Indeks 
Zapisnik
PDF 279kWORD 224k
Srijeda, 20. svibnja 2015. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)
 3.Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)
 4.Podnošenje dokumenata
 5.Prijenos odobrenih sredstava
 6.Epidemija bakterije Xylella fastidiosa koja napada stabla maslina (podneseni prijedlozi rezolucija)
 7.Europski program o migraciji (rasprava)
 8.Sastav klubova zastupnika
 9.Sastav odbora i izaslanstava
 10.Glasovanje
  
10.1.Izbor potpredsjednika Europskog parlamenta (glasovanje)
  
10.2.Raspored sjednica Parlamenta za 2016.
  
10.3.Sporazum o trgovini, razvoju i suradnji s Južnom Afrikom (Protokol kako bi se uzelo u obzir pristupanje Hrvatske Europskoj uniji) *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  
10.4.Sprečavanje upotrebe financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma ***II (glasovanje)
  
10.5.Informacije koje su priložene prijenosu financijskih sredstava ***II (glasovanje)
  
10.6.Stečajni postupak ***II (glasovanje)
  
10.7.Samocertificiranje uvoznika ruda i metala koji potječu iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja ***I (glasovanje)
  
10.8.Delegirana direktiva ../.../EU Komisije o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za kadmij u primjenama u osvjetljenju i osvjetljenju zaslona (glasovanje)
  
10.9.Delegirana uredba Komisije (EU) …/... o izmjeni Uredbe (EZ) br. 376/2008 u pogledu obveze predočenja dozvole za uvoz etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla i stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 2336/2003 o uvođenju određenih detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 670/2003 o posebnim mjerama za tržište etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla (glasovanje)
  
10.10.Rodiljni dopust (glasovanje)
  
10.11.Konvencija UN-a o pravima osoba s invaliditetom (glasovanje)
  
10.12.Epidemija bakterije Xylella fastidiosa koja napada stabla maslina (glasovanje)
 11.Obrazloženja glasovanja
 12.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 13.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 14.Izvješće o napretku Turske za 2014. (rasprava)
 15.Stanje u Etiopiji (rasprava)
 16.Stanje u bivšoj jugoslavenskoj republici Makedoniji (rasprava)
 17.Sastanak na vrhu Istočnog partnerstva (21. i 22. svibnja) (rasprava)
 18.Sastav odbora i izaslanstava
 19.Sastanak na vrhu EU-CELAC (10. i 11. lipnja) (rasprava)
 20.Inicijativa za zapošljavanje mladih (rasprava)
 21.Japanski kitolov na Antarktiku (rasprava)
 22.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 23.Zatvaranje dnevne sjednice
 .Prilog 1 - Izbor potpredsjednika Europskog parlamenta
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:05.


2. Provedbene mjere (članak 106. Poslovnika)

Parlamentu su proslijeđeni sljedeći nacrti provedbenih mjera koje su obuhvaćene regulatornim postupkom s kontrolom:

- Uredba Komisije o uporabi reciklirane tople vode radi uklanjanja mikrobiološkog površinskog onečišćenja s trupova životinja (D037356/08 - 2015/2693(RPS) - rok: 7.8.2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni priloga II. i III. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za amidosulfuron, fenheksamid, krezoksim-metil, tiakloprid i trifloksistrobin u ili na određenim proizvodima (D038149/02 - 2015/2691(RPS) - rok: 7.7.2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 284/2013 u pogledu prijelaznih mjera koje se primjenjuju na postupke o sredstvima za zaštitu bilja (D038716/02 - 2015/2713(RPS) - rok: 13.8.2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI (članak 54. Poslovnika)
mišljenje: AGRI (članak 54. Poslovnika), IMCO (članak 54. Poslovnika)

- Direktiva Komisije o izmjeni priloga II. i III. Direktivi Vijeća 98/83/EZ o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (D038826/02 - 2015/2714(RPS) - rok: 13.8.2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Uredba Komisije o utvrđivanju „popisa Prodcom” industrijskih proizvoda za 2015. predviđenog Uredbom Vijeća (EEZ) br. 3924/91 (D038926/01 - 2015/2680(RPS) - rok: 29.7.2015.)
upućeno nadležnom odboru: ECON

- Uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 244/2009 s obzirom na zahtjeve za ekološki dizajn neusmjerenih svjetiljki za kućanstva i Uredbe Komisije (EZ) br. 245/2009 s obzirom na zahtjeve za ekološki dizajn za fluorescentne cijevi bez ugrađenih prigušnica, visokoučinkovite žarulje s izbojem te prigušnice i svjetiljke koje mogu upravljati takvim žaruljama i o stavljanju izvan snage Direktive 2000/55/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EU) br. 1194/2012 u vezi sa zahtjevima za ekološki dizajn usmjerenih žarulja, LED žarulja i povezane opreme (D038978/02 - 2015/2689(RPS) - rok: 6.8.2015.)
upućeno nadležnom odboru: ENVI


3. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o utvrđivanju, u skladu s Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, dodatnih pravila o zamjeni korisnika i o povezanim odgovornostima te minimalnih zahtjeva koje treba uključiti u sporazume o javno-privatnim partnerstvima koji se financiraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (C(2015)02649 – 2015/2681(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 28. travnja 2015.

Upućeno nadležnom odboru: REGI (članak 54. Poslovnika), EMPL (članak 54. Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o formatu za dostavljanje podataka o izdacima za istraživanje i razvoj (C(2015)02676 – 2015/2688(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 30. travnja 2015.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive 2010/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja energetske učinkovitosti profesionalnih rashladnih ormara (C(2015)02874 – 2015/2690(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 5. svibnja 2015.

Upućeno nadležnom odboru: ITRE

- Prilog delegiranoj uredbi Komisije o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1236/2005 o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje (C(2015)02884 – 2015/2692(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 6. svibnja 2015.

Upućeno nadležnom odboru: INTA

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore u pčelarskom sektoru (C(2015)03035 – 2015/2698(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 11. svibnja 2015.

Upućeno nadležnom odboru: AGRI


4. Podnošenje dokumenata

Vijeće i Komsija podnijeli su sljedeće dokumente:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 16/2015 - dio III. - Komisija (N8-0033/2015 - C8-0099/2015 - 2015/2082(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava DEC 17/2015 - dio III. - Komisija (N8-0034/2015 - C8-0100/2015 - 2015/2083(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava INF 2/2015 - Odbor regija (N8-0035/2015 - C8-0120/2015 - 2015/2098(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava V/AB-03 /T/15 - Europski revzorski sud (N8-0036/2015 - C8-0121/2015 - 2015/2099(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

- Prijedlog za prijenos odobrenih sredstava INF 3/2015 - Odbor regija (N8-0037/2015 - C8-0123/2015 - 2015/2101(GBD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG


5. Prijenos odobrenih sredstava

U skladu s člankom 27. stavkom 3. Financijske uredbe, Odbor za proračune odlučio je da neće uložiti prigovore na nacrt koji je predstavila Europska komisija o prijenosima odobrenih sredstava DEC 16/2015 i DEC 17/2015 - dio III. - Komisija.

U skladu s člankom 27. stavkom 4. Financijske uredbe, Vijeće Europske unije obavijestilo je proračunsko tijelo o odobrenju prijenosa odorenih sredstava DEC 11/2015, DEC 16/2015 i DEC 17/2015 - dio III. - Komisija.

U skladu s člankom 203. stavkom 7. Financijske uredbe, Europska komisija obavijestila je proračunsko tijelo o projektu izgradnje zgrade ,,Sigurnost i kvaliteta hraneˮ u Geelu (Belgija).

U skladu s člankom 203. Financijske uredbe, Odbor za proračune odlučio je da neće dati mišljenje o iznajmljivanju dviju zgrada za potrebe Europske komisije radi premještaja njezinih službenika koji trenutačno rade u zgradi Jean Monnet u Luxembourgu.

U skladu s člankom 203. stavkom 3. Financijske uredbe, Revizorski sud obavijestio je proračunsko tijelo o radnom dokumentu o svojoj politici u vezi s nekretninama.


6. Epidemija bakterije Xylella fastidiosa koja napada stabla maslina (podneseni prijedlozi rezolucija)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000038/2015) koje je postavio Czesław Adam Siekierski, u ime Odbora AGRI, Komisiji: Alarmantna situacija u vezi s bakterijom Xylella fastidiosa (2015/2652(RSP)) (B8-0117/2015)

Rasprava je održana 30. travnja 2015 (točka 5 zapisnika od 30.4.2015.).

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

- Rosa D'Amato, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Curzio Maltese, Kateřina Konečná, Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Jean-Luc Mélenchon, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas, João Ferreira i Inês Cristina Zuber, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o alarmantnom stanju u vezi s bakterijom Xylella (2015/2652(RSP)) (B8-0450/2015);

- Bas Belder i James Nicholson, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o epidemiji organizma Xylella fastidiosa kojom su zahvaćena stabla maslina (2015/2652(RSP)) (B8-0451/2015);

- Esther Herranz García, Albert Deß, Giovanni La Via, Barbara Matera, Dubravka Šuica, József Nagy, Daniel Buda, Marijana Petir, Nuno Melo, Peter Jahr, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Herbert Dorfmann, Ramón Luis Valcárcel Siso, Raffaele Fitto, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Elisabetta Gardini i Vladimir Urutchev, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o epidemiji Xylelle fastidiose kojom su zahvaćena stabla maslina (2015/2652(RSP)) (B8-0452/2015);

- José Bové, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o alarmantnom stanju u vezi s bakterijom Xylella fastidiosa (2015/2652(RSP)) (B8-0456/2015);

- Paolo De Castro, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi i Victor Negrescu, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o epidemiji Xylelle fastidiose kojom su zahvaćena stabla maslina (2015/2652(RSP)) (B8-0457/2015);

- Ivan Jakovčić, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o alarmantnom stanju u vezi s bakterijom Xylella fastidiosa (2015/2652(RSP)) (B8-0458/2015).

Glasovanje: točka 10.12 zapisnika od 20.5.2015..


7. Europski program o migraciji (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Europski program o migraciji (2015/2648(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (predsjedateljica Vijeća), Frans Timmermans (prvi potpredsjednik Komisije) i Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Manfred Weber, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bill Etheridge, James Carver o odvijanju rasprave, Gianni Pittella, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio João Ferreira, Timothy Kirkhope, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Vicky Ford, Guy Verhofstadt, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Emmanouil Glezos, Gabriele Zimmer, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Monika Hohlmeier, Judith Sargentini, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tomáš Zdechovský, Nigel Farage, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Doru-Claudian Frunzulică, radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Nigelu Farageu (Predsjednik zaključuje da nije riječ o pitanju), Vicky Maeijer, nezavisna zastupnica (Predsjednik napominje da će sazvati sastanak Predsjedništva o pitanju uporabe postupka postavljanja pitanja podizanjem plave kartice), i Monika Hohlmeier.

PREDSJEDA: Antonio TAJANI
potpredsjednik

Govorili su: Enrique Guerrero Salom, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, Laura Ferrara, Udo Voigt, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Helga Stevens, Nathalie Griesbeck, Martina Anderson, Jean Lambert, Kristina Winberg i Harald Vilimsky.

PREDSJEDA: Alexander Graf LAMBSDORFF
potpredsjednik

Govorili su: Brice Hortefeux, Jörg Leichtfried, Jussi Halla-aho, Gérard Deprez, Dennis de Jong, Bodil Valero, Rolandas Paksas, Marine Le Pen, Anna Maria Corazza Bildt, Kashetu Kyenge, Branislav Škripek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lola Sánchez Caldentey, Eva Joly, Petr Mach, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, Claude Moraes, Anders Primdahl Vistisen, Eleftherios Synadinos, Salvatore Domenico Pogliese, Sylvie Guillaume, Marek Jurek, Matteo Salvini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, David-Maria Sassoli, Ruža Tomašić, Rosa Estaràs Ferragut, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Paulo Rangel, Miriam Dalli, Kinga Gál, Miltiadis Kyrkos, Barbara Kudrycka, Ana Gomes, Tomáš Zdechovský, Josef Weidenholzer, Elisabetta Gardini, Kati Piri, Elmar Brok, Elena Valenciano i Patrizia Toia.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Birgit Collin-Langen, Marlene Mizzi, Mirosław Piotrowski, Kostas Chrysogonos, Ivan Jakovčić, Ulrike Lunacek, Csaba Sógor, Monika Flašíková Beňová, Jean Arthuis i Ignazio Corrao.

Govorili su: Dimitris Avramopoulos i Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Rasprava je zaključena.


8. Sastav klubova zastupnika

Valentinas Mazuronis nije više član Kluba zastupnika EFDD-a te je od 19. svibnja 2015. postao član Kluba zastupnika ALDE-a.

Raffaele Fitto nije više član Kluba zastupnika PPE-a te je od 19. svibnja 2015. postao član Kluba zastupnika ECR-a.


9. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od kluba ECR primio sljedeće zahtjeve za imenovanje:

Odbor CONT: Raffaele Fitto umjesto Bernda Kölmela

Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran: Raffaele Fitto umjesto Syeda Kamalla

Izaslanstvo za odnose s Japanom: Syed Kamall umjesto Raffaelea Fitta

Izaslanstvo za odnose sa zemljama Magreba i Unijom arapskog Magreba: Raffaele Fitto umjesto Syeda Kamalla

Ta će se imenovanja smatrati odobrenima ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.

°
° ° °

PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

Govorili su: Marek Jurek, o govoru Barbare Kudrycke tijekom prethodne rasprave, i Barbara Kudrycka (Predsjednik je dao pojašnjenja u vezi s prisutnošću Vijeća i Europskog vijeća tijekom plenarnih sjednica Parlementa).


10. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


10.1. Izbor potpredsjednika Europskog parlamenta (glasovanje)

Predsjednik je najavio da je primio kandidature Fabia Massima Castalda i Anneli Jäätteenmäki.

Kandidati su izjavili da prihvaćaju svoje kandidature.

Predsjednik je odlučio nastaviti s tajnim glasovanjem u elektroničkom obliku.

Glasovanje je izvršeno.

Predsjednik je pročitao rezultate glasovanja:

Broj glasača       692

Dani glasovi       586

Uzdržanih           106

Apsolutna većina      294

Sveukupan broj glasova:

Anneli Jäätteenmäki       301 glasova

Fabio Massimo Castaldo    285 glasova

(Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 1 zapisnika od 20.5.2015.).

Predsjednik je proglasio Anneli Jäätteenmäki potpredsjednicom Europskog parlamenta te joj čestitao na izboru.

U skladu s člankom 20. stavkom 1. Poslovnika, ona zauzima mjesto potpredsjednika na odlasku u redu prvenstva, tj. deseta po redu.


10.2. Raspored sjednica Parlamenta za 2016.

Raspored sjednica Parlamenta za 2016. (2015/2695(RSO)): vidi prijedlog Konferencije predsjednika (točka 5 zapisnika od 18.5.2015.)

(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

Proglašen odobrenim

Raspored sjednica Europskog parlamenta za 2016. određen je kako slijedi:

- od 18. do 21. siječnja

- od 1. do 4. veljače

- 24. i 25. veljače

- od 7. do 10. ožujka

- od 11. do 14. travnja

- 27. i 28. travnja

- od 9. do 12. svibnja

- 25. i 26. svibnja

- od 6. do 9. lipnja

- 22. i 23. lipnja

- od 4. do 7. srpnja

- od 12. do 15. rujna

- od 3. do 6. listopada

- od 24. do 27. listopada

- od 21. do 24. studenog

- 30 stuednog i 1. prosinca

- od 12. do 15. prosinca

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik


10.3. Sporazum o trgovini, razvoju i suradnji s Južnom Afrikom (Protokol kako bi se uzelo u obzir pristupanje Hrvatske Europskoj uniji) *** (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Dodatnog protokola uz Sporazum o trgovini, razvoju i suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Južne Afrike, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji [07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE)] - Odbor za razvoj. Izvjestitelj: Davor Ivo Stier (A8-0146/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2015)0200)

Parlament je odobrio sklapanje protokola.


10.4. Sprečavanje upotrebe financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma ***II (glasovanje)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o sprečavanju upotrebe financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ [05933/4/2015 - C8-0109/2015- 2013/0025(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelji: Krišjānis Kariņš i Judith Sargentini (A8-0153/2015)

(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

STAJALIŠTE VIJEĆA

Proglašen odobrenim (P8_TA(2015)0201)


10.5. Informacije koje su priložene prijenosu financijskih sredstava ***II (glasovanje)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o informacijama koje su priložene prijenosu financijskih sredstava i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1781/2006 [05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelji: Timothy Kirkhope i Peter Simon (A8-0154/2015)

(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

STAJALIŠTE VIJEĆA

Proglašen odobrenim (P8_TA(2015)0202)


10.6. Stečajni postupak ***II (glasovanje)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stečajnom postupku (preinaka) [16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)

(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

STAJALIŠTE VIJEĆA

Proglašen odobrenim (P8_TA(2015)0203)


10.7. Samocertificiranje uvoznika ruda i metala koji potječu iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju sustava Unije za samocertificiranje odgovornih uvoznika kositra, tantala i volframa, njihovih ruda i zlata koji potječu iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja postupanjem s dužnom pažnjom u lancu opskrbe [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2015)0204)

Govorio je Bernd Lange (predsjednik Odbora INTA)te zatražio prekid sjednice kako bi izvjestitelj, izvjestitelj u sjeni, koordinatori i on mogli ocijeniti rezultat glasovanja o amandmanima.

(Sjednica je nakratko prekinuta)

Bernd Lange predložio je odgodu glasovanja o nacrtu zakonodavne rezolucije u skladu s člankom 61 stavkom 2 Poslovnika.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (343 za, 331 protiv, 9 uzdržanih) odobrio prijedlog. Predmet se time smatra vraćenim nadležnom odboru na ponovno razmatranje.


10.8. Delegirana direktiva ../.../EU Komisije o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za kadmij u primjenama u osvjetljenju i osvjetljenju zaslona (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0464/2015 (2015/2542(DEA))

(Potrebna kvalificirana većina za usvajanje prijedloga rezolucije)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0205)


10.9. Delegirana uredba Komisije (EU) …/... o izmjeni Uredbe (EZ) br. 376/2008 u pogledu obveze predočenja dozvole za uvoz etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla i stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 2336/2003 o uvođenju određenih detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 670/2003 o posebnim mjerama za tržište etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0440/2015 (2015/2580(DEA))

(Potrebna kvalificirana većina za usvajanje prijedloga rezolucije)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0206)

Govorili su:

Prije glasovanja, Dimitris Avramopoulos (povjerenik Komisije) radi davanja izjave.


10.10. Rodiljni dopust (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0453/2015 (2015/2655(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0207)

Govorili su:

Gerard Batten.


10.11. Konvencija UN-a o pravima osoba s invaliditetom (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B8-0460/2015 (2015/2684(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0208)


10.12. Epidemija bakterije Xylella fastidiosa koja napada stabla maslina (glasovanje)

Rasprava je održana 30. travnja 2015. (točka 5 zapisnika od 30.4.2015.)

Prijedlog rezolucije objavljen je 20. svibnja 2015 (točka 6 zapisnika od 20.5.2015.).

Prijedlozi rezolucija B8-0450/2015, B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0456/2015, B8-0457/2015 i B8-0458/2015(2015/2652(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0450/2015

Odbijeno

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B8-0451/2015

(koji zamjenjujeB8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0457/2015 i B8-0458/2015)

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

Esther Herranz García, Nuno Melo, Barbara Matera, Marijana Petir, Giovanni La Via, Ramón Luis Valcárcel Siso, Angélique Delahaye, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Daniel Buda, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Lara Comi i Davor Ivo Stier, u ime Kluba zastupnika PPE-a;

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Michela Giuffrida, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, Laurenţiu Rebega i Ricardo Serrão Santos, u ime Kluba zastupnika S&D-a;

James Nicholson, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska i Notis Marias, u ime Kluba zastupnika ECR-a;

Ivan Jakovčić, u ime Kluba zastupnika ALDE-a.

Usvojen (P8_TA(2015)0209)

(Prijedlog rezolucije B8-0456/2015 se ne razmatra.)


11. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Raspored sjednica Parlamenta za 2016.
Daniel Hannan

Sprečavanje upotrebe financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma - A8-0153/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill, Daniel Hannan, Luke Ming Flanagan, Csaba Sógor, Peter Jahr, Marijana Petir, Bruno Gollnisch i Ivana Maletić

Informacije koje su priložene prijenosu financijskih sredstava - A8-0154/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill i Ivana Maletić

Stečajni postupak - A8-0155/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir i Ivana Maletić

Samocertificiranje uvoznika ruda i metala koji potječu iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja - A8-0141/2015
Neena Gill, Beatriz Becerra Basterrechea, Jude Kirton-Darling, Daniel Dalton i Martina Anderson

Rodiljni dopust - B8-0453/2015 (2015/2655(RSP))
Michaela Šojdrová, Markus Pieper, Deirdre Clune, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir i Silvia Costa

Konvencija UN-a o pravima osoba s invaliditetom - B8-0460/2015 (2015/2684(RSP))
Ádám Kósa, Michaela Šojdrová, Neena Gill, Olga Sehnalová, Luke Ming Flanagan, Deirdre Clune, Marijana Petir, Silvia Costa i Ivana Maletić

Epidemija bakterije Xylella fastidiosa koja napada stabla maslina - RC-B8-0451/2015 (2015/2652(RSP))
Rosa D'Amato, Massimo Paolucci, Notis Marias i Marijana Petir.


12. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


(Sjednica je prekinuta u 14:20 h, a nastavljena u 15:00 h.)

PREDSJEDA: Adina-Ioana VĂLEAN
potpredsjednica

13. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


14. Izvješće o napretku Turske za 2014. (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Izvješće o napretku Turske za 2014. (2014/2953(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (predsjedateljica Vijeća) i Christos Stylianides (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Kati Piri u ime Kluba zastupnika S&D-a, Renate Sommer u ime Kluba zastupnika PPE-a, Geoffrey Van Orden u ime Kluba zastupnika ECR-a, Alexander Graf Lambsdorff u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Takis Hadjigeorgiou u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bodil Ceballos u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marco Affronte u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Georgios Epitideios, nezavisni zastupnik, Cristian Dan Preda, koji je, osim toga, odgovorio na tri pitanja koja je podizanjem plave kartice postavio Urmas Paet, Tibor Szanyi i Sofia Sakorafa, Richard Howitt, Anna Elżbieta Fotyga, Nedzhmi Ali, Kostas Chrysogonos, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Costas Mavrides, radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Ska Keller, koja je na pitanje odgovorila, Edouard Ferrand, Francisco José Millán Mon, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio William (The Earl of) Dartmouth, Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, Ernest Maragall, Fabio Massimo Castaldo, Konstantinos Papadakis, Manolis Kefalogiannis, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Alexander Graf Lambsdorff, Javi López, Bas Belder, Sofia Sakorafa, Marcel de Graaff, Andrey Kovatchev, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Angel Dzhambazki, Demetris Papadakis, Amjad Bashir i Mario Borghezio.

PREDSJEDA: Ildikó GÁLL-PELCZ
potpredsjednica

Govorili su: Eleni Theocharous, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Doru-Claudian Frunzulică, Eugen Freund, Notis Marias, Franz Obermayr, László Tőkés, Nikos Androulakis, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ilhan Kyuchyuk, Anders Primdahl Vistisen, Eduard Kukan, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Georgios Epitideios, Jan Zahradil, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Petras Auštrevičius, Anna Maria Corazza Bildt, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Eleni Theocharous, Charles Tannock, Dubravka Šuica, Angel Dzhambazki, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Bendt Bendtsen i Lefteris Christoforou.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Birgit Collin-Langen, Costas Mavrides, Doru-Claudian Frunzulică i Josu Juaristi Abaunz.

Govorili su: Christos Stylianides i Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

- Kati Piri, u ime Odbora AFET, o izvješću o napretku Turske za 2014. (2014/2953(RSP)) (B8-0455/2015).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.7 zapisnika od 21.5.2015..


15. Stanje u Etiopiji (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Etiopiji (2015/2703(RSP))

Christos Stylianides (povjerenik Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

Govorili su: Davor Ivo Stier, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Kashetu Kyenge, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Mirosław Piotrowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Louis Michel, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Lidia Senra Rodríguez, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jordi Sebastià, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, James Carver, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Marie-Christine Arnautu, nezavisna zastupnica, Bogdan Brunon Wenta, Josef Weidenholzer, Fabio Massimo Castaldo, Steeve Briois, Alessia Maria Mosca, Julie Ward, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje su podizanjem plave kartice postavili James Carver, i Ana Gomes.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Gianluca Buonanno i Doru-Claudian Frunzulică.

Govorio je Christos Stylianides.

Rasprava je zaključena.

(Sjednica je nakratko prekinuta)


16. Stanje u bivšoj jugoslavenskoj republici Makedoniji (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u bivšoj jugoslavenskoj republici Makedoniji (2015/2704(RSP))

Christos Stylianides (povjerenik Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Eduard Kukan, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Emmanouil Glezos, Richard Howitt, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Angel Dzhambazki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Georgios Epitideios, Sofia Sakorafa, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Tamás Meszerics, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Sofia Sakorafa, Gerard Batten, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Sotirios Zarianopoulos, nezavisni zastupnik, Alojz Peterle, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Eleftherios Synadinos, Knut Fleckenstein, Nikolay Barekov, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Georgios Epitideios, Jozo Radoš, Ulrike Lunacek, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Karol Karski, Ignazio Corrao, Eleftherios Synadinos, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Petras Auštrevičius, Cristian Dan Preda, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Ulrike Lunacek i Angel Dzhambazki, Lampros Fountoulis o tijeku rasprave, Sergei Stanishev, Filiz Hyusmenova, Gianluca Buonanno, Ivan Jakovčić, radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Gianluca Buonanno (Predsjednik je utvrdio da nije riječ o pitanju koje se postavlja podizanjem plave kartice), Stanislav Polčák, radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Gianluca Buonanno koji mu je odgovorio, Andrey Kovatchev, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Tonino Picula, Anna Záborská, Andrej Plenković, Milan Zver, Maria Spyraki i Marijana Petir.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Georgios Kyrtsos, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Kostas Chrysogonos, Notis Marias, o vođenju rasprave, i Igor Šoltes, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Urmas Paet.

Govorili su: Seán Kelly o vođenju rasprave, Christos Stylianides i Emmanouil Glezos.

Predsjednik je podsjetio na članak 162. stavak 12. Poslovnika prema kojem zastupnici koji nisu govorili na raspravi imaju mogućnost predati pisanu izjavu koja se prilaže doslovnom izvješću s rasprave.

Rasprava je zaključena.

PREDSJEDA: Ulrike LUNACEK
potpredsjednica

Govorio je Notis Marias (Predsjednica je dala obješanjenja).


17. Sastanak na vrhu Istočnog partnerstva (21. i 22. svibnja) (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Sastanak na vrhu Istočnog partnerstva (21. i 22. svibnja) (2015/2610(RSP))

Govorio je Seán Kelly o vođenju rasprave (predsjednica je dala dodatna objašnjenja).

Zanda Kalniņa-Lukaševica (predsjedateljica Vijeća) dala je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Jacek Saryusz-Wolski, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Knut Fleckenstein, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Mark Demesmaeker, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Petras Auštrevičius, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Tamás Meszerics, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Janusz Korwin-Mikke, nezavisni zastupnik, Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Karol Karski, Urmas Paet, Miloslav Ransdorf, Bronis Ropė, Bill Etheridge, Zoltán Balczó, Andrej Plenković, Victor Boştinaru, Kosma Złotowski, Ivo Vajgl, Javier Couso Permuy, Tatjana Ždanoka, Jean-Luc Schaffhauser, Tunne Kelam, Andrejs Mamikins, Marek Jurek, Jaromír Štětina, Tibor Szanyi, David McAllister, Eduard Kukan, Andi Cristea, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Michael Gahler i László Tőkés.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

Govorili su: Michał Boni, Andrzej Grzyb i Seán Kelly.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Krzysztof Hetman, Notis Marias i Ivan Jakovčić.

Govorila je Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Rasprava je zaključena.


18. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od kluba EFDD primio sljedeće zahtjeve za imenovanje:

Izaslanstvo za odnose s državama jugoistočne Azije: Joëlle Bergeron umjesto Marca Vallija

Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje Crne Gore EU-u: Joëlle Bergeron

Ta će se imenovanja smatrati odobrenima ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


19. Sastanak na vrhu EU-CELAC (10. i 11. lipnja) (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Sastanak na vrhu EU-CELAC (10. i 11. lipnja) (2015/2637(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (predsjedateljica Vijeća) dala je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Luis de Grandes Pascual, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Ramón Jáuregui Atondo, u ime Kluba zastupnika S&D-a, José Inácio Faria, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marina Albiol Guzmán, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Francisco José Millán Mon, Carlos Zorrinho, Sofia Sakorafa, Davor Ivo Stier, Constanze Krehl, Inês Cristina Zuber i Francisco Assis.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić i Doru-Claudian Frunzulică.

Govorila je Zanda Kalniņa-Lukaševica (predsjedateljica Vijeća).

Rasprava je zaključena.

(Sjednica je nakratko prekinuta)


20. Inicijativa za zapošljavanje mladih (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000051/2015) koje je postavila Marita Ulvskog, Vijeću: Inicijativa za zapošljavanje mladih - potreba za brzom provedbom na razini država članica (2015/2679(RSP)) (B8-0551/2015)

Marita Ulvskog obrazložila je pitanje.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (predsjedateljica Vijeća) odgovorila je na pitanje.

Govorili su: Elisabeth Morin-Chartier, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Brando Benifei, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Anthea McIntyre, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marian Harkin, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Tania González Peñas, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Terry Reintke, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Laura Agea, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Verónica Lope Fontagné, Jutta Steinruck, Jana Žitňanská, Martina Dlabajová, Karima Delli, Jonathan Arnott, Joëlle Mélin, Agnes Jongerius, Enrique Calvet Chambon, Javi López, Yana Toom, Emilian Pavel, Siôn Simon, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Thomas Mann i Miapetra Kumpula-Natri.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Sofia Ribeiro, Victor Negrescu, Notis Marias, Andrey Novakov, Ilhan Kyuchyuk, Soraya Post, Marijana Petir i Momchil Nekov.

Govorila je Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Rasprava je zaključena.


21. Japanski kitolov na Antarktiku (rasprava)

Izjava Vijeća: Japanski kitolov na Antarktiku (2015/2702(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (predsjedateljica Vijeća) dala je izjavu.

Govorili su: Alojz Peterle, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Renata Briano, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Catherine Bearder, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Anja Hazekamp, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Marco Affronte, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Gilles Lebreton, nezavisni zastupnik, Jo Leinen, Stefan Eck, Doru-Claudian Frunzulică i Ricardo Serrão Santos.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Marijana Petir i Notis Marias.

Govorila je Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Rasprava je zaključena.


22. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 557.487/OJJE).


23. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:25 sati.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

glavni tajnik

potpredsjednica


Prilog 1 - Izbor potpredsjednika Europskog parlamenta

POPIS ZASTUPNIKA KOJI SU GLASOVALI

PPE:

Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Macovei, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sernagiotto, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka.

S&D:

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leichtfried, Leinen, Lietz, López, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Rebega, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schulz, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

ECR:

Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jackiewicz, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Messerschmidt, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Škripek, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski.

ALDE:

Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Girauta Vidal, Goerens, Goulard, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paulsen, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström.

GUE/NGL:

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, Glezos, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Konečná, Kyllönen, Le Hyaric, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber.

Verts/ALE:

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Ceballos, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Vana, Ždanoka.

EFDD:

Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo.

NI:

Aliot, Annemans, Arnautu, Balczó, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Chauprade, Dodds Diane, D'Ornano, Epitideios, Ferrand, Fontana, Fountoulis, Goddyn, Gollnisch, de Graaff, Jalkh, Kappel, Korwin-Mikke, Kovács, Lebreton, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Loiseau, López Aguilar, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Papadakis Konstantinos, Philippot, Salvini, Sonneborn, Stuger, Synadinos, Troszczynski, Vilimsky, Voigt, Zarianopoulos, Żółtek.


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ispričani:

Crowley, Gabriel, Händel, Herranz García, Liberadzki, Morvai, Picierno

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti