Index 
Jegyzőkönyv
PDF 231kWORD 176k
2015. június 8., Hétfő - Strasbourg
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az elnök nyilatkozata
 3.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 4.A Parlament tagjai
 5.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 6.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)
 7.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)
 8.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 9.Dokumentumok benyújtása
 10.Ügyrend
 11.A közvetlen kifizetésekre a 2015-ös naptári évben alkalmazandó kiigazítási arány (vita)
 12.A nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó 2015 utáni uniós stratégia (vita)
 13.Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
 14.Szellemitulajdon-jogok a harmadik országokban (rövid ismertetés)
 15.Szellemitulajdon-jogok: uniós cselekvési terv (rövid ismertetés)
 16.A következő ülésnap napirendje
 17.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

1. Az ülésszak folytatása

Az ülést 17.05-kor nyitják meg.


2. Az elnök nyilatkozata

Az elnök nyilatkozatot tesz Spanyolország és Portugália csatlakozási szerződése aláírásának 2015. június 12-én, pénteken esedékes 30. évfordulója alkalmából.


3. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.

°
° ° °

Felszólal: Emmanouil Glezos.


4. A Parlament tagjai

Az illetékes lengyel hatóságok közölték, hogy Andrzej Dudát megválasztották a Lengyel Köztársaság elnökének. Mivel az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló 1976. szeptember 20-i okmány 7. cikkének (3) bekezdése szerint e megbízatás összeegyeztethetetlen az európai parlamenti képviselői megbízatással, a Parlament eljárási szabályzata 4. cikkének (4) bekezdése alapján 2015. május 26-i hatállyal megállapítja képviselői helye megüresedését, és erről tájékoztatja az érintett tagállamot.


5. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmeket juttatta el az EFDD és a PPE képviselőcsoport:

ECON bizottság: Patrick O'Flynn helyére Diane James

Az Európai Unió–Latin-Amerika Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Tom Vandenkendelaere helyére Pablo Zalba Bidegain.

E kinevezések akkor minősülnek elfogadottnak, ha nem nyújtanak be ellenük kifogást e jegyzőkönyv elfogadásának időpontjáig.


6. Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)

Az IMCO Bizottság az alábbi helyesbítést nyújtotta be az Európai Parlament által elfogadott egyik szöveghez:

Helyesbítés P7_TA-PROV(2014)0390(COR01) a nyomástartó berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló 2014. május 15-i 2014/68/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (átdolgozás) (HL L 189, 2014.6.27., 164. o.) (az Európai Parlament által 2014. április 15-én a fent említett irányelv elfogadására tekintettel első olvasatban elfogadott álláspont (P7_TA-PROV(2014)0390) (COM(2013)0471 – C7-0203/2013 – 2013/0221(COD)).

Az eljárási szabályzat 231. cikkének (4) bekezdése értelmében a helyesbítést elfogadottnak kell tekinteni, ha a bejelentésétől számított huszonnégy órán belül valamelyik képviselőcsoport, vagy legalább negyven képviselő nem nyújt be kérelmet szavazásra bocsátására.

A helyesbítés a jelenlegi ülésszak időtartama alatt az Europarl oldalon érhető el.


7. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (az eljárási szabályzat 78. cikke)

Az elnök közli, hogy 2015. június 9-én, kedden a Tanács elnökével közösen aláírja az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályokat:

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság között létrejött stabilizációs és társulási megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról (kodifikált szöveg) (00018/2015/LEX - C8-0141/2015 - 2014/0199(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Bosznia-Hercegovina közötti stabilizációs és társulási megállapodás, valamint az Európai Közösség és Bosznia-Hercegovina közötti, a kereskedelemről és a kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről szóló, ideiglenes megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról (kodifikált szöveg) (00017/2015/LEX - C8-0140/2015 - 2014/0206(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Közösségek és azok tagállamai, valamint az Albán Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes eljárásokról (kodifikált szöveg) (00016/2015/LEX - C8-0139/2015 - 2014/0191(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Gazdasági Közösség és a Norvég Királyság között létrejött megállapodásban előírt védintézkedésekről (kodifikált szöveg) (00014/2015/LEX - C8-0138/2015 - 2014/0159(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az egyes harmadik országokból származó textiltermékek kétoldalú megállapodások, jegyzőkönyvek, egyéb megállapodások vagy egyéb különleges uniós importszabályozás hatálya alá nem tartozó behozatalának közös szabályairól (átdolgozás) (00012/2015/LEX - C8-0137/2015 - 2014/0177(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a meghatározott textiltermékek harmadik országokból történő behozatalának közös szabályairól szóló 3030/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (00013/2015/LEX - C8-0136/2015 - 2014/0334(COD)).


8. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

A képviselők az alábbi szóbeli választ igénylő kérdéseket nyújtották be (az eljárási szabályzat 128. cikke):

- (O-000060/2015) felteszi: Petri Sarvamaa, a(z) PPE képviselőcsoport nevében és Bart Staes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Az OLAF Felügyelő Bizottságának 2014. évi éves jelentése (2015/2699(RSP)) (B8-0553/2015);

- (O-000061/2015) felteszi: Dennis de Jong, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Az OLAF Felügyelő Bizottságának 2014. évi éves jelentése (2015/2699(RSP)) (B8-0554/2015);

- (O-000066/2015) felteszi: Michael Theurer, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Gerben-Jan Gerbrandy, Dita Charanzová és Frédérique Ries, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Az OLAF vizsgálatai (2015/2699(RSP)) (B8-0555/2015);

- (O-000063/2015) felteszi: Elena Valenciano, az AFET bizottság nevében, a Tanácshoz: Sport és emberi jogok, többek között a bakui európai játékok kapcsán (2015/2720(RSP)) (B8-0556/2015).


9. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti kereskedelmi megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtásáról szóló 19/2013/EU rendelet, valamint az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti társulás létrehozásáról szóló megállapodásban foglalt kétoldalú védzáradék és banánkereskedelmi stabilizációs mechanizmus végrehajtásáról szóló 20/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2015)0220 - C8-0131/2015 - 2015/0112(COD))

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

AGRI

- Javaslat az EU Szolidaritási Alapjának a 2016. évi költségvetést érintő előlegkifizetések biztosítására történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanács határozatra (COM(2015)0281 - C8-0133/2015 - 2015/2123(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

REGI

- Javaslat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (Finnország kérelme: EGF/2015/001 FI/Broadcom) (COM(2015)0232 - C8-0135/2015 - 2015/2125(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL, REGI

- Javaslat a Rugalmassági Eszköznek a nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti intézkedésekre vonatkozó igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2015)0238 - C8-0142/2015 - 2015/2126(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

LIBE

- Javaslat az Európai Unió és a Dominikai Közösség közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (07189/2015 - C8-0143/2015 - 2015/0050(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET

- Javaslat az Európai Unió és Grenada közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (07190/2015 - C8-0144/2015 - 2015/0057(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET

- Javaslat az Európai Unió és Saint Lucia közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (07187/2015 - C8-0145/2015 - 2015/0060(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET

- Javaslat az Európai Unió és a Szamoai Független Állam közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (07195/2015 - C8-0146/2015 - 2015/0056(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET

- Javaslat az Európai Unió és a Kelet-timori Demokratikus Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (07194/2015 - C8-0147/2015 - 2015/0058(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET

- Javaslat az Európai Unió és a Saint Vincent és Grenadine-szigetek közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (07191/2015 - C8-0148/2015 - 2015/0061(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET

2) a parlamenti bizottságok

- ***I Jelentés az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 966/2012/EU, Euratom rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2014)0358 - C8-0029/2014 - 2014/0180(COD)) - BUDG bizottság - Előadó: Ingeborg Gräßle (A8-0049/2015)

- ***I Jelentés a tengerészekről, valamint a 2008/94/EK, a 2009/38/EK, a 2002/14/EK, a 98/59/EK és a 2001/23/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0798 - C7-0409/2013 - 2013/0390(COD)) - EMPL bizottság - Előadó: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0127/2015)

- ***I Jelentés az egyéni védőeszközökről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2014)0186 - C7-0110/2014 - 2014/0108(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Vicky Ford (A8-0148/2015)

- * Jelentés Horvátországnak a Tanács által az Európai Unióról szóló szerződés 34. cikkének megfelelően létrehozott, az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló 2000. május 29-i egyezményhez és annak 2001. október 16-i jegyzőkönyvéhez történő csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló ajánlásról (COM(2014)0685 - C8-0275/2014 - 2014/0321(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Birgit Sippel (A8-0156/2015)

- * Jelentés Horvátországnak az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke (2) bekezdésének c) pontja alapján, az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló, 1997. május 26-i egyezményhez történő csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló ajánlásról (COM(2014)0661 - C8-0274/2014 - 2014/0322(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Filiz Hyusmenova (A8-0157/2015)

- ***I Jelentés a 2007/36/EK irányelvnek a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzése, valamint a 2013/34/EU irányelvnek a vállalatirányítási nyilatkozat egyes elemei tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

- ***I Jelentés a közepes tüzelőberendezésekből származó egyes szennyező anyagok levegőbe történő kibocsátásának korlátozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0919 - C7-0003/2014 - 2013/0442(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Andrzej Grzyb (A8-0160/2015)

- Jelentés a szellemitulajdon-jogok harmadik országokban történő érvényesítésének stratégiájáról (2014/2206(INI)) - INTA bizottság - Előadó: Alessia Maria Mosca (A8-0161/2015)

- Jelentés az EU és Oroszország közötti kapcsolatok helyzetéről (2015/2001(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Gabrielius Landsbergis (A8-0162/2015)

- Jelentés a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó 2015 utáni uniós stratégiáról (2014/2152(INI)) - FEMM bizottság - Előadó: Maria Noichl (A8-0163/2015)

- Jelentés az európai energiabiztonsági stratégiáról (2014/2153(INI)) - ITRE bizottság - Előadó: Algirdas Saudargas (A8-0164/2015)

- *** Ajánlás az Izlandnak az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezménye Kiotói Jegyzőkönyvének második kötelezettségvállalási időszakában az Európai Unióra, annak tagállamaira és Izlandra háruló kötelezettségek közös teljesítésében való részvételéről szóló, egyrészről az Európai Unió és annak tagállamai, másrészről Izland közötti megállapodás Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről (10883/2014 - C8-0088/2015 - 2014/0151(NLE)) - ENVI bizottság - Előadó: Giovanni La Via (A8-0166/2015)

- *** Ajánlás az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményéhez fűzött Kiotói Jegyzőkönyv dohai módosításának az Európai Unió nevében történő megkötéséről, valamint az abból származó kötelezettségek közös teljesítéséről szóló tanácsi határozattervezetről (10400/2014 - C8-0029/2015 - 2013/0376(NLE)) - ENVI bizottság - Előadó: Elisabetta Gardini (A8-0167/2015)

- Jelentés „A szellemitulajdon-jogok érvényesítésére vonatkozó megújított konszenzus felé” című uniós cselekvési tervről (2014/2151(INI)) - JURI bizottság - Előadó: Pavel Svoboda (A8-0169/2015)

- Jelentés a Fekete-tenger medencéjének stratégiai katonai helyzetéről a Krím félsziget Oroszország általi jogellenes elcsatolása után (2015/2036(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Ioan Mircea Paşcu (A8-0171/2015)

- ***I Jelentés az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2015-ös naptári év vonatkozásában alkalmazandó kiigazítási arány rögzítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2015)0141 - C8-0083/2015 - 2015/0070(COD)) - AGRI bizottság - Előadó: Czesław Adam Siekierski (A8-0174/2015)

- Jelentés az Európai Parlamentnek az Európai Bizottsághoz intézett ajánlásaival a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségre (TTIP) irányuló tárgyalásokról (2014/2228(INI)) - INTA bizottság - Előadó: Bernd Lange (A8-0175/2015)


10. Ügyrend

Kiosztották a 2015. júniusi I. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 559.456/PDOJ), melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 152. cikke):

Felszólal:

- Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében kéri, hogy a LIBE bizottság vitassa meg Románia helyzetét.

- Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében támogatja e vita megrendezését (Az elnök vállalja, hogy közvetíti e kérést a LIBE bizottságnak).

- Rebecca Harms kéri, hogy a kérdést az Elnökök Értekezlete is vitassa meg (Az elnök vállalja, hogy a következő ülés napirendjére tűzi azt).

- Marek Jurek az Írországi népszavazásról.

Hétfő

Nincs javasolt változtatás.

Kedd

Az S&D képviselőcsoport kéri, hogy a Sergio Gaetano Cofferati-jelentés - A8-0158/2015 (a PDOJ 62. pontja) vitáját halasszák a júliusi ülésre. A Gabrielius Landsbergis-jelentés - A8-0162/2015 (a PDOJ 23. pontja) kerülne helyére, amely jelenleg a szerda délutáni napirenden szerepel.

Felszólal: Enrique Guerrero Salom, a(z) S&D képviselőcsoport nevében indokolja a kérést, és Kostas Chrysogonos támogatja azt.

A Parlament jóváhagyja a kérést.

A szerdai ülés így 21 órakor fog véget érni.

Szerda

Az EFDD képviselőcsoport kéri, hogy délután hosszabbítsák meg a Bernd Lange-jelentés - A8-0175/2015 (a PDOJ 44. pontja) vitáját.

Felszólal: Jonathan Arnott, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében indokolja a kérést, Enrique Guerrero Salom javasolja, hogy kezdjék 8 órakor az ülést, hogy megtarthassák a szerdai szavazást, és Jonathan Arnott támogatja e javaslatot.

A Parlament jóváhagyja a kérést.

A szerdai ülés így 8 órakor fog kezdődni.

A Verts/ALE képviselőcsoport kéri, hogy a Sport és emberi jogok, többek között a bakui európai játékok kapcsán (a PDOJ 65. pontja) című szóbeli választ igénylő kérdés vitáját állásfoglalásra irányuló indítványok benyújtásával zárják le.

Felszólal: Ulrike Lunacek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében indokolja a kérést, Marie-Christine Vergiat támogatja, Notis Marias pedig ellenzi azt.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (136 mellette, 136 ellene, 84 tartózkodás).

Felszólal: Ulrike Lunacek a szavazás eredményéről.

Csütörtök

Nincs javasolt változtatás.

°
° ° °

Az ügyrendet megállapítják.


11. A közvetlen kifizetésekre a 2015-ös naptári évben alkalmazandó kiigazítási arány (vita)

Jelentés az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2015-ös naptári év vonatkozásában alkalmazandó kiigazítási arány rögzítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2015)0141 - C8-0083/2015 - 2015/0070(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Czesław Adam Siekierski (A8-0174/2015)

Czesław Adam Siekierski előterjeszti a jelentést.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Felszólal: Phil Hogan (a Bizottság tagja).

Felszólal: Viorica Dăncilă, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Zbigniew Kuźmiuk, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ulrike Müller, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Michel Dantin, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Lidia Senra Rodríguez, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Edouard Ferrand, független, Esther Herranz García, Paul Brannen, Janusz Wojciechowski, Ivan Jakovčić, Luke Ming Flanagan, Daniel Buda, Jean-Paul Denanot, Richard Ashworth, Nedzhmi Ali, Estefanía Torres Martínez, Annie Schreijer-Pierik, Laurenţiu Rebega, Jørn Dohrmann, João Ferreira, Sofia Ribeiro, Doru-Claudian Frunzulică, Daniel Dalton, Elisabeth Köstinger, Paolo De Castro, Notis Marias, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Nicola Caputo és John Stuart Agnew.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Emmanouil Glezos, Igor Šoltes, Bill Etheridge és Krisztina Morvai.

Felszólal: Phil Hogan és Czesław Adam Siekierski.

ELNÖKÖL:
Alexander Graf LAMBSDORFF alelnök

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.6.9-i jegyzőkönyv, 4.1. pont .


12. A nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó 2015 utáni uniós stratégia (vita)

Jelentés a nők és férfiak közötti egyenlőségre vonatkozó 2015 utáni uniós stratégiáról [2014/2152(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Maria Noichl (A8-0163/2015)

Maria Noichl előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (az EMPL bizottság véleményének előadója), Ildikó Gáll-Pelcz, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria Arena, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Raymond Finch, Jadwiga Wiśniewska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jonathan Arnott, Angelika Mlinar, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Janusz Korwin-Mikke, Malin Björk, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Louise Bours, Terry Reintke, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Daniela Aiuto, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Vicky Maeijer, független, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Mercedes Bresso, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Liliana Rodrigues, Beatrix von Storch, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostas Chrysogonos, Ernest Maragall, Louise Bours, Mylène Troszczynski, Michaela Šojdrová, Anna Hedh, Jana Žitňanská, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Jordi Sebastià, Sylvie Goddyn, Angelika Niebler, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Mary Honeyball, Arne Gericke, Gesine Meissner, Tania González Peñas, Igor Šoltes, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, Diane Dodds, Barbara Matera, Jutta Steinruck, Hilde Vautmans, Inês Cristina Zuber, Marie-Christine Arnautu, Rosa Estaràs Ferragut, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Marc Tarabella, Branislav Škripek, Yana Toom, Ángela Vallina, Krisztina Morvai, Anna Záborská, Julie Ward, Marek Jurek és Mireille D'Ornano.

ELNÖKÖL:
Ildikó GÁLL-PELCZ alelnök

Felszólal: Lara Comi, Inés Ayala Sender, Marijana Petir, Viorica Dăncilă, Seán Kelly, Iliana Iotova, Anna Maria Corazza Bildt, Clare Moody, József Nagy, Biljana Borzan, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Arne Gericke, Romana Tomc, Péter Niedermüller, Sofia Ribeiro, Soraya Post, Adam Szejnfeld, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Neena Gill, Virginie Rozière és Michela Giuffrida.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić és Bill Etheridge.

Felszólal: Věra Jourová és Maria Noichl.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.6.9-i jegyzőkönyv, 4.2. pont .


13. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

Az eljárási szabályzat 163. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Claude Rolin, Anneliese Dodds, Angel Dzhambazki és Marian Harkin.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Felszólal: Matt Carthy, João Ferreira, Josep-Maria Terricabras, Louise Bours, Mario Borghezio, Ivan Štefanec, Richard Corbett, Zbigniew Kuźmiuk, Lynn Boylan, Ernest Maragall, Jonathan Arnott, Krisztina Morvai, Andrea Bocskor, Nicola Caputo, Anna Elżbieta Fotyga, Yana Toom, Giulia Moi, Gilles Lebreton, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tonino Picula, Marek Jurek, Romana Tomc, Csaba Molnár, Jaromír Štětina, Emilian Pavel, Deirdre Clune, Claudiu Ciprian Tănăsescu és Cristian Dan Preda.


14. Szellemitulajdon-jogok a harmadik országokban (rövid ismertetés)

Jelentés a szellemitulajdon-jogok harmadik országokban történő érvényesítésének és védelmének stratégiájáról [2014/2206(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Alessia Maria Mosca (A8-0161/2015)

Alessia Maria Mosca rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Jonathan Arnott, Nicola Caputo, Angel Dzhambazki és Tiziana Beghin.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2015.6.9-i jegyzőkönyv, 4.3. pont .


15. Szellemitulajdon-jogok: uniós cselekvési terv (rövid ismertetés)

Jelentés A szellemitulajdon-jogok érvényesítésére vonatkozó megújított konszenzus felé című uniós cselekvési tervről [2014/2151(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Pavel Svoboda (A8-0169/2015)

Pavel Svoboda rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Notis Marias, Ivan Jakovčić, Inês Cristina Zuber és Jonathan Arnott.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2015.6.9-i jegyzőkönyv, 4.4. pont .


16. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 559.456/OJMA).


17. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.35-kor berekesztik.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, De Backer, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jazłowiecka, Ježek, Joly, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Paulsen, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Ponga, Poręba, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Vilimsky, Virkkunen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Borrelli, Crowley, Fountoulis, Gabriel, Hazekamp, Le Pen Jean-Marie, Mihaylova, Parker, Picierno

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat