Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 21 май 2015 г. - Страсбург

11. Решения относно някои документи

Разрешение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 46 от Правилника за дейността)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 13.5.2015)

комисия JURI

- Гражданскоправни норми за роботиката (2015/2103(INL))
(подпомагаща: EMPL, ITRE)

Разрешение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 52 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 30.4.2015)

комисия EMPL

- Доклад относно прилагането на Директива 2010/18/ЕС на Съвета от 8 март 2010 г. за прилагане на ревизираното рамково споразумение за родителския отпуск, сключено между Конфедерацията на европейския бизнес (BUSINESSEUROPE), Европейската асоциация на занаятите и малките и средните предприятия (UEAPME), Европейския център на предприятията с държавно участие и на предприятията от общ икономически интерес (CEEP) и Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), и за отмяна на Директива 96/34/ЕО (2015/2097(INI))
(подпомагаща: FEMM)
.

(Съгласно решение на Председателския съвет от 13.5.2015)

комисия AFET

- Износ на оръжия: Прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС (2015/2114(INI))

- Ролята на ЕС в рамките на ООН - как да се постигнат по-успешно целите на външната политика на ЕС (2015/2104(INI))
(подпомагаща: AFCO, CULT, CONT, INTA)

комисия INTA

- Нова далновидна и иновативна бъдеща стратегия за търговията и инвестициите (2015/2105(INI))
(подпомагаща: AFET, EMPL, ITRE)

комисия ECON

- Годишен доклад на Европейската централна банка за 2014 г. (2015/2115(INI))
(подпомагаща: EMPL)

- Равносметка и предизвикателства във връзка с Регламента за финансовите услуги в ЕС: Въздействие и пътят напред с оглед на постигането на по-ефикасна и ефективна рамка на ЕС за финансово регулиране и съюз на капиталовите пазари (2015/2106(INI))
(подпомагаща: EMPL, ITRE, JURI, INTA, IMCO)

комисия EMPL

- Прилагане на Директива 2000/78/EО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите („Директива за равенството в областта на заетостта“) (2015/2116(INI))
(подпомагаща: FEMM, LIBE)

- Стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014 - 2020 година (2015/2107(INI))
(подпомагаща: FEMM, ITRE)

комисия ENVI

- Прилагане на Директивата за минните отпадъци (Директива 2006/21/ЕО) (2015/2117(INI))

- Към постигане в Париж на ново международно споразумение в областта на климата (2015/2112(INI))
(подпомагаща: DEVE, AFET, ITRE, INTA, TRAN)

комисия ITRE

- Към постигане на Европейски енергиен съюз (2015/2113(INI))
(подпомагаща: AFET, ENVI, INTA, IMCO, TRAN)

- Пътят към целта от 10 % междусистемна електроенергийна свързаност — Подготвяне на европейската електроенергийна мрежа за 2020 г. (2015/2108(INI))

комисия PECH

- Аспекти, свързани с риболова, в рамките на международното споразумение за морското биологично разнообразие в зони извън националната юрисдикция, Конвенция на Организацията на обединените нации по морско право (2015/2109(INI))

комисия LIBE

- Борба срещу корупцията и действия, произтичащи от резолюцията на специалната комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари (2015/2110(INI))
(подпомагаща: CONT)

комисия FEMM

- Прилагане въз основа на принципа на равенство между половете на Директива 2011/36/ЕС от 5 април 2011 година относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него (2015/2118(INI))
(подпомагаща: LIBE)

- Външни фактори, представляващи пречка за предприемачеството сред жените в Европа (2015/2111(INI))
(подпомагаща: ITRE)

Промени в сезирането на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

комисия CULT

- Предотвратяване на радикализацията и вербуването на граждани на Съюза от страна на терористични организации (2015/2063(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: : LIBE
подпомагаща: CULT, AFET

комисия CONT

- Прилагане на Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ (2015/2042(INI))
Разглеждане в комисия: водеща : EMPL
подпомагаща: BUDG, ECON, CONT

- Възможно развитие и адаптиране на съществуващата институционална структура на Европейския съюз (2014/2248(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: : AFCO
подпомагаща: BUDG, CONT

комисия LIBE

- Прозрачност, отчетност и почтеност на институциите на ЕС (2015/2041(INI))
Разглеждане в комисия: водеща: : AFCO
подпомагаща: ENVI, JURI, CONT, LIBE

Промени в сезирането на комисии (член 39 от Правилника за дейността)

комисия JURI

- Защита срещу последиците от извънтериториалното прилагане на законодателство, прието от трета страна, и действия, предприети на основание на това законодателство или произтичащи от него (преработен текст) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 - 2015/0027(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : INTA
подпомагаща: AFET, JURI (член 39 от Правилника за дейността), JURI (член 104 от Правилника за дейността)

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно морските лица за изменение на директиви2008/94/EО, 2009/38/EО, 2002/14/EО, 98/59/EО и 2001/23/EО (COM(2013)0798 - C7-0409/2013 - 2013/0390(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : EMPL
подпомагаща: PECH, TRAN, JURI (член 39 от Правилника за дейността)

Асоциирани комисии (член 54 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 13.5.2015)

комисия ENVI (член 54 от Правилника за дейността)

- Към постигане в Париж на ново международно споразумение в областта на климата (2015/2112(INI))
(подпомагаща: DEVE, AFET, INTA, TRAN, ITRE (член 54 от Правилника за дейността))

комисия ITRE (член 54 от Правилника за дейността)

- Към постигане на Европейски енергиен съюз (2015/2113(INI))
(подпомагаща: AFET, INTA, IMCO, TRAN, ENVI)

комисия FEMM (член 54 от Правилника за дейността)

- Прилагане въз основа на принципа на равенство между половете на Директива 2011/36/ЕС от 5 април 2011 година относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него (2015/2118(INI))
(подпомагаща: LIBE (член 54 от Правилника за дейността))

Промяна на заглавия

(Съгласно решение на Председателския съвет от 13/05/2015).

комисия EMPL

- Ново заглавие на доклада по собствена инициатива 2015/2042(INI) : "Изпълнение по Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“"

комисия LIBE

- Ново заглавие на доклада по собствена инициатива 2015/2063(INI) : "Предотвратяване на радикализацията и набирането на граждани на Съюза от страна на терористични организации".

Правна информация - Политика за поверителност