Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 10 czerwca 2015 r. - Strasburg

7. Zmiana porządku obrad
Pełne sprawozdanie

Głos zabrała Lucy Anderson.

Przewodniczący poinformował, że na wniosek kilku liderów grup reprezentujących większość składu Konferencji Przewodniczących, przewodniczący Parlamentu Europejskiego zaproponował odłożenie debaty nad sprawozdaniem Bernda Langego (A8-0175/2015), przewidzianej dziś rano, zgodnie z art. 152 ust. 2 Regulaminu.

Głos zabrali: Daniel Caspary w imieniu grupy PPE, opowiadając się za wnioskiem, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, przeciwko wnioskowi, oraz w tej samej sprawie Gianni Pittella, Yannick Jadot, Manfred Weber, Rebecca Harms, Syed Kamall, Jonathan Arnott i Tiziana Beghin.

W głosowaniu imiennym (183 posłów za, 181 przeciw, 37 wstrzymało się) Parlament przyjął ww. wniosek.

Porządek obrad został niniejszym zmieniony.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 8:25 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz.12:00.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności