Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0070(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0174/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0174/2015

Συζήτηση :

PV 08/06/2015 - 11
CRE 08/06/2015 - 11

Ψηφοφορία :

PV 09/06/2015 - 4.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0217

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015 - Στρασβούργο

11. Ποσοστό αναπροσαρμογής για τις άμεσες ενισχύσεις όσον αφορά το 2015 (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων ενισχύσεων που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 όσον αφορά το ημερολογιακό έτος 2015 [COM(2015)0141 - C8-0083/2015 - 2015/0070(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Czesław Adam Siekierski (A8-0174/2015)

Ο Czesław Adam Siekierski παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Phil Hogan (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Viorica Dăncilă, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Zbigniew Kuźmiuk, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ulrike Müller, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Michel Dantin, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Lidia Senra Rodríguez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Edouard Ferrand, μη εγγεγραμμένος, Esther Herranz García, Paul Brannen, Janusz Wojciechowski, Ivan Jakovčić, Luke Ming Flanagan, Daniel Buda, Jean-Paul Denanot, Richard Ashworth, Nedzhmi Ali, Estefanía Torres Martínez, Annie Schreijer-Pierik, Laurenţiu Rebega, Jørn Dohrmann, João Ferreira, Sofia Ribeiro, Doru-Claudian Frunzulică, Daniel Dalton, Elisabeth Köstinger, Paolo De Castro, Νότης Μαριάς, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Nicola Caputo και John Stuart Agnew.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Εμμανουήλ Γλέζος, Igor Šoltes, Bill Etheridge και Krisztina Morvai.

Παρεμβαίνουν οι Phil Hogan και Czesław Adam Siekierski.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander Graf LAMBSDORFF
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.6.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου