Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 10 czerwca 2015 r. - Strasburg

6. Sytuacja na Węgrzech (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenia Rady i Komisji: Sytuacja na Węgrzech (2015/2700(RSP))

Debata odbyła się dnia 19 maja 2015 r. (pkt 10 protokołu z dnia 19.5.2015).

- Sophia in 't Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Jean-Marie Cavada, Ramon Tremosa i Balcells i Marielle de Sarnez w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji na Węgrzech (2015/2700(RSP)) (B8-0532/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos i Kostadinka Kuneva, w sprawie sytuacji na Węgrzech (2015/2700(RSP)) (B8-0533/2015);

- Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Milan Zver i Jeroen Lenaers w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji na Węgrzech (2015/2700(RSP)) (B8-0534/2015);

- Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Monika Vana, Bodil Valero, Igor Šoltes, Benedek Jávor i Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji na Węgrzech (2015/2700(RSP)) (B8-0535/2015);

- Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Jörg Leichtfried, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Soraya Post, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Miltiadis Kyrkos, Emilian Pavel, Kati Piri, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Eider Gardiazabal Rubial, Eric Andrieu, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Peter Simon, Tibor Szanyi, Pedro Silva Pereira, Georgi Pirinski, Jakob von Weizsäcker, Renata Briano, Eugen Freund, Miroslav Poche, Doru-Claudian Frunzulică, Sergio Gutiérrez Prieto, Jens Nilsson, Alessia Maria Mosca, José Blanco López, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Siôn Simon, Nicola Caputo, Csaba Molnár, Nicola Danti, Demetris Papadakis, Brando Benifei, Maria Grapini, Goffredo Maria Bettini, Gabriele Preuß, Diane Dodds, Carlos Zorrinho, Iris Hoffmann, Elena Gentile i Caterina Chinnici w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji na Węgrzech (2015/2700(RSP)) (B8-0536/2015);

- Timothy Kirkhope, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Daniel Dalton i Jussi Halla-aho w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji na Węgrzech (2015/2700(RSP)) (B8-0537/2015).

Głosowanie: pkt 8.8 protokołu z dnia 10.5.2015.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności