Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 296kWORD 197k
Kolmapäev, 20. mai 2015 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 3.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 4.Esitatud dokumendid
 5.Assigneeringute ümberpaigutamine
 6.Oliivipuid kahjustava bakteri Xylella fastidiosa puhang (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 7.Euroopa rände tegevuskava (arutelu)
 8.Fraktsioonide koosseis
 9.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 10.Hääletused
  
10.1.Euroopa Parlamendi asepresidendi valimine (hääletus)
  
10.2.Parlamendi 2016. aasta osaistungjärkude ajakava
  
10.3.Kaubandus-, arengu- ja koostööleping Lõuna-Aafrika Vabariigiga (protokoll, millega võetakse arvesse Horvaatia ühinemist) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
10.4.Finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimine ***II (hääletus)
  
10.5.Rahaülekannetes edastatav teave ***II (hääletus)
  
10.6.Maksejõuetusmenetlus ***II (hääletus)
  
10.7.Konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide ja metallide importijate enesesertifitseerimine ***I (hääletus)
  
10.8.Komisjoni delegeeritud direktiiv …/…/EL, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, milles käsitletakse kaadmiumi kasutamist valgustus- ja kuvamisseadmetes (hääletus)
  
10.9.Komisjoni delegeeritud määrus (EL) …/…, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 376/2008 seoses põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi impordilitsentsi esitamise kohustusega ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2336/2003, millega kehtestatakse teatavad üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse (EÜ) nr 670/2003 kohaldamiseks, milles sätestatakse põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi turgu käsitlevad erimeetmed (hääletus)
  
10.10.Rasedus- ja sünnituspuhkus (hääletus)
  
10.11.ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon (hääletus)
  
10.12.Oliivipuid kahjustava bakteri Xylella fastidiosa puhang (hääletus)
 11.Selgitused hääletuse kohta
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 13.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 14.Türgi 2014. aasta eduaruanne (arutelu)
 15.Olukord Etioopias (arutelu)
 16.Olukord endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis (arutelu)
 17.Idapartnerluse tippkohtumine (21. ja 22. mai) (arutelu)
 18.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 19.ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi Riikide Ühenduse tippkohtumine (10.-11. juuni) (arutelu)
 20.Noorte tööhõive algatus (arutelu)
 21.Jaapani vaalapüük Antarktikas (arutelu)
 22.Järgmise istungi päevakord
 23.Istungi lõpp
 .Lisa 1 - Euroopa Parlamendi asepresidendi valimine
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.05.


2. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus, milles käsitletakse ringlussevõetud kuuma vee kasutamist mikrobioloogilise pinnasaaste eemaldamiseks rümpadelt (D037356/08 - 2015/2693(RPS) - tähtaeg: 7.8.2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses amidosulfurooni, fenheksamiidi, metüülkresoksiimi, tiaklopriidi ja trifloksüstrobiini jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D038149/02 - 2015/2691(RPS) - tähtaeg: 7.7.2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 284/2013 seoses taimekaitsevahenditega seotud menetluste suhtes kohaldatavate üleminekumeetmetega (D038716/02 - 2015/2713(RPS) - tähtaeg: 13.8.2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI (kodukorra artikkel 54)
nõuandvad komisjonid: AGRI (kodukorra artikkel 54), IMCO (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni direktiiv millega muudetakse nõukogu direktiivi 98/83/EÜ (olmevee kvaliteedi kohta) II ja III lisa (D038826/02 - 2015/2714(RPS) - tähtaeg: 13.8.2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni määrus, mille alusel koostatakse nõukogu määruses (EMÜ) nr 3924/91 sätestatud tööstustoodangu Prodcomi loetelu 2015. aastaks (D038926/01 - 2015/2680(RPS) - tähtaeg: 29.7.2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 244/2009 kodumajapidamises kasutatavate suunamata valgusvooga lampide ökodisaini nõuete osas ning määrust (EÜ) nr 245/2009 sisseehitatud liiteseadiseta luminofoorlampide, suure valgustugevusega lahenduslampide ning nende lampidega koos kasutatavate liiteseadiste ja valgustite ökodisainile esitatavate nõuete suhtes ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/55/EÜ ning määrust (EL) nr 1194/2012 seoses suundvalguslampide, leedlampide ja nende lisaseadmete ökodisaini nõuetega (D038978/02 - 2015/2689(RPS) - tähtaeg: 6.8.2015)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI


3. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, milles sätestatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1303/2013 toetusesaaja muutmist ja sellega seotud kohustusi käsitlevad täiendavad eeskirjad ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest rahastatavasse avaliku ja erasektori partnerluse lepingusse lisatavad miinimumnõuded (C(2015)02649 – 2015/2681(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 28. aprillil 2015
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: REGI (kodukorra artikkel 54), EMPL (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud määrus teadus- ja arendustegevuse kulude andmeedastusvormingu kohta (C(2015)02676 – 2015/2688(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 30. aprillil 2015
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/30/EL seoses tööstuslike külmsäilitusseadmete energiamärgistusega (C(2015)02874 – 2015/2690(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 5. mail 2015
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ITRE

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1236/2005, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks (C(2015)02884 – 2015/2692(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 6. mail 2015
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 seoses toetusega mesindussektorile (C(2015)03035 – 2015/2698(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg: 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 11. mail 2015
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI


4. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud nõukogu ja komisjon:

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 16/2015 - III jagu – Komisjon (N8-0033/2015 - C8-0099/2015 - 2015/2082(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 17/2015 - III jagu – Komisjon (N8-0034/2015 - C8-0100/2015 - 2015/2083(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 2/2015 - Regioonide Komitee (N8-0035/2015 - C8-0120/2015 - 2015/2098(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek V/AB-03/T/15 - Euroopa Kontrollikoda (N8-0036/2015 - C8-0121/2015 - 2015/2099(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 3/2015 - Regioonide Komitee (N8-0037/2015 - C8-0123/2015 - 2015/2101(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG


5. Assigneeringute ümberpaigutamine

Finantsmääruse artikli 27 lõike 3 kohaselt otsustas eelarvekomisjon mitte esitada vastuväiteid Euroopa Komisjoni ettepanekule seoses assigneeringute ümberpaigutamistega DEC 16/2015 ja DEC 17/2015 - III jagu – Komisjon.

Finantsmääruse artikli 27 lõike 4 kohaselt teavitas Euroopa Liidu Nõukogu eelarvepädevaid institutsioone, et kiitis heaks assigneeringute ümberpaigutamised DEC 11/2015, DEC 16/2015 ja DEC 17/2015 - III jagu – Komisjon.

Finantsmääruse artikli 203 lõike 7 kohaselt teavitas Euroopa Komisjon eelarvepädevaid institutsioone kinnisvaraprojektist – kavast ehitada Geeli (Belgiasse) „Toiduohutuse ja kvaliteedi” hoone.

Finantsmääruse artikli 203 kohaselt otsustas eelarvekomisjon mitte esitada arvamust selle kohta, et Euroopa Komisjon võtab üürile kaks hoonet, kuhu paigutatakse ümber praegu Luxembourgis Jean Monnet' hoones töötavad töötajad.

Finantsmääruse artikli 203 lõike 3 kohaselt teavitas Euroopa Kontrollikoda eelarvepädevaid institutsioone oma kinnisvarapoliitikat käsitlevast töödokumendist.


6. Oliivipuid kahjustava bakteri Xylella fastidiosa puhang (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000038/2015), milles esitas(id) Czesław Adam Siekierski AGRI komisjoni nimel komisjonile: Bakteriga Xylella fastidiosa seotud hädaolukord (2015/2652(RSP)) (B8-0117/2015)

Arutelu toimus 30. aprillil 2015 (30.4.2015 protokolli punkt 5).

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud:

- Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Curzio Maltese, Kateřina Konečná, Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Jean-Luc Mélenchon, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas, João Ferreira ja Inês Cristina Zuber fraktsiooni GUE/NGL nimel bakteriga Xylella seotud hädaolukorra kohta 2015/2652(RSP) (B8-0450/2015);

- Bas Belder ja James Nicholson fraktsiooni ECR nimel oliivipuid kahjustava bakteri Xylella fastidiosa puhangu kohta (2015/2652(RSP)) (B8-0451/2015);

- Esther Herranz García, Albert Deß, Giovanni La Via, Barbara Matera, Dubravka Šuica, József Nagy, Daniel Buda, Marijana Petir, Nuno Melo, Peter Jahr, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Herbert Dorfmann, Ramón Luis Valcárcel Siso, Raffaele Fitto, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Elisabetta Gardini ja Vladimir Urutchev fraktsiooni PPE nimel oliivipuid kahjustava bakteri Xylella fastidiosa puhangu kohta 2015/2652(RSP) (B8-0452/2015);

- José Bové fraktsiooni Verts/ALE nimel bakteri Xylella fastidiosa põhjustatud hädaolukorra kohta 2015/2652(RSP) (B8-0456/2015);

- Paolo De Castro, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi ja Victor Negrescu fraktsiooni S&D nimel oliivipuid kahjustava bakteri Xylella fastidiosa puhangu kohta 2015/2652(RSP) (B8-0457/2015);

- Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel bakteriga Xylella seotud hädaolukorra kohta 2015/2652(RSP) (B8-0458/2015).

Hääletus: 20.5.2015 protokollipunkt 10.12.


7. Euroopa rände tegevuskava (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa rände tegevuskava (2015/2648(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (nõukogu eesistuja), Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) ja Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, James Carver arutelu läbiviimise kohta, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas João Ferreira, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Vicky Ford, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Emmanouil Glezos, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Monika Hohlmeier, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tomáš Zdechovský, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel, Doru-Claudian Frunzulică, kes esitas sinist kaarti tõstes küsimuse Nigel Farage'le (president märkis, et see ei olnud küsimus), Vicky Maeijer (fraktsioonilise kuuluvuseta) (president ütles, et ta tõstatab sinise kaardi tõstmisega küsimuste esitamise menetluse kohaldamise juhatuses) ja Monika Hohlmeier.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
asepresident

Sõna võtsid Enrique Guerrero Salom, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, Laura Ferrara, Udo Voigt, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Helga Stevens, Nathalie Griesbeck, Martina Anderson, Jean Lambert, Kristina Winberg ja Harald Vilimsky.

ISTUNGI JUHATAJA: Alexander Graf LAMBSDORFF
asepresident

Sõna võtsid Brice Hortefeux, Jörg Leichtfried, Jussi Halla-aho, Gérard Deprez, Dennis de Jong, Bodil Valero, Rolandas Paksas, Marine Le Pen, Anna Maria Corazza Bildt, Kashetu Kyenge, Branislav Škripek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lola Sánchez Caldentey, Eva Joly, Petr Mach, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, Claude Moraes, Anders Primdahl Vistisen, Eleftherios Synadinos, Salvatore Domenico Pogliese, Sylvie Guillaume, Marek Jurek, Matteo Salvini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, David-Maria Sassoli, Ruža Tomašić, Rosa Estaràs Ferragut, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Paulo Rangel, Miriam Dalli, Kinga Gál, Miltiadis Kyrkos, Barbara Kudrycka, Ana Gomes, Tomáš Zdechovský, Josef Weidenholzer, Elisabetta Gardini, Kati Piri, Elmar Brok, Elena Valenciano ja Patrizia Toia.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Birgit Collin-Langen, Marlene Mizzi, Mirosław Piotrowski, Kostas Chrysogonos, Ivan Jakovčić, Ulrike Lunacek, Csaba Sógor, Monika Flašíková Beňová, Jean Arthuis ja Ignazio Corrao.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos ja Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Arutelu lõpetati.


8. Fraktsioonide koosseis

Valentinas Mazuronis lahkus EFDD fraktsioonist ning on alates 19. maist 2015 ALDE fraktsiooni liige.

Raffaele Fitto lahkus PPE fraktsioonist ning on alates 19. maist 2015 ECRi fraktsiooni liige.


9. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsiooni ECR taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

CONT-komisjon: Raffaele Fitto Bernd Kölmeli asemel

Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees: Raffaele Fitto Syed Kamalli asemel

Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks: Syed Kamall Raffaele Fitto asemel

Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga (k.a Liibüa) suhtlemiseks: Raffaele Fitto Syed Kamalli asemel

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.

°
° ° °

ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

Sõna võtsid Marek Jurek Barbara Kudrycka poolt eelmise arutelu ajal tehtud avalduse kohta ja Barbara Kudrycka (president selgitas nõukogu ja Euroopa Ülemkogu parlamendi täiskogu istungitel esindatuse korda).


10. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


10.1. Euroopa Parlamendi asepresidendi valimine (hääletus)

Parlamendi president teatas, et talle esitati Fabio Massimo Castaldo ja Anneli Jäätteenmäki kandidatuurid.

Kandidaadid on andnud nõusoleku kandideerida.

Parlamendi president otsustas, et hääletus on salajane ja elektrooniline.

Toimus hääletus.

Parlamendi president tegi teatavaks hääletuse tulemused:

Hääletanute arv       692

Antud häälte arv       586

Erapooletuid       106

Absoluutne enamus 294

Hääled jagunesid järgmiselt:

Anneli Jäätteenmäki       301 häält

Fabio Massimo Castaldo    285 häält

(Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (20.05.2015 protokolli I lisa).

Parlamendi president kuulutas Anneli Jäätteenmäki Euroopa Parlamendi asepresidendiks ja õnnitles teda valituks osutumise puhul.

Kodukorra artikli 20 lõike 1 kohaselt asub ta asepresidentide järjestuses oma eelkäija kohale, st kümnendale kohale.


10.2. Parlamendi 2016. aasta osaistungjärkude ajakava

Euroopa Parlamendi 2016. aasta osaistungjärkude ajakava (2015/2695(RSO)): vt esimeeste konverentsi ettepanekut (18.5.2015 protokollipunkt 5)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

Heaks kiidetud

Euroopa Parlamendi 2016. aasta osaistungjärkude kinnitatud ajakava on järgmine:

- 18. 11. jaanuar

- 1. 4. veebruar

- 24. ja 25. veebruar

- 7. 10. märts

- 11. 14. aprill

- 27. ja 28. aprill

- 9. 12. mai

- 25. ja 26. mai

- 6. 9. juuni

- 22. ja 23. juuni

- 4. 7. juuli

- 12. 15. september

- 3. 6. oktoober

- 24. 27. oktoober

- 21. 24. november

- 30. november ja 1. detsember

- 12. 15. detsember

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident


10.3. Kaubandus-, arengu- ja koostööleping Lõuna-Aafrika Vabariigiga (protokoll, millega võetakse arvesse Horvaatia ühinemist) *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu, mis käsitleb ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Lõuna-Aafrika Vabariigi vahelise kaubandus-, arengu- ja koostöölepingu lisaprotokolli (millega võetakse arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga) sõlmimist Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel [07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE)] - Arengukomisjon. Raportöör: Davor Ivo Stier (A8-0146/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2015)0200)

Parlament kiitis protokolli sõlmimise heaks.


10.4. Finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimine ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ [05933/4/2015 - C8-0109/2015- 2013/0025(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Kaasraportöörid: Krišjānis Kariņš ja Judith Sargentini (A8-0153/2015)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Heaks kiidetud (P8_TA(2015)0201)


10.5. Rahaülekannetes edastatav teave ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb rahaülekannetes edastatavat teavet ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1781/2006 [05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Kaasraportöörid: Timothy Kirkhope ja Peter Simon (A8-0154/2015)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Heaks kiidetud (P8_TA(2015)0202)


10.6. Maksejõuetusmenetlus ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus maksejõuetusmenetluse kohta (uuesti sõnastatud) [16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Heaks kiidetud (P8_TA(2015)0203)


10.7. Konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide ja metallide importijate enesesertifitseerimine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse liidu süsteem konflikti- ja riskipiirkondadest pärit tina, tantaali, volframi ja nende maakide ning kulla vastutustundlike importijate tarneahelaga seotud hoolsuskohustuse täitmist käsitleva enesesertifitseerimise jaoks [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P8_TA(2015)0204)

Sõna võttis Bernd Lange (INTA komisjoni esimees), kes palus istungi lühiajaliselt katkestada, et tal oleks võimalik koos raportööri, variraportööride ja koordinaatoritega hinnata muudatusettepanekute hääletamise tulemust.

(Istung katkestati mõneks hetkeks)

Bernd Lange tegi vastavalt kodukorra artikli 61 lõikele 2 ettepaneku lükata seadusandliku resolutsiooni projekti hääletus edasi.

Parlament kiitis ettepaneku elektroonilisel hääletusel heaks (poolthääli 343, vastuhääli 331, erapooletuid 9). Küsimus loeti seega vastutavale komisjonile uuesti läbivaatamiseks tagasisaadetuks.


10.8. Komisjoni delegeeritud direktiiv …/…/EL, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, milles käsitletakse kaadmiumi kasutamist valgustus- ja kuvamisseadmetes (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0464/2015 (2015/2542(DEA))

(Resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmiseks on nõutav kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0205)


10.9. Komisjoni delegeeritud määrus (EL) …/…, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 376/2008 seoses põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi impordilitsentsi esitamise kohustusega ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2336/2003, millega kehtestatakse teatavad üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse (EÜ) nr 670/2003 kohaldamiseks, milles sätestatakse põllumajandusliku päritoluga etüülalkoholi turgu käsitlevad erimeetmed (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0440/2015 (2015/2580(DEA))

(Resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmiseks on nõutav kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0206)

Sõnavõtud

Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) võttis enne hääletust avalduse tegemiseks sõna.


10.10. Rasedus- ja sünnituspuhkus (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0453/2015 (2015/2655(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0207)

Sõnavõtud

Gerard Batten.


10.11. ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B8-0460/2015 (2015/2684(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0208)


10.12. Oliivipuid kahjustava bakteri Xylella fastidiosa puhang (hääletus)

Arutelu toimus 30. aprillil 2015 (30.4.2015 protokollipunkt 5)

Resolutsiooni ettepanekust teatati 20. mail 2015 (20.5.2015 protokolli punkt 6).

Resolutsiooni ettepanekud B8-0450/2015, B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0456/2015, B8-0457/2015 ja B8-0458/2015(2015/2652(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0450/2015

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0451/2015

(asendades B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0457/2015 ja B8-0458/2015),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Esther Herranz García, Nuno Melo, Barbara Matera, Marijana Petir, Giovanni La Via, Ramón Luis Valcárcel Siso, Angélique Delahaye, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Daniel Buda, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Lara Comi ja Davor Ivo Stier fraktsiooni PPE nimel;

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Michela Giuffrida, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, Laurenţiu Rebega ja Ricardo Serrão Santos fraktsiooni S&D nimel;

James Nicholson, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska ja Notis Marias fraktsiooni ECR nimel;

Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0209)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0456/2015 muutus kehtetuks.)


11. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Parlamendi 2016. aasta osaistungjärkude ajakava
Daniel Hannan

Finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimine - A8-0153/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill, Daniel Hannan, Luke Ming Flanagan, Csaba Sógor, Peter Jahr, Marijana Petir, Bruno Gollnisch ja Ivana Maletić

Rahaülekannetes edastatav teave - A8-0154/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill ja Ivana Maletić

Maksejõuetusmenetlus - A8-0155/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir ja Ivana Maletić

Konflikti- ja riskipiirkondadest pärit mineraalide ja metallide importijate enesesertifitseerimine - A8-0141/2015
Neena Gill, Beatriz Becerra Basterrechea, Jude Kirton-Darling, Daniel Dalton ja Martina Anderson

