Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2712(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0473/2015

Debaty :

PV 21/05/2015 - 5.3
CRE 21/05/2015 - 5.3

Głosowanie :

PV 21/05/2015 - 7.3

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0212

Protokół
Czwartek, 21 maja 2015 r. - Strasburg

7.3. Suazi: sprawa obrońców praw człowieka Thulaniego Maseko i Bhekiego Makhubu (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0473/2015, B8-0475/2015, B8-0476/2015, B8-0481/2015, B8-0479/2015, B8-0483/2015 i B8-0485/2015 (2015/2712(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0473/2015

(zastępujący B8-0473/2015, B8-0475/2015, B8-0476/2015, B8-0481/2015, B8-0479/2015, B8-0483/2015 i B8-0485/2015):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Franck Proust, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Monica Macovei i Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka, Ildikó Gáll-Pelcz, Joachim Zeller, László Tőkés, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Michael Gahler, Andrzej Grzyb i Barbara Kudrycka w imieniu grupy PPE,

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Jude Kirton-Darling, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Agnes Jongerius, Liisa Jaakonsaari, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Marc Tarabella, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Javi López, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Andi Cristea i Soraya Post w imieniu grupy S&D,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Czarnecki i Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR,

Javier Nart, Philippe De Backer, Louis Michel, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Beatriz Becerra Basterrechea, Alexander Graf Lambsdorff, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Yana Toom, Martina Dlabajová, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula w imieniu grupy ALDE,

Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou, Curzio Maltese, Paloma López Bermejo w imieniu grupy GUE/NGL,

Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0212)

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności