Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2153(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0164/2015

Ingivna texter :

A8-0164/2015

Debatter :

PV 09/06/2015 - 10
CRE 09/06/2015 - 10

Omröstningar :

PV 10/06/2015 - 8.6
CRE 10/06/2015 - 8.6
Röstförklaringar

Antagna texter :


Protokoll
Tisdagen den 9 juni 2015 - Strasbourg

10. En europeisk strategi för energitrygghet (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om en europeisk strategi för energitrygghet [2014/2153(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Algirdas Saudargas (A8-0164/2015)

Algirdas Saudargas redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talare: Arne Lietz (föredragande av yttrande från utskottet AFET).

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Helmut Scholz (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Kateřina Konečná (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Filiz Hyusmenova (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Krišjānis Kariņš för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Janusz Korwin-Mikke, Miroslav Poche för S&D-gruppen, Ashley Fox för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michèle Rivasi, Morten Helveg Petersen för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lefteris Christoforou, Benedek Jávor för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Dario Tamburrano för EFDD-gruppen, Nicolas Bay, grupplös, Jerzy Buzek, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Fredrick Federley, Kathleen Van Brempt, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jerzy Buzek, Marek Józef Gróbarczyk, Fredrick Federley, João Ferreira, Peter Eriksson, Roger Helmer, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Peter Eriksson, Jean-Luc Schaffhauser, András Gyürk, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Zoltán Balczó, Miriam Dalli, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jonathan Arnott, Evžen Tošenovský, Philippe De Backer, Sofia Sakorafa, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini, Barbara Kappel, Paul Rübig, Martina Werner, Dawid Bohdan Jackiewicz, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Klaus Buchner, Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Bas Eickhout, Petr Mach, Gianluca Buonanno, Adam Szejnfeld, Zigmantas Balčytis, Hans-Olaf Henkel, Nils Torvalds, Bronis Ropė, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Miroslav Mikolášik, Sotirios Zarianopoulos, Henna Virkkunen, Flavio Zanonato och Anneleen Van Bossuyt.

ORDFÖRANDESKAP: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Vice talman

Talare: Antanas Guoga, Davor Škrlec, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Janusz Korwin-Mikke, Carlos Zorrinho, Tomasz Piotr Poręba, Urmas Paet, Janusz Lewandowski, Adam Gierek, Massimiliano Salini, Theresa Griffin, Marian-Jean Marinescu, Soledad Cabezón Ruiz, Gunnar Hökmark, Edouard Martin, Luděk Niedermayer, Csaba Molnár, Eva Paunova, Miapetra Kumpula-Natri, Ivan Štefanec, Eugen Freund, Georgios Kyrtsos, Eva Kaili, Inese Vaidere, Vladimír Maňka, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Dariusz Rosati, José Inácio Faria och Peter Liese.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lefteris Christoforou, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Nicola Caputo, Notis Marias och Claudia Tapardel.

Talare: Miguel Arias Cañete och Algirdas Saudargas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.6 i protokollet av den 10.6.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy