Index 
Notulen
PDF 235kWORD 126k
Woensdag 27 mei 2015 - Brussel
1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 3.Regeling van de werkzaamheden
 4.Plechtige vergadering - Toespraak door Ban Ki-moon, secretaris-generaal van de Verenigde Naties
 5.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 6.Ingekomen stukken
 7.Besluiten inzake bepaalde documenten
 8.Voorbereiding van de G7-top (7-8 juni) (debat)
 9.Besluit inzake de opening van en het mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen over de steunregeling voor de verstrekking van groenten, fruit, bananen en melk aan kinderen in onderwijsinstellingen (debat)
 10.Stemmingen
  10.1.Besluit inzake de opening van en het mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen over de steunregeling voor de verstrekking van groenten, fruit, bananen en melk aan kinderen in onderwijsinstellingen (stemming)
 11.EU-ontwikkelingshulp aan Eritrea tegen de achtergrond van gedocumenteerde mensenrechtenschendingen (debat)
 12.Cyberaanvallen op de media - nieuw dreigingsniveau voor cyberveiligheid (debat)
 13.Het uitbannen van vroege en gedwongen huwelijken van meisjes (debat)
 14.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 15.Stemverklaringen
 16.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 17.Rooster van de volgende vergaderingen
 18.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter

1. Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 15.05 uur geopend.

°
° ° °

De Voorzitter deelt mede dat een aantal leden de opening van de vergadering niet kunnen bijwonen omdat het Belgische luchtruim sinds vanmorgen gesloten is.


2. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

Danuta Maria Hübner heeft laten weten dat zij tijdens de vergadering van 21 mei 2015 weliswaar aanwezig was, maar dat haar naam niet op de presentielijst staat.

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


3. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van mei II (PE 558.804/PDOJ) is rondgedeeld. Hierop zijn geen wijzigingen voorgesteld.

De agenda wordt aldus vastgesteld.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Petras Auštrevičius, Jean-Luc Schaffhauser en Victor Boştinaru.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)

VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter


4. Plechtige vergadering - Toespraak door Ban Ki-moon, secretaris-generaal van de Verenigde Naties

Van 15.15 uur tot 15.45 uur komt het Parlement in plechtige vergadering bijeen ter gelegenheid van de toespraak door Ban Ki-moon, secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter


5. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vraag met verzoek om mondeling antwoord is door de leden ingediend (artikel 128 van het Reglement):

- (O-000048/2015) van Iratxe García Pérez en Anna Maria Corazza Bildt, namens de Commissie FEMM, aan de Commissie: Het uitbannen van vroege en gedwongen huwelijken van meisjes (2015/2654(RSP)) (B8-0552/2015)


6. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen van de parlementaire commissies:

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen en Verordening (EG) nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot invoering van een Europees betalingsbevelprocedure (COM(2013)0794 - C7-0414/2013 - 2013/0403(COD)) - Commissie JURI - Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0140/2015)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende gastoestellen (COM(2014)0258 - C8-0006/2014 - 2014/0136(COD)) - Commissie IMCO - Rapporteur: Catherine Stihler (A8-0147/2015)


7. Besluiten inzake bepaalde documenten

Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 53 van het Reglement)

Commissie CONT

- Verbetering van de werking van de Europese Unie, voortbouwend op het potentieel van het Verdrag van Lissabon (2014/2249(INI))
verwezen naar ten principale: AFCO
advies: BUDG, CONT


8. Voorbereiding van de G7-top (7-8 juni) (debat)

Verklaring van de Commissie: Voorbereiding van de G7-top (7-8 juni) (2015/2609(RSP))

Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

De Voorzitter onderbreekt de spreker om Gianluca Buonanno, die de vergadering verstoorde, tot de orde roepen en omdat hij blijft storen, verzoekt de Voorzitter hem, overeenkomstig artikel 165, lid 3, van het Reglement, de vergaderzaal te verlaten.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Matthias Groote, namens de S&D-Fractie, Morten Messerschmidt, namens de ECR-Fractie, Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, David Borrelli, namens de EFDD-Fractie, Janusz Korwin-Mikke, niet-fractiegebonden lid, Krišjānis Kariņš, Agnes Jongerius, Ulrike Trebesius, Marielle de Sarnez, Neoklis Sylikiotis, Paul Nuttall, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Lampros Fountoulis, Jean-Luc Schaffhauser, Peter Liese, Zigmantas Balčytis, Marina Albiol Guzmán, Eleftherios Synadinos, Davor Ivo Stier, Monika Flašíková Beňová, João Ferreira, Harald Vilimsky, Daniel Buda, Pedro Silva Pereira en Miriam Dalli.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly en Urmas Paet.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans.

Het debat wordt gesloten.


9. Besluit inzake de opening van en het mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen over de steunregeling voor de verstrekking van groenten, fruit, bananen en melk aan kinderen in onderwijsinstellingen (debat)

Ontwerpresolutie over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1308/2013 en Verordening (EU) nr. 1306/2013 wat betreft de steunregeling voor de verstrekking van groenten, fruit, bananen en melk aan kinderen in onderwijsinstellingen (COM(2014)0032 - C8-0025/2014 – 2014/0014(COD) - (2015/2659(RSP)) (B8-0362/2015)

Het woord wordt gevoerd door Marc Tarabella (rapporteur) en Phil Hogan (lid van de Commissie).

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Sofia Ribeiro, namens de PPE-Fractie, Paolo De Castro, namens de S&D-Fractie, James Nicholson, namens de ECR-Fractie, Ulrike Müller, namens de ALDE-Fractie, Matt Carthy, namens de GUE/NGL-Fractie, Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Zullo, namens de EFDD-Fractie, Philippe Loiseau, niet-fractiegebonden lid, Albert Deß, Clara Eugenia Aguilera García, Beata Gosiewska, Jan Huitema, Jill Evans, John Stuart Agnew, Gianluca Buonanno, Elisabeth Köstinger, Tibor Szanyi, Richard Ashworth, Ivan Jakovčić, Edouard Ferrand, Angélique Delahaye, Susanne Melior, Zbigniew Kuźmiuk, Hannu Takkula, Esther Herranz García, Tonino Picula, Marijana Petir, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Elisabetta Gardini, Sven Schulze, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Peter Jahr, Momchil Nekov en Eric Andrieu.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Milan Zver, Biljana Borzan, Stanislav Polčák, Marju Lauristin en Arne Gericke.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan en Marc Tarabella.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.1 van de notulen van 27.5.2015.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 18.20 uur onderbroken en om 18.30 uur hervat.)

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter


10. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


10.1. Besluit inzake de opening van en het mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen over de steunregeling voor de verstrekking van groenten, fruit, bananen en melk aan kinderen in onderwijsinstellingen (stemming)

Ontwerpbesluit B8-0362/2015 (2015/2569(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P8_TA(2015)0216)


11. EU-ontwikkelingshulp aan Eritrea tegen de achtergrond van gedocumenteerde mensenrechtenschendingen (debat)

Verklaring van de Commissie: EU-ontwikkelingshulp aan Eritrea tegen de achtergrond van gedocumenteerde mensenrechtenschendingen (2015/2683(RSP))

Neven Mimica (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Davor Ivo Stier, namens de PPE-Fractie, Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, Hans-Olaf Henkel, namens de ECR-Fractie, Beatriz Becerra Basterrechea, namens de ALDE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Diane James, namens de EFDD-Fractie, Mario Borghezio, niet-fractiegebonden lid, Lars Adaktusson, Kashetu Kyenge, Kazimierz Michał Ujazdowski, Barbara Spinelli, Bodil Valero, Georgios Epitideios, Doru-Claudian Frunzulică, Mark Demesmaeker, Heidi Hautala, Olaf Stuger, Ana Gomes en Pier Antonio Panzeri.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mairead McGuinness, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Marijana Petir, Seán Kelly en Andreas Schwab.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica.

Het debat wordt gesloten.


12. Cyberaanvallen op de media - nieuw dreigingsniveau voor cyberveiligheid (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Cyberaanvallen op de media - nieuw dreigingsniveau voor cyberveiligheid (2015/2709(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (fungerend voorzitter van de Raad) en Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Andreas Schwab, namens de PPE-Fractie, Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Julia Reda, namens de Verts/ALE-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Axel Voss, Nicola Danti, Dawid Bohdan Jackiewicz, Antanas Guoga, Javier Couso Permuy, Janusz Korwin-Mikke, József Nagy, Ana Gomes, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Eva Paunova, Bogusław Liberadzki, Jiří Pospíšil, Daniele Viotti en Tomáš Zdechovský.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Michela Giuffrida, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Georgios Epitideios, Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Caputo en Monika Smolková.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos en Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Het debat wordt gesloten.


13. Het uitbannen van vroege en gedwongen huwelijken van meisjes (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000048/2015) van Iratxe García Pérez en Anna Maria Corazza Bildt, namens de Commissie FEMM, aan de Commissie: Het uitbannen van vroege en gedwongen huwelijken van meisjes (2015/2654(RSP)) (B8-0552/2015)

Anna Maria Corazza Bildt licht de vraag toe.

Neven Mimica (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Anna Záborská, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Beatriz Becerra Basterrechea, namens de ALDE-Fractie, Eleonora Forenza, namens de GUE/NGL-Fractie, Jordi Sebastià, namens de Verts/ALE-Fractie, Daniela Aiuto, namens de EFDD-Fractie, Vicky Maeijer, niet-fractiegebonden lid, en Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Mary Honeyball, Jana Žitňanská, Izaskun Bilbao Barandica, Ángela Vallina, Heidi Hautala, Louise Bours, Csaba Sógor, Maria Noichl, Davor Ivo Stier, Liliana Rodrigues, Marek Jurek, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Janusz Korwin-Mikke, Tomáš Zdechovský, Viorica Dăncilă, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Urmas Paet, en Ruža Tomašić.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Patricija Šulin, Caterina Chinnici, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Marijana Petir, Doru-Claudian Frunzulică, Stanislav Polčák, Nicola Caputo en Soraya Post.

Het woord wordt gevoerd door Neven Mimica.

Het debat wordt gesloten.


14. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 163 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Jiří Pospíšil, Andrejs Mamikins, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Kostas Chrysogonos, Bronis Ropė, Daniel Buda, Monika Smolková, Urmas Paet, Lidia Senra Rodríguez, Igor Šoltes, Stanislav Polčák, Tibor Szanyi, Ángela Vallina, Michaela Šojdrová, Siôn Simon, Paloma López Bermejo, Tomáš Zdechovský, Paul Brannen, Claudia Tapardel, Doru-Claudian Frunzulică, Momchil Nekov en Biljana Borzan.


15. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Besluit inzake de opening van en het mandaat voor interinstitutionele onderhandelingen over de steunregeling voor de verstrekking van groenten, fruit, bananen en melk aan kinderen in onderwijsinstellingen (2015/2659(RSP)) - B8-0362/2015:
Michaela Šojdrová, Indrek Tarand, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Notis Marias en Jonathan Arnott.


16. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


17. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 8 t/m 11 juni 2015.


18. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 23.00 uur gesloten.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balčytis, Balz, Barekov, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Valero, Charanzová, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Deprez, de Sarnez, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Eickhout, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jáuregui Atondo, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liese, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McGuinness, Mach, McIntyre, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paunova, Pavel, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Crowley, Gabriel, Händel, Liberadzki, Morvai, Parker, Picierno

Juridische mededeling - Privacybeleid