Rasedus- ja sünnituspuhkus - B8-0453/2015 (2015/2655(RSP))
Michaela Šojdrová, Markus Pieper, Deirdre Clune, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir ja Silvia Costa

ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon - B8-0460/2015 (2015/2684(RSP))
Ádám Kósa, Michaela Šojdrová, Neena Gill, Olga Sehnalová, Luke Ming Flanagan, Deirdre Clune, Marijana Petir, Silvia Costa ja Ivana Maletić

Oliivipuid kahjustava bakteri Xylella fastidiosa puhang - RC-B8-0451/2015 (2015/2652(RSP))
Rosa D'Amato, Massimo Paolucci, Notis Marias ja Marijana Petir.


12. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 14.20 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Adina-Ioana VĂLEAN
asepresident

13. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


14. Türgi 2014. aasta eduaruanne (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Türgi 2014. aasta eduaruanne (2014/2953(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (nõukogu eesistuja) ja Christos Stylianides (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Kati Piri fraktsiooni S&D nimel, Renate Sommer fraktsiooni PPE nimel, Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel, Alexander Graf Lambsdorff fraktsiooni ALDE nimel, Takis Hadjigeorgiou fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Affronte fraktsiooni EFDD nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Cristian Dan Preda, kes vastas ühtlasi kolmele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Urmas Paet, Tibor Szanyi ja Sofia Sakorafa, Richard Howitt, Anna Elżbieta Fotyga, Nedzhmi Ali, Kostas Chrysogonos, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Costas Mavrides, kes esitas sinist kaarti tõstes küsimuse Ska Kellerile, kes vastas sellele, Edouard Ferrand, Francisco José Millán Mon, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas William (The Earl of) Dartmouth, Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, Ernest Maragall, Fabio Massimo Castaldo, Konstantinos Papadakis, Manolis Kefalogiannis, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Alexander Graf Lambsdorff, Javi López, Bas Belder, Sofia Sakorafa, Marcel de Graaff, Andrey Kovatchev, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Angel Dzhambazki, Demetris Papadakis, Amjad Bashir ja Mario Borghezio.

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

Sõna võtsid Eleni Theocharous, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Eugen Freund, Notis Marias, Franz Obermayr, László Tőkés, Nikos Androulakis, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ilhan Kyuchyuk, Anders Primdahl Vistisen, Eduard Kukan, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Georgios Epitideios, Jan Zahradil, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Petras Auštrevičius, Anna Maria Corazza Bildt, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Eleni Theocharous, Charles Tannock, Dubravka Šuica, Angel Dzhambazki, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Bendt Bendtsen ja Lefteris Christoforou.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Birgit Collin-Langen, Costas Mavrides, Doru-Claudian Frunzulică ja Josu Juaristi Abaunz.

Sõna võtsid Christos Stylianides ja Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

- Kati Piri AFET-komisjoni nimel komisjoni Türgit käsitleva 2014. aasta eduaruande kohta 2014/2953(RSP) (B8-0455/2015).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 21.5.2015 protokollipunkt 7.7.


15. Olukord Etioopias (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Etioopias (2015/2703(RSP))

Christos Stylianides (komisjoni liige) esines avaldusega liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Davor Ivo Stier fraktsiooni PPE nimel, Kashetu Kyenge fraktsiooni S&D nimel, Mirosław Piotrowski fraktsiooni ECR nimel, Louis Michel fraktsiooni ALDE nimel, Lidia Senra Rodríguez fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jordi Sebastià fraktsiooni Verts/ALE nimel, James Carver fraktsiooni EFDD nimel, Marie-Christine Arnautu (fraktsioonilise kuuluvuseta), Bogdan Brunon Wenta, Josef Weidenholzer, Fabio Massimo Castaldo, Steeve Briois, Alessia Maria Mosca, Julie Ward, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas James Carver, ja Ana Gomes.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Gianluca Buonanno ja Doru-Claudian Frunzulică.

Sõna võttis Christos Stylianides.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati mõneks hetkeks)


16. Olukord endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord endises Jugoslaavia Makedoonia Vabariigis (2015/2704(RSP))

Christos Stylianides (komisjoni liige) esines avaldusega liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi nimel.

Sõna võtsid Eduard Kukan fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Emmanouil Glezos, Richard Howitt fraktsiooni S&D nimel, Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Georgios Epitideios, Sofia Sakorafa fraktsiooni GUE/NGL nimel, Tamás Meszerics fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sofia Sakorafa, Gerard Batten fraktsiooni EFDD nimel, Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Alojz Peterle, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Eleftherios Synadinos, Knut Fleckenstein, Nikolay Barekov, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Georgios Epitideios, Jozo Radoš, Ulrike Lunacek, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Karol Karski, Ignazio Corrao, Eleftherios Synadinos, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Petras Auštrevičius, Cristian Dan Preda, kes vastas ühtlasi kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Ulrike Lunacek ja Angel Dzhambazki, Lampros Fountoulis arutelu läbiviimise kohta, Sergei Stanishev, Filiz Hyusmenova, Gianluca Buonanno, Ivan Jakovčić, kes esitas sinist kaarti tõstes küsimuse Gianluca Buonannole (president märkis, et see ei ole „sinise kaardi” küsimus), Stanislav Polčák, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Gianluca Buonannole, kes vastas sellele, Andrey Kovatchev, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Tonino Picula, Anna Záborská, Andrej Plenković, Milan Zver, Maria Spyraki ja Marijana Petir.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Georgios Kyrtsos, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Kostas Chrysogonos, Notis Marias arutelu läbiviimise kohta ja Igor Šoltes, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Urmas Paet.

Sõna võtsid Seán Kelly arutelu läbiviimise kohta, Christos Stylianides ja Emmanouil Glezos.

Sõna võttis Christos Stylianides.

Asepresident tuletas meelde kodukorra artikli 162 lõiget 12, mis annab parlamendiliikmetele, kes arutelul sõna ei võtnud, võimaluse esitada kirjaliku avalduse, mis lisatakse arutelu stenogrammile.

Arutelu lõpetati.

ISTUNGI JUHATAJA: Ulrike LUNACEK
asepresident

Sõna võttis Notis Marias eelnenud arutelu läbiviimise kohta (asepresident esitas täpsustused).


17. Idapartnerluse tippkohtumine (21. ja 22. mai) (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Idapartnerluse tippkohtumine (21. ja 22. mai) (2015/2610(RSP))

Sõna võttis Seán Kelly arutelu läbiviimise kohta (asepresident esitas täpsustused).

Zanda Kalniņa-Lukaševica (nõukogu eesistuja) esines avaldusega liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi nimel.

Sõna võtsid Jacek Saryusz-Wolski fraktsiooni PPE nimel, Knut Fleckenstein fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Petras Auštrevičius fraktsiooni ALDE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Tamás Meszerics fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Janusz Korwin-Mikke (fraktsioonilise kuuluvuseta), Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Karol Karski, Urmas Paet, Miloslav Ransdorf, Bronis Ropė, Bill Etheridge, Zoltán Balczó, Andrej Plenković, Victor Boştinaru, Kosma Złotowski, Ivo Vajgl, Javier Couso Permuy, Tatjana Ždanoka, Jean-Luc Schaffhauser, Tunne Kelam, Andrejs Mamikins, Marek Jurek, Jaromír Štětina, Tibor Szanyi, David McAllister, Eduard Kukan, Andi Cristea, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Michael Gahler ja László Tőkés.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Michał Boni, Andrzej Grzyb ja Seán Kelly.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Krzysztof Hetman, Notis Marias ja Ivan Jakovčić.

Sõna võttis Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Arutelu lõpetati.


18. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsiooni EFDD taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

Delegatsioon Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks: Joëlle Bergeron Marco Valli asemel

Delegatsioon ELi-Montenegro parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees: Joëlle Bergeron

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


19. ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi Riikide Ühenduse tippkohtumine (10.-11. juuni) (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi Riikide Ühenduse tippkohtumine (10.-11. juuni) (2015/2637(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (nõukogu eesistuja) esines avaldusega liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi nimel.

Sõna võtsid Luis de Grandes Pascual fraktsiooni PPE nimel, Ramón Jáuregui Atondo fraktsiooni S&D nimel, José Inácio Faria fraktsiooni ALDE nimel, Marina Albiol Guzmán fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Francisco José Millán Mon, Carlos Zorrinho, Sofia Sakorafa, Davor Ivo Stier, Constanze Krehl, Inês Cristina Zuber ja Francisco Assis.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić ja Doru-Claudian Frunzulică.

Sõna võttis Zanda Kalniņa-Lukaševica (nõukogu eesistuja).

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati mõneks hetkeks)


20. Noorte tööhõive algatus (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000051/2015), mille esitas(id) Marita Ulvskog nõukogule: Noorte tööhõive algatus ning vajadus seda kiiresti rakendada liikmesriikide tasandil (2015/2679(RSP)) (B8-0551/2015)

Marita Ulvskog esitas küsimuse.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (nõukogu eesistuja) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Elisabeth Morin-Chartier fraktsiooni PPE nimel, Brando Benifei fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Anthea McIntyre fraktsiooni ECR nimel, Marian Harkin fraktsiooni ALDE nimel, Tania González Peñas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Terry Reintke fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Agea fraktsiooni EFDD nimel, Verónica Lope Fontagné, Jutta Steinruck, Jana Žitňanská, Martina Dlabajová, Karima Delli, Jonathan Arnott, Joëlle Mélin, Agnes Jongerius, Enrique Calvet Chambon, Javi López, Yana Toom, Emilian Pavel, Siôn Simon, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Thomas Mann ja Miapetra Kumpula-Natri.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Sofia Ribeiro, Victor Negrescu, Notis Marias, Andrey Novakov, Ilhan Kyuchyuk, Soraya Post, Marijana Petir ja Momchil Nekov.

Sõna võttis Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Arutelu lõpetati.


21. Jaapani vaalapüük Antarktikas (arutelu)

Nõukogu avaldus: Jaapani vaalapüük Antarktikas (2015/2702(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (nõukogu eesistuja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Alojz Peterle fraktsiooni PPE nimel, Renata Briano fraktsiooni S&D nimel, Catherine Bearder fraktsiooni ALDE nimel, Anja Hazekamp fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marco Affronte fraktsiooni EFDD nimel, Gilles Lebreton (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jo Leinen, Stefan Eck, Doru-Claudian Frunzulică ja Ricardo Serrão Santos.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marijana Petir ja Notis Marias.

Sõna võttis Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Arutelu lõpetati.


22. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 557.487/OJJE).


23. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.25.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

peasekretär

asepresident


Lisa 1 - Euroopa Parlamendi asepresidendi valimine

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

PPE:

Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Macovei, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sernagiotto, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka.

S&D:

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leichtfried, Leinen, Lietz, López, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Rebega, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schulz, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

ECR:

Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jackiewicz, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Messerschmidt, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Škripek, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski.

ALDE:

Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Girauta Vidal, Goerens, Goulard, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paulsen, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström.

GUE/NGL:

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, Glezos, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Konečná, Kyllönen, Le Hyaric, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber.

Verts/ALE:

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Ceballos, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Vana, Ždanoka.

EFDD:

Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo.

NI:

Aliot, Annemans, Arnautu, Balczó, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Chauprade, Dodds Diane, D'Ornano, Epitideios, Ferrand, Fontana, Fountoulis, Goddyn, Gollnisch, de Graaff, Jalkh, Kappel, Korwin-Mikke, Kovács, Lebreton, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Loiseau, López Aguilar, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Papadakis Konstantinos, Philippot, Salvini, Sonneborn, Stuger, Synadinos, Troszczynski, Vilimsky, Voigt, Zarianopoulos, Żółtek.


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Crowley, Gabriel, Händel, Herranz García, Liberadzki, Morvai, Picierno

Õigusteave - Privaatsuspoliitika