Index 
Notulen
PDF 226kWORD 159k
Maandag 8 juni 2015 - Straatsburg
1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaring van de Voorzitter
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 4.Samenstelling Parlement
 5.Samenstelling commissies en delegaties
 6.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 7.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 8.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 9.Ingekomen stukken
 10.Regeling van de werkzaamheden
 11.Op de rechtstreekse betalingen toe te passen aanpassingspercentage voor kalenderjaar 2015 (debat)
 12.De EU-strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen na 2015 (debat)
 13.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 14.Intellectuele-eigendomsrechten in derde landen (korte presentatie)
 15.Intellectuele-eigendomsrechten: een EU-actieplan (korte presentatie)
 16.Agenda van de volgende vergadering
 17.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 17.05 uur geopend.


2. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af ter gelegenheid van de dertigste verjaardag, vandaag op 12 juni 2015, van de ondertekening van het toetredingsverdrag van Spanje en Portugal.


3. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Emmanouil Glezos.


4. Samenstelling Parlement

De Poolse nationale autoriteiten hebben medegedeeld dat Andrzej Duda verkozen is tot president van de Republiek Polen.

Aangezien deze functie overeenkomstig artikel 7, lid 3, van de akte van 20 september 1976 betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement, constateert het Parlement op grond van artikel 4, lid 4, van het Reglement dat deze zetel vacant is met ingang van 26 mei 2015 en stelt het de betrokken lidstaat hiervan op de hoogte.


5. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de EFDD en PPE-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie ECON: Diane James in de plaats van Patrick O'Flynn

Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering: Pablo Zalba Bidegain in de plaats van Tom Vandenkendelaere.

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


6. Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)

De Commissie IMCO heeft kennis gegeven van de volgende rectificatie op een door het Europees Parlement aangenomen tekst:

Rectificatie P7_TA-PROV(2014)0390(COR01) op Richtlijn 2014/68/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van drukapparatuur (herschikking) (PB L 189 van 27.6.2014, blz. 164) (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in eerste lezing op 15 april 2014 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde richtlijn (P7_TA-PROV(2014)0390) (COM(2013)0471 – C7-0203/2013 – 2013/0221(COD))

Overeenkomstig artikel 231, lid 4, van het Reglement wordt deze rectificatie geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of ten minste veertig leden binnen vierentwintig uur verzoeken deze in stemming te brengen.

De rectificatie staat op Europarl voor de duur van de huidige vergaderperiode.


7. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede op dinsdag 9 juni 2015 tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen te zullen ondertekenen:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds (codificatie) (00018/2015/LEX - C8-0141/2015 - 2014/0199(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds, en de interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds (00017/2015/LEX - C8-0140/2015 - 2014/0206(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Albanië, anderzijds (codificatie) (00016/2015/LEX - C8-0139/2015 - 2014/0191(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vrijwaringsmaatregelen bedoeld in de overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen (codificatie) (00014/2015/LEX - C8-0138/2015 - 2014/0159(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen, die niet vallen onder bilaterale overeenkomsten, protocollen of andere regelingen, noch onder een andere, bijzondere invoerregeling van de Unie (herschikking) (00012/2015/LEX - C8-0137/2015 - 2014/0177(COD));

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3030/93 van de Raad betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van bepaalde textielproducten uit derde landen (00013/2015/LEX - C8-0136/2015 - 2014/0334(COD)).


8. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord zijn door de leden ingediend (artikel 128 van het Reglement):

- (O-000060/2015) van Petri Sarvamaa, namens de PPE-Fractie en Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, aan de Commissie: Jaarverslag 2014 van het Comité van toezicht van het OLAF (2015/2699(RSP)) (B8-0553/2015);

- (O-000061/2015) van Dennis de Jong, namens de GUE/NGL-Fractie, aan de Commissie: Jaarverslag 2014 van het Comité van toezicht van het OLAF (2015/2699(RSP)) (B8-0554/2015);

- (O-000066/2015) van Michael Theurer, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Gerben-Jan Gerbrandy, Dita Charanzová en Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie, aan de Commissie: OLAF-onderzoek (2015/2699(RSP)) (B8-0555/2015);

- (O-000063/2015) van Elena Valenciano, namens de Commissie AFET, aan de Raad: Sport en mensenrechten, en de Europese Spelen in Baku (2015/2720(RSP)) (B8-0556/2015).


9. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 19/2013 tot uitvoering van de bilaterale vrijwaringsclausule en het stabilisatiemechanisme voor bananen in de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 20/2013 tot uitvoering van de bilaterale vrijwaringsclausule en het stabilisatiemechanisme voor bananen in de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds (COM(2015)0220 - C8-0131/2015 - 2015/0112(COD))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AGRI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie met het oog op de betaling van voorschotten in het kader van de begroting voor 2016 (COM(2015)0281 - C8-0133/2015 - 2015/2123(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

REGI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Finland - EGF/2015/001 FI/Broadcom) (COM(2015)0232 - C8-0135/2015 - 2015/2125(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gebruikmaking van het flexibiliteitsinstrument ten behoeve van Italië en Griekenland voor de tijdelijke maatregelen op het gebied van internationale bescherming (COM(2015)0238 - C8-0142/2015 - 2015/2126(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

LIBE

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en het Gemenebest Dominica inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (07189/2015 - C8-0143/2015 - 2015/0050(NLE))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Grenada inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (07190/2015 - C8-0144/2015 - 2015/0057(NLE))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Saint Lucia inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (07187/2015 - C8-0145/2015 - 2015/0060(NLE))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Onafhankelijke Staat Samoa inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (07195/2015 - C8-0146/2015 - 2015/0056(NLE))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Democratische Republiek Oost-Timor inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (07194/2015 - C8-0147/2015 - 2015/0058(NLE))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Saint Vincent en de Grenadines inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (07191/2015 - C8-0148/2015 - 2015/0061(NLE))

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

2) van de parlementaire commissies

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (COM(2014)0358 - C8-0029/2014 - 2014/0180(COD)) - commissie BUDG - Rapporteur: Ingeborg Gräßle (A8-0049/2015)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende zeevarenden, tot wijziging van de Richtlijnen 2008/94/EG, 2009/38/EG, 2002/14/EG, 98/59/EG en 2001/23/EG (COM(2013)0798 - C7-0409/2013 - 2013/0390(COD)) - commissie EMPL - Rapporteur: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0127/2015)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen (COM(2014)0186 - C7-0110/2014 - 2014/0108(COD)) - commissie IMCO - Rapporteur: Vicky Ford (A8-0148/2015)

- * Verslag over de aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van Kroatië tot de Overeenkomst van 29 mei 2000, door de Raad vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie en tot het daarbij behorende protocol van 16 oktober 2001 (COM(2014)0685 - C8-0275/2014 - 2014/0321(NLE)) - commissie LIBE - Rapporteur: Birgit Sippel (A8-0156/2015)

- * Verslag over de aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van Kroatië tot de Overeenkomst van 26 mei 1997, opgesteld op basis van artikel K.3, lid 2, onder c), van het Verdrag betreffende de Europese Unie ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten van de Europese Unie betrokken zijn (COM(2014)0661 - C8-0274/2014 - 2014/0322(NLE)) - commissie LIBE - Rapporteur: Filiz Hyusmenova (A8-0157/2015)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft en van Richtlijn 2013/34/EU wat bepaalde onderdelen van de verklaring inzake corporate governance betreft (COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)) - commissie JURI - Rapporteur: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de beperking van de emissies van bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht door middelgrote stookinstallaties (COM(2013)0919 - C7-0003/2014 - 2013/0442(COD)) - commissie ENVI - Rapporteur: Andrzej Grzyb (A8-0160/2015)

- Verslag over de strategie voor de bescherming en handhaving van intellectuele-eigendomsrechten in derde landen (2014/2206(INI)) - commissie INTA - Rapporteur: Alessia Maria Mosca (A8-0161/2015)

- Verslag over de stand van zaken in de betrekkingen tussen de EU en Rusland (2015/2001(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Gabrielius Landsbergis (A8-0162/2015)

- Verslag over de EU-strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen na 2015 (2014/2152(INI)) - commissie FEMM - Rapporteur: Maria Noichl (A8-0163/2015)

- Verslag over de Europese strategie voor energiezekerheid (2014/2153(INI)) - commissie ITRE - Rapporteur: Algirdas Saudargas (A8-0164/2015)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad over het sluiten, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en IJsland, anderzijds, betreffende de deelname van IJsland aan de gezamenlijke nakoming van de verbintenissen van de Europese Unie, haar lidstaten en IJsland in de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (10883/2014 - C8-0088/2015 - 2014/0151(NLE)) - commissie ENVI - Rapporteur: Giovanni La Via (A8-0166/2015)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de wijziging van Doha van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering en de gezamenlijke nakoming van de in dat kader aangegane verplichtingen (10400/2014 - C8-0029/2015 - 2013/0376(NLE)) - commissie ENVI - Rapporteur: Elisabetta Gardini (A8-0167/2015)

- Verslag over "Naar een hernieuwde consensus over de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten: een EU-actieplan" (2014/2151(INI)) - commissie JURI - Rapporteur: Pavel Svoboda (A8-0169/2015)

- Verslag over de strategische militaire situatie in het Zwarte Zeebekken na de illegale annexatie van de Krim door Rusland (2015/2036(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Ioan Mircea Paşcu (A8-0171/2015)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1306/2013 op de rechtstreekse betalingen toe te passen aanpassingspercentage voor kalenderjaar 2015 (COM(2015)0141 - C8-0083/2015 - 2015/0070(COD)) - commissie AGRI - Rapporteur: Czesław Adam Siekierski (A8-0174/2015)

- Verslag met de aanbevelingen van het Europees Parlement aan de Commissie betreffende de onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP) (2014/2228(INI)) - commissie INTA - Rapporteur: Bernd Lange (A8-0175/2015)


10. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van juni I 2015 (PE 559.456/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 152 van het Reglement):

Het woord wordt gevoerd door:

- Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, om te vragen dat de situatie in Roemenië wordt behandeld in de commissie LIBE.

- Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, die het voorstel voor dit debat steunt (de Voorzitter belooft dit verzoek aan de Commissie LIBE over te maken).

- Rebecca Harms, om te vragen dat de kwestie eveneens wordt behandeld door de Conferentie van voorzitters (de Voorzitter belooft dit punt op de agenda van de volgende vergadering in te schrijven).

- Marek Jurek, over het referendum in Ierland.

Maandag

Geen wijzigingen.

Dinsdag

Verzoek van de S&D-Fractie om het debat over het verslag Sergio Gaetano Cofferati - A8-0158/2015 (punt 62 PDOJ) uit te stellen tot de vergaderperiode van juli. Dit debat zou worden vervangen door het debat over het verslag Gabrielius Landsbergis - A8-0162/2015 (punt 23 PDOJ), dat momenteel op de agenda van woensdagmiddag is ingeschreven.

Het woord wordt gevoerd door Enrique Guerrero Salom, namens de S&D-Fractie, die het verzoek toelicht, en Kostas Chrysogonos, die het verzoek steunt.

Het Parlement willigt het verzoek in.

De zitting van woensdag zal zodoende om 21 uur aflopen.

Woensdag

Verzoek van de EFDD-Fractie om het debat over het verslag Bernd Lange - A8-0175/2015 (punt 44 PDOJ) na de middag voort te zetten.

Het woord wordt gevoerd door Jonathan Arnott, namens de EFDD-Fractie, die het verzoek toelicht, Enrique Guerrero Salom, die voorstelt om 8 uur met de vergadering te beginnen en zo de stemming op woensdag te behouden, en Jonathan Arnott, die dit voorstel steunt.

Het Parlement willigt het verzoek in.

De zitting van woensdag zal zodoende om 8 uur beginnen.

Verzoek van de Verts/ALE-Fractie om het debat over de mondelinge vraag over sport en mensenrechten, en de Europese Spelen in Bakoe (punt 65 PDOJ) af te sluiten met de indiening van ontwerpresoluties.

Het woord wordt gevoerd door Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie, die het verzoek toelicht, Marie-Christine Vergiat, die het verzoek steunt, en Notis Marias tegen het verzoek.

Bij ES (136 voor, 136 tegen, 84 onthouding) verwerpt het Parlement het verzoek.

Het woord wordt gevoerd door Ulrike Lunacek, over de uitslag van de stemming.

Donderdag

Geen wijzigingen.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.


11. Op de rechtstreekse betalingen toe te passen aanpassingspercentage voor kalenderjaar 2015 (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1306/2013 op de rechtstreekse betalingen toe te passen aanpassingspercentage voor kalenderjaar 2015 [COM(2015)0141 - C8-0083/2015 - 2015/0070(COD)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Czesław Adam Siekierski (A8-0174/2015)

Czesław Adam Siekierski leidt het verslag in.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Viorica Dăncilă, namens de S&D-Fractie, Zbigniew Kuźmiuk, namens de ECR-Fractie, Ulrike Müller, namens de ALDE-Fractie, Michel Dantin, namens de PPE-Fractie, Lidia Senra Rodríguez, namens de GUE/NGL-Fractie, Edouard Ferrand, niet-fractiegebonden lid, Esther Herranz García, Paul Brannen, Janusz Wojciechowski, Ivan Jakovčić, Luke Ming Flanagan, Daniel Buda, Jean-Paul Denanot, Richard Ashworth, Nedzhmi Ali, Estefanía Torres Martínez, Annie Schreijer-Pierik, Laurenţiu Rebega, Jørn Dohrmann, João Ferreira, Sofia Ribeiro, Doru-Claudian Frunzulică, Daniel Dalton, Elisabeth Köstinger, Paolo De Castro, Notis Marias, Marijana Petir, Tibor Szanyi, Nicola Caputo en John Stuart Agnew.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Emmanouil Glezos, Igor Šoltes, Bill Etheridge en Krisztina Morvai.

Het woord wordt gevoerd door Phil Hogan en Czesław Adam Siekierski.

VOORZITTER: Alexander Graf LAMBSDORFF
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.1 van de notulen van 9.6.2015.


12. De EU-strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen na 2015 (debat)

Verslag over de EU-strategie voor de gelijkheid van vrouwen en mannen na 2015 [2014/2152(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Maria Noichl (A8-0163/2015)

Maria Noichl leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL),Ildikó Gáll-Pelcz, namens de PPE-Fractie, Maria Arena, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Raymond Finch, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jonathan Arnott, Angelika Mlinar, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Janusz Korwin-Mikke, Malin Björk, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Louise Bours, Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, Daniela Aiuto, namens de EFDD-Fractie, Vicky Maeijer, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Mercedes Bresso, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Liliana Rodrigues, Beatrix von Storch, Beatriz Becerra Basterrechea, Kostas Chrysogonos, Ernest Maragall, Louise Bours, Mylène Troszczynski, Michaela Šojdrová, Anna Hedh, Jana Žitňanská, Izaskun Bilbao Barandica, Josu Juaristi Abaunz, Jordi Sebastià, Sylvie Goddyn, Angelika Niebler, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Mary Honeyball, Arne Gericke, Gesine Meissner, Tania González Peñas, Igor Šoltes, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Diane Dodds, Barbara Matera, Jutta Steinruck, Hilde Vautmans, Inês Cristina Zuber, Marie-Christine Arnautu, Rosa Estaràs Ferragut, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Marc Tarabella, Branislav Škripek, Yana Toom, Ángela Vallina, Krisztina Morvai, Anna Záborská, Julie Ward, Marek Jurek en Mireille D'Ornano.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Lara Comi, Inés Ayala Sender, Marijana Petir, Viorica Dăncilă, Seán Kelly, Iliana Iotova, Anna Maria Corazza Bildt, Clare Moody, József Nagy, Biljana Borzan, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Arne Gericke, Romana Tomc, Péter Niedermüller, Sofia Ribeiro, Soraya Post, Adam Szejnfeld, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Neena Gill, Virginie Rozière en Michela Giuffrida.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić en Bill Etheridge.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Maria Noichl.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.2 van de notulen van 9.6.2015.


13. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 163 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Claude Rolin, Anneliese Dodds, Angel Dzhambazki en Marian Harkin.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Matt Carthy, João Ferreira, Josep-Maria Terricabras, Louise Bours, Mario Borghezio, Ivan Štefanec, Richard Corbett, Zbigniew Kuźmiuk, Lynn Boylan, Ernest Maragall, Jonathan Arnott, Krisztina Morvai, Andrea Bocskor, Nicola Caputo, Anna Elżbieta Fotyga, Yana Toom, Giulia Moi, Gilles Lebreton, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Tonino Picula, Marek Jurek, Romana Tomc, Csaba Molnár, Jaromír Štětina, Emilian Pavel, Deirdre Clune, Claudiu Ciprian Tănăsescu en Cristian Dan Preda.


14. Intellectuele-eigendomsrechten in derde landen (korte presentatie)

Verslag over de strategie voor de bescherming en handhaving van intellectuele-eigendomsrechten in derde landen [2014/2206(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Alessia Maria Mosca (A8-0161/2015)

Alessia Maria Mosca presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Jonathan Arnott, Nicola Caputo, Angel Dzhambazki en Tiziana Beghin.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 4.3 van de notulen van 9.6.2015.


15. Intellectuele-eigendomsrechten: een EU-actieplan (korte presentatie)

Verslag over "Naar een hernieuwde consensus over de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten: een EU-actieplan" [2014/2151(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Pavel Svoboda (A8-0169/2015)

Pavel Svoboda presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias, Ivan Jakovčić, Inês Cristina Zuber en Jonathan Arnott.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 4.4 van de notulen van 9.6.2015.


16. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 559.456/OJMA).


17. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.35 uur gesloten.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, De Backer, De Castro, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jazłowiecka, Ježek, Joly, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Paulsen, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Ponga, Poręba, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Salini, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Vilimsky, Virkkunen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Borrelli, Crowley, Fountoulis, Gabriel, Hazekamp, Le Pen Jean-Marie, Mihaylova, Parker, Picierno

Juridische mededeling - Privacybeleid