Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2152(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0163/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0163/2015

Συζήτηση :

PV 08/06/2015 - 12
CRE 08/06/2015 - 12

Ψηφοφορία :

PV 09/06/2015 - 4.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0218

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015 - Στρασβούργο

12. Στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα γυναικών και ανδρών μετά το 2015 (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα γυναικών και ανδρών μετά το 2015 [2014/2152(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Maria Noichl (A8-0163/2015)

Η Maria Noichl παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Ildikó Gáll-Pelcz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Raymond Finch, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jonathan Arnott, Angelika Mlinar, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Janusz Korwin-Mikke, Malin Björk, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Louise Bours, Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Daniela Aiuto, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Vicky Maeijer, μη εγγεγραμμένη, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Mercedes Bresso, Ελισσάβετ Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, Liliana Rodrigues, Beatrix von Storch, Beatriz Becerra Basterrechea, Κώστας Χρυσόγονος, Ernest Maragall, Louise Bours, Mylène Troszczynski, Michaela Šojdrová, Anna Hedh, Jana Žitňanská, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Jordi Sebastià, Sylvie Goddyn, Angelika Niebler, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Mary Honeyball, Arne Gericke, Gesine Meissner, Tania González Peñas, Igor Šoltes, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Diane Dodds, Barbara Matera, Jutta Steinruck, Hilde Vautmans, Inês Cristina Zuber, Marie-Christine Arnautu, Rosa Estaràs Ferragut, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Marc Tarabella, Branislav Škripek, Yana Toom, Ángela Vallina, Krisztina Morvai, Anna Záborská, Julie Ward, Marek Jurek και Mireille D'Ornano.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Lara Comi, Inés Ayala Sender, Marijana Petir, Viorica Dăncilă, Seán Kelly, Iliana Iotova, Anna Maria Corazza Bildt, Clare Moody, József Nagy, Biljana Borzan, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Arne Gericke, Romana Tomc, Péter Niedermüller, Sofia Ribeiro, Soraya Post, Adam Szejnfeld, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Neena Gill, Virginie Rozière και Michela Giuffrida.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić και Bill Etheridge.

Παρεμβαίνουν οι Věra Jourová και Maria Noichl.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.6.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου