Zoznam 
Zápisnica
PDF 287kWORD 224k
Streda, 20. mája 2015 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 3.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 4.Predloženie dokumentov
 5.Presun rozpočtových prostriedkov
 6.Prepuknutie nákazy spôsobenej baktériou Xylella fastidiosa postihujúcej olivovníky (predložené návrhy uznesení)
 7.Európsky program v oblasti migrácie (rozprava)
 8.Zloženie politických skupín
 9.Zloženie výborov a delegácií
 10.Hlasovanie
  
10.1.Voľba podpredsedu (hlasovanie)
  
10.2.Harmonogram schôdzí Parlamentu – 2016
  
10.3.Dohoda o obchode, rozvoji a spolupráci s Južnou Afrikou (protokol na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátska) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
10.4.Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu ***II (hlasovanie)
  
10.5.Údaje, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov ***II (hlasovanie)
  
10.6.Konkurzné konanie ***II (hlasovanie)
  
10.7.Samocertifikácia dovozcov nerastov a kovov s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach ***I (hlasovanie)
  
10.8.DELEGOVANÁ SMERNICA Komisie .../.../EÚ, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre používanie kadmia v osvetlení a v osvetlení v displejoch (hlasovanie)
  
10.9.Delegované nariadenie Komisie (EÚ) …/…, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 376/2008, pokiaľ ide o povinnosť predloženia licencie na dovoz etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2336/2003, ktorým sa zavádzajú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 670/2003, ktorým sa ustanovujú určité opatrenia týkajúce sa trhu s etylalkoholom poľnohospodárskeho pôvodu (hlasovanie)
  
10.10.Materská dovolenka (hlasovanie)
  
10.11.Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (hlasovanie)
  
10.12.Prepuknutie nákazy spôsobenej baktériou Xylella fastidiosa postihujúcej olivovníky (hlasovanie)
 11.Vysvetlenia hlasovania
 12.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 13.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 14.Správa Komisie o pokroku Turecka za rok 2014 (rozprava)
 15.Situácia v Etiópii (rozprava)
 16.Situácia v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko (rozprava)
 17.Samit Východného partnerstva (21. – 22. mája) (rozprava)
 18.Zloženie výborov a delegácií
 19.Samit EÚ – CELAC (10. – 11. júna) (rozprava)
 20.Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (rozprava)
 21.Japonské veľrybárske aktivity v Antarktíde (rozprava)
 22.Program rokovania na nasledujúci deň
 23.Skončenie rokovania
 .Príloha 1 - Voľba podpredsedu Európskeho parlamentu
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.05 h.


2. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie o používaní recyklovanej horúcej vody na odstránenie povrchovej mikrobiálnej kontaminácie jatočných tiel (D037356/08 - 2015/2693(RPS) - lehota: 7.8.2015)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí amidosulfurónu, fenhexamidu, krezoxím-metylu, tiaklopridu a trifloxystrobínu v určitých produktoch alebo na nich (D038149/02 - 2015/2691(RPS) - lehota: 7.7.2015)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 284/2013, pokiaľ ide o prechodné opatrenia, ktoré sa uplatňujú na postupy týkajúce sa prípravkov na ochranu rastlín (D038716/02 - 2015/2713(RPS) - lehota: 13.8.2015)

pridelené: gestorský výbor: ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku)

stanovisko: AGRI (článok 54 rokovacieho poriadku, IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Smernica Komisie, ktorou sa menia prílohy II a III smernice Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (D038826/02 - 2015/2714(RPS) - lehota: 13.8.2015)
pridelené: gestorský výbor: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa na rok 2015 stanovuje zoznam priemyselných výrobkov Prodcom stanovený nariadením Rady (EHS) č. 3924/91 (D038926/01 - 2015/2680(RPS) - lehota: 29.7.2015)

pridelené: gestorský výbor: ECON

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 244/2009, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn nesmerových svetelných zdrojov pre domácnosť a nariadenie (ES) č. 245/2009, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn žiariviek bez zabudovaného predradníka, výbojok s vysokou svietivosťou a predradníkov a svietidiel, ktoré sú schopné ovládať takéto svetelné zdroje, a ktorým sa ruší smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/55/ES a nariadenie (EÚ) č. 1194/2012, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn smerových svetelných zdrojov, svetelných zdrojov LED a súvisiaceho vybavenia (D038978/02 - 2015/2689(RPS) - lehota: 6.8.2015)

pridelené: gestorský výbor: ENVI


3. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa stanovujú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 dodatočné pravidlá o náhrade prijímateľa a o súvisiacich zodpovednostiach, ako aj minimálne požiadavky, ktoré sa majú zahrnúť do dohôd o verejno-súkromných partnerstvách financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov (C(2015)02649 – 2015/2681(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 28. apríla 2015
pridelené: gestorský výbor: REGI (článok 54 rokovacieho poriadku), EMPL (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Delegované nariadenie Komisie o formáte na zasielanie údajov týkajúcich sa výdavkov na výskum a vývoj (C(2015)02676 – 2015/2688(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 30. apríla 2015
pridelené: gestorský výbor: ECON

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie profesionálnych chladených skríň na uskladnenie energetickými štítkami (C(2015)02874 – 2015/2690(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 5. mája 2015
pridelené: gestorský výbor: ITRE

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie (C(2015)02884 – 2015/2692(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 6. mája 2015
pridelené: gestorský výbor: INTA

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o pomoc v odvetví včelárstva (C(2015)03035 – 2015/2698(DEA))
Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 11. mája 2015
pridelené: gestorský výbor: AGRI


4. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty Rady a Komisie:

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 16/2015 – Oddiel III – Komisia (N8-0033/2015 - C8-0099/2015 - 2015/2082(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 17/2015 – Oddiel III – Komisia (N8-0034/2015 - C8-0100/2015 - 2015/2083(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov INF 2/2015 - Výbor regiónov (N8-0035/2015 - C8-0120/2015 - 2015/2098(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov V/AB-03/T/15 - Európsky dvor audítorov (N8-0036/2015 - C8-0121/2015 - 2015/2099(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov INF 3/2015 - Výbor regiónov (N8-0037/2015 - C8-0123/2015 - 2015/2101(GBD))

pridelené:

gestorský výbor:

BUDG


5. Presun rozpočtových prostriedkov

V súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa Výbor pre rozpočet rozhodol nevzniesť námietky k návrhu, ktorý predložila Komisia, pokiaľ ide o presuny rozpočtových prostriedkov DEC 16/2015 a DEC 17/2015 - Oddiel III – Komisia.

V súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunov rozpočtových prostriedkov DEC 11/2015, DEC 16/2015 a DEC 17/2015 - Oddiel III – Komisia.

V súlade s článkom 203 ods. 7 nariadenia o rozpočtových pravidlách Európska komisia informovala rozpočtový orgán o stavebnom projekte týkajúcom sa výstavby budovy „Potravinová bezpečnosť a kvalita“ v meste Geel (Belgicko).

V súlade s článkom 203 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol, že nevydá stanovisko k umiestneniu dvoch budov Európskou komisiou na účely presťahovania jej zamestnancov, ktorí sa v súčasnosti nachádzajú v dvoch budovách Jean Monnet a Luxembourg.

V súlade s článkom 203 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách Európsky dvor audítorov informoval rozpočtový orgán o pracovnom dokumente týkajúcom sa politiky tejto inštitúcie v oblasti nehnuteľností.


6. Prepuknutie nákazy spôsobenej baktériou Xylella fastidiosa postihujúcej olivovníky (predložené návrhy uznesení)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000038/2015), ktorú položil Czesław Adam Siekierski, v mene výboru AGRI, pre Komisiu: Mimoriadna situácia spôsobená baktériou Xylella fastidiosa (2015/2652(RSP)) (B8-0117/2015)

Rozprava sa konala 30. apríla 2015 (bod 5 zápisnice zo dňa 30.4.2015).

Návrhy uznesení predložené na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Curzio Maltese, Kateřina Konečná, Lidia Senra Rodríguez, Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Jean-Luc Mélenchon, Emmanouil Glezos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Viegas, João Ferreira a Inês Cristina Zuber v mene skupiny GUE/NGL o núdzovej situácii v súvislosti s baktériou Xylella (2015/2652(RSP)) (B8-0450/2015);

- Bas Belder a James Nicholson v mene skupiny ECR o epidémii Xylella fastidiosa postihujúcej olivovníky (2015/2652(RSP)) (B8-0451/2015);

- Esther Herranz García, Albert Deß, Giovanni La Via, Barbara Matera, Dubravka Šuica, József Nagy, Daniel Buda, Marijana Petir, Nuno Melo, Peter Jahr, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Herbert Dorfmann, Ramón Luis Valcárcel Siso, Raffaele Fitto, Ivana Maletić, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Lara Comi, Elisabetta Gardini a Vladimir Urutchev v mene skupiny PPE o epidémii Xylella fastidiosa postihujúcej olivovníky (2015/2652(RSP)) (B8-0452/2015);

- José Bové v mene skupiny Verts/ALE o núdzovej situácii v súvislosti s baktériou Xylella 2015/2652(RSP) (B8-0456/2015);

- Paolo De Castro, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Marlene Mizzi a Victor Negrescu v mene skupiny S&D o epidémii Xylella fastidiosa postihujúcej olivovníky (2015/2652(RSP)) (B8-0457/2015);

- Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE o núdzovej situácii v súvislosti s baktériou Xylella (2015/2652(RSP)) (B8-0458/2015).

Hlasovanie: bod 10.12 zápisnice zo dňa 20.5.2015.


7. Európsky program v oblasti migrácie (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Európsky program v oblasti migrácie (2015/2648(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úradujúca predsedníčka Rady), Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) a Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, James Carver k priebehu rozpravy, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil João Ferreira, Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Vicky Ford, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Emmanouil Glezos, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Monika Hohlmeier, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tomáš Zdechovský, Nigel Farage v mene skupiny EFDD, Doru-Claudian Frunzulică, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Nigelovi Farageovi (predseda poznamenal, že sa nejde o otázku), Vicky Maeijer – nezaradená poslankyňa (predseda oznámil, že Predsedníctvu predloží otázku uplatňovania postupu modrej karty), a Monika Hohlmeier.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Enrique Guerrero Salom, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Marie-Christine Vergiat, Ska Keller, Laura Ferrara, Udo Voigt, Roberta Metsola, Birgit Sippel, Helga Stevens, Nathalie Griesbeck, Martina Anderson, Jean Lambert, Kristina Winberg a Harald Vilimsky.

PREDSEDNÍCTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Brice Hortefeux, Jörg Leichtfried, Jussi Halla-aho, Gérard Deprez, Dennis de Jong, Bodil Valero, Rolandas Paksas, Marine Le Pen, Anna Maria Corazza Bildt, Kashetu Kyenge, Branislav Škripek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lola Sánchez Caldentey, Eva Joly, Petr Mach, Konstantinos Papadakis, Arnaud Danjean, Claude Moraes, Anders Primdahl Vistisen, Eleftherios Synadinos, Salvatore Domenico Pogliese, Sylvie Guillaume, Marek Jurek, Matteo Salvini, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, David-Maria Sassoli, Ruža Tomašić, Rosa Estaràs Ferragut, Iliana Iotova, Kazimierz Michał Ujazdowski, Paulo Rangel, Miriam Dalli, Kinga Gál, Miltiadis Kyrkos, Barbara Kudrycka, Ana Gomes, Tomáš Zdechovský, Josef Weidenholzer, Elisabetta Gardini, Kati Piri, Elmar Brok, Elena Valenciano a Patrizia Toia.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Birgit Collin-Langen, Marlene Mizzi, Mirosław Piotrowski, Kostas Chrysogonos, Ivan Jakovčić, Ulrike Lunacek, Csaba Sógor, Monika Flašíková Beňová, Jean Arthuis a Ignazio Corrao.

Vystúpili títo poslanci: Dimitris Avramopoulos a Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Rozprava sa skončila.


8. Zloženie politických skupín

Valentinas Mazuronis už nie je členom skupiny EFDD a vstúpil do skupiny ALDE s účinnosťou od 19. mája 2015.

Raffaele Fitto už nie je členom skupiny PPE a vstúpil do skupiny ECR s účinnosťou od 19. mája 2015.


9. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupiny ECR tieto žiadosti o menovania:

výbor CONT: Raffaele Fitto namiesto Bernda Kölmela

Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie: Raffaele Fitto namiesto Syeda Kamalla

Delegácia pre vzťahy s Japonskom: Syed Kamall namiesto Raffaeleho Fitta

Delegácia pre vzťahy s krajinami Magrebu a s Arabskou magrebskou úniou (vrátane Líbye): Raffaele Fitto namiesto Syeda Kamalla

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.

°
° ° °

PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

Vystúpili títo poslanci: Marek Jurek k vystúpeniu Barbary Kudryckovej počas predchádzajúcej rozpravy a Barbara Kudrycková (predseda poskytol objasnenie v súvislosti s prítomnosťou Rady a Európskej rady na plenárnych schôdzach Parlamentu).


10. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


10.1. Voľba podpredsedu (hlasovanie)

Predseda oznámil, že dostal tieto nominácie: Fabio Massimo Castaldo a Anneli Jäätteenmäki.

Kandidáti oznámili, že súhlasia s nomináciou.

Predseda rozhodol, že sa bude hlasovať tajne prostredníctvom elektronického hlasovacieho zariadenia.

Pristúpil k hlasovaniu.

Predseda prečítal výsledky hlasovania:

Počet hlasujúcich       692

Odovzdané hlasy       586

Zdržali sa        106

Absolútna väčšina       294

Získali:

Anneli Jäätteenmäki       301 hlasov

Fabio Massimo Castaldo    285 hlasov

(Zoznam poslancov je uvedený v prílohe zápisnice (príloha 1 zápisnice zo dňa 20.5.2015).

Predseda vyhlásil, že Anneli Jäätteenmäki sa stala podpredsedníčkou Európskeho parlamentu a zablahoželal jej k zvoleniu.

V súlade s článkom 20 ods. 1 rokovacieho poriadku zaujme miesto svojho predchodcu podľa jeho prednostného poradia, t. j. desiate.


10.2. Harmonogram schôdzí Parlamentu – 2016

Harmonogram schôdzí Parlamentu v roku 2016 (2015/2695(RSO)): pozri návrh Konferencie predsedov (bod 5 zápisnice zo dňa 18.5.2015)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

Vyhlásený za schválený

Harmonogram schôdzí Európskeho parlamentu na rok 2016 je týmto stanovený takto:

- od 18. do 21. januára

- od 1. do 4. februára

- 24. a 25. februára

- od 7. do 10. marca

- od 11. do 14. apríla

- 27. a 28. apríla

- od 9. do 12. mája

- 25. a 26. mája

- od 6. do 9. júna

- 22. a 23. júna

- od 4. do 7. júla

- od 12. do 15. septembra

- od 3. do 6. októbra

- od 24. do 27. októbra

- od 21. do 24. novembra

- 30. novembra a 1. decembra

- od 12. do 15. decembra

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda


10.3. Dohoda o obchode, rozvoji a spolupráci s Južnou Afrikou (protokol na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátska) *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie a jej členských štátov Dodatkového protokolu k Dohode o obchode, rozvoji a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Juhoafrickou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátska k Európskej únii [07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajca: Davor Ivo Stier (A8-0146/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0200)

Parlament udelil súhlas s uzavretím protokolu.


10.4. Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES [05933/4/2015 - C8-0109/2015- 2013/0025(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajcovia: Krišjānis Kariņš a Judith Sargentini (A8-0153/2015)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený (P8_TA(2015)0201)


10.5. Údaje, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1781/2006 [05932/2/2015 - C8-0108/2015 - 2013/0024(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajcovia: Timothy Kirkhope a Peter Simon (A8-0154/2015)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený (P8_TA(2015)0202)


10.6. Konkurzné konanie ***II (hlasovanie)

Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o insolvenčnom konaní (prepracované znenie) [16636/5/2014 - C8-0090/2015 - 2012/0360(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A8-0155/2015)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

POZÍCIA RADY

Vyhlásený za schválený (P8_TA(2015)0203)


10.7. Samocertifikácia dovozcov nerastov a kovov s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje systém Únie na samocertifikáciu náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci zodpovedných dovozcov cínu, tantalu a volfrámu a ich rúd a zlata s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach [COM(2014)0111 - C7-0092/2014 - 2014/0059(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Iuliu Winkler (A8-0141/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P8_TA(2015)0204)

V rozprave vystúpil Bernd Lange (predseda výboru INTA), ktorý požiadal, aby rokovanie bolo na chvíľu prerušené s cieľom umožniť mu posúdiť výsledok hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch spoločne so spravodajcom, tieňovými spravodajcami a koordinátormi.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)

Bernd Lange navrhol, aby bolo hlasovanie o návrhu legislatívneho uznesenia odložené v súlade s článkom 61 ods. 2 rokovacieho poriadku.

Parlament návrh schválil EH (343 za, 331 proti, 9 sa zdržali). Vec sa tak považuje za vrátenú gestorskému výboru na opätovné posúdenie.


10.8. DELEGOVANÁ SMERNICA Komisie .../.../EÚ, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre používanie kadmia v osvetlení a v osvetlení v displejoch (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0464/2015 (2015/2542(DEA))

(Potrebná kvalifikovaná väčšina na prijatie návrhu uznesenia)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0205)


10.9. Delegované nariadenie Komisie (EÚ) …/…, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 376/2008, pokiaľ ide o povinnosť predloženia licencie na dovoz etylalkoholu poľnohospodárskeho pôvodu, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2336/2003, ktorým sa zavádzajú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 670/2003, ktorým sa ustanovujú určité opatrenia týkajúce sa trhu s etylalkoholom poľnohospodárskeho pôvodu (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0440/2015 (2015/2580(DEA))

(Potrebná kvalifikovaná väčšina na prijatie návrhu uznesenia)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0206)

Vystúpenia:

Pred hlasovaním Dimitris Avramopoulos (člen Komisie), aby vystúpil s vyhlásením.


10.10. Materská dovolenka (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0453/2015 (2015/2655(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0207)

Vystúpenia:

Gerard Batten.


10.11. Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0460/2015 (2015/2684(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0208)


10.12. Prepuknutie nákazy spôsobenej baktériou Xylella fastidiosa postihujúcej olivovníky (hlasovanie)

Rozprava sa uskutočnila 30. apríla 2015 (bod 5 zápisnice zo dňa 30.4.2015)

Návrh uznesenia bol oznámený 20. mája 2015 (bod 6 zápisnice zo dňa 20.5.2015).

Návrhy uznesenia B8-0450/2015, B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0456/2015, B8-0457/2015 a B8-0458/2015(2015/2652(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA B8-0450/2015

Zamietnutý

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0451/2015

(nahrádzajúci B8-0451/2015, B8-0452/2015, B8-0457/2015 a B8-0458/2015)

podaný týmito poslancami:

Esther Herranz García, Nuno Melo, Barbara Matera, Marijana Petir, Giovanni La Via, Ramón Luis Valcárcel Siso, Angélique Delahaye, Michel Dantin, Sofia Ribeiro, Daniel Buda, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Lara Comi a Davor Ivo Stier v mene skupiny PPE;

Paolo De Castro, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Michela Giuffrida, Momchil Nekov, Tibor Szanyi, Laurenţiu Rebega a Ricardo Serrão Santos v mene skupiny S&D;

James Nicholson, Beata Gosiewska, Zbigniew Kuźmiuk, Jadwiga Wiśniewska a Notis Marias v mene skupiny ECR;

Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE.

Prijatý (P8_TA(2015)0209)

(Návrh uznesenia B8-0456/2015 sa stal bezpredmetným.)


11. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Harmonogram schôdzí Parlamentu – 2016
Daniel Hannan

Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu - A8-0153/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill, Daniel Hannan, Luke Ming Flanagan, Csaba Sógor, Peter Jahr, Marijana Petir, Bruno Gollnisch a Ivana Maletić

Údaje, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov - A8-0154/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill a Ivana Maletić

Konkurzné konanie - A8-0155/2015
Jiří Pospíšil, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir a Ivana Maletić

Samocertifikácia dovozcov nerastov a kovov s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach - A8-0141/2015
Neena Gill, Beatriz Becerra Basterrechea, Jude Kirton-Darling, Daniel Dalton a Martina Anderson

Materská dovolenka - B8-0453/2015 (2015/2655(RSP))
Michaela Šojdrová, Markus Pieper, Deirdre Clune, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir a Silvia Costa

Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím - B8-0460/2015 (2015/2684(RSP))
Ádám Kósa, Michaela Šojdrová, Neena Gill, Olga Sehnalová, Luke Ming Flanagan, Deirdre Clune, Marijana Petir, Silvia Costa a Ivana Maletić

Prepuknutie nákazy spôsobenej baktériou Xylella fastidiosa postihujúcej olivovníky - RC-B8-0451/2015 (2015/2652(RSP))
Rosa D'Amato, Massimo Paolucci, Notis Marias a Marijana Petir.


12. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 14.20 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsedníčka

13. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


14. Správa Komisie o pokroku Turecka za rok 2014 (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Správa Komisie o pokroku Turecka za rok 2014 (2014/2953(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úradujúca predsedníčka Rady) a Christos Stylianides (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Kati Piri v mene skupiny S&D, Renate Sommer v mene skupiny PPE, Geoffrey Van Orden v mene skupiny ECR, Alexander Graf Lambsdorff v mene skupiny ALDE, Takis Hadjigeorgiou v mene skupiny GUE/NGL, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, Marco Affronte v mene skupiny EFDD, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, Cristian Dan Preda, aby zároveň odpovedal na tri otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Urmas Paet, Tibor Szanyi a Sofia Sakorafa, Richard Howitt, Anna Elżbieta Fotyga, Nedzhmi Ali, Kostas Chrysogonos, Ska Keller, William (The Earl of) Dartmouth, Costas Mavrides, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Skae Kellerovej, ktorá odpovedala na otázku, Edouard Ferrand, Francisco José Millán Mon, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Marietje Schaake, Neoklis Sylikiotis, Ernest Maragall, Fabio Massimo Castaldo, Konstantinos Papadakis, Manolis Kefalogiannis, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Alexander Graf Lambsdorff, Javi López, Bas Belder, Sofia Sakorafa, Marcel de Graaff, Andrey Kovatchev, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Angel Dzhambazki, Demetris Papadakis, Amjad Bashir a Mario Borghezio.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Eleni Theocharous, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Eugen Freund, Notis Marias, Franz Obermayr, László Tőkés, Nikos Androulakis, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ilhan Kyuchyuk, Anders Primdahl Vistisen, Eduard Kukan, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Georgios Epitideios, Jan Zahradil, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Petras Auštrevičius, Anna Maria Corazza Bildt, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Eleni Theocharous, Charles Tannock, Dubravka Šuica, Angel Dzhambazki, Esther de Lange, Jarosław Wałęsa, Bendt Bendtsen a Lefteris Christoforou.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Nicola Caputo, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Birgit Collin-Langen, Costas Mavrides, Doru-Claudian Frunzulică a Josu Juaristi Abaunz.

Vystúpili: Christos Stylianides a Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Kati Piri, v mene výboru AFET, o správe Komisie o pokroku Turecka za rok 2014 2014/2953(RSP) (B8-0455/2015).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.7 zápisnice zo dňa 21.5.2015.


15. Situácia v Etiópii (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Etiópii (2015/2703(RSP))

Christos Stylianides (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaveiteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Davor Ivo Stier v mene skupiny PPE, Kashetu Kyenge v mene skupiny S&D, Mirosław Piotrowski v mene skupiny ECR, Louis Michel v mene skupiny ALDE, Lidia Senra Rodríguez v mene skupiny GUE/NGL, Jordi Sebastià v mene skupiny Verts/ALE, James Carver v mene skupiny EFDD, Marie-Christine Arnautu – nezaradená poslankyňa, Bogdan Brunon Wenta, Josef Weidenholzer, Fabio Massimo Castaldo, Steeve Briois, Alessia Maria Mosca, Julie Ward, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil James Carver, a Ana Gomes.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Gianluca Buonanno a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystúpil Christos Stylianides.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)


16. Situácia v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko (2015/2704(RSP))

Christos Stylianides (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Eduard Kukan v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Emmanouil Glezos, Richard Howitt v mene skupiny S&D, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Georgios Epitideios, Sofia Sakorafa v mene skupiny GUE/NGL, Tamás Meszerics v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Sofia Sakorafa, Gerard Batten v mene skupiny EFDD, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, Alojz Peterle, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Eleftherios Synadinos, Knut Fleckenstein, Nikolay Barekov, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Georgios Epitideios, Jozo Radoš, Ulrike Lunacek, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Karol Karski, Ignazio Corrao, Eleftherios Synadinos, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Petras Auštrevičius, Cristian Dan Preda, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Ulrike Lunacek a Angel Dzhambazki, Lampros Fountoulis k priebehu rozpravy, Sergei Stanishev, Filiz Hyusmenova, Gianluca Buonanno, Ivan Jakovčić, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Gianlucovi Buonannovi (predsedajúca poznamenala, že nejde o otázku položenú zdvihnutím modrej karty), Stanislav Polčák, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Gianlucovi Buonannovi, ktorý na ňu odpovedal, Andrey Kovatchev, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Tonino Picula, Anna Záborská, Andrej Plenković, Milan Zver, Maria Spyraki a Marijana Petir.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Georgios Kyrtsos, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Kostas Chrysogonos, Notis Marias, posledný rečník k priebehu rozpravy, a Igor Šoltes, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Urmas Paet.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly k priebehu rozpravy, Christos Stylianides a Emmanouil Glezos.

Vystúpil Christos Stylianides.

Predsedajúca pripomenula ustanovenia článku 162 ods. 12 rokovacieho poriadku týkajúce sa možnosti pre poslancov, ktorí nevystúpili v rozprave, predložiť písomné vyhlásenie, ktoré sa pripojí k doslovnému zápisu z rozpravy.

Rozprava sa skončila.

PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka

V rozprave vystúpil Notis Marias k priebehu predchádzajúcej rozpravy (predsedajúca poskytla objasnenia).


17. Samit Východného partnerstva (21. – 22. mája) (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Samit Východného partnerstva (21. – 22. mája) (2015/2610(RSP))

V rozprave vystúpil Seán Kelly k priebehu rozpravy (predsedajúca poskytla objasnenia).

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úradujúca predsedníčka Rady) vystúpila s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaveiteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Jacek Saryusz-Wolski v mene skupiny PPE, Knut Fleckenstein v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Petras Auštrevičius v mene skupiny ALDE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Tamás Meszerics v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Janusz Korwin-Mikke – nezaradený poslanec, Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Karol Karski, Urmas Paet, Miloslav Ransdorf, Bronis Ropė, Bill Etheridge, Zoltán Balczó, Andrej Plenković, Victor Boştinaru, Kosma Złotowski, Ivo Vajgl, Javier Couso Permuy, Tatjana Ždanoka, Jean-Luc Schaffhauser, Tunne Kelam, Andrejs Mamikins, Marek Jurek, Jaromír Štětina, Tibor Szanyi, David McAllister, Eduard Kukan, Andi Cristea, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Michael Gahler a László Tőkés.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Michał Boni, Andrzej Grzyb a Seán Kelly.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Krzysztof Hetman, Notis Marias a Ivan Jakovčić.

Vystúpila Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Rozprava sa skončila.


18. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupiny EFDD tieto žiadosti o menovania:

Delegácia pre vzťahy s krajinami južnej Ázie: Joëlle Bergeron, ktorou je nahradený Marco Valli

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Čierna Hora : Joëlle Bergeron

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


19. Samit EÚ – CELAC (10. – 11. júna) (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Samit EÚ – CELAC (10. – 11. júna) (2015/2637(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úradujúca predsedníčka Rady) vystúpila s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaveiteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Luis de Grandes Pascual v mene skupiny PPE, Ramón Jáuregui Atondo v mene skupiny S&D, José Inácio Faria v mene skupiny ALDE, Marina Albiol Guzmán v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Francisco José Millán Mon, Carlos Zorrinho, Sofia Sakorafa, Davor Ivo Stier, Constanze Krehl, Inês Cristina Zuber a Francisco Assis.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ricardo Serrão Santos, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystúpila Zanda Kalniņa-Lukaševica (úradujúca predsedníčka Rady).

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)


20. Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000051/2015), ktorú položila Marita Ulvskog, pre Radu: Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí - potreba urýchlenej implementácie na úrovni členských štátov (2015/2679(RSP)) (B8-0551/2015)

Marita Ulvskog rozvinula otázku.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úradujúca predsedníčka Rady) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Elisabeth Morin-Chartier v mene skupiny PPE, Brando Benifei v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Anthea McIntyre v mene skupiny ECR, Marian Harkin v mene skupiny ALDE, Tania González Peñas v mene skupiny GUE/NGL, Terry Reintke v mene skupiny Verts/ALE, Laura Agea v mene skupiny EFDD, Verónica Lope Fontagné, Jutta Steinruck, Jana Žitňanská, Martina Dlabajová, Karima Delli, Jonathan Arnott, Joëlle Mélin, Agnes Jongerius, Enrique Calvet Chambon, Javi López, Yana Toom, Emilian Pavel, Siôn Simon, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Thomas Mann a Miapetra Kumpula-Natri.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Sofia Ribeiro, Victor Negrescu, Notis Marias, Andrey Novakov, Ilhan Kyuchyuk, Soraya Post, Marijana Petir a Momchil Nekov.

Vystúpila Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Rozprava sa skončila.


21. Japonské veľrybárske aktivity v Antarktíde (rozprava)

Vyhlásenie Rady: Japonské veľrybárske aktivity v Antarktíde (2015/2702(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úradujúca predsedníčka Rady) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Alojz Peterle v mene skupiny PPE, Renata Briano v mene skupiny S&D, Catherine Bearder v mene skupiny ALDE, Anja Hazekamp v mene skupiny GUE/NGL, Marco Affronte v mene skupiny EFDD, Gilles Lebreton – nezaradený poslanec, Jo Leinen, Stefan Eck, Doru-Claudian Frunzulică a Ricardo Serrão Santos.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marijana Petir a Notis Marias.

Vystúpila Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Rozprava sa skončila.


22. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 557.487/OJJE).


23. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.25 h.

Klaus Welle

Mairead McGuinness

generálny tajomník

podpredsedníčka


Príloha 1 - Voľba podpredsedu Európskeho parlamentu

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ

PPE:

Adaktusson, Alliot-Marie, Arimont, Ayuso, Bach, Balz, Becker, Belet, Bendtsen, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Brok, Buda, Buşoi, Buzek, Cadec, van de Camp, Caspary, Cesa, Christoforou, Cicu, Clune, Coelho, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Csáky, Danjean, Dantin, Dati, Delahaye, Deli, Deß, Deutsch, Dorfmann, Ehler, Engel, Erdős, Estaràs Ferragut, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxelà, Fjellner, Florenz, Gahler, Gál, Gambús, Gardini, Gieseke, González Pons, de Grandes Pascual, Gräßle, Grossetête, Grzyb, Hayes, Hetman, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Iturgaiz, Jahr, Jiménez-Becerril Barrio, Joulaud, Juvin, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kefalogiannis, Kelam, Kelly, Koch, Kósa, Köstinger, Kovatchev, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kyrtsos, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Le Grip, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lins, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Łukacijewska, McAllister, Macovei, Maletić, Malinov, Mănescu, Mann, Marinescu, Martusciello, Mato, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Morin-Chartier, Mureşan, Muselier, Nagy, Niebler, Niedermayer, van Nistelrooij, Novakov, Olbrycht, Pabriks, Patriciello, Paunova, Peterle, Petir, Pieper, Pietikäinen, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Preda, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Rangel, Reding, Reul, Ribeiro, Rolin, Rosati, Rübig, Saïfi, Salini, Sander, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schmidt, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Sernagiotto, Siekierski, Sógor, Šojdrová, Sommer, Spyraki, Štefanec, Štětina, Stier, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Szájer, Szejnfeld, Tajani, Theocharous, Thun und Hohenstein, Tőkés, Tomc, Ţurcanu, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vălean, Vandenkendelaere, Verheyen, Virkkunen, Voss, Vozemberg, Wałęsa, Weber Manfred, Wenta, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Záborská, Zagorakis, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zver, Zwiefka.

S&D:

Aguilera García, Anderson Lucy, Andrieu, Androulakis, Arena, Assis, Ayala Sender, Balas, Balčytis, Bayet, Benifei, Berès, Bettini, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Boştinaru, Brannen, Bresso, Briano, Bullmann, Cabezón Ruiz, Caputo, Childers, Chinnici, Christensen, Cofferati, Corbett, Costa, Cozzolino, Cristea, Dalli, Dance, Danti, De Castro, Delvaux, De Monte, Denanot, Dodds Anneliese, Drăghici, Ertug, Fernández, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Freund, Frunzulică, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill Neena, Giuffrida, Gomes, Grammatikakis, Grapini, Griffin, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hedh, Hoffmann, Honeyball, Howitt, Iotova, Ivan, Jaakonsaari, Jáuregui Atondo, Jongerius, Kadenbach, Kaili, Kammerevert, Kaufmann, Keller Jan, Khan, Kirton-Darling, Kofod, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Kyenge, Kyrkos, Lange, Lauristin, Leichtfried, Leinen, Lietz, López, Ludvigsson, Łybacka, McAvan, Mamikins, Maňka, Manscour, Martin David, Martin Edouard, Maurel, Mavrides, Melior, Mizzi, Moisă, Moody, Moraes, Morgano, Mosca, Negrescu, Nekov, Neuser, Niedermüller, Nilsson, Noichl, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Peillon, Picula, Piri, Pirinski, Pittella, Poc, Poche, Post, Preuß, Rebega, Regner, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rozière, Sant, Sârbu, Sassoli, Schaldemose, Schlein, Schulz, Schuster, Sehnalová, Serrão Santos, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Smolková, Soru, Stanishev, Steinruck, Stihler, Szanyi, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Thomas, Toia, Ujhelyi, Ulvskog, Valenciano, Van Brempt, Vaughan, Viotti, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Werner, Westphal, Willmott, Zala, Zanonato, Zemke, Zoffoli, Zorrinho.

ECR:

Ashworth, Bashir, Belder, Campbell Bannerman, Czarnecki, van Dalen, Dalton, Demesmaeker, Dohrmann, Duncan, Dzhambazki, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Gericke, Girling, Gosiewska, Gróbarczyk, Halla-aho, Hannan, Henkel, Jackiewicz, Jurek, Kamall, Karim, Karlsson, Karski, Kuźmiuk, Legutko, Lewer, Loones, Lucke, McClarkin, McIntyre, Marias, Messerschmidt, Ożóg, Piecha, Piotrowski, Pretzell, Ruohonen-Lerner, Škripek, Stevens, von Storch, Sulík, Swinburne, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Ujazdowski, Van Bossuyt, Van Orden, Vistisen, Wiśniewska, Zahradil, Zīle, Žitňanská, Złotowski.

ALDE:

Ali, Arthuis, Auštrevičius, van Baalen, Bearder, Becerra Basterrechea, Bilbao Barandica, Calvet Chambon, Cavada, Charanzová, De Backer, Deprez, de Sarnez, Diaconu, Dlabajová, Faria, Federley, Gerbrandy, Girauta Vidal, Goerens, Goulard, Griesbeck, Guoga, Harkin, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jakovčić, Ježek, Kallas, Kyuchyuk, Lambsdorff, Marinho e Pinto, Maura Barandiarán, Mazuronis, Meissner, Michel, Mihaylova, van Miltenburg, Mlinar, Müller, Nart, Nicolai, van Nieuwenhuizen, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paulsen, Petersen, Radoš, Ries, Riquet, Rochefort, Rohde, Schaake, Takkula, Telička, Theurer, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uspaskich, Vajgl, Vautmans, Väyrynen, Verhofstadt, Weber Renate, Wikström.

GUE/NGL:

Albiol Guzmán, Anderson Martina, Björk, Boylan, Carthy, Chrysogonos, Couso Permuy, De Masi, Eck, Ernst, Ferreira João, Flanagan, Forenza, Glezos, González Peñas, Hadjigeorgiou, Hazekamp, de Jong, Juaristi Abaunz, Kari, Konečná, Kyllönen, Le Hyaric, Lösing, Maltese, Maštálka, Matias, Mélenchon, Michels, Ní Riada, Omarjee, Papadimoulis, Ransdorf, Sakorafa, Sánchez Caldentey, Scholz, Senra Rodríguez, Spinelli, Sylikiotis, Torres Martínez, Urbán Crespo, Vergiat, Viegas, Zimmer, Zuber.

Verts/ALE:

Albrecht, Andersson, Auken, Bové, Ceballos, Cramer, Delli, Durand, Eickhout, Engström, Eriksson, Evans, Giegold, Harms, Häusling, Hautala, Heubuch, Hudghton, Jadot, Jávor, Joly, Keller Ska, Lambert, Lamberts, Lochbihler, Lunacek, Maragall, Meszerics, Reda, Reimon, Reintke, Rivasi, Ropė, Sargentini, Scott Cato, Sebastià, Škrlec, Smith, Šoltes, Staes, Tarand, Taylor, Trüpel, Turmes, Urtasun, Vana, Ždanoka.

EFDD:

Affronte, Agea, Agnew, Aiuto, Aker, Arnott, Beghin, Bergeron, Borrelli, Carver, Castaldo, Coburn, Collins, Corrao, D'Amato, (The Earl of) Dartmouth, Etheridge, Evi, Farage, Ferrara, Finch, Gill Nathan, Helmer, Hookem, Iwaszkiewicz, James, Lundgren, Mach, Moi, Nuttall, O'Flynn, Paksas, Pedicini, Reid, Seymour, Tamburrano, Valli, Winberg, Woolfe, Zanni, Zullo.

NI:

Aliot, Annemans, Arnautu, Balczó, Bilde, Bizzotto, Borghezio, Boutonnet, Briois, Buonanno, Chauprade, Dodds Diane, D'Ornano, Epitideios, Ferrand, Fontana, Fountoulis, Goddyn, Gollnisch, de Graaff, Jalkh, Kappel, Korwin-Mikke, Kovács, Lebreton, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Loiseau, López Aguilar, Maeijer, Martin Dominique, Marusik, Mayer, Mélin, Monot, Montel, Obermayr, Papadakis Konstantinos, Philippot, Salvini, Sonneborn, Stuger, Synadinos, Troszczynski, Vilimsky, Voigt, Zarianopoulos, Żółtek.


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Gabriel, Händel, Herranz García, Liberadzki, Morvai, Picierno

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia