Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 10 юни 2015 г. - Страсбург

7. Промяна на дневния ред
Пълни стенографски протоколи

Изказа се Lucy Anderson.

Председателят съобщи, че по искане на някои председатели на групи, които представляват мнозинство в председателския съвет, председателят на Европейския парламент предлага разискването върху доклада Bernd Lange (A8-0175/2015), предвидено за тази сутрин, да се отложи в съответствие с член 152, параграф 2 от Правилника за дейността.

Изказаха се: Daniel Caspary, от името на групата PPE, в подкрепа на предложението, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, срещу предложението, и, по същия въпрос, Gianni Pittella, Yannick Jadot, Manfred Weber, Rebecca Harms, Syed Kamall, Jonathan Arnott и Tiziana Beghin.

С поименно гласуване (183 за, 181 против, 37 въздържали се), Парламентът прие предложението.

С това дневният ред беше променен.

(Заседанието, прекъснато в 8.25 ч., в очакване на времето за гласуване, беше възобновено в 12 часа.)

Правна информация - Политика за поверителност