Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015 - Στρασβούργο

6. Κατάσταση στην Ουγγαρία (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Κατάσταση στην Ουγγαρία (2015/2700(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 19 Μαΐου 2015 (σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.5.2015).

- Sophia in 't Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Jean-Marie Cavada, Ramon Tremosa i Balcells και Marielle de Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία 2015/2700(RSP) (B8-0532/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Κώστας Χρυσόγονος και Κωνσταντίνα Κούνεβα, σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία 2015/2700(RSP) (B8-0533/2015);

- Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Milan Zver και Jeroen Lenaers, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία 2015/2700(RSP) (B8-0534/2015);

- Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Monika Vana, Bodil Valero, Igor Šoltes, Benedek Jávor και Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία 2015/2700(RSP) (B8-0535/2015);

- Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Jörg Leichtfried, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Soraya Post, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Μιλτιάδης Κύρκος, Emilian Pavel, Kati Piri, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Eider Gardiazabal Rubial, Eric Andrieu, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Peter Simon, Tibor Szanyi, Pedro Silva Pereira, Georgi Pirinski, Jakob von Weizsäcker, Renata Briano, Eugen Freund, Miroslav Poche, Doru-Claudian Frunzulică, Sergio Gutiérrez Prieto, Jens Nilsson, Alessia Maria Mosca, José Blanco López, Νίκος Ανδρουλάκης, Francisco Assis, Siôn Simon, Nicola Caputo, Csaba Molnár, Nicola Danti, Δημήτρης Παπαδάκης, Brando Benifei, Maria Grapini, Goffredo Maria Bettini, Gabriele Preuß, Diane Dodds, Carlos Zorrinho, Iris Hoffmann, Elena Gentile και Caterina Chinnici, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία 2015/2700(RSP) (B8-0536/2015);

- Timothy Kirkhope, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Daniel Dalton και Jussi Halla-aho, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία 2015/2700(RSP) (B8-0537/2015).

Ψηφοφορία: σημείο 8.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.5.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου