Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2700(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0532/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/06/2015 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0227

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015 - Στρασβούργο

8.8. Κατάσταση στην Ουγγαρία (ψηφοφορία)

Η συζήτηση διεξήχθη στις19 Μαΐου 2015 (σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.5.2015).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 10 Ιουνίου 2015 (σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.6.2015).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0532/2015, B8-0533/2015, B8-0534/2015, B8-0535/2015, B8-0536/2015 και B8-0537/2015 (2015/2700(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0532/2015

(αντικαθιστά τις B8-0532/2015, B8-0533/2015, B8-0535/2015 και B8-0536/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Birgit Sippel, Péter Niedermüller και Liliana Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Sophia in 't Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Petr Ježek, Nathalie Griesbeck, Jean-Marie Cavada, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Frédérique Ries, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk και Urmas Paet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Κώστας Χρυσόγονος, Στέλιος Κούλογλου, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Σοφία Σακοράφα και Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Igor Šoltes και Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Tiziana Beghin, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli, Isabella Adinolfi και Laura Agea.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)227)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0534/2015 και B8-0537/2015 καταπίπτουν.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου