρθρο 203 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μην γνωμοδοτήσει σχετικά με τη μίσθωση δύο κτιρίων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την μετεγκατάσταση των υπαλλήλων της που στεγάζονται προς το παρόν στο κτίριο Jean Monnet στο Λουξεμβούργο.

Σύμφωνα με το άρθρο 203 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, το Ελεγκτικό Συνέδριο ενημέρωσε την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με έγγραφο εργασίας για την πολιτική ακινήτων του οργάνου αυτού.


6. Επιδημία Xylella fastidiosa, βακτηρίου που προσβάλλει τα ελαιόδεντρα (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000038/2015) που κατέθεσεο Czesław Adam Siekierski, εξ ονόματος της Επιτροπής AGRI, προς την Επιτροπή: Επείγουσα κατάσταση λόγω του βακτηρίου Xylella fastidiosa (2015/2652(RSP)) (B8-0117/2015)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 30 Απριλίου 2015 (σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.4.2015).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Curzio Maltese, Kateřina Konečná, Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Jean-Luc Mélenchon, Εμμανουήλ Γλέζος, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Δημήτριος Παπαδημούλης, Miguel Viegas, João Ferreira και Inês Cristina Zuber, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την επείγουσα κατάσταση λόγω του βακτηρίου Xylella 2015/2652(RSP) (B8-0450/2015

- Bas Belder και James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την επιδημία Xylella fastidiosa που προσβάλλει τα ελαιόδεντρα (2015/2652(RSP)) (B8-0451/2015

- Esther Herranz García, Albert Deß, Giovanni La Via, Barbara Matera, Dubravka Šuica, József Nagy, Daniel Buda, Marijana Petir, Nuno Melo, Peter Jahr, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Herbert Dorfmann, Ramón Luis Valcárcel Siso, Raffaele Fitto, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Elisabetta Gardini και Vladimir Urutchev, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την επιδημία Xylella fastidiosa που προσβάλλει τα ελαιόδεντρα 2015/2652(RSP) (B8-0452/2015

- José Bové, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την επείγουσα κατάσταση λόγω του βακτηρίου Xylella fastidiosa 2015/2652(RSP) (B8-0456/2015

- Paolo De Castro, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi και Victor Negrescu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την επιδημία Xylella fastidiosa που προσβάλλει τα ελαιόδεντρα 2015/2652(RSP) (B8-0457/2015

- Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την επείγουσα κατάσταση λόγω του βακτηρίου Xylella 2015/2652(RSP) (B8-0458/2015).

Ψηφοφορία: σημείο 10.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.5.2015.


7. Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη μετανάστευση (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για τη μετανάστευση (2015/2648(RSP))

Οι Zanda Kalniņa-Lukaševica (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου), Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, James Carver σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του João Ferreira, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Vicky Ford, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Εμμανουήλ Γλέζου, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Monika Hohlmeier, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tomáš Zdechovský, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Doru-Claudian Frunzulică, για να θέσει μία ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Nigel Farage (ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι δεν πρόκειται για ερώτηση), Vicky Maeijer, μη εγγεγραμμένη (ο Πρόεδρος δηλώνει ότι θα παραπέμψει στο Προεδρείο το ζήτημα της εφαρμογής της διαδικασίας "γαλάζια κάρτα"), και Monika Hohlmeier.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Enrique Guerrero Salom, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, Laura Ferrara, Udo Voigt, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Helga Stevens, Nathalie Griesbeck, Martina Anderson, Jean Lambert, Kristina Winberg και Harald Vilimsky.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander Graf LAMBSDORFF
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Brice Hortefeux, Jörg Leichtfried, Jussi Halla-aho, Gérard Deprez, Dennis de Jong, Bodil Valero, Rolandas Paksas, Marine Le Pen, Anna Maria Corazza Bildt, Kashetu Kyenge, Branislav Škripek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lola Sánchez Caldentey, Eva Joly, Petr Mach, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Arnaud Danjean, Claude Moraes, Anders Primdahl Vistisen, Ελευθέριος Συναδινός, Salvatore Domenico Pogliese, Sylvie Guillaume, Marek Jurek, Matteo Salvini, Ελισσάβετ Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, David-Maria Sassoli, Ruža Tomašić, Rosa Estaràs Ferragut, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Paulo Rangel, Miriam Dalli, Kinga Gál, Μιλτιάδης Κύρκος, Barbara Kudrycka, Ana Gomes, Tomáš Zdechovský, Josef Weidenholzer, Elisabetta Gardini, Kati Piri, Elmar Brok, Elena Valenciano και Patrizia Toia.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Birgit Collin-Langen, Marlene Mizzi, Mirosław Piotrowski, Κώστας Χρυσόγονος, Ivan Jakovčić, Ulrike Lunacek, Csaba Sógor, Monika Flašíková Beňová, Jean Arthuis και Ignazio Corrao.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτρης Αβραμόπουλος και Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Η συζήτηση περατώνεται.


8. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Ο Valentinas Mazuronis δεν είναι πλέον μέλος της Ομάδας EFDD και προσχώρησε στην Ομάδα ALDE από τις 19 Μαΐου 2015.

Ο Raffaele Fitto δεν είναι πλέον μέλος της Ομάδας PPE και προσχώρησε στην Ομάδα ECR από τις 19 Μαΐου 2015.


9. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα ECR τα ακόλουθα αιτήματα διορισμού:

επιτροπή CONT: Raffaele Fitto αντί του Bernd Kölmel

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο: Raffaele Fitto αντί του Syed Kamall

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ιαπωνία: Syed Kamall αντί του Raffaele Fitto

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μαγκρέμπ και την ΄Ενωση του Αραβικού Μαγκρέμπ (συμπεριλαμβανομένης της Λιβύης): Raffaele Fitto αντί του Syed Kamall

Oι ως άνω διορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.

°
° ° °

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

Παρεμβαίνουν ο Marek Jurek, όσον αφορά την παρέμβαση της Barbara Kudrycka κατά την προηγούμενη συζήτηση, και η Barbara Kudrycka (ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις όσον αφορά την παρουσία του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις ολομελείας του Κοινοβουλίου).


10. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


10.1. Εκλογή Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ψηφοφορία)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έχει λάβει τις υποψηφιότητες των Fabio Massimo Castaldo και Anneli Jäätteenmäki.

Οι υποψήφιοι είχαν γνωστοποιήσει ότι αποδέχονται τις υποψηφιότητές τους.

Ο Πρόεδρος αποφασίζει να διεξαχθεί ηλεκτρονική μυστική ψηφοφορία.

Διεξαγεται η ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ανάγνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας:

Αριθμός ψηφισάντων       692

Ψήφισαν         586

Αποχές          106

Απόλυτη πλειοψηφία      294

Έλαβαν:

Anneli Jäätteenmäki       301 ψήφους

Fabio Massimo Castaldo    285 ψήφους

(Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά (Παράρτημα I των ΣΠ στις 20.05.2015)).

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την Anneli Jäätteenmäki Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη συγχαίρει για την εκλογή της.

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του Κανονισμού, η νέα Αντιπρόεδρος καταλαμβάνει στη σειρά του προβαδίσματος τη θέση του αποχωρούντος Αντιπροέδρου, δηλαδή τη δέκατη θέση.


10.2. Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου για το 2016

Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου για το 2016 (2015/2695(RSO)): Βλέπε την πρόταση της Διάσκεψης των προέδρων (σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 18.5.2015)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

Κηρύσσεται εγκριθείσα

Συνεπώς, το χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου για το 2016 καθορίζεται ως εξής:

- από τις 18 έως τις 21 Ιανουαρίου

- από την 1η έως τις 4 Φεβρουαρίου

- 24 και 25 Φεβρουαρίου

- από τις 7 έως τις 10 Μαρτίου

- από τις 11 έως τις 14 Απριλίου

- 27 και 28 Απριλίου

- από τις 9 έως τις 12 Μαΐου

- 25 και 26 Μαΐου

- από τις 6 έως τις 9 Ιουνίου

- 22 και 23 Ιουνίου

- από τις 4 έως τις 7 Ιουλίου

- από τις 12 έως τις 15 Σεπτεμβρίου

- από τις 3 έως τις 6 Οκτωβρίου

- από τις 24 έως τις 27 Οκτωβρίου

- από τις 21 έως τις 24 Νοεμβρίου

- 30 Νοεμβρίου και 1η Δεκεμβρίου

- από τις 12 έως τις 15 Δεκεμβρίου

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος


10.3. Συμφωνία για το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία με τη Νότια Αφρική (Πρωτόκολλο προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Κροατίας) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφωνίας για το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση [07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Davor Ivo Stier (A8-0146/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)0200)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου.


10.4. Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά µε την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής [05933/4/2015 - C8-0109/2015- 2013/0025(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Krišjānis Kariņš και Judith Sargentini (A8-0153/2015)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P8_TA(2015)0201)


10.5. Πληροφορίες που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις πληροφορίες που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 [05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Συνεισηγητές: Timothy Kirkhope και Peter Simon (A8-0154/2015)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P8_TA(2015)0202)


10.6. Διαδικασίες αφερεγγυότητας ***II (ψηφοφορία)

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις διαδικασίες αφερεγγυότητας (αναδιατύπωση) [16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P8_TA(2015)0203)


10.7. Αυτοπιστοποίηση των εισαγωγέων ορισμένων μεταλλευμάτων που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος αυτοπιστοποίησης της δέουσας επιμέλειας όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού των υπεύθυνων εισαγωγέων κασσιτέρου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους, καθώς και χρυσού, που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P8_TA(2015)0204)

Παρεμβαίνει ο Bernd Lange (πρόεδρος της επιτροπής ΙΝΤΑ) και ζητεί τη διακοπή της συνεδρίασης για λίγα λεπτά, προκειμένου να μπορέσει να αξιολογήσει, μαζί με τον εισηγητή, τους σκιώδεις εισηγητές και τους συντονιστές, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επί των τροπολογιών.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)

Ο Bernd Lange προτείνει την αναβολή της ψηφοφορίας επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 2 του Κανονισμού.

Με ΗΨ (343 υπέρ, 331 κατά, 9 αποχές), το Σώμα εγκρίνει την πρόταση. Το ζήτημα θεωρείται επομένως αναπεμφθέν στην αρμόδια επιτροπή για επανεξέταση.


10.8. Κατ’ εξουσιοδότηση οδηγία ../…/ΕΕ της Επιτροπής για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του παραρτήματος III της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά εξαίρεση για τη χρήση καδμίου στις εφαρμογές φωτισμού γενικά και φωτισμού οθόνης (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0464/2015 (2015/2542(DEA))

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την έγκριση της πρότασης ψηφίσματος)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0205)


10.9. Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) …/... της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 όσον αφορά την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού για τις εισαγωγές αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 για καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 670/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση ειδικών μέτρων σχετικά με την αγορά στον τομέα της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0440/2015 (2015/2580(DEA))

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία για την έγκριση της πρότασης ψηφίσματος)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0206)

Παρεμβάσεις

Πριν από την ψηφοφορία, Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής) ο οποίος προβαίνει σε δήλωση.


10.10. Άδεια μητρότητας (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0453/2015 (2015/2655(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0207)

Παρεμβάσεις

Gerard Batten.


10.11. Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0460/2015 (2015/2684(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0208)


10.12. Επιδημία Xylella fastidiosa, βακτηρίου που προσβάλλει τα ελαιόδεντρα (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 30 Απριλίου 2015 (σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.4.2015)

Η πρόταση ψηφίσματος ανακοινώθηκε στις 20 Μαΐου 2015 (σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.5.2015).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0450/2015, B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0456/2015, B8-0457/2015 και B8-0458/2015(2015/2652(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0450/2015

Απορρίπτεται

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0451/2015

(αντικαθιστά τις B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0457/2015 και B8-0458/2015)

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Esther Herranz García, Nuno Melo, Barbara Matera, Marijana Petir, Giovanni La Via, Ramón Luis Valcárcel Siso, Angélique Delahaye, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Daniel Buda, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Lara Comi και Davor Ivo Stier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Michela Giuffrida, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, Laurenţiu Rebega και Ricardo Serrão Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

James Nicholson, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska και Νότης Μαριάς, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0209)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0456/2015 καταπίπτει.)


11. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου για το 2016
Daniel Hannan

Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας - A8-0153/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill, Daniel Hannan, Luke Ming Flanagan, Csaba Sógor, Peter Jahr, Marijana Petir, Bruno Gollnisch και Ivana Maletić

Πληροφορίες που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών - A8-0154/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill και Ivana Maletić

Διαδικασίες αφερεγγυότητας - A8-0155/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir και Ivana Maletić

Αυτοπιστοποίηση των εισαγωγέων ορισμένων μεταλλευμάτων που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου - A8-0141/2015
Neena Gill, Beatriz Becerra Basterrechea, Jude Kirton-Darling, Daniel Dalton και Martina Anderson

Άδεια μητρότητας - B8-0453/2015 (2015/2655(RSP))
Michaela Šojdrová, Markus Pieper, Deirdre Clune, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir και Silvia Costa

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία - B8-0460/2015 (2015/2684(RSP))
Ádám Kósa, Michaela Šojdrová, Neena Gill, Olga Sehnalová, Luke Ming Flanagan, Deirdre Clune, Marijana Petir, Silvia Costa και Ivana Maletić

Επιδημία Xylella fastidiosa, βακτηρίου που προσβάλλει τα ελαιόδεντρα - RC-B8-0451/2015 (2015/2652(RSP))
Rosa D'Amato, Massimo Paolucci, Νότης Μαριάς και Marijana Petir.


12. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.20 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Adina-Ioana VĂLEAN
Αντιπρόεδρος

13. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


14. Έκθεση προόδου του 2014 για την Τουρκία (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Έκθεση προόδου του 2014 για την Τουρκία (2014/2953(RSP))

Οι Zanda Kalniņa-Lukaševica (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Kati Piri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Renate Sommer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Alexander Graf Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Τάκης Χατζηγεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Affronte, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, Cristian Dan Preda, ο οποίος απαντά επίσης σε τρεις ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Urmas Paet, Tibor Szanyi και Σοφία Σακοράφα, Richard Howitt, Anna Elżbieta Fotyga, Nedzhmi Ali, Κώστας Χρυσόγονος, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Κώστας Μαυρίδης, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στην Ska Keller, η οποία απαντά, Edouard Ferrand, Francisco José Millán Mon, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του William (The Earl of) Dartmouth, Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Νεοκλής Συλικιώτης, Ernest Maragall, Fabio Massimo Castaldo, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Μανώλης Κεφαλογιάννης, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Alexander Graf Lambsdorff, Javi López, Bas Belder, Σοφία Σακοράφα, Marcel de Graaff, Andrey Kovatchev, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Angel Dzhambazki, Δημήτρης Παπαδάκης, Amjad Bashir και Mario Borghezio.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ελένη Θεοχάρους, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Eugen Freund, Νότης Μαριάς, Franz Obermayr, László Tőkés, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ilhan Kyuchyuk, Anders Primdahl Vistisen, Eduard Kukan, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Γεωργίου Επιτήδειου, Jan Zahradil, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Petras Auštrevičius, Anna Maria Corazza Bildt, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Ελένης Θεοχάρους, Charles Tannock, Dubravka Šuica, Angel Dzhambazki, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Bendt Bendtsen και Λευτέρης Χριστοφόρου.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Εμμανουήλ Γλέζος, Birgit Collin-Langen, Κώστας Μαυρίδης, Doru-Claudian Frunzulică και Josu Juaristi Abaunz.

Παρεμβαίνουν οι Χρήστος Στυλιανίδης και Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Kati Piri, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, σχετικά με την έκθεση προόδου της Επιτροπής, του 2014, για την Τουρκία 2014/2953(RSP) (B8-0455/2015).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.5.2015.


15. Κατάσταση στη Αιθιοπία (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Κατάσταση στη Αιθιοπία (2015/2703(RSP))

Ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Davor Ivo Stier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kashetu Kyenge, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mirosław Piotrowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Louis Michel, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Lidia Senra Rodríguez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jordi Sebastià, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, James Carver, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marie-Christine Arnautu, μη εγγεγραμμένη, Bogdan Brunon Wenta, Josef Weidenholzer, Fabio Massimo Castaldo, Steeve Briois, Alessia Maria Mosca, Julie Ward, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του James Carver, και Ana Gomes.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Marijana Petir, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Gianluca Buonanno και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)


16. Κατάσταση στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Κατάσταση στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (2015/2704(RSP))

Ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Eduard Kukan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Εμμανουήλ Γλέζου, Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Γεωργίου Επιτήδειου, Σοφία Σακοράφα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tamás Meszerics, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Σοφίας Σακοράφα, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, Alojz Peterle, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ελευθέριου Συναδινού, Knut Fleckenstein, Nikolay Barekov, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Γεωργίου Επιτήδειου, Jozo Radoš, Ulrike Lunacek, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Karol Karski, Ignazio Corrao, Ελευθέριος Συναδινός, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Petras Auštrevičius, Cristian Dan Preda, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα , των Ulrike Lunacek και Angel Dzhambazki, Λάμπρος Φουντούλης σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης, Sergei Stanishev, Filiz Hyusmenova, Gianluca Buonanno, Ivan Jakovčić, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Gianluca Buonanno (Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι δεν πρόκειται για συζήτηση με γαλάζια κάρτα), Stanislav Polčák, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Gianluca Buonanno ο οποίος απαντά, Andrey Kovatchev, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Tonino Picula, Anna Záborská, Andrej Plenković, Milan Zver, Μαρία Σπυράκη και Marijana Petir.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Γεώργιος Κύρτσος, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Κώστας Χρυσόγονος, Νότης Μαριάς, ο τελευταίος σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης, και Igor Šoltes, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Urmas Paet.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης, Χρήστος Στυλιανίδης και Εμμανουήλ Γλέζος.

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει τις διατάξεις του άρθρου 162 παράγραφος 12 του Κανονισμού, σύμφωνα με τις οποίες οι βουλευτές που δεν έχουν λάβει το λόγο στη συζήτηση μπορούν να καταθέσουν γραπτή δήλωση η οποία προσαρτάται στα Πλήρη Πρακτικά της συζήτησης.

Η συζήτηση περατώνεται.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ulrike LUNACEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Νότης Μαριάς σχετικά με τη διεξαγωγή της προηγούμενης συζήτησης (Η Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις ως προς το θέμα αυτό).


17. Σύνοδος κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (21-22 Μαΐου) (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Σύνοδος κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (21-22 Μαΐου) (2015/2610(RSP))

Παρεμβαίνει ο Seán Kelly σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης (Η Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις ως προς το θέμα αυτό).

Η Zanda Kalniņa-Lukaševica (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Jacek Saryusz-Wolski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Knut Fleckenstein, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Petras Auštrevičius, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tamás Meszerics, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Janusz Korwin-Mikke, μη εγγεγραμμένος, Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Karol Karski, Urmas Paet, Miloslav Ransdorf, Bronis Ropė, Bill Etheridge, Zoltán Balczó, Andrej Plenković, Victor Boştinaru, Kosma Złotowski, Ivo Vajgl, Javier Couso Permuy, Tatjana Ždanoka, Jean-Luc Schaffhauser, Tunne Kelam, Andrejs Mamikins, Marek Jurek, Jaromír Štětina, Tibor Szanyi, David McAllister, Eduard Kukan, Andi Cristea, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Michael Gahler και László Tőkés.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Michał Boni, Andrzej Grzyb και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Krzysztof Hetman, Νότης Μαριάς και Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνει η Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Η συζήτηση περατώνεται.


18. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα EFDD τα ακόλουθα αιτήματα διορισμού:

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νότιας Ασίας: Joëlle Bergeron αντί Marco Valli

Αντιπροσωπεία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Μαυροβουνίου: Joëlle Bergeron

Oι ως άνω διορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


19. Διάσκεψη κορυφής ΕΕ-CELAC (10-11 Ιουνίου) (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Διάσκεψη κορυφής ΕΕ-CELAC (10-11 Ιουνίου) (2015/2637(RSP))

Η Zanda Kalniņa-Lukaševica (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Luis de Grandes Pascual, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ramón Jáuregui Atondo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, José Inácio Faria, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marina Albiol Guzmán, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Francisco José Millán Mon, Carlos Zorrinho, Σοφία Σακοράφα, Davor Ivo Stier, Constanze Krehl, Inês Cristina Zuber και Francisco Assis.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ricardo Serrão Santos, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνει η Zanda Kalniņa-Lukaševica (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου).

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)


20. Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000051/2015) που κατέθεσε η Marita Ulvskog, προς το Συμβούλιο: Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων - ανάγκη για ταχεία εφαρμογή σε επίπεδο κράτους μέλους (2015/2679(RSP)) (B8-0551/2015)

Η Marita Ulvskog αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Zanda Kalniņa-Lukaševica (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Elisabeth Morin-Chartier, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Brando Benifei, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Anthea McIntyre, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Tania González Peñas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Agea, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Verónica Lope Fontagné, Jutta Steinruck, Jana Žitňanská, Martina Dlabajová, Karima Delli, Jonathan Arnott, Joëlle Mélin, Agnes Jongerius, Enrique Calvet Chambon, Javi López, Yana Toom, Emilian Pavel, Siôn Simon, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Thomas Mann και Miapetra Kumpula-Natri.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Sofia Ribeiro, Victor Negrescu, Νότης Μαριάς, Andrey Novakov, Ilhan Kyuchyuk, Soraya Post, Marijana Petir και Momchil Nekov.

Παρεμβαίνει η Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Η συζήτηση περατώνεται.


21. Ιαπωνική φαλαινοθηρία στην Ανταρκτική (συζήτηση)

Δήλωση του Συμβουλίου: Ιαπωνική φαλαινοθηρία στην Ανταρκτική (2015/2702(RSP))

Η Zanda Kalniņa-Lukaševica (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Alojz Peterle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Renata Briano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Catherine Bearder, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marco Affronte, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gilles Lebreton, μη εγγεγραμμένος, Jo Leinen, Stefan Eck, Doru-Claudian Frunzulică και Ricardo Serrão Santos.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marijana Petir και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει η Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Η συζήτηση περατώνεται.


22. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 557.487/OJJE).


23. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 23.25.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


Παράρτηµα 1 - Εκλογή Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

PPE:

Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Macovei, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sernagiotto, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka.

S&D:

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leichtfried, Leinen, Lietz, López, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Rebega, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schulz, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

ECR:

Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jackiewicz, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Messerschmidt, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Škripek, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski.

ALDE:

Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Girauta Vidal, Goerens, Goulard, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paulsen, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström.

GUE/NGL:

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, Glezos, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Konečná, Kyllönen, Le Hyaric, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber.

Verts/ALE:

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Ceballos, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Vana, Ždanoka.

EFDD:

Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo.

NI:

Aliot, Annemans, Arnautu, Balczó, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Chauprade, Dodds Diane, D'Ornano, Epitideios, Ferrand, Fontana, Fountoulis, Goddyn, Gollnisch, de Graaff, Jalkh, Kappel, Korwin-Mikke, Kovács, Lebreton, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Loiseau, López Aguilar, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Papadakis Konstantinos, Philippot, Salvini, Sonneborn, Stuger, Synadinos, Troszczynski, Vilimsky, Voigt, Zarianopoulos, Żółtek.


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Γλέζος, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kovács, Kovatchev, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Μαυρίδης, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Crowley, Gabriel, Händel, Herranz García, Liberadzki, Morvai, Picierno

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου