Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 21. května 2015 - Štrasburk

11. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Svolení k vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 46 jednacího řádu)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 13. 5. 2015)

výbor JURI

- Normy občanského práva o robotice (2015/2103(INL))
(stanovisko: EMPL, ITRE)

Svolení k vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 52 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 30. 4. 2015)

výbor EMPL

- Zpráva o uplatňování směrnice Rady 2010/18/EU ze dne 8. března 2010, kterou se provádí revidovaná rámcová dohoda o rodičovské dovolené uzavřená mezi organizacemi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP a EKOS a zrušuje se směrnice 96/34/ES (2015/2097(INI))
(stanovisko: FEMM)
.

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 13. 5. 2015)

výbor AFET

- Vývoz zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP (2015/2114(INI))

- Úloha EU v OSN – jak lépe dosahovat cílů EU v oblasti zahraniční politiky (2015/2104(INI))
(stanovisko: AFCO, CULT, CONT, INTA)

výbor INTA

- Nová perspektivní a inovativní budoucí strategie pro obchod a investice (2015/2105(INI))
(stanovisko: AFET, EMPL, ITRE)

výbor ECON

- Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2014 (2015/2115(INI))
(stanovisko: EMPL)

- Hodnocení a výzvy regulace finančních služeb EU: Dopady a cesta k účinnějšímu a účelnějšímu rámci EU pro finanční regulaci a unii kapitálových trhů (2015/2106(INI))
(stanovisko: EMPL, ITRE, JURI, INTA, IMCO)

výbor EMPL

- Uplatňování směrnice Rady 2000/78/EC, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání („směrnice o rovnosti v zaměstnání“) (2015/2116(INI))
(stanovisko: FEMM, LIBE)

- Strategický rámec EU pro zdraví a bezpečnost při práci na období 2014-2020 (2015/2107(INI))
(stanovisko: FEMM, ITRE)

výbor ENVI

- Provádění směrnice o odpadech z těžebního průmyslu (2006/21/ES) (2015/2117(INI))

- Směrem k nové klimatické dohodě v Paříži (2015/2112(INI))
(stanovisko: DEVE, AFET, ITRE , INTA, TRAN)

výbor ITRE

- Na cestě k Evropské energetické unii (2015/2113(INI))
(stanovisko: AFET, ENVI, INTA, IMCO, TRAN)

- Dosažení cíle 10% propojení elektrických sítí – zajištění vhodnosti evropské elektrorozvodné sítě pro rok 2020 (2015/2108(INI))

výbor PECH

- Aspekty týkající se rybolovu v rámci mezinárodní dohody o biologické rozmanitosti moří v oblastech mimo vnitrostátní jurisdikci, Úmluva Organizace spojených národů o mořském právu (2015/2109(INI))

výbor LIBE

- Boj proti korupci a následné kroky k usnesení CRIM (2015/2110(INI))
(stanovisko: CONT)

výbor FEMM

- Provádění směrnice 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí z hlediska rovnosti mužů a žen (2015/2118(INI))
(stanovisko: LIBE)

- Vnější faktory, jež jsou na překážku podnikání žen v Evropě (2015/2111(INI))
(stanovisko: ITRE)

Změny v postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

výbor CULT

- Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů teroristickými organizacemi (2015/2063(INI))
předáno příslušný výbor: LIBE
stanovisko: CULT, AFET

výbor CONT

- Provádění evropského nástroje mikrofinancování Progress (2015/2042(INI))
předáno příslušný výbor: EMPL
stanovisko: BUDG, ECON, CONT

- Možný vývoj a úpravy stávajícího institucionálního uspořádání Evropské unie (2014/2248(INI))
předáno příslušnému výboru: : AFCO
stanovisko: BUDG, CONT

výbor LIBE

- Transparentnost, odpovědnost a bezúhonnost v orgánech EU (2015/2041(INI))
předáno příslušnému výboru: : AFCO
stanovisko: ENVI, JURI, CONT, LIBE

Změny v postoupení výborům (článek 39 jednacího řádu)

výbor JURI

- Ochrana proti účinkům právních předpisů přijatých určitou třetí zemí uplatňovaných mimo její území, jakož i proti účinkům opatření na nich založených nebo z nich vyplývajících (přepracované znění) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 - 2015/0027(COD))
předáno příslušný výbor: INTA
stanovisko: AFET, JURI, JURI (článek 39 jednacího řádu), JURI (článek 104 jednacího řádu)

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o námořnících, kterou se mění směrnice 2008/94/ES, 2009/38/ES, 2002/14/ES, 98/59/ES a 2001/23/ES (COM(2013)0798 - C7-0409/2013 - 2013/0390(COD))
předáno příslušný výbor: EMPL
stanovisko: PECH, TRAN, JURI (článek 39 jednacího řádu)

Postup s přidruženými výbory (článek 54 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 13. 5. 2015)

výbor ENVI (článek 54 jednacího řádu)

- Směrem k nové klimatické dohodě v Paříži (2015/2112(INI))
(stanovisko: DEVE, AFET, INTA, TRAN, ITRE (článek 54 jednacího řádu))


výbor ITRE (článek 54 jednacího řádu)

- Na cestě k Evropské energetické unii (2015/2113(INI))
(stanovisko: AFET, INTA, IMCO, TRAN, ENVI (článek 54 jednacího řádu))

výbor FEMM (článek 54 jednacího řádu)

- Provádění směrnice 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí z hlediska rovnosti mužů a žen (2015/2118(INI))
(stanovisko: LIBE (článek 54 jednacího řádu))

Změny názvů

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 13. 5. 2015)

výbor EMPL

- nový název zprávy z vlastního podnětu 2015/2042(INI): „Provádění evropského nástroje mikrofinancování Progress“

výbor LIBE

- nový název zprávy z vlastního podnětu 2015/2063(INI): „Předcházení radikalizaci a náboru evropských občanů teroristickými organizacemi“.

Právní upozornění - Ochrana soukromí