Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/0151(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0166/2015

Разисквания :

PV 09/06/2015 - 9
CRE 09/06/2015 - 9

Гласувания :

PV 10/06/2015 - 8.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0222

Протокол
Вторник, 9 юни 2015 г. - Страсбург

9. Сключване на изменението от Доха на Протокола от Киото *** - Споразумение между ЕС и Исландия относно участието на Исландия във втория период на поети ангажименти по Протокола от Киото *** (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Изменението от Доха на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата и на съвместното изпълнение на задълженията, произтичащи от него [10400/2014 - C8-0029/2015 - 2013/0376(NLE)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Elisabetta Gardini (A8-0167/2015)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Европейския съюз на Споразумението между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Исландия, от друга страна, относно участието на Исландия в съвместното изпълнение на задълженията на Европейския съюз, неговите държави членки и Исландия за втория период на задължения по Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации по изменение на климата [10883/2014 - C8-0088/2015 - 2014/0151(NLE)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Giovanni La Via (A8-0166/2015)

Elisabetta Gardini и Giovanni La Via представиха своите препоръки.

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Изказаха се: Peter Liese, от името на групата PPE, Miriam Dalli, от името на групата S&D, Ian Duncan, от името на групата ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Marco Affronte, от името на групата EFDD, Sylvie Goddyn, независим член на ЕП, Krišjānis Kariņš, Jo Leinen, Julie Girling, José Inácio Faria, Lynn Boylan, Julia Reid, Olaf Stuger, Dubravka Šuica, Iratxe García Pérez, Jadwiga Wiśniewska, Estefanía Torres Martínez, Eleonora Evi, Zoltán Balczó, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Mark Demesmaeker, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jonathan Arnott, Anne-Marie Mineur, Roger Helmer, Massimo Paolucci, Simona Bonafè и Tibor Szanyi.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică и Csaba Sógor.

Изказаха се: Miguel Arias Cañete, Elisabetta Gardini и Giovanni La Via.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.1 от протокола от 10.6.2015 и точка 8.2 от протокола от 10.6.2015.

Правна информация - Политика за поверителност