Indekss 
Protokols
PDF 269kWORD 181k
Trešdiena, 2015. gada 10. jūnijs - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 3.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 4.Apropriāciju pārvietojumi
 5.Dokumentu iesniegšana
 6.Stāvoklis Ungārijā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 7.Izmaiņas darba kārtībā
 8.Balsošanas laiks
  8.1.Kioto protokola Dohas grozījuma noslēgšana *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  8.2.ES un Islandes nolīgums par Islandes dalību Kioto protokola otrajā saistību periodā *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  8.3.Horvātijas pievienošanās Konvencijai par ES dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  8.4.Horvātijas pievienošanās Konvencijai par cīņu pret korupciju, kurā iejauktas Eiropas Kopienu amatpersonas vai dalībvalstu amatpersonas * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  8.5.Stāvoklis ES un Krievijas attiecībās (balsošana)
  8.6.Eiropas enerģētiskās drošības stratēģija (balsošana)
  8.7.OLAF Uzraudzības komitejas 2014. gada pārskats (balsošana)
  8.8.Stāvoklis Ungārijā (balsošana)
  8.9.Turcijas 2014. gada progresa ziņojums (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.Komiteju sastāvs
 13.Stratēģiski militārais stāvoklis Melnās jūras baseinā pēc tam, kad Krievija nelikumīgi anektēja Krimu (debates)
 14.Stāvoklis Burundi (debates)
 15.Priekšlikums attiecībā uz procedūru
 16.Stāvoklis Burundi (debašu turpinājums)
 17.Nesen atklātie augsta līmeņa korupcijas gadījumi FIFA (debates)
 18.Sports un cilvēktiesības, tostarp Baku Eiropas spēļu kontekstā (debates)
 19.Nākamās sēdes darba kārtība
 20.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.00.


2. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie deleģēto aktu projekti.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 639/2014, paredzot attiecināmības nosacījumus saistībā ar dzīvnieku identifikācijas un reģistrācijas prasībām saistītā atbalsta saņemšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1307/2013 C(2015)03462 - 2015/2726(DEA)

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 28. maiju.

Nodots atbildīgajai komitejai: AGRI.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par informācijas atklāšanu attiecībā uz iestāžu atbilstību pretciklisko kapitāla rezervju prasībām saskaņā ar 440. pantu C(2015)03468 - 2015/2724(DEA)

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 28 maiju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Deleģēto regulu (ES) Nr. 807/2014 groza attiecībā uz pārejas noteikumiem 2007.–2013. gada lauku attīstības programmām C(2015)03706 - 2015/2739(DEA)

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2015. gada 4. jūniju.

Nodots atbildīgajai komitejai: AGRI.


3. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz riboflavīnu (E 101) un karotīnu (E 160a) lietošanu kaltētu kartupeļu granulās un pārslās groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu (D038820/02 - 2015/2727(RPS) - termiņš: 30/7/2015)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 III pielikumu groza attiecībā uz silīcija dioksīda (E 551) lietošanu rozmarīna ekstraktos (E 392) (D038822/02 - 2015/2721(RPS) - termiņš: 27/7/2015)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.


4. Apropriāciju pārvietojumi

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. punktu Budžeta komiteja nolēma apstiprināt Revīzijas palātas iesniegto projektu attiecībā uz apropriāciju pārvietojumu V/AB-03/T/15.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. punktu Budžeta komiteja nolēma apstiprināt Reģionu komitejas iesniegto projektu attiecībā uz apropriāciju pārvietojumiem INF 2/2015 un INF 3/2015.


5. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 18/2015, III iedaļa — Komisija (N8-0038/2015 - C8-0130/2015 - 2015/2122(GBD))

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 15/2015, III iedaļa — Komisija (N8-0039/2015 - C8-0134/2015 - 2015/2124(GBD))

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 19/2015, III iedaļa — Komisija (N8-0040/2015 - C8-0150/2015 - 2015/2130(GBD))

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. 1/2015, IX iedaļa — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (N8-0041/2015 - C8-0153/2015 - 2015/2131(GBD))

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG


6. Stāvoklis Ungārijā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Stāvoklis Ungārijā (2015/2700(RSP)).

Debates notika 2015. gada 19. maijā (19.5.2015. protokola 10. punkts).

- Sophia in 't Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Jean-Marie Cavada, Ramon Tremosa i Balcells un Marielle de Sarnez ALDE grupas vārdā – par stāvokli Ungārijā (2015/2700(RSP)) (B8-0532/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos un Kostadinka Kuneva – par stāvokli Ungārijā (2015/2700(RSP)) (B8-0533/2015);

- Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Milan Zver un Jeroen Lenaers PPE grupas vārdā – par stāvokli Ungārijā (2015/2700(RSP)) (B8-0534/2015);

- Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Monika Vana, Bodil Valero, Igor Šoltes, Benedek Jávor un Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā – par stāvokli Ungārijā (2015/2700(RSP)) (B8-0535/2015);

- Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Jörg Leichtfried, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Soraya Post, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Miltiadis Kyrkos, Emilian Pavel, Kati Piri, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Eider Gardiazabal Rubial, Eric Andrieu, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Peter Simon, Tibor Szanyi, Pedro Silva Pereira, Georgi Pirinski, Jakob von Weizsäcker, Renata Briano, Eugen Freund, Miroslav Poche, Doru-Claudian Frunzulică, Sergio Gutiérrez Prieto, Jens Nilsson, Alessia Maria Mosca, José Blanco López, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Siôn Simon, Nicola Caputo, Csaba Molnár, Nicola Danti, Demetris Papadakis, Brando Benifei, Maria Grapini, Goffredo Maria Bettini, Gabriele Preuß, Diane Dodds, Carlos Zorrinho, Iris Hoffmann, Elena Gentile un Caterina Chinnici S&D grupas vārdā – par stāvokli Ungārijā (2015/2700(RSP)) (B8-0536/2015);

- Timothy Kirkhope, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Daniel Dalton un Jussi Halla-aho ECR grupas vārdā – par stāvokli Ungārijā (2015/2700(RSP)) (B8-0537/2015).

Balsojums: 10.5.2015. protokola 8.8. punkts.


7. Izmaiņas darba kārtībā

Uzstājās Lucy Anderson.

Sēdes vadītājs paziņoja, ka pēc pieprasījuma, ko iesnieguši dažu politisko grupu vadītāji, kuri veidoja Priekšsēdētāju konferences vairākumu, Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs ierosināja saskaņā ar Reglamenta 152. panta 2. punktu atlikt torīt paredzētās debates par Bernd Lange ziņojumu (A8-0175/2015).

Uzstājās Daniel Caspary PPE grupas vārdā, atbalstot priekšlikumu, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, iebilstot pret šo priekšlikumu, un Gianni Pittella, Yannick Jadot, Manfred Weber, Rebecca Harms, Syed Kamall, Jonathan Arnott un Tiziana Beghin – par šo pašu jautājumu.

Balsojot pēc saraksta, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (183 – par, 181 – pret, 37 atturas).

Līdz ar to darba kārtība tika grozīta.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 8.25 pirms balsošanas laika un atsākta plkst. 12.00.)


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētāja vietnieks

8. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


8.1. Kioto protokola Dohas grozījuma noslēgšana *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām pievienotā Kioto protokola Dohas grozījumu, un no tā izrietošo saistību kopīgu izpildi [10400/2014 - C8-0029/2015 - 2013/0376(NLE)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Elisabetta Gardini (A8-0167/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)221).

Uzstāšanās

Steven Woolfe ierosināja piemērot Reglamenta 191. pantu. Balsojot pēc saraksta (115 – par, 560 – pret, 16 atturas), Parlaments pieprasījumu noraidīja.

Tiziana Beghin un Philippe Lamberts.


8.2. ES un Islandes nolīgums par Islandes dalību Kioto protokola otrajā saistību periodā *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Islandi, no otras puses, par Islandes dalību Eiropas Savienības, tās dalībvalstu un Islandes saistību kopīgajā izpildē Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām pievienotā Kioto protokola otrajā saistību periodā [10883/2014 - C8-0088/2015 - 2014/0151(NLE)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Giovanni La Via (A8-0166/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)222).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


8.3. Horvātijas pievienošanās Konvencijai par ES dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par ieteikumu Padomes lēmumam par Horvātijas pievienošanos 2000. gada 29. maija Konvencijai par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās, ko Padome izstrādājusi saskaņā ar 34. pantu Līgumā par Eiropas Savienību, un tās 2001. gada 16. oktobra Protokolam [COM(2014)0685 - C8-0275/2014 - 2014/0321(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Birgit Sippel (A8-0156/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)223).


8.4. Horvātijas pievienošanās Konvencijai par cīņu pret korupciju, kurā iejauktas Eiropas Kopienu amatpersonas vai dalībvalstu amatpersonas * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par ieteikumu Padomes lēmumam par Horvātijas pievienošanos 1997. gada 26. maija Konvencijai, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K3. panta 2. punkta c) apakšpunktu par cīņu pret korupciju, kurā iejauktas Eiropas Kopienu amatpersonas vai Eiropas Savienības dalībvalstu amatpersonas [COM(2014)0661 - C8-0274/2014 - 2014/0322(NLE)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Filiz Hyusmenova (A8-0157/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)224).


8.5. Stāvoklis ES un Krievijas attiecībās (balsošana)

Ziņojums par ES un Krievijas attiecībām [2015/2001(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Gabrielius Landsbergis (A8-0162/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)225).

Uzstāšanās

Tamás Meszerics ierosināja mutisku grozījumu 12. punktam, taču to nepieņēma, jo vairāk nekā 40 deputāti iebilda pret tā ņemšanu vērā.

Victor Boştinaru un Marine Le Pen.

Heidi Hautala ierosināja mutisku grozījumu, lai iekļautu jaunu 19.a punktu, taču to nepieņēma, jo vairāk nekā 40 deputāti iebilda pret tā ņemšanu vērā.

Heidi Hautala ierosināja mutisku grozījumu 21. punktam, un to pieņēma.

Bruno Gollnisch.


8.6. Eiropas enerģētiskās drošības stratēģija (balsošana)

Ziņojums par Eiropas enerģētiskās drošības stratēģiju [2014/2153(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Algirdas Saudargas (A8-0164/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Noraidīts.

Uzstāšanās

Bruno Gollnisch un Monika Hohlmeier – par balsošanas norisi.


8.7. OLAF Uzraudzības komitejas 2014. gada pārskats (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0539/2015, B8-0540/2015, B8-0541/2015 un B8-0542/2015 (2015/2699(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0539/2015.

(aizstāj B8-0539/2015 un B8-0541/2015):

Iesnieguši šādi deputāti:

Petri Sarvamaa un Ingeborg Gräßle PPE grupas vārdā;

Dennis de Jong, Younous Omarjee, Thomas Händel, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou un Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā;

Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā.

Pieņemts (P8_TA(2015)226).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-0540/2015 un B8-0542/2015 vairs nav spēkā.)


8.8. Stāvoklis Ungārijā (balsošana)

Debates notika 2015. gada 19. maijā (19.5.2015. protokola 10. punkts).

Par rezolūciju priekšlikumiem paziņoja 2015. gada 10. jūnijā (10.6.2015. protokola 6. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0532/2015, B8-0533/2015, B8-0534/2015, B8-0535/2015, B8-0536/2015 un B8-0537/2015 (2015/2700(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0532/2015.

(aizstāj B8-0532/2015, B8-0533/2015, B8-0535/2015 un B8-0536/2015):

Iesnieguši šādi deputāti:

Birgit Sippel, Péter Niedermüller un Liliana Rodrigues S&D grupas vārdā;

Sophia in 't Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Petr Ježek, Nathalie Griesbeck, Jean-Marie Cavada, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Frédérique Ries, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk un Urmas Paet ALDE grupas vārdā;

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa un Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā;

Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Igor Šoltes un Helga Trüpel Verts/ALE grupas vārdā;

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Tiziana Beghin, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli, Isabella Adinolfi un Laura Agea.

Pieņemts (P8_TA(2015)227).

(Rezolūciju priekšlikumi B8-0534/2015 un B8-0537/2015 vairs nav spēkā.)


8.9. Turcijas 2014. gada progresa ziņojums (balsošana)

Debates notika 2015. gada 20. maijā (20.5.2015. protokola 14. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums, ko, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem, saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, iesniedza Kati Piri AFET komitejas vārdā, par Turcijas 2014. gada progresa ziņojumu (2014/2953(RSP)) (B8-0455/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)228).

Uzstāšanās

Renate Sommer ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 8, un to pieņēma.


9. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Elisabetta Gardini ziņojums - A8-0167/2015
Deirdre Clune, Daniel Hannan, Seán Kelly un Franc Bogovič

Ieteikums Giovanni La Via - A8-0166/2015
Daniel Hannan, Seán Kelly un Steven Woolfe

Gabrielius Landsbergis ziņojums - A8-0162/2015
Zoltán Balczó, Gerolf Annemans, Martina Anderson, Tatjana Ždanoka, Deirdre Clune, Jens Rohde, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Luke Ming Flanagan, Angel Dzhambazki, Daniel Hannan, Janusz Korwin-Mikke, James Carver, Steven Woolfe, Anna Maria Corazza Bildt, Bruno Gollnisch un Jonathan Arnott

Algirdas Saudargas ziņojums - A8-0164/2015
Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Bendt Bendtsen, Deirdre Clune, Luke Ming Flanagan, Angel Dzhambazki, Franc Bogovič, Seán Kelly, Tim Aker, Maria Spyraki un Jonathan Arnott

OLAF Uzraudzības komitejas 2014. gada pārskats (2015/2699(RSP)) - RC-B8-0539/2015
Jiří Pospíšil, Janusz Korwin-Mikke, Jonathan Arnott un Michael Theurer

Stāvoklis Ungārijā (2015/2700(RSP)) - RC-B8-0532/2015
Gerolf Annemans, Krisztina Morvai, Zoltán Balczó, Marek Jurek, Jill Seymour, James Carver, Bill Etheridge un Jonathan Arnott

Turcijas 2014. gada progresa ziņojums (2014/2953(RSP)) - B8-0455/2015
Michaela Šojdrová, Markus Pieper, Zoltán Balczó, Notis Marias, Ernest Maragall, Angel Dzhambazki un Jonathan Arnott


10. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.10 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks

11. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


12. Komiteju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis ECR grupas pieprasījumu iecelt turpmāk minēto deputātu šādā amatā:

JURI komiteja: Brian Crowley — Andrzej Duda vietā.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


13. Stratēģiski militārais stāvoklis Melnās jūras baseinā pēc tam, kad Krievija nelikumīgi anektēja Krimu (debates)

Ziņojums par stratēģiski militāro stāvokli Melnās jūras baseinā pēc tam, kad Krievija nelikumīgi anektēja Krimu [2015/2036(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Ioan Mircea Paşcu (A8-0171/2015).

Ioan Mircea Paşcu iepazīstināja ar ziņojumu.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā uzstājās Tibor Navracsics (Komisijas loceklis).

Uzstājās Gabrielius Landsbergis PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Kostas Chrysogonos un Tibor Szanyi, Ana Gomes S&D grupas vārdā, Marek Jurek ECR grupas vārdā, Fernando Maura Barandiarán ALDE grupas vārdā, Javier Couso Permuy GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Doru-Claudian Frunzulică un Ivan Jakovčić, Indrek Tarand Verts/ALE grupas vārdā, Mike Hookem EFDD grupas vārdā, kurš turklāt atteicās atbildēt uz trim zilās kartītes jautājumiem, ko vēlējās uzdot Marek Jurek, Kazimierz Michał Ujazdowski un Charles Tannock, Harald Vilimsky, pie grupām nepiederošs deputāts, Artis Pabriks, kurš turklāt atteicās atbildēt uz zilās kartītes jautājumu, ko vēlējās uzdot Andrejs Mamikins, Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Kaja Kallas, Sofia Sakorafa, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Kazimierz Michał Ujazdowski, Fabio Massimo Castaldo, Jean-Luc Schaffhauser, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Victor Negrescu, Tunne Kelam, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sofia Sakorafa, Tonino Picula, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Georgios Epitideios, Zdzisław Krasnodębski, Ilhan Kyuchyuk, Udo Voigt, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andrey Kovatchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Clare Moody, Angel Dzhambazki, Norica Nicolai, Martina Anderson, Eleftherios Synadinos, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Kosma Złotowski, Jaromír Štