Seznam 
Zápis
PDF 270kWORD 178k
Středa, 10. června 2015 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 3.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 4.Převody prostředků
 5.Předložení dokumentů
 6.Situace v Maďarsku (předložené návrhy usnesení)
 7.Změna pořadu jednání
 8.Hlasování
  8.1.Uzavření změny Kjótského protokolu dohodnuté v Dohá *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  8.2.Dohoda EU-Island o účasti Islandu na závazcích v druhém kontrolním období Kjótského protokolu *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  8.3.Přistoupení Chorvatska k Úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  8.4.Přistoupení Chorvatska k Úmluvě o boji proti korupci úředníků Evropských společenství nebo členských států Evropské unie * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  8.5.Situace ve vztazích EU-Rusko (hlasování)
  8.6.Evropská strategie energetické bezpečnosti (hlasování)
  8.7.Výroční zpráva dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) za rok 2014 (hlasování)
  8.8.Situace v Maďarsku (hlasování)
  8.9.Zpráva o pokroku Turecka za rok 2014 (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 12.Členství ve výborech
 13.Strategická vojenská situace v povodí Černého moře po nezákonné anexi Krymu Ruskem (rozprava)
 14.Situace v Burundi (rozprava)
 15.Procesní návrh
 16.Situace v Burundi (pokračování rozpravy)
 17.Nedávná odhalení případů korupce na vysoké úrovni ve FIFA (rozprava)
 18.Sport a lidská práva, mimo jiné v souvislosti s Evropskými hrami v Baku (rozprava)
 19.Pořad jednání příštího denního zasedání
 20.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

STŘEDA 10. ČERVNA 2015

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:00.


2. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy aktů v přenesené pravomoci.

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014, pokud jde o podmínky způsobilosti v souvislosti s požadavky na identifikaci a registraci zvířat pro účely podpory vázané na produkci podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (C(2015)03462 – 2015/2726(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 28. května 2015
předáno příslušnému výboru: AGRI

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro zpřístupňování informací týkajících se dodržování požadavku na proticyklickou kapitálovou rezervu podle článku 440 ze strany institucí (C(2015)03468 – 2015/2724(DEA))
Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 28. května 2015
předáno příslušnému výboru: ECON

- Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU), kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014, pokud jde o přechodná ustanovení pro programy rozvoje venkova na období 2007–2013 (C(2015)03706 – 2015/2739(DEA))
Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 4. června 2015
předáno příslušnému výboru: AGRI.


3. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou.

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání riboflavinů (E 101) a karotenů (E 160a) v sušených bramborových granulích a lupíncích (D038820/02 - 2015/2727(RPS) - lhůta: 30/7/2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání oxidu křemičitého (E 551) ve výtažcích z rozmarýnu (E 392) (D038822/02 - 2015/2721(RPS) - lhůta: 27/7/2015)
předáno příslušný výbor: ENVI.


4. Převody prostředků

Rozpočtový výbor se v souladu s článkem 25 finančního nařízení rozhodl schválit návrh předložený Účetním dvorem na převod prostředků V/AB-03/T/15.

Rozpočtový výbor se v souladu s článkem 25 finančního nařízení rozhodl schválit návrh předložený Výborem regionů na převody prostředků INF 2/2015 a INF 3/2015.


5. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

- Návrh na převod prostředků DEC 18/2015 - Oddíl III - Komise (N8-0038/2015 - C8-0130/2015 - 2015/2122(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 15/2015 - Oddíl III - Komise (N8-0039/2015 - C8-0134/2015 - 2015/2124(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 19/2015 - Oddíl III - Komise (N8-0040/2015 - C8-0150/2015 - 2015/2130(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků 1/2015 - Oddíl IX - Evropský inspektor ochrany údajů (N8-0041/2015 - C8-0153/2015 - 2015/2131(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG


6. Situace v Maďarsku (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Rady a Komise: Situace v Maďarsku (2015/2700(RSP))

Rozprava se konala dne 19. května 2015 (bod 10 zápisu ze dne 19.5.2015).

- Sophia in 't Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Jean-Marie Cavada, Ramon Tremosa i Balcells a Marielle de Sarnez za skupinu ALDE o situaci v Maďarsku (2015/2700(RSP)) (B8-0532/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos a Kostadinka Kuneva o situaci v Maďarsku 2015/2700(RSP)) (B8-0533/2015);

- Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Milan Zver a Jeroen Lenaers za skupinu PPE o situaci v Maďarsku 2015/2700(RSP)) (B8-0534/2015);

- Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Monika Vana, Bodil Valero, Igor Šoltes, Benedek Jávor a Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE o situaci v Maďarsku 2015/2700(RSP)) (B8-0535/2015);

- Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Jörg Leichtfried, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Soraya Post, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Miltiadis Kyrkos, Emilian Pavel, Kati Piri, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Eider Gardiazabal Rubial, Eric Andrieu, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Peter Simon, Tibor Szanyi, Pedro Silva Pereira, Georgi Pirinski, Jakob von Weizsäcker, Renata Briano, Eugen Freund, Miroslav Poche, Doru-Claudian Frunzulică, Sergio Gutiérrez Prieto, Jens Nilsson, Alessia Maria Mosca, José Blanco López, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Siôn Simon, Nicola Caputo, Csaba Molnár, Nicola Danti, Demetris Papadakis, Brando Benifei, Maria Grapini, Goffredo Maria Bettini, Gabriele Preuß, Diane Dodds, Carlos Zorrinho, Iris Hoffmann, Elena Gentile a Caterina Chinnici za skupinu S&D o situaci v Maďarsku 2015/2700(RSP)) (B8-0536/2015);

- Timothy Kirkhope, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Daniel Dalton a Jussi Halla-aho za skupinu ECR o situaci v Maďarsku 2015/2700(RSP)) (B8-0537/2015).

Hlasování: bod 8.8 zápisu ze dne 10.5.2015.


7. Změna pořadu jednání

Vystoupila Lucy Anderson.

Předsedající oznámil, že na žádost některých vedoucích skupin představujících většinu členů Konference předsedů předseda Evropského parlamentu navrhl v souladu s čl. 152 odst. 2 jednacího řádu odložit dopolední rozpravu o zprávě (A8-0175/2015), kterou předkládá zpráva Bernd Lange.

Vystoupili: Daniel Caspary za skupinu PPE ve prospěch žádosti, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL proti žádosti, Gianni Pittella, Yannick Jadot, Manfred Weber, Rebecca Harms, Syed Kamall, Jonathan Arnott a Tiziana Beghin ke stejnému tématu.

Parlament návrh schválil JH (183 pro, 181 proti, 37 se zdrželo).

Pořad jednání je tímto změněn.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 8:25 před hlasováním a pokračovalo v 12:00)


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda

8. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


8.1. Uzavření změny Kjótského protokolu dohodnuté v Dohá *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření změny Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu dohodnuté v Dohá jménem Evropské unie a o společném plnění závazků z ní vyplývajících [10400/2014 - C8-0029/2015 - 2013/0376(NLE)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Elisabetta Gardini (A8-0167/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)221)

Vystoupení

Steven Woolfe navrhl, aby byl uplatněn článek 191 jednacího řádu. Parlament žádost zamítl JH (115 pro, 560 proti, 16 se zdrželo).

Tiziana Beghin a Philippe Lamberts.


8.2. Dohoda EU-Island o účasti Islandu na závazcích v druhém kontrolním období Kjótského protokolu *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islandem na straně druhé o účasti Islandu na společném plnění závazků Evropské unie, jejích členských států a Islandu v druhém kontrolním období Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu jménem Evropské unie [10883/2014 - C8-0088/2015 - 2014/0151(NLE)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Giovanni La Via (A8-0166/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)222)

Parlament schválil uzavření dohody.


8.3. Přistoupení Chorvatska k Úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o doporučení pro rozhodnutí Rady o přistoupení Chorvatska k Úmluvě ze dne 29. května 2000 o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie, vypracované Radou na základě článku 34 Smlouvy o Evropské unii, a k Protokolu ze dne 16. října 2001 k této úmluvě [COM(2014)0685 - C8-0275/2014 - 2014/0321(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Birgit Sippel (A8-0156/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)223)


8.4. Přistoupení Chorvatska k Úmluvě o boji proti korupci úředníků Evropských společenství nebo členských států Evropské unie * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o doporučení pro rozhodnutí Rady o přistoupení Chorvatska k Úmluvě ze dne 26. května 1997 o boji proti korupci úředníků Evropských společenství nebo členských států Evropské unie, vypracované na základě čl. K.3 odst. 2 písm. c) Smlouvy o Evropské unii [COM(2014)0661 - C8-0274/2014 - 2014/0322(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Filiz Hyusmenova (A8-0157/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)224)


8.5. Situace ve vztazích EU-Rusko (hlasování)

Zpráva o situaci v oblasti vztahů mezi EU a Ruskem [2015/2001(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Gabrielius Landsbergis (A8-0162/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)225)

Vystoupení

Tamás Meszerics předložil ústní pozměňovací návrh k bodu 12, který nebyl vzat v potaz, protože se proti jeho projednávání vyslovilo více než 40 poslanců.

Victor Boştinaru a Marine Le Pen.

Heidi Hautala předložila ústní pozměňovací návrh na vložení nového bodu 19a, který nebyl vzat v potaz, protože se proti jeho projednávání vyslovilo více než 40 poslanců.

Heidi Hautala předložila ústní pozměňovací návrh k bodu 21, který byl vzat v potaz.

Bruno Gollnisch.


8.6. Evropská strategie energetické bezpečnosti (hlasování)

Zpráva o Evropské strategii energetické bezpečnosti [2014/2153(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Algirdas Saudargas (A8-0164/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

zamítnut

Vystoupení

Bruno Gollnisch a Monika Hohlmeier k průběhu hlasování.


8.7. Výroční zpráva dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) za rok 2014 (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0539/2015, B8-0540/2015, B8-0541/2015 a B8-0542/2015 (2015/2699(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0539/2015

(nahrazující B8-0539/2015 a B8-0541/2015):

předložen těmito poslanci:

Petri Sarvamaa a Ingeborg Gräßle za skupinu PPE,

Dennis de Jong, Younous Omarjee, Thomas Händel, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou a Marisa Matias za skupinu GUE/NGL,

Bart Staes za skupinu Verts/ALE.

přijat (P8_TA(2015)226)

(Návrhy usnesení B8-0540/2015 a B8-0542/2015 se neberou v potaz.)


8.8. Situace v Maďarsku (hlasování)

Rozprava se konala dne 19. května 2015 (bod 10 zápisu ze dne 19.5.2015).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 10. června 2015 (bod 6 zápisu ze dne 10.6.2015).

Návrhy usnesení B8-0532/2015, B8-0533/2015, B8-0534/2015, B8-0535/2015, B8-0536/2015 a B8-0537/2015 (2015/2700(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0532/2015

(nahrazující B8-0532/2015, B8-0533/2015, B8-0535/2015 a B8-0536/2015):

předložen těmito poslanci:

Birgit Sippel, Péter Niedermüller a Liliana Rodrigues za skupinu S&D,

Sophia in 't Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Petr Ježek, Nathalie Griesbeck, Jean-Marie Cavada, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Frédérique Ries, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk a Urmas Paet za skupinu ALDE,

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa a Marisa Matias za skupinu GUE/NGL,

Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Igor Šoltes a Helga Trüpel za skupinu Verts/ALE,

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Tiziana Beghin, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli, Isabella Adinolfi a Laura Agea.

přijat (P8_TA(2015)227)

(Návrhy usnesení B8-0534/2015 a B8-0537/2015 se neberou v potaz.)


8.9. Zpráva o pokroku Turecka za rok 2014 (hlasování)

Rozprava se konala dne 20. května 2015 (bod 14 zápisu ze dne 20.5.2015).

Návrh usnesení, který na základě prohlášení Rady a Komise v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu předložila Kati Piri za výbor AFET, o zprávě Komise o pokroku Turecka za rok 2014 2014/2953(RSP) (B8-0455/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)228)

Vystoupení

Renate Sommer předložila ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 8, který byl vzat v potaz.


9. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Elisabetta Gardini - A8-0167/2015
Deirdre Clune, Daniel Hannan, Seán Kelly a Franc Bogovič

doporučení Giovanni La Via -A8-0166/2015
Daniel Hannan, Seán Kelly a Steven Woolfe

zpráva Gabrielius Landsbergis - A8-0162/2015
Zoltán Balczó, Gerolf Annemans, Martina Anderson, Tatjana Ždanoka, Deirdre Clune, Jens Rohde, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Luke Ming Flanagan, Angel Dzhambazki, Daniel Hannan, Janusz Korwin-Mikke, James Carver, Steven Woolfe, Anna Maria Corazza Bildt, Bruno Gollnisch a Jonathan Arnott

zpráva Algirdas Saudargas - A8-0164/2015
Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Bendt Bendtsen, Deirdre Clune, Luke Ming Flanagan, Angel Dzhambazki, Franc Bogovič, Seán Kelly, Tim Aker, Maria Spyraki a Jonathan Arnott

Výroční zpráva dozorčího výboru Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) za rok 2014 (2015/2699(RSP)) - RC-B8-0539/2015
Jiří Pospíšil, Janusz Korwin-Mikke, Jonathan Arnott a Michael Theurer

Situace v Maďarsku (2015/2700(RSP)) - RC-B8-0532/2015
Gerolf Annemans, Krisztina Morvai, Zoltán Balczó, Marek Jurek, Jill Seymour, James Carver, Bill Etheridge a Jonathan Arnott

Zpráva o pokroku Turecka za rok 2014 (2014/2953(RSP)) - B8-0455/2015
Michaela Šojdrová, Markus Pieper, Zoltán Balczó, Notis Marias, Ernest Maragall, Angel Dzhambazki a Jonathan Arnott.


10. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 14:10, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

11. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


12. Členství ve výborech

Předseda obdržel od skupiny ECR následující žádost o jmenování:

výbor JURI: Brian Crowley, kterým je nahrazen Andrzej Duda.

Pokud do schválení zápisu z tohoto zasedání nebudou předloženy žádné námitky, bude toto jmenování považováno za schválené.


13. Strategická vojenská situace v povodí Černého moře po nezákonné anexi Krymu Ruskem (rozprava)

Zpráva o strategické vojenské situaci v povodí Černého moře po nezákonné anexi Krymu Ruskem [2015/2036(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Ioan Mircea Paşcu (A8-0171/2015)

Ioan Mircea Paşcu uvedl zprávu.

Vystoupil Tibor Navracsics (člen Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Gabrielius Landsbergis za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Kostas Chrysogonos a Tibor Szanyi, Ana Gomes za skupinu S&D, Marek Jurek za skupinu ECR, Fernando Maura Barandiarán za skupinu ALDE, Javier Couso Permuy za skupinu GUE/NGL, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Doru-Claudian Frunzulică a Ivan Jakovčić, Indrek Tarand za skupinu Verts/ALE, Mike Hookem za skupinu EFDD, který odmítl odpovědět na tři otázky, které zvednutím modré karty položili Marek Jurek, Kazimierz Michał Ujazdowski a Charles Tannock, Harald Vilimsky – nezařazený poslanec, Artis Pabriks, který odmítl odpovědět na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Andrejs Mamikins, Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Kaja Kallas, Sofia Sakorafa, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Kazimierz Michał Ujazdowski, Fabio Massimo Castaldo, Jean-Luc Schaffhauser, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Victor Negrescu, Tunne Kelam, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Sofia Sakorafa, Tonino Picula, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Georgios Epitideios, Zdzisław Krasnodębski, Ilhan Kyuchyuk, Udo Voigt, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Andrey Kovatchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Clare Moody, Angel Dzhambazki, Norica Nicolai, Martina Anderson, Eleftherios Synadinos, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Kosma Złotowski, Jaromír Štětina, Georgi Pirinski, Kosma Złotowski, Urmas Paet, Andrey Kovatchev, Bogusław Liberadzki, Charles Tannock a Daniel Buda.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Vystoupili: Francisco Assis, Kazimierz Michał Ujazdowski, Siegfried Mureşan, Boris Zala, Nikolay Barekov, Janusz Zemke, Beata Gosiewska, Alessia Maria Mosca, Andrejs Mamikins, Doru-Claudian Frunzulică a Zigmantas Balčytis.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Gianluca Buonanno.

Vystoupili: Tibor Navracsics a Ioan Mircea Paşcu.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.4 zápisu ze dne 11.6.2015.


14. Situace v Burundi (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Burundi (2015/2723(RSP))

Tibor Navracsics (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: Joachim Zeller za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, David Martin za skupinu S&D, Louis Michel za skupinu ALDE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Maria Heubuch za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Martin, Jonathan Arnott, aby jménem skupiny EFDD požádal o uplatnění článku 191 jednacího řádu, a Nicolas Bay – nezařazený poslanec.

Vystoupili: Jonathan Arnott, Elena Valenciano, Pavel Telička a Tiziana Beghin k žádosti skupiny EFDD.

Předsedající přerušila denní zasedání.

(Pokračování rozpravy: bod 16 zápisu ze dne 10.6.2015)

(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 17:45, pokračovalo v 18:15.)


15. Procesní návrh

Vystoupili: Pavel Telička s osobním prohlášením, Tiziana Beghin, aby připomněla ustanovení článku 191 jednacího řádu, Daniela Aiuto s osobním prohlášením a Jordi Sebastià.

Předsedající vyzvala skupinu EFDD, aby se vyjádřila k žádosti o uplatnění článku 191 jednacího řádu. Vystoupil Steven Woolfe k žádosti své skupiny.

Předsedající rozhodla, že se o žádosti o přerušení bude hlasovat.

Parlament žádost zamítl EH (29 pro, 390 proti, 17 se zdrželo).


16. Situace v Burundi (pokračování rozpravy)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Burundi (2015/2723(RSP))

(Začátek rozpravy: bod 14 zápisu ze dne 10.6.2015)

Vystoupili: Elena Valenciano rovněž k žádosti skupiny EFDD o přerušení rozpravy, Pavel Telička, Paloma López Bermejo, Judith Sargentini, Linda McAvan a Beatriz Becerra Basterrechea.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Arena a Gianluca Buonanno.

Vystoupil Tibor Navracsics (člen Komise).

Rozprava skončila.


17. Nedávná odhalení případů korupce na vysoké úrovni ve FIFA (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Nedávná odhalení případů korupce na vysoké úrovni ve FIFA (2015/2730(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úřadující předsedkyně Rady) a Tibor Navracsics (člen Komise) učinili prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda

Vystoupili: Santiago Fisas Ayxelà za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Miloslav Ransdorf, Petra Kammerevert za skupinu S&D, Daniel Dalton za skupinu ECR, Petr Ježek za skupinu ALDE, Liadh Ní Riada za skupinu GUE/NGL, Helga Trüpel za skupinu Verts/ALE, Florian Philippot – nezařazený poslanec, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Gilles Lebreton, Hermann Winkler, Marc Tarabella, Branislav Škripek, Sophia in 't Veld, Paloma López Bermejo, Indrek Tarand, Isabella Adinolfi, Diane Dodds, Bogdan Brunon Wenta, Ana Gomes, Arne Gericke, Pavel Telička, Ulrike Lunacek, Olaf Stuger, Milan Zver, Momchil Nekov, Izaskun Bilbao Barandica, Ernest Maragall, Steeve Briois, Ivo Belet, Neena Gill, Jeroen Lenaers, Mercedes Bresso, Therese Comodini Cachia, Tonino Picula, Seán Kelly, Michela Giuffrida, Thomas Mann, Theodoros Zagorakis, Alessandra Mussolini, Monika Smolková, Herbert Reul a Franc Bogovič.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Tunne Kelam, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo a Barbara Kappel.

Vystoupili: Tibor Navracsics a Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler a Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE k nedávným odhalením případů korupce na vrcholné úrovni FIFA (2015/2730(RSP)) (B8-0548/2015);

- Silvia Costa, Luigi Morgano, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Vilija Blinkevičiūtė, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Eider Gardiazabal Rubial, Emilian Pavel, Momchil Nekov a Giorgos Grammatikakis za skupinu S&D o nedávných odhaleních případů korupce na vrcholné úrovni FIFA (2015/2730(RSP)) (B8-0549/2015);

- Petr Ježek, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Dita Charanzová, Pavel Telička, Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Louis Michel, Hannu Takkula, Fernando Maura Barandiarán, Izaskun Bilbao Barandica, Urmas Paet a Kaja Kallas za skupinu ALDE o nedávných odhaleních případů korupce na vrcholné úrovni federace FIFA (2015/2730(RSP)) (B8-0550/2015);

- Daniel Dalton, Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski a Emma McClarkin za skupinu ECR k nedávným odhalením případů korupce na vrcholné úrovni FIFA (2015/2730(RSP)) (B8-0571/2015);

- Ivo Belet, Andrea Bocskor, Esther de Lange, Santiago Fisas Ayxelà, Kinga Gál, Elisabetta Gardini, Tania González Peñas, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Herbert Reul, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Elissavet Vozemberg, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski a Milan Zver za skupinu PPE o nedávných odhaleních případů korupce na vrcholné úrovni FIFA (2015/2730(RSP)) (B8-0572/2015);

- Curzio Maltese, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Fabio De Masi, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey a Sofia Sakorafa za skupinu GUE/NGL o nedávných odhaleních případů korupce na vysoké úrovni ve FIFA (2015/2730(RSP)) (B8-0573/2015);

- Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Marco Valli a Marco Zanni za skupinu EFDD o nedávných odhaleních případů korupce na vrcholné úrovni FIFA (2015/2730(RSP)) (B8-0574/2015).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.5 zápisu ze dne 11.6.2015.


18. Sport a lidská práva, mimo jiné v souvislosti s Evropskými hrami v Baku (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000063/2015), kterou pokládá Elena Valenciano za výbor AFET Radě: Sport a lidská práva, mimo jiné v souvislosti s Evropskými hrami v Baku (2015/2720(RSP)) (B8-0556/2015)

Elena Valenciano rozvinula otázku.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úřadující předsedkyně Rady) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Sandra Kalniete za skupinu PPE, Nicola Caputo za skupinu S&D, a Arne Gericke za skupinu ECR, Anneli Jäätteenmäki za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Fabio Massimo Castaldo, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE, James Carver za skupinu EFDD, Bogdan Brunon Wenta, Josef Weidenholzer, Kosma Złotowski, Ilhan Kyuchyuk, Liadh Ní Riada, Barbara Lochbihler, Fabio Massimo Castaldo, Gianluca Buonanno, Milan Zver, Soraya Post, Notis Marias, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili James Carver a Laura Agea, Marietje Schaake, Kateřina Konečná, Ana Gomes, Sajjad Karim, Boris Zala a Bogusław Liberadzki.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Michela Giuffrida, Georgi Pirinski, Ivan Jakovčić, Laura Agea a Barbara Kappel, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Ulrike Lunacek.

Vystoupila Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Rozprava skončila.


19. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 559.456/OJJE).


20. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 21:45.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Borrelli, Crowley, Fountoulis, Gabriel, Hazekamp, Le Pen Jean-Marie, Mihaylova, Parker, Picierno, Takkula

Právní upozornění - Ochrana soukromí