Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0151(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0166/2015

Debatter :

PV 09/06/2015 - 9
CRE 09/06/2015 - 9

Omröstningar :

PV 10/06/2015 - 8.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0222

Protokoll
Tisdagen den 9 juni 2015 - Strasbourg

9. Ingående av Dohaändringen av Kyotoprotokollet *** – Avtalet mellan EU och Island om Islands deltagande under den andra åtagandeperioden enligt Kyotoprotokollet *** (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Dohaändringen av Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar, och gemensamt fullgörande av åtaganden inom ramen för detta [10400/2014 - C8-0029/2015 - 2013/0376(NLE)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Elisabetta Gardini (A8-0167/2015)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Island om Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av Europeiska unionens, dess medlemsstaters och Islands åtaganden under den andra åtagandeperioden enligt Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar [10883/2014 - C8-0088/2015 - 2014/0151(NLE)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Giovanni La Via (A8-0166/2015)

Elisabetta Gardini och Giovanni La Via redogjorde för sina rekommendationer.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talare: Peter Liese för PPE-gruppen, Miriam Dalli för S&D-gruppen, Ian Duncan för ECR-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Marco Affronte för EFDD-gruppen, Sylvie Goddyn, grupplös, Krišjānis Kariņš, Jo Leinen, Julie Girling, José Inácio Faria, Lynn Boylan, Julia Reid, Olaf Stuger, Dubravka Šuica, Iratxe García Pérez, Jadwiga Wiśniewska, Estefanía Torres Martínez, Eleonora Evi, Zoltán Balczó, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Mark Demesmaeker, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jonathan Arnott, Anne-Marie Mineur, Roger Helmer, Massimo Paolucci, Simona Bonafè och Tibor Szanyi.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică och Csaba Sógor.

Talare: Miguel Arias Cañete, Elisabetta Gardini och Giovanni La Via.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.1 i protokollet av den 10.6.2015 och punkt 8.2 i protokollet av den 10.6.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy