Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015 - Στρασβούργο

10. Διάταξη των εργασιών
Πλήρη Πρακτικά

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας του Ιουνίου I 2015 (PE 559.456/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 152 του Κανονισμού):

Παρεμβαίνουν :

- Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, για να ζητήσει να συζητηθεί στην Επιτροπή LIBE η κατάσταση στη Ρουμανία.

- Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος τάσσεται υπέρ μιας παρόμοιας συζήτησης (Ο Πρόεδρος δεσμεύεται να διαβιβάσει το αίτημα αυτό στην Επιτροπή LIBE).

- Rebecca Harms, για να ζητήσει το θέμα να εξεταστεί επίσης από τη Διάσκεψη των Προέδρων (Ο Πρόεδρος δεσμεύεται να εγγράψει το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης).

- Marek Jurek, σχετικά με το δημοψήφισμα στην Ιρλανδία.

Δευτέρα

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

Τρίτη

Αίτημα της Ομάδας S&D με σκοπό να αναβληθεί η συζήτηση όσον αφορά την έκθεση Sergio Gaetano Cofferati - A8-0158/2015 (σημείο 62 της PDOJ) για τη σύνοδο του Ιουλίου. Θα αντικατασταθεί από την έκθεση Gabrielius Landsbergis - A8-0162/2015 (σημείο 23 της PDOJ), που είναι επί του παρόντος εγγεγραμμένη στην ημερήσια διάταξη του απογεύματος της Τετάρτης.

Παρεμβαίνουν οι Enrique Guerrero Salom, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, και Κώστας Χρυσόγονος, σχετικά με το αίτημα.

Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Η συνεδρίαση της Τετάρτης θα περατωθεί συνεπώς στις 21.00.

Τετάρτη

Αίτημα της Ομάδας EFDD με σκοπό την παράταση της συζήτησης όσον αφορά την έκθεση Bernd Lange - A8-0175/2015 (σημείο 44 της PDOJ) το απόγευμα.

Παρεμβαίνουν οι Jonathan Arnott, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος αιτιολογεί το αίτημα, Enrique Guerrero Salom, που προτείνει η συνεδρίαση να αρχίσει στις 8.00 και να διατηρηθεί έτσι η ψηφοφορία για την Τετάρτη, και Jonathan Arnott, ο οποίος τάσσεται υπέρ αυτής της προτάσεως.

Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.

Η συνεδρίαση της Τετάρτης θα αρχίσει, ως εκ τούτου, στις 8.00.

Αίτημα της Ομάδας Verts/ALE με σκοπό να παραταθεί η συζήτηση επί της προφορικής ερώτησης σχετικά με τον Αθλητισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Αγώνων του Μπακού (σημείο 65 της PDOJ) με την κατάθεση πρότασης ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, που αιτιολογεί το αίτημα, Marie-Christine Vergiat, σχετικά με το αίτημα, και Νότης Μαριάς κατά του αιτήματος.

Με ΗΨ (136 υπέρ, 136 κατά, 84 αποχές), το Σώμα απορρίπτει το αίτημα.

Παρεμβαίνει η Ulrike Lunacek, σχετικά με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

Πέμπτη

Δεν έχει προταθεί τροποποίηση.

°
° ° °

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου