Indekss 
Protokols
PDF 270kWORD 174k
Otrdiena, 2015. gada 9. jūnijs - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 3.Stāvoklis ES un Krievijas attiecībās (debates)
 4.Balsošanas laiks
  
4.1.Tiešo maksājumu korekcijas likme attiecībā uz 2015. kalendāro gadu ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
4.2.ES stratēģija sieviešu un vīriešu līdztiesībai laikposmam pēc 2015. gada (balsošana)
  
4.3.Intelektuālā īpašuma tiesības trešās valstīs (balsošana)
  
4.4.Intelektuālā īpašuma tiesības: ES rīcības plāns (balsošana)
 5.Svinīgā sēde — Mongolija
 6.Balsojumu skaidrojumi
 7.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 8.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 9.Kioto protokola Dohas grozījuma noslēgšana *** — ES un Islandes nolīgums par Islandes dalību Kioto protokola otrajā saistību periodā *** (debates)
 10.Eiropas enerģētiskās drošības stratēģija (debates)
 11.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)
 12.Viedrobežu tiesību aktu kopums (debates)
 13.OLAF Uzraudzības komitejas 2014. gada pārskats (debates)
 14.Nākamās sēdes darba kārtība
 15.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 135. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

I.   Sīrija - stāvoklis Palmīrā un Mazen Darwish lieta (2015/2732(RSP))

- Mark Demesmaeker, Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Jana Žitňanská, Branislav Škripek un David Campbell Bannerman ECR grupas vārdā – par Sīriju – stāvoklis Palmīrā un Mazen Darwish lieta (B8-0575/2015);

- Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Lola Sánchez Caldentey, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou un Martina Michels GUE/NGL grupas vārdā – par Sīriju – stāvoklis Palmīrā un Mazen Darwish lieta (B8-0576/2015);

- Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Michèle Alliot-Marie, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, David McAllister, György Hölvényi, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Lara Comi, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Kinga Gál, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, József Nagy, Jeroen Lenaers, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Thomas Mann, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Joachim Zeller, Jaromír Štětina, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ramona Nicole Mănescu, Ildikó Gáll-Pelcz, Seán Kelly, Elisabetta Gardini un Andrej Plenković PPE grupas vārdā – par Sīriju – stāvoklis Palmīrā un Mazen Darwish lieta (B8-0577/2015);

- Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Karima Delli, Ernest Urtasun, Eva Joly, Bronis Ropė, Bodil Valero un Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo un Ignazio Corrao – par stāvokli Sīrijā, it īpaši Palmīrā, un par Mazen Darwish lietu (B8-0578/2015);

- Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Fredrick Federley, Robert Rochefort, Louis Michel, Pavel Telička, Petr Ježek, Dita Charanzová, Antanas Guoga, Hannu Takkula, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Nathalie Griesbeck, Urmas Paet un José Inácio Faria ALDE grupas vārdā – par Sīriju – stāvoklis Palmīrā un Mazen Darwish lieta (B8-0579/2015);

- Josef Weidenholzer, Arne Lietz, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Silvia Costa, Afzal Khan, Nicola Caputo, Claudia Tapardel, Janusz Zemke, Jeppe Kofod, Liliana Rodrigues, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche, Momchil Nekov, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Sergio Gutiérrez Prieto, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Vincent Peillon, Elena Gentile, Enrico Gasbarra, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Tonino Picula, Jonás Fernández, Julie Ward, Brando Benifei, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Eider Gardiazabal Rubial, Eric Andrieu, Marlene Mizzi, Isabella De Monte, Hugues Bayet, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Flavio Zanonato, Krystyna Łybacka, Nicola Danti, Marc Tarabella, Renato Soru, Maria Grapini, Siôn Simon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Tibor Szanyi, Javi López, Csaba Molnár, Viorica Dăncilă, Péter Niedermüller, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson un Marita Ulvskog S&D grupas vārdā, un Nathan Gill EFDD grupas vārdā – par stāvokli Sīrijā, it īpaši Palmīrā, un par Mazen Darwish lietu (B8-0585/2015).

II.   Paragvaja - ar bērnu grūtniecību saistītie juridiskie aspekti (2015/2733(RSP))

- Cristian Dan Preda, Giovanni La Via, Jiří Pospíšil, Lara Comi, David McAllister, Bogdan Brunon Wenta, Patricija Šulin, Kinga Gál, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, József Nagy, Jeroen Lenaers, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Thomas Mann, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Joachim Zeller, Jaromír Štětina, Roberta Metsola un Seán Kelly PPE grupas vārdā – par Paragvaju – ar bērnu grūtniecību saistītie juridiskie aspekti (B8-0546/2015);

- Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Linnéa Engström, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Judith Sargentini, Jordi Sebastià un Monika Vana Verts/ALE grupas vārdā – par Paragvaju – ar bērnu grūtniecību saistītie juridiskie aspekti (B8-0547/2015);

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā – par Paragvaju – ar bērnu grūtniecību saistītie juridiskie aspekti (B8-0582/2015);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki un Tomasz Piotr Poręba ECR grupas vārdā – par Paragvaju – ar bērnu grūtniecību saistītie juridiskie aspekti (B8-0583/2015);

- Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Pablo Iglesias, Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Miguel Urbán Crespo, Barbara Spinelli un Eleonora Forenza GUE/NGL grupas vārdā – par Paragvaju – ar bērnu grūtniecību saistītie juridiskie aspekti (B8-0586/2015);

- Beatriz Becerra Basterrechea, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Robert Rochefort, Louis Michel, Petr Ježek, Antanas Guoga, Fredrick Federley, Nedzhmi Ali, Nathalie Griesbeck, Urmas Paet, Pavel Telička, Dita Charanzová, Hilde Vautmans un José Inácio Faria ALDE grupas vārdā – par Paragvaju – ar bērnu grūtniecību saistītie juridiskie aspekti (B8-0588/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Francisco Assis, Richard Howitt, Elena Valenciano, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Jeppe Kofod, Pier Antonio Panzeri, Afzal Khan, Nicola Caputo, Neena Gill, Claudia Tapardel, Goffredo Maria Bettini, Janusz Zemke, Liliana Rodrigues, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche, Momchil Nekov, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Enrico Gasbarra, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Tonino Picula, Jonás Fernández, Julie Ward, Brando Benifei, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Eider Gardiazabal Rubial, Eric Andrieu, Marlene Mizzi, Isabella De Monte, Hugues Bayet, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Flavio Zanonato, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Maria Grapini, Siôn Simon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Tibor Szanyi, Csaba Molnár, Viorica Dăncilă, Péter Niedermüller, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog S&D grupas vārdā – par Paragvaju – ar bērnu grūtniecību saistītie juridiskie aspekti (B8-0591/2015).

III.   Stāvoklis Nepālā pēc zemestrīces (2015/2734(RSP))

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā – par stāvokli Nepālā pēc zemestrīces (B8-0580/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Anna Elżbieta Fotyga un Ian Duncan ECR grupas vārdā – par stāvokli Nepālā pēc zemestrīces (B8-0581/2015);

- Pablo Iglesias, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza GUE/NGL grupas vārdā – par stāvokli Nepālā pēc zemestrīces (B8-0584/2015);

- Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Davor Ivo Stier, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Lara Comi, David McAllister, Eduard Kukan, Ildikó Gáll-Pelcz, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Kinga Gál, Bogdan Brunon Wenta, Claude Rolin, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivo Belet, József Nagy, Jeroen Lenaers, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Joachim Zeller, Jaromír Štětina, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Seán Kelly, Elisabetta Gardini un Andrej Plenković PPE grupas vārdā – par stāvokli Nepālā pēc zemestrīces (B8-0587/2015);

- Jean Lambert, Barbara Lochbihler un Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā – par stāvokli Nepālā pēc zemestrīces (B8-0589/2015);

- Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Louis Michel, Petr Ježek, Antanas Guoga, Hannu Takkula, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Nedzhmi Ali, Nathalie Griesbeck, Urmas Paet un José Inácio Faria ALDE grupas vārdā – par stāvokli Nepālā pēc zemestrīces (B8-0590/2015);

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Enrique Guerrero Salom, Claude Moraes, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Janusz Zemke, Nicola Caputo, Neena Gill, Claudia Tapardel, Jeppe Kofod, Liliana Rodrigues, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche, Momchil Nekov, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Sergio Gutiérrez Prieto, Zigmantas Balčytis, Simona Bonafè, Vincent Peillon, Elena Gentile, Miriam Dalli, Enrico Gasbarra, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Tonino Picula, Jonás Fernández, Julie Ward, Brando Benifei, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Eider Gardiazabal Rubial, Eric Andrieu, Marlene Mizzi, Isabella De Monte, Hugues Bayet, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Flavio Zanonato, Krystyna Łybacka, Nicola Danti, Marc Tarabella, Renato Soru, Maria Grapini, Siôn Simon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Tibor Szanyi, Javi López, Csaba Molnár, Viorica Dăncilă, Péter Niedermüller, Sorin Moisă, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson un Marita Ulvskog S&D grupas vārdā – par stāvokli Nepālā pēc zemestrīces (B8-0592/2015).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 162. pantu.


3. Stāvoklis ES un Krievijas attiecībās (debates)

Ziņojums par ES un Krievijas attiecībām [2015/2001(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Gabrielius Landsbergis (A8-0162/2015).

Gabrielius Landsbergis iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Jacek Saryusz-Wolski PPE grupas vārdā, Liisa Jaakonsaari S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Kazimierz Michał Ujazdowski, Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Liisa Jaakonsaari, Johannes Cornelis van Baalen ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gilles Lebreton, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Aymeric Chauprade, pie grupām nepiederošs deputāts, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sandra Kalniete, Cristian Dan Preda, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Richard Howitt, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Krystyna Łybacka, Mark Demesmaeker, Paavo Väyrynen, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Tamás Meszerics, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Steven Woolfe, James Carver, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Anna Maria Corazza Bildt, Mario Borghezio, Elmar Brok, Victor Boştinaru, Ryszard Czarnecki, Petras Auštrevičius, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva James Carver, Miloslav Ransdorf, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Rebecca Harms, Heidi Hautala, Peter Lundgren, Diane Dodds, Sandra Kalniete, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andrejs Mamikins, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Sofia Sakorafa, Janusz Korwin-Mikke, Pavel Svoboda, Ana Gomes un Bas Belder.

SĒDI VADA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Yana Toom, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marju Lauristin, Takis Hadjigeorgiou, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bogusław Liberadzki, Krisztina Morvai, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki, Ulrike Trebesius, Jiří Maštálka, Udo Voigt, Francisco José Millán Mon, Neena Gill, Beata Gosiewska, Kaja Kallas, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jonathan Arnott, Georg Mayer (sēdes vadītājs noliedza to, ka būtu pieņemtas sankcijas, kas liedz Krievijas vēstniekam piekļuvi Parlamenta telpām), Andrej Plenković, Anna Maria Corazza Bildt, komentējot sēdes vadītāja izteikumu par to, ka nav pieņemtas iepriekš minētās sankcijas, Eugen Freund, Charles Tannock, Ilhan Kyuchyuk, Anna Maria Corazza Bildt, Tonino Picula, Eduard Kukan, Andi Cristea, Alojz Peterle, Boris Zala, Tunne Kelam, Francisco Assis, Jaromír Štětina, Zigmantas Balčytis, Gunnar Hökmark, Brando Benifei, Ramón Luis Valcárcel Siso, Knut Fleckenstein, Andrey Kovatchev, Lars Adaktusson, Daniel Buda, Siegfried Mureşan, Dariusz Rosati, Andrea Bocskor un Bendt Bendtsen.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Georgios Kyrtsos, Nicola Caputo un Ivan Jakovčić.

Uzstājās Věra Jourová un Gabrielius Landsbergis.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 10.6.2015. protokola 8.5. punkts.


SĒDI VADA: Ulrike LUNACEK
Priekšsēdētāja vietniece

4. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


4.1. Tiešo maksājumu korekcijas likme attiecībā uz 2015. kalendāro gadu ***I (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz 2015. kalendāro gadu nosaka tiešo maksājumu korekcijas likmi, kura paredzēta Regulā (ES) Nr. 1306/2013 [COM(2015)0141 - C8-0083/2015 - 2015/0070(COD)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Czesław Adam Siekierski (A8-0174/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0217).


4.2. ES stratēģija sieviešu un vīriešu līdztiesībai laikposmam pēc 2015. gada (balsošana)

Ziņojums par ES stratēģiju sieviešu un vīriešu līdztiesībai laikposmam pēc 2015. gada [2014/2152(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Maria Noichl (A8-0163/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi PPE grupa)

Noraidīts.

FEMM KOMITEJAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0218).


4.3. Intelektuālā īpašuma tiesības trešās valstīs (balsošana)

Ziņojums par stratēģiju intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai un īstenošanai trešās valstīs [2014/2206(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Alessia Maria Mosca (A8-0161/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0219).


4.4. Intelektuālā īpašuma tiesības: ES rīcības plāns (balsošana)

Ziņojums par virzību uz atjaunotu vienprātību par intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu: ES rīcības plāns [2014/2151(INI)] - Juridiskā komiteja. Referents: Pavel Svoboda (A8-0169/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0220).


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

5. Svinīgā sēde — Mongolija

No plkst. 12.00 līdz plkst. 12.30 notika Parlamenta svinīgā sēde par godu Mongolijas prezidenta Tsakhia Elbegdorj vizītei.


6. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Czesław Adam Siekierski ziņojums - A8-0174/2015
Peter Jahr, Daniel Hannan, Jørn Dohrmann, Lidia Senra Rodríguez, Ivana Maletić, Marijana Petir un Luke Ming Flanagan

Maria Noichl ziņojums - A8-0163/2015
Michaela Šojdrová, Markus Pieper, Dubravka Šuica, Peter Jahr, Daniel Hannan, Filiz Hyusmenova, Pablo Iglesias, Marek Jurek, Marijana Petir, Marian Harkin, Seán Kelly, Jill Seymour, Bill Etheridge, David Coburn, Maria Spyraki, Luke Ming Flanagan un Steven Woolfe

Alessia Maria Mosca ziņojums - A8-0161/2015
Ivana Maletić un Steven Woolfe

Pavel Svoboda ziņojums - A8-0169/2015
Marie-Christine Boutonnet, Ivana Maletić un Seán Kelly.


7. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.10 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Adina-Ioana VĂLEAN
Priekšsēdētāja vietniece

8. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


9. Kioto protokola Dohas grozījuma noslēgšana *** — ES un Islandes nolīgums par Islandes dalību Kioto protokola otrajā saistību periodā *** (debates)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām pievienotā Kioto protokola Dohas grozījumu, un no tā izrietošo saistību kopīgu izpildi [10400/2014 - C8-0029/2015 - 2013/0376(NLE)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Elisabetta Gardini (A8-0167/2015).

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Islandi, no otras puses, par Islandes dalību Eiropas Savienības, tās dalībvalstu un Islandes saistību kopīgajā izpildē Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām pievienotā Kioto protokola otrajā saistību periodā [10883/2014 - C8-0088/2015 - 2014/0151(NLE)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Giovanni La Via (A8-0166/2015).

Elisabetta Gardini un Giovanni La Via iepazīstināja ar ieteikumiem.

Uzstājās Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis).

Uzstājās Peter Liese PPE grupas vārdā, Miriam Dalli S&D grupas vārdā, Ian Duncan ECR grupas vārdā, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Marco Affronte EFDD grupas vārdā, Sylvie Goddyn, pie grupām nepiederoša deputāte, Krišjānis Kariņš, Jo Leinen, Julie Girling, José Inácio Faria, Lynn Boylan, Julia Reid, Olaf Stuger, Dubravka Šuica, Iratxe García Pérez, Jadwiga Wiśniewska, Estefanía Torres Martínez, Eleonora Evi, Zoltán Balczó, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Mark Demesmaeker, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jonathan Arnott, Anne-Marie Mineur, Roger Helmer, Massimo Paolucci, Simona Bonafè un Tibor Szanyi.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Krzysztof Hetman, Doru-Claudian Frunzulică un Csaba Sógor.

Uzstājās Miguel Arias Cañete, Elisabetta Gardini un Giovanni La Via.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 10.6.2015. protokola 8.1. punkts un 10.6.2015. protokola 8.2. punkts.


10. Eiropas enerģētiskās drošības stratēģija (debates)

Ziņojums par Eiropas enerģētiskās drošības stratēģiju [2014/2153(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Algirdas Saudargas (A8-0164/2015).

Algirdas Saudargas iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis).

Uzstājās Arne Lietz (AFET komitejas atzinuma sagatavotājs).

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Helmut Scholz (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs), Kateřina Konečná (ENVI komitejas atzinuma sagatavotāja), Filiz Hyusmenova (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Krišjānis Kariņš PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Janusz Korwin-Mikke, Miroslav Poche S&D grupas vārdā, Ashley Fox ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Michèle Rivasi, Morten Helveg Petersen ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Lefteris Christoforou, Benedek Jávor Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Dario Tamburrano EFDD grupas vārdā, Nicolas Bay, pie grupām nepiederošs deputāts, Jerzy Buzek, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Fredrick Federley, Kathleen Van Brempt, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jerzy Buzek, Marek Józef Gróbarczyk, Fredrick Federley, João Ferreira, Peter Eriksson, Roger Helmer, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Peter Eriksson, Jean-Luc Schaffhauser, András Gyürk, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Zoltán Balczó, Miriam Dalli, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jonathan Arnott, Evžen Tošenovský, Philippe De Backer, Sofia Sakorafa, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini, Barbara Kappel, Paul Rübig, Martina Werner, Dawid Bohdan Jackiewicz, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Klaus Buchner, Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Bas Eickhout, Petr Mach, Gianluca Buonanno, Adam Szejnfeld, Zigmantas Balčytis, Hans-Olaf Henkel, Nils Torvalds, Bronis Ropė, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Miroslav Mikolášik, Sotirios Zarianopoulos, Henna Virkkunen, Flavio Zanonato un Anneleen Van Bossuyt.

SĒDI VADA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Antanas Guoga, Davor Škrlec, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ivan Jakovčić, Janusz Korwin-Mikke, Carlos Zorrinho, Tomasz Piotr Poręba, Urmas Paet, Janusz Lewandowski, Adam Gierek, Massimiliano Salini, Theresa Griffin, Marian-Jean Marinescu, Soledad Cabezón Ruiz, Gunnar Hökmark, Edouard Martin, Luděk Niedermayer, Csaba Molnár, Eva Paunova, Miapetra Kumpula-Natri, Ivan Štefanec, Eugen Freund, Georgios Kyrtsos, Eva Kaili, Inese Vaidere, Vladimír Maňka, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Dariusz Rosati, José Inácio Faria un Peter Liese.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Lefteris Christoforou, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Nicola Caputo, Notis Marias un Claudia Tapardel.

Uzstājās Miguel Arias Cañete un Algirdas Saudargas.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 10.6.2015. protokola 8.6. punkts.


11. Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)

Par kļūdu labojumu P7_TA-PROV(2014)0390(COR01) paziņoja iepriekšējās dienas plenārsēdē (8.6.2015. protokola 6. punkts).

Tā kā neviena politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti saskaņā ar Reglamenta 231. panta 4. punktu nav pieprasījuši par to balsot, šo kļūdu labojumu uzskata par apstiprinātu.


12. Viedrobežu tiesību aktu kopums (debates)

Komisijas paziņojums: Viedrobežu tiesību aktu kopums (2015/2614(RSP))

Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE grupas vārdā, Tanja Fajon S&D grupas vārdā, Jussi Halla-aho ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Doru-Claudian Frunzulică, Filiz Hyusmenova ALDE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jussi Halla-aho, un Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Tomáš Zdechovský lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Ska Keller, kas uz to atbildēja, Diane James EFDD grupas vārdā, Vicky Maeijer, pie grupām nepiederoša deputāte, Alessandra Mussolini, Sylvie Guillaume, Helga Stevens, Angelika Mlinar, Marina Albiol Guzmán, Ignazio Corrao, Konstantinos Papadakis, Heinz K. Becker, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ska Keller, Soraya Post, Kazimierz Michał Ujazdowski, Martina Anderson, Gilles Lebreton, Emil Radev, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jonathan Arnott, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić, Dubravka Šuica, Notis Marias, Tomáš Zdechovský, Carlos Coelho, József Nagy un Csaba Sógor.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ivan Jakovčić.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos.

Debates tika slēgtas.


13. OLAF Uzraudzības komitejas 2014. gada pārskats (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000060/2015) un kuru uzdeva Petri Sarvamaa PPE grupas vārdā un Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā Komisijai: OLAF Uzraudzības komitejas 2014. gada pārskats (2015/2699(RSP)) (B8-0553/2015).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000061/2015) un kuru uzdeva Dennis de Jong GUE/NGL grupas vārdā Komisijai: OLAF Uzraudzības komitejas 2014. gada pārskats (2015/2699(RSP)) (B8-0554/2015).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000066/2015) un kuru uzdeva Michael Theurer, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Gerben-Jan Gerbrandy, Dita Charanzová un Frédérique Ries ALDE grupas vārdā Komisijai: OLAF izmeklēšanas (2015/2699(RSP)) (B8-0555/2015).

Bart Staes, Petri Sarvamaa, Dennis de Jong un Michael Theurer izvērsa jautājumus.

Dimitris Avramopoulos (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumiem.

Uzstājās Ingeborg Gräßle PPE grupas vārdā, Inés Ayala Sender S&D grupas vārdā, Richard Sulík ECR grupas vārdā, Fernando Maura Barandiarán ALDE grupas vārdā, Kostas Chrysogonos GUE/NGL grupas vārdā, Jonathan Arnott EFDD grupas vārdā, Louis Aliot, pie grupām nepiederošs deputāts, Tomáš Zdechovský, Bogusław Liberadzki, Norica Nicolai, Marco Valli, Janusz Korwin-Mikke, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Zigmantas Balčytis un Caterina Chinnici.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Andrey Novakov, Petri Sarvamaa, Tibor Szanyi, Ivan Jakovčić un Rosa D'Amato.

Uzstājās Dimitris Avramopoulos.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Petri Sarvamaa un Ingeborg Gräßle PPE grupas vārdā, un Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā – par OLAF uzraudzības komitejas 2014. gada pārskatu (2015/2699(RSP)) (B8-0539/2015);

- Marco Valli un Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā – par OLAF Uzraudzības komitejas 2014. gada pārskatu (2015/2699(RSP)) (B8-0540/2015);

- Dennis de Jong, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo un Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā – par OLAF Uzraudzības komitejas 2014. gada pārskatu (2015/2699(RSP)) (B8-0541/2015);

- Inés Ayala Sender S&D grupas vārdā – par OLAF Uzraudzības komitejas 2014. gada pārskatu (2015/2699(RSP)) (B8-0542/2015).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 10.6.2015. protokola 8.7. punkts.


14. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 559.456/OJME).


15. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 21.15.

Klaus Welle

Dimitrios Papadimoulis

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Borrelli, Crowley, Fountoulis, Gabriel, Hazekamp, Le Pen Jean-Marie, Mihaylova, Parker, Picierno

Juridisks paziņojums - Privātuma politika