Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 4.Σύνθεση του Σώματος
 5.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 6.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 7.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 8.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 9.Κατάθεση εγγράφων
 10.Διάταξη των εργασιών
 11.Ποσοστό αναπροσαρμογής για τις άμεσες ενισχύσεις όσον αφορά το 2015 (συζήτηση)
 12.Στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα γυναικών και ανδρών μετά το 2015 (συζήτηση)
 13.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 14.Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες (σύντομη παρουσίαση)
 15.Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας: Σχέδιο δράσης της ΕΕ (σύντομη παρουσίαση)
 16.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 17.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (159 kb) Κατάσταση παρόντων (59 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (186 kb) Κατάσταση παρόντων (36 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (237 kb) Κατάσταση παρόντων (70 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου