Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/0322(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0157/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0157/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/06/2015 - 8.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0224

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015 - Στρασβούργο

8.4. Προσχώρηση της Κροατίας στη σύμβαση σχετικά με την καταπολέμηση της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου για την προσχώρηση της Κροατίας στη σύμβαση της 26ης Μαΐου 1997 που καταρτίστηκε δυνάμει του άρθρου K.3 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την καταπολέμηση της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης [COM(2014)0661 - C8-0274/2014 - 2014/0322(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Filiz Hyusmenova (A8-0157/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2015)224)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου