Index 
Jegyzőkönyv
PDF 272kWORD 184k
2015. június 10., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 3.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)
 4.Előirányzatok átcsoportosítása
 5.Dokumentumok benyújtása
 6.A magyarországi helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 7.A napirend módosítása
 8.Szavazások órája
  
8.1.A Kiotói Jegyzőkönyv dohai módosításának megkötése *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
8.2.Az EU és Izland közötti megállapodás Izlandnak a Kiotói Jegyzőkönyv második kötelezettségvállalási időszakában való részvételéről *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
8.3.Horvátország csatlakozása az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezményhez * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
8.4.Horvátország csatlakozása az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezményhez * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
8.5.Az EU és Oroszország közötti kapcsolatok helyzete (szavazás)
  
8.6.Az európai energiabiztonsági stratégia (szavazás)
  
8.7.Az OLAF felügyelő bizottságának 2014. évi éves jelentése (szavazás)
  
8.8.A magyarországi helyzet (szavazás)
  
8.9.A Törökországról szóló 2014. évi bizottsági eredményjelentés (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 12.A bizottságok tagjai
 13.A Fekete-tenger medencéjének stratégiai katonai helyzete a Krím-félsziget Oroszország általi jogsértő annektálása után (vita)
 14.A burundi helyzet (vita)
 15.Eljárási indítvány
 16.A burundi helyzet (a vita folytatása)
 17.A FIFA-ban történt magas szintű korrupciós esetekkel kapcsolatban napvilágra került információk (vita)
 18.Sport és emberi jogok, többek között a bakui európai játékok kapcsán (vita)
 19.A következő ülésnap napirendje
 20.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 08.00-kor nyitják meg.


2. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 639/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek az állatok után az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján járó termeléstől függő támogatás azonosítási és nyilvántartási követelményeivel kapcsolatos jogosultsági feltételek tekintetében történő módosításáról C(2015)03462 - 2015/2726(DEA)

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. május 28.

Utalva az illetékes bizottsághoz:AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a 440. cikkel összhangban az intézmények anticiklikustőkepuffer-követelménynek való megfelelésével kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatalára vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről C(2015)03468 - 2015/2724(DEA)

Kifogás benyújtásának határideje: 1 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. május 28.

Utalva az illetékes bizottsághoz:ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 807/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek a 2007–2013-as vidékfejlesztési programokra vonatkozó átmeneti rendelkezések tekintetében történő módosításáról C(2015)03706 - 2015/2739(DEA)

Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2015. június 4.

Utalva az illetékes bizottsághoz:AGRI.


3. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 106. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a riboflavinok (E 101) és a karotinok (E 160a) szárított burgonyagranulátumban és -pehelyben való használata tekintetében történő módosításáról (D038820/02 - 2015/2727(RPS) - határidő: 2015. július 30.)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének a szilícium-dioxid (E 551) rozmaringkivonatokban (E 392) történő felhasználása tekintetében történő módosításáról (D038822/02 - 2015/2721(RPS) - határidő: 2015. július 27.)
utalva illetékes: ENVI.


4. Előirányzatok átcsoportosítása

A költségvetési rendelet 25. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja a Számvevőszék által a V/AB-03/T/15. sz. előirányzat-átcsoportosításra vonatkozóan benyújtott projektet.

A költségvetési rendelet 25. cikkének megfelelően a Költségvetési Bizottság úgy határozott, hogy jóváhagyja a Számvevőszék által az INF 2/2015. és INF 3/2015. sz. előirányzat-átcsoportosításra vonatkozóan benyújtott projektet.


5. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

- Javaslat a DEC 18/2015. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N8-0038/2015 - C8-0130/2015 - 2015/2122(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a DEC 15/2015. számú előirányzat-átcsoportosításra – III. szakasz – Bizottság (N8-0039/2015 - C8-0134/2015 - 2015/2124(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- A DEC 19/2015. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N8-0040/2015 - C8-0150/2015 - 2015/2130(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- A 1/2015. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – IX. szakasz - Európai adatvédelmi biztos (N8-0041/2015 - C8-0153/2015 - 2015/2131(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG


6. A magyarországi helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A magyarországi helyzet (2015/2700(RSP))

A vita időpontja: 2015. május 19. (2015.5.19-i jegyzőkönyv, 10. pont ).

- Sophia in 't Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Jean-Marie Cavada, Ramon Tremosa i Balcells és Marielle de Sarnez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a magyarországi helyzetről (2015/2700(RSP)) (B8-0532/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos és Kostadinka Kuneva, a magyarországi helyzetről (2015/2700(RSP)) (B8-0533/2015);

- Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Milan Zver és Jeroen Lenaers, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a magyarországi helyzetről (2015/2700(RSP)) (B8-0534/2015);

- Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Monika Vana, Bodil Ceballos, Igor Šoltes, Jávor Benedek és Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a magyarországi helyzetről (2015/2700(RSP)) (B8-0535/2015);

- Birgit Sippel, Niedermüller Péter, Tanja Fajon, Jörg Leichtfried, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Soraya Post, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Miltiadis Kyrkos, Emilian Pavel, Kati Piri, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Eider Gardiazabal Rubial, Eric Andrieu, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Peter Simon, Szanyi Tibor, Pedro Silva Pereira, Georgi Pirinski, Jakob von Weizsäcker, Renata Briano, Eugen Freund, Miroslav Poche, Doru-Claudian Frunzulică, Sergio Gutiérrez Prieto, Jens Nilsson, Alessia Maria Mosca, José Blanco López, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Siôn Simon, Nicola Caputo, Csaba Molnár, Nicola Danti, Demetris Papadakis, Brando Benifei, Maria Grapini, Goffredo Maria Bettini, Gabriele Preuß, Diane Dodds, Carlos Zorrinho, Iris Hoffmann, Elena Gentile és Caterina Chinnici, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a magyarországi helyzetről (2015/2700(RSP)) (B8-0536/2015);

- Timothy Kirkhope, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Daniel Dalton és Jussi Halla-aho, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a magyarországi helyzetről (2015/2700(RSP)) (B8-0537/2015).

Szavazás: 2015.5.10-i jegyzőkönyv, 8.8. pont .


7. A napirend módosítása

Felszólal: Lucy Anderson.

Az elnök bejelenti, hogy az Elnökök Értekezletének többségét képviselő néhány képviselőcsoport elnökének a kérésére az Európai Parlament elnöke javasolja a Bernd Lange-jelentésről (A8-0175/2015 ) szóló, ma délelőttre tervezett vita elhalasztását az eljárási szabályzat 152. cikke (2) bekezdésének megfelelően.

Felszólal: Daniel Caspary, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a javaslat mellett, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a javaslat ellen, és ugyanebben a kérdésben, Gianni Pittella, Yannick Jadot, Manfred Weber, Rebecca Harms, Syed Kamall, Jonathan Arnott és Tiziana Beghin.

Név szerinti szavazással (183 mellette, 181 ellene, 37 tartózkodás), a Parlament elfogadja a javaslatot.

A napirendet ennek megfelelően módosítják.

(Az ülést 08.25-kor a szavazások órájáig felfüggesztik, és 12.00-kor folytatják.)


ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI alelnök

8. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


8.1. A Kiotói Jegyzőkönyv dohai módosításának megkötése *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményéhez fűzött Kiotói Jegyzőkönyv dohai módosításának Európai Unió részéről történő megkötéséről és az abban foglalt kötelezettségvállalások közös teljesítéséről szóló tanácsi határozat tervezetére [10400/2014 - C8-0029/2015 - 2013/0376(NLE)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Elisabetta Gardini (A8-0167/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)221)

Felszólalások

Steven Woolfe, aki javasolja az eljárási szabályzat 191. cikkének alkalmazását. A Parlament név szerinti szavazással (115 mellette, 560 ellene, 16 tartózkodás) elutasítja a kérést.

Tiziana Beghin és Philippe Lamberts.


8.2. Az EU és Izland közötti megállapodás Izlandnak a Kiotói Jegyzőkönyv második kötelezettségvállalási időszakában való részvételéről *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Izlandnak az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezménye Kiotói Jegyzőkönyvének második kötelezettségvállalási időszakában az Európai Unióra, annak tagállamaira és Izlandra háruló kötelezettségek közös teljesítésében való részvételéről szóló, egyrészről az Európai Unió és annak tagállamai, másrészről Izland közötti megállapodás Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat tervezetéről [10883/2014 - C8-0088/2015 - 2014/0151(NLE)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Giovanni La Via (A8-0166/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)222)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


8.3. Horvátország csatlakozása az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezményhez * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Horvátországnak a Tanács által az Európai Unióról szóló szerződés 34. cikkének megfelelően létrehozott, az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló 2000. május 29-i egyezményhez és annak 2001. október 16-i jegyzőkönyvéhez történő csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló ajánlásról [COM(2014)0685 - C8-0275/2014 - 2014/0321(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Birgit Sippel (A8-0156/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)223)


8.4. Horvátország csatlakozása az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló egyezményhez * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a Horvátországnak az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke (2) bekezdésének c) pontja alapján, az Európai Közösségek tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni küzdelemről szóló, 1997. május 26-i egyezményhez történő csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló ajánlásról [COM(2014)0661 - C8-0274/2014 - 2014/0322(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Filiz Hyusmenova (A8-0157/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)224)


8.5. Az EU és Oroszország közötti kapcsolatok helyzete (szavazás)

Jelentés az EU és Oroszország közötti kapcsolatok helyzetéről [2015/2001(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Gabrielius Landsbergis (A8-0162/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont )

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)225)

Felszólalások

Meszerics Tamás, aki szóbeli módosítást javasol a (12) bekezdéshez, amelyet nem fogadnak el, mivel több mint 40 képviselő ellenzi azt.

Victor Boştinaru és Marine Le Pen.

Heidi Hautala, aki egy új, (19a) bekezdés bevezetésére irányuló szóbeli módosítást javasol, amelyet nem fogadnak el, mivel több mint 40 képviselő ellenzi azt.

Heidi Hautala, aki szóbeli módosító javaslatot nyújt be a (21) bekezdéshez, amelyet elfogadnak.

Bruno Gollnisch.


8.6. Az európai energiabiztonsági stratégia (szavazás)

Jelentés az európai energiabiztonsági stratégiáról [2014/2153(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Algirdas Saudargas (A8-0164/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elutasítva

Felszólalások

Bruno Gollnisch és Monika Hohlmeier a szavazás lefolyásáról.


8.7. Az OLAF felügyelő bizottságának 2014. évi éves jelentése (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0539/2015, B8-0540/2015, B8-0541/2015 és B8-0542/2015 (2015/2699(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0539/2015

(amely a B8-0539/2015 és B8-0541/2015 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Petri Sarvamaa és Ingeborg Gräßle, a(z) PPE képviselőcsoport nevében,

Dennis de Jong, Younous Omarjee, Thomas Händel, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou és Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében,

Bart Staes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P8_TA(2015)226)

(A B8-0540/2015 és B8-0542/2015 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


8.8. A magyarországi helyzet (szavazás)

A vita időpontja:2015. május 19. (2015.5.19-i jegyzőkönyv, 10. pont ).

Az állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentésének napja: 2015. június 10. (2015.6.10-i jegyzőkönyv, 6. pont ).

Állásfoglalásra irányuló indítványok B8-0532/2015, B8-0533/2015, B8-0534/2015, B8-0535/2015, B8-0536/2015 és B8-0537/2015 (2015/2700(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0532/2015

(amely a B8-0532/2015, B8-0533/2015, B8-0535/2015 és B8-0536/2015 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Birgit Sippel, Péter Niedermüller és Liliana Rodrigues, a(z) S&D képviselőcsoport nevében,

Sophia in 't Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Petr Ježek, Nathalie Griesbeck, Jean-Marie Cavada, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Frédérique Ries, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk és Urmas Paet, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa és Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében,

Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Igor Šoltes és Helga Trüpel, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Tiziana Beghin, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli, Isabella Adinolfi és Laura Agea.

Elfogadva (P8_TA(2015)227)

(A B8-0534/2015 és B8-0537/2015 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


8.9. A Törökországról szóló 2014. évi bizottsági eredményjelentés (szavazás)

A vita időpontja:2015. május 20. (2015.5.20-i jegyzőkönyv, 14. pont ).

Állásfoglalásra irányuló indítvány a Tanács és a Bizottság nyilatkozatát követően, az eljárási szabályzat 123. cikke (2) bekezdésének megfelelően előterjeszti Kati Piri, az AFET bizottság nevében, a Törökország által elért eredményekről szóló, 2014. évi bizottsági jelentésről 2014/2953(RSP) (B8-0455/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)228)

Felszólalások

Renate Sommer, aki szóbeli módosítást javasol a 8. módosításhoz, amelyet elfogadnak.


9. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Elisabetta Gardini -jelentés - A8-0167/2015
Deirdre Clune, Daniel Hannan, Seán Kelly és Franc Bogovič

Giovanni La Via-ajánlás -A8-0166/2015
Daniel Hannan, Seán Kelly és Steven Woolfe

Gabrielius Landsbergis -jelentés - A8-0162/2015
Zoltán Balczó, Gerolf Annemans, Martina Anderson, Tatjana Ždanoka, Deirdre Clune, Jens Rohde, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Luke Ming Flanagan, Angel Dzhambazki, Daniel Hannan, Janusz Korwin-Mikke, James Carver, Steven Woolfe, Anna Maria Corazza Bildt, Bruno Gollnisch és Jonathan Arnott

Algirdas Saudargas -jelentés - A8-0164/2015
Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Bendt Bendtsen, Deirdre Clune, Luke Ming Flanagan, Angel Dzhambazki, Franc Bogovič, Seán Kelly, Tim Aker, Maria Spyraki és Jonathan Arnott

Az OLAF felügyelő bizottságának 2014. évi éves jelentése (2015/2699(RSP)) - RC-B8-0539/2015
Jiří Pospíšil, Janusz Korwin-Mikke, Jonathan Arnott és Michael Theurer

A magyarországi helyzet (2015/2700(RSP)) - RC-B8-0532/2015
Gerolf Annemans, Morvai Krisztina, Balczó Zoltán, Marek Jurek, Jill Seymour, James Carver, Bill Etheridge és Jonathan Arnott

A Törökországról szóló 2014. évi bizottsági eredményjelentés (2014/2953(RSP)) - B8-0455/2015
Michaela Šojdrová, Markus Pieper, Balczó Zoltán, Notis Marias, Ernest Maragall, Angel Dzhambazki és Jonathan Arnott.


10. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 14.10-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

11. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


12. A bizottságok tagjai

Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmet juttatta el az ECR képviselőcsoport:

JURI bizottság: Brian Crowley Andrzej Duda helyére.

E kinevezés akkor minősül ratifikáltnak, ha nem tesznek ellene ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


13. A Fekete-tenger medencéjének stratégiai katonai helyzete a Krím-félsziget Oroszország általi jogsértő annektálása után (vita)

Jelentés a Fekete-tenger medencéjének stratégiai katonai helyzetéről a Krím-félsziget Oroszország általi jogsértő annektálása után [2015/2036(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Ioan Mircea Paşcu (A8-0171/2015)

Ioan Mircea Paşcu előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Navracsics Tibor (a Bizottság tagja), a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Gabrielius Landsbergis, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Kostas Chrysogonos és Szanyi Tibor, Ana Gomes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marek Jurek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Fernando Maura Barandiarán, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Javier Couso Permuy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică és Ivan Jakovčić, Indrek Tarand, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Mike Hookem, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki visszautasítja a válaszadást Marek Jurek, Kazimierz Michał Ujazdowski és Charles Tannock három kékkártyás kérdésére, Harald Vilimsky, független, Artis Pabriks, aki visszautasítja a válaszadást Andrejs Mamikins kékkártyás kérdésére, Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Kaja Kallas, Sofia Sakorafa, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Kazimierz Michał Ujazdowski, Fabio Massimo Castaldo, Jean-Luc Schaffhauser, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Victor Negrescu, Tunne Kelam, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sofia Sakorafa, Tonino Picula, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Georgios Epitideios, Zdzisław Krasnodębski, Ilhan Kyuchyuk, Udo Voigt, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Andrey Kovatchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Clare Moody, Angel Dzhambazki, Norica Nicolai, Martina Anderson, Eleftherios Synadinos, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Kosma Złotowski, Jaromír Štětina, Georgi Pirinski, Kosma Złotowski, Urmas Paet, Andrey Kovatchev, Bogusław Liberadzki, Charles Tannock és Daniel Buda.

ELNÖKÖL:
GÁLL-PELCZ Ildikó alelnök

Felszólal: Francisco Assis, Kazimierz Michał Ujazdowski, Siegfried Mureşan, Boris Zala, Nikolay Barekov, Janusz Zemke, Beata Gosiewska, Alessia Maria Mosca, Andrejs Mamikins, Doru-Claudian Frunzulică és Zigmantas Balčytis.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić és Gianluca Buonanno.

Felszólal: Navracsics Tibor és Mircea Paşcu.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.6.11-i jegyzőkönyv, 5.4. pont .


14. A burundi helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A burundi helyzet (2015/2723(RSP))

Navracsics Tibor (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Joachim Zeller, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, David Martin, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Louis Michel, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Maria Heubuch, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Martin, Jonathan Arnott, aki az EFDD képviselőcsoport nevében kéri az eljárási szabályzat 191. cikkének alkalmazását, és Nicolas Bay, független.

Felszólal: Jonathan Arnott, Elena Valenciano, Pavel Telička és Tiziana Beghin az EFDD képviselőcsoport kéréséről.

Az elnök felfüggeszti az ülést.

(A vita folytatása: 2015.6.10-i jegyzőkönyv, 16. pont )

(A 17.45-kor megszakított ülést 18.15-kor folytatják.)


15. Eljárási indítvány

Felszólal: Pavel Telička, személyes ügyben, Tiziana Beghin, aki emlékeztet az eljárási szabályzat 191. cikkének rendelkezéseire, Daniela Aiuto, személyes ügyben, és Jordi Sebastià.

Az elnök felkéri az EFDD képviselőcsoportot, hogy nyilvánítson véleményt az eljárási szabályzat 191. cikkének alkalmazására vonatkozó kérésről. Felszólal: Steven Woolfe képviselőcsoportja kéréséről.

Az elnök úgy határoz, hogy a felfüggesztésre vonatkozó kérést szavazásra bocsátja.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (29 mellette, 390 ellene, 17 tartózkodás).


16. A burundi helyzet (a vita folytatása)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A burundi helyzet (2015/2723(RSP))

(A vita kezdete: 2015.6.10-i jegyzőkönyv, 14. pont )

Felszólal: Elena Valenciano, az EFDD képviselőcsoportnak az ülés felfüggesztésére irányuló kéréséről, Pavel Telička, Paloma López Bermejo, Judith Sargentini, Linda McAvan és Beatriz Becerra Basterrechea.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Arena és Gianluca Buonanno.

Felszólal: Navracsics Tibor (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.


17. A FIFA-ban történt magas szintű korrupciós esetekkel kapcsolatban napvilágra került információk (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A FIFA-ban történt magas szintű korrupciós esetekkel kapcsolatban napvilágra került információk (2015/2730(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (a Tanács soros elnöke) és Navracsics Tibor (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI alelnök

Felszólal: Santiago Fisas Ayxelà, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Miloslav Ransdorf, Petra Kammerevert, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Daniel Dalton, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Petr Ježek, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Liadh Ní Riada, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Helga Trüpel, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Florian Philippot, független, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gilles Lebreton, Hermann Winkler, Marc Tarabella, Branislav Škripek, Sophia in 't Veld, Paloma López Bermejo, Indrek Tarand, Isabella Adinolfi, Diane Dodds, Bogdan Brunon Wenta, Ana Gomes, Arne Gericke, Pavel Telička, Ulrike Lunacek, Olaf Stuger, Milan Zver, Momchil Nekov, Izaskun Bilbao Barandica, Ernest Maragall, Steeve Briois, Ivo Belet, Neena Gill, Jeroen Lenaers, Mercedes Bresso, Therese Comodini Cachia, Tonino Picula, Seán Kelly, Michela Giuffrida, Thomas Mann, Theodoros Zagorakis, Alessandra Mussolini, Monika Smolková, Herbert Reul és Franc Bogovič.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Tunne Kelam, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo és Barbara Kappel.

Felszólal: Navracsics Tibor és Zanda Kalniņa-Lukaševica.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler és Igor Šoltes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a FIFA-val kapcsolatban a közelmúltban napvilágra került magas szintű korrupciós ügyekről (2015/2730(RSP)) (B8-0548/2015);

- Silvia Costa, Luigi Morgano, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Vilija Blinkevičiūtė, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Eider Gardiazabal Rubial, Emilian Pavel, Momchil Nekov és Giorgos Grammatikakis, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a FIFA-val kapcsolatban a közelmúltban napvilágra került magas szintű korrupciós ügyekről (2015/2730(RSP)) (B8-0549/2015);

- Petr Ježek, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Dita Charanzová, Pavel Telička, Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Louis Michel, Hannu Takkula, Fernando Maura Barandiarán, Izaskun Bilbao Barandica, Urmas Paet és Kaja Kallas, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a FIFA-val kapcsolatban a közelmúltban napvilágra került magas szintű korrupciós ügyekről (2015/2730(RSP)) (B8-0550/2015);

- Daniel Dalton, Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski és Emma McClarkin, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a FIFA-val kapcsolatban a közelmúltban napvilágra került magas szintű korrupciós ügyekről (2015/2730(RSP)) (B8-0571/2015);

- Ivo Belet, Andrea Bocskor, Esther de Lange, Santiago Fisas Ayxelà, Gál Kinga, Elisabetta Gardini, Tania González Peñas, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Herbert Reul, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Elissavet Vozemberg, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski és Milan Zver, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a FIFA-val kapcsolatban a közelmúltban napvilágra került magas szintű korrupciós ügyekről (2015/2730(RSP)) (B8-0572/2015);

- Curzio Maltese, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Fabio De Masi, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey és Sofia Sakorafa, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a FIFA-val kapcsolatban a közelmúltban napvilágra került magas szintű korrupciós ügyekről (2015/2730(RSP)) (B8-0573/2015);

- Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Marco Valli és Marco Zanni, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, a FIFA-val kapcsolatban a közelmúltban napvilágra került magas szintű korrupciós ügyekről (2015/2730(RSP)) (B8-0574/2015).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.6.11-i jegyzőkönyv, 5.5. pont .


18. Sport és emberi jogok, többek között a bakui európai játékok kapcsán (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000063/2015) felteszi: Elena Valenciano, az AFET bizottság nevében, a Tanácshoz: Sport és emberi jogok, többek között a bakui európai játékok kapcsán (2015/2720(RSP)) (B8-0556/2015)

Elena Valenciano kifejti a kérdést.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (a Tanács soros elnöke) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Sandra Kalniete, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Nicola Caputo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, és Arne Gericke, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Anneli Jäätteenmäki, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Fabio Massimo Castaldo, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ulrike Lunacek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, James Carver, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Bogdan Brunon Wenta, Josef Weidenholzer, Kosma Złotowski, Ilhan Kyuchyuk, Liadh Ní Riada, Barbara Lochbihler, Fabio Massimo Castaldo, Gianluca Buonanno, Milan Zver, Soraya Post, Notis Marias, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: James Carver és Laura Agea, Marietje Schaake, Kateřina Konečná, Ana Gomes, Sajjad Karim, Boris Zala és Bogusław Liberadzki.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Michela Giuffrida, Georgi Pirinski, Ivan Jakovčić, Laura Agea, és Barbara Kappel, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ulrike Lunacek.

Felszólal: Zanda Kalniņa-Lukaševica.

A vitát berekesztik.


19. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 559.456/OJJE).


20. Az ülés berekesztése

Az ülést 21.45-kor berekesztik.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Borrelli, Crowley, Fountoulis, Gabriel, Hazekamp, Le Pen Jean-Marie, Mihaylova, Parker, Picierno, Takkula

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat