Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015 - Στρασβούργο

14. Κατάσταση στο Μπουρούντι (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Κατάσταση στο Μπουρούντι (2015/2723(RSP))

Ο Tibor Navracsics (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Joachim Zeller, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, David Martin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Louis Michel, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Maria Heubuch, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του David Martin, Jonathan Arnott, για να ζητήσει, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, την εφαρμογή του άρθρου 191 του Κανονισμού, και Nicolas Bay, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνουν οι Jonathan Arnott, Elena Valenciano, Pavel Telička και Tiziana Beghin σχετικά με το αίτημα που υποβλήθηκε από την Ομάδα EFDD.

Η Πρόεδρος διακόπτει τη συνεδρίαση.

(Συνέχεια της συζήτησης : σημείο 16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.6.2015)

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 17.45 και επαναλαμβάνεται στις 18.15.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου