Index 
Protokoll
PDF 251kWORD 180k
Torsdagen den 21 maj 2015 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Framställningar
 3.Tillväxttakt i EU (debatt)
 4.Personal för Acers övervakning av grossistmarknaderna för energi (debatt)
 5.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
5.1.Fallet med människorättsförsvararen Itai Dzamara i Zimbabwe
  
5.2.Den svåra situationen för rohingya-flyktingar, inbegripet massgravar i Thailand
  
5.3.Fallet med människorättsaktivisterna Thulani Maseko och Bheki Makhubu i Swaziland
 6.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 7.Omröstning
  
7.1.Fallet med människorättsförsvararen Itai Dzamara i Zimbabwe (omröstning)
  
7.2.Den svåra situationen för rohingya-flyktingar, inbegripet massgravar i Thailand (omröstning)
  
7.3.Fallet med människorättsaktivisterna Thulani Maseko och Bheki Makhubu i Swaziland (omröstning)
  
7.4.Genomförande av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (omröstning)
  
7.5.Finansiering av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (omröstning)
  
7.6.Säkerhets- och försvarsförmågan i Europa (omröstning)
  
7.7.2014 års lägesrapport om Turkiet (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Inkomna dokument
 11.Beslut om vissa dokument
 12.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 13.Datum för nästa sammanträdesperiod
 14.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.30.


2. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 215.6 i arbetsordningen, hänvisats till ansvarigt utskott:

Den 19 maj 2015

(namnet konfidentiellt) (nr 2712/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 2713/2014); (namnet konfidentiellt) (nr 0350/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0351/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0352/2015); Thierry Raskin (nr 0353/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0354/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0355/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0356/2015); Jan-Erik Hansen (nr 0357/2015); Jan-Erik Hansen (nr 0358/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0359/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0360/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0361/2015); Joseph-Christos Kondylakis (nr 0362/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0363/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0364/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0365/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0366/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0367/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0368/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0369/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0370/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0371/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0372/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0373/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0374/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0375/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0376/2015); Alessandro Rasman (nr 0377/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0378/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0379/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0380/2015); Annette Sucker (nr 0381/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0382/2015); Sergy Alpin (nr 0383/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0384/2015); Matthias Brüssow (nr 0385/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0386/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0387/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0388/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0389/2015); István Kereszturi (nr 0390/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0391/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0392/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0393/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0394/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0395/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0396/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0397/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0398/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0399/2015); Marinus Hoorntje (nr 0400/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0401/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0402/2015); Ana Rita Gil (nr 0403/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0404/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0405/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0406/2015); Alexandros Christidis (nr 0407/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0408/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0409/2015); Melanie Anan (nr 0410/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0411/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0412/2015); Alexandru Firicel (nr 0413/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0414/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0415/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0416/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0417/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0418/2015); Cătălina Ciobotaru (nr 0419/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0420/2015); Adam Stewart (nr 0421/2015); Manfred Rickmeyer (nr 0422/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0423/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0424/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0425/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0426/2015); (namnet konfidentiellt) (nr 0427/2015); Pablo Faura (nr 0428/2015).

Framställning nr 0110/2015 hade avlägsnats från registret på begäran av framställaren den 12 maj 2015.


3. Tillväxttakt i EU (debatt)

Uttalande av kommissionen: Tillväxttakt i EU (2015/2705(RSP))

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Esteban González Pons för PPE-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Marco Zanni och William (The Earl of) Dartmouth; Maria João Rodrigues för S&D-gruppen, Sander Loones för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică; Cora van Nieuwenhuizen för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Tang; Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini; William (The Earl of) Dartmouth för EFDD-gruppen, Gerolf Annemans, grupplös, Burkhard Balz, Bernd Lucke, Marisa Matias, Marco Zanni, Bernard Monot, Herbert Reul, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Tibor Szanyi och Luke Ming Flanagan; Jonás Fernández, Patrick Le Hyaric, Sotirios Zarianopoulos, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Mara Bizzotto, Paul Tang och Alfred Sant.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Barbara Kappel, Ivana Maletić och Kostas Chrysogonos.

Talare: Christos Stylianides.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


4. Personal för Acers övervakning av grossistmarknaderna för energi (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000028/2015) från Jerzy Buzek, för utskottet ITRE, till kommissionen: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) - personalresurser som krävs för att den ska kunna fullgöra sitt lagstadgade mandat att övervaka grossistmarknaderna för energi (2015/2627(RSP)) (B8-0118/2015)

Patrizia Toia (vice ordförande för ITRE-utskottet) utvecklade frågan.

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Krišjānis Kariņš för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Jeppe Kofod för S&D-gruppen, Marek Józef Gróbarczyk för ECR-gruppen, Morten Helveg Petersen för ALDE-gruppen, Benedek Jávor för Verts/ALE-gruppen, Dario Tamburrano för EFDD-gruppen, Gianluca Buonanno, grupplös, Seán Kelly, Theresa Griffin, Evžen Tošenovský, Kaja Kallas, Roger Helmer, Bendt Bendtsen, Martina Werner, Dawid Bohdan Jackiewicz, Massimiliano Salini, Anneleen Van Bossuyt, Francesc Gambús, Theodor Dumitru Stolojan, Daniel Buda och João Ferreira.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić och Claude Turmes.

Talare: Christos Stylianides.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


5. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 2 i protokollet av den 19.5.2015.)


5.1. Fallet med människorättsförsvararen Itai Dzamara i Zimbabwe

Resolutionsförslag B8-0465/2015, B8-0466/2015, B8-0467/2015, B8-0468/2015, B8-0471/2015, B8-0474/2015 och B8-0478/2015 (2015/2710(RSP))

Geoffrey Van Orden, Ignazio Corrao, Judith Sargentini, Catherine Bearder och Marie-Christine Vergiat redogjorde för resolutionsförslagen.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Michael Gahler och Josef Weidenholzer redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Marc Tarabella för S&D-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Diane James för EFDD-gruppen, Nicolas Bay, grupplös, och Doru-Claudian Frunzulică, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Notis Marias, Pavel Svoboda och Ivan Jakovčić.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.1 i protokollet av den 21.5.2015.


5.2. Den svåra situationen för rohingya-flyktingar, inbegripet massgravar i Thailand

Resolutionsförslag B8-0469/2015, B8-0470/2015, B8-0472/2015, B8-0477/2015, B8-0480/2015, B8-0482/2015 och B8-0484/2015 (2015/2711(RSP))

Ignazio Corrao, Barbara Lochbihler, Dita Charanzová, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Jeroen Lenaers och Josef Weidenholzer redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Csaba Sógor för PPE-gruppen, Marc Tarabella för S&D-gruppen, Amjad Bashir för ECR-gruppen, Gérard Deprez för ALDE-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Jiří Pospíšil, Goffredo Maria Bettini och Cristian Dan Preda, vilken även yttrade sig om tidigareläggandet till förmiddagen av debatten om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (talmannen meddelade att han skulle framföra talarens kommentarer till presidiet).

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić och Fabio Massimo Castaldo.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.2 i protokollet av den 21.5.2015.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)


5.3. Fallet med människorättsaktivisterna Thulani Maseko och Bheki Makhubu i Swaziland

Resolutionsförslag B8-0473/2015, B8-0475/2015, B8-0476/2015, B8-0479/2015, B8-0481/2015, B8-0483/2015 och B8-0485/2015 (2015/2712(RSP))

Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Maria Heubuch, Javier Nart, Lidia Senra Rodríguez, Tunne Kelam och Jude Kirton-Darling redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Agnes Jongerius för S&D-gruppen, José Inácio Faria för ALDE-gruppen, och Tomáš Zdechovský.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo och Gianluca Buonanno.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.3 i protokollet av den 21.5.2015.


ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

6. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


7. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


7.1. Fallet med människorättsförsvararen Itai Dzamara i Zimbabwe (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0465/2015, B8-0466/2015, B8-0467/2015, B8-0468/2015, B8-0471/2015, B8-0474/2015 och B8-0478/2015 (2015/2701(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0465/2015

(ersätter B8-0465/2015, B8-0466/2015, B8-0467/2015, B8-0468/2015, B8-0471/2015, B8-0474/2015 och B8-0478/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Elmar Brok, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Csaba Sógor, Franck Proust, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka, Kinga Gál, Joachim Zeller, László Tőkés, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Andrzej Grzyb, Barbara Kudrycka och Elisabetta Gardini för PPE-gruppen,

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, David Martin, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Marc Tarabella, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Javi López, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Louis-Joseph Manscour, Soraya Post och Andi Cristea för S&D-gruppen,

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Czarnecki och Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen,

Catherine Bearder, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Hilde Vautmans, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, Petr Ježek, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Antanas Guoga, Beatriz Becerra Basterrechea, Alexander Graf Lambsdorff, Javier Nart, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, Urmas Paet, Johannes Cornelis van Baalen och Hannu Takkula för ALDE-gruppen,

Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen,

Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes och Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen,

Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano och Ignazio Corrao för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0210)


7.2. Den svåra situationen för rohingya-flyktingar, inbegripet massgravar i Thailand (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0469/2015, B8-0470/2015, B8-0472/2015, B8-0477/2015, B8-0480/2015, B8-0482/2015 och B8-0484/2015 (2015/2711(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0469/2015

(ersätter B8-0469/2015, B8-0470/2015, B8-0472/2015, B8-0477/2015, B8-0480/2015, B8-0482/2015 och B8-0484/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Csaba Sógor, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka, Ildikó Gáll-Pelcz, Joachim Zeller, László Tőkés, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Barbara Kudrycka, Ivo Belet och Elisabetta Gardini för PPE-gruppen,

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, David Martin, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Javi López, Javi López, Afzal Khan, Simona Bonafè, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Ioan Mircea Paşcu och Andi Cristea för S&D-gruppen,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim, Amjad Bashir, Hans-Olaf Henkel och Jana Žitňanská för ECR-gruppen,

Dita Charanzová, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Dlabajová, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart, Pavel Telička, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Alexander Graf Lambsdorff, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Urmas Paet, Johannes Cornelis van Baalen, Johannes Cornelis van Baalen och Marielle de Sarnez för ALDE-gruppen,

Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen,

Barbara Lochbihler och Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo och Marco Zanni för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0211)


7.3. Fallet med människorättsaktivisterna Thulani Maseko och Bheki Makhubu i Swaziland (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0473/2015, B8-0475/2015, B8-0476/2015, B8-0481/2015, B8-0479/2015, B8-0483/2015 och B8-0485/2015 (2015/2712(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0473/2015

(ersätter B8-0473/2015, B8-0475/2015, B8-0476/2015, B8-0481/2015, B8-0479/2015, B8-0483/2015 och B8-0485/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Franck Proust, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Monica Macovei och Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka, Ildikó Gáll-Pelcz, Joachim Zeller, László Tőkés, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Michael Gahler, Andrzej Grzyb och Barbara Kudrycka för PPE-gruppen,

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Jude Kirton-Darling, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Agnes Jongerius, Liisa Jaakonsaari, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Marc Tarabella, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Javi López, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Andi Cristea och Soraya Post för S&D-gruppen,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Czarnecki och Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen,

Javier Nart, Philippe De Backer, Louis Michel, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Beatriz Becerra Basterrechea, Alexander Graf Lambsdorff, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Yana Toom, Martina Dlabajová, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula för ALDE-gruppen,

Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou, Curzio Maltese, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen,

Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0212)


7.4. Genomförande av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (omröstning)

Betänkande om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (baserat på årsrapporten från rådet till Europaparlamentet om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken) [2014/2220(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0213)

Inlägg:

James Carver, Jonathan Arnott och Javier Couso Permuy yttrade sig om genomförandet av omröstningen.


7.5. Finansiering av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (omröstning)

Betänkande om finansiering av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken [2014/2258(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor - Budgetutskottet. Föredragande: Eduard Kukan och Indrek Tarand (A8-0136/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0214)


7.6. Säkerhets- och försvarsförmågan i Europa (omröstning)

Betänkande om konsekvenserna av utvecklingen på de europeiska försvarsmarknaderna för säkerhets- och försvarsförmågan i Europa [2015/2037(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Ana Gomes (A8-0159/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2015)0215)


7.7. 2014 års lägesrapport om Turkiet (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0455/2015 (2015/2953(RSP))

Talare: Kati Piri för S&D-gruppen begärde att omröstningen skulle skjutas upp till sammanträdesperioden i juni I; Alexander Graf Lambsdorff uttryckte sitt stöd för denna begäran och William (The Earl of) Dartmouth motsatte sig den.

Parlamentet godkände begäran.


8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Arnaud Danjean - A8-0054/2015
Daniel Hannan, Neena Gill, Stanislav Polčák, Peter Jahr och Steven Woolfe

Betänkande Eduard Kukan och Indrek Tarand - A8-0136/2015
Neena Gill och Seán Kelly

Betänkande Ana Gomes - A8-0159/2015
Neena Gill och Marek Jurek.


9. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


10. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande resolutionsförslag från ledamöterna (artikel 133 i arbetsordningen):

- Isabella Adinolfi, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Mireille D'Ornano, Rikke Karlsson, Marine Le Pen, Peter Lundgren, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om respekten för den språkliga mångfalden inom EU-institutionerna (B8-0352/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO

rådgivande utskott :

CULT

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Dominique Martin, Georg Mayer, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Harald Vilimsky och Marcel de Graaff. Förslag till resolution om medlemsstaternas möjlighet att upphäva det sociala biståndet för invandrare i unionen som inte utövar förvärvsverksamhet (B8-0353/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

EMPL

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om social dumpning inom godstransporter på väg (B8-0354/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

EMPL

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen och Sophie Montel. Förslag till resolution om att stoppa TTIP-förhandlingarna för att skydda djurens levnadsvillkor (B8-0355/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

AGRI

- Dominique Bilde, Marine Le Pen och Sophie Montel. Förslag till resolution om stopp av import av timmer från olaglig skogsavverkning (B8-0356/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

ENVI

- Louis Aliot, Nicolas Bay, Steeve Briois, Jean-François Jalkh, Bernard Monot, Jean-Luc Schaffhauser och Mylène Troszczynski. Förslag till resolution om misstankar om aggressiv skatteplanering hos McD Europe Franchising Sàrl (B8-0361/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om antagande av strängare riktlinjer om buller (B8-0425/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om åtgärderna för skattetransparens för att bekämpa skattebedrägeri och skatteundandragande (B8-0427/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Alberto Cirio. Förslag till resolution om att inkludera hampaodling i huvudförteckningen över tillåtna odlingar i områden med ekologiskt fokus (B8-0428/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om genetiskt modifierade organismer (B8-0429/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

INTA

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om bristen på en gemensam definition av terrorism mellan medlemsstaterna (B8-0430/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om e-hälsa (B8-0431/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

ENVI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om decentralisering och ändring av godkännandekriterierna för projekt i investeringsplanen för Europa (B8-0432/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

BUDG

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om erkännande av att handelsavtalet mellan Europeiska unionen och Kanada är ett blandat avtal (B8-0433/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om effekterna av Europeiska centralbankens politik med kvantitativa lättnader (B8-0434/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om stöd till byggnadssektorn i Frankrike (B8-0435/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

ITRE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om upphävande av direktivet om utstationering av arbetstagare (B8-0436/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om reformen av utstationeringen av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (B8-0437/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL


11. Beslut om vissa dokument

Tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 46 i arbetsordningen)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 13.5.2015)

JURI-utskottet

- Civilrättsliga bestämmelser om robotteknik (2015/2103(INL))
(rådgivande utskott: EMPL, ITRE)

Tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 52 i arbetsordningen)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 30.4.2015)

EMPL-utskottet

- Rapport om tillämpningen av rådets direktiv 2010/18/EU av den 8 mars om genomförandet av det ändrade ramavtalet om föräldraledighet som ingåtts av BUSINESSEUROPE, UEAPME, ECPE och EFS och om upphävande av direktiv 96/34/EG (2015/2097(INI))
(rådgivande utskott: FEMM)
.

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 13.5.2015)

AFET-utskottet

- Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp (2015/2114(INI))

- EU:s roll i FN - Hur kan EU:s utrikespolitiska mål uppnås bättre? (2015/2104(INI))
(rådgivande utskott: AFCO, CULT, CONT, INTA)

INTA-utskottet

- En ny framåtblickande och innovativ strategi för handel och investeringar (2015/2105(INI))
(rådgivande utskott: AFET, EMPL, ITRE)

ECON-utskottet

- Europeiska centralbankens årsrapport för 2014 (2015/2115(INI))
(rådgivande utskott: EMPL)

- Lägesbedömning och utmaningar - EU:s lagstiftning om finansiella tjänster: konsekvenser och vägen mot en effektivare och mer ändamålsenlig EU-ram för finansiell reglering och en kapitalmarknadsunion (2015/2106(INI))
(rådgivande utskott: EMPL, ITRE, JURI, INTA, IMCO)

EMPL-utskottet

- Tillämpning av rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättandet av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet (direktivet om likabehandling i arbetslivet) (2015/2116(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, LIBE)

- EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2014–2020 (2015/2107(INI))
(rådgivande utskott: FEMM, ITRE)

ENVI-utskottet

- Genomförandet av gruvavfallsdirektivet (2006/21/EG) (2015/2117(INI))

- Mot ett nytt internationellt klimatavtal i Paris (2015/2112(INI))
(rådgivande utskott: DEVE, AFET, ITRE, INTA, TRAN)

ITRE-utskottet

- På väg mot en europeisk energiunion (2015/2113(INI))
(rådgivande utskott: AFET, ENVI, INTA, IMCO, TRAN)

- Att uppnå sammankopplingsmålet på 10 % – anpassning av det europeiska elnätet till den situation som kommer att råda 2020 (2015/2108(INI))

PECH-utskottet

- Fiskeriaspekter i samband med det internationella avtalet om marin biologisk mångfald i områden utanför nationell jurisdiktion, Förenta nationernas havsrättskonvention (2015/2109(INI))

LIBE-utskottet

- Bekämpning av korruption och uppföljning av resolutionen från det särskilda utskottet för frågor om organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt (CRIM) (2015/2110(INI))
(rådgivande utskott: CONT)

FEMM-utskottet

- Genomförandet av direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om förebyggande och bekämpande av människohandel, om skydd av dess offer ur ett jämställdhetsperspektiv (2015/2118(INI))
(rådgivande utskott: LIBE)

- Externa faktorer som utgör hinder för kvinnligt företagande i Europa (2015/2111(INI))
(rådgivande utskott: ITRE)

Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

CULT-utskottet

- Att förhindra radikalisering och att EU-medborgare rekryteras av terroristorganisationer (2015/2063(INI))
Hänvisat till ansvarigt utskott: : LIBE
rådgivande utskott: CULT, AFET

CONT-utskottet

- Genomförande av det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter (2015/2042(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL
rådgivande utskott: BUDG, ECON, CONT

- Möjliga utvecklingar och justeringar av den nuvarande institutionella strukturen för Europeiska unionen (2014/2248(INI))
Hänvisat till ansvarigt utskott: : AFCO
rådgivande utskott: BUDG, CONT

LIBE-utskottet

- Öppenhet, ansvarstagande och integritet i EU:s institutioner (2015/2041(INI))
Hänvisat till ansvarigt utskott: : AFCO
rådgivande utskott: ENVI, JURI, CONT, LIBE

Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 39 i arbetsordningen)

JURI-utskottet

- Skydd mot följderna av tillämpning av extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredjeland, och åtgärder som grundar sig på eller är en följd av denna lagstiftning (omarbetning) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 - 2015/0027(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: INTA
rådgivande utskott: AFET, JURI, JURI (artikel 39 i arbetsordningen), JURI (artikel 104 i arbetsordningen)

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om sjöfolk och om ändring av direktiven 2008/94/EG, 2009/38/EG, 2002/14/EG, 98/59/EG och 2001/23/EG (COM(2013)0798 - C7-0409/2013 - 2013/0390(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL
rådgivande utskott: PECH, TRAN, JURI (artikel 39 i arbetsordningen)

Associerade utskott (artikel 54 i arbetsordningen)
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 13.5.2015)

ENVI-utskottet

- Mot ett nytt internationellt klimatavtal i Paris (2015/2112(INI))
(rådgivande utskott: DEVE, AFET, INTA, TRAN, ITRE (artikel 54 i arbetsordningen))

ITRE-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- På väg mot en europeisk energiunion (2015/2113(INI))
(rådgivande utskott: AFET, INTA, IMCO, TRAN, ENVI (artikel 54 i arbetsordningen))

FEMM-utskottet (artikel 54 i arbetsordningen)

- Genomförandet av direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om förebyggande och bekämpande av människohandel, om skydd av dess offer ur ett jämställdhetsperspektiv (2015/2118(INI))
(rådgivande utskott: LIBE (artikel 54 i arbetsordningen)).

Ändring av titlar
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 13.5.2015)

EMPL-utskottet

- Ny titel på initiativbetänkandet 2015/2042(INI): "Genomförandet av det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter"

LIBE-utskottet

- Ny titel på initiativbetänkandet 2015/2063(INI): "Att förhindra radikalisering och att EU-medborgare rekryteras av terroristorganisationer".


12. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 192.2 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


13. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträde skulle äga rum den 27 maj 2015.


14. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Sammanträdet avslutades kl. 12.40.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buda, Bullmann, Buonanno, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paulsen, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Ropė, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Crowley, Gabriel, Händel, Herranz García, Liberadzki, Morvai, Picierno

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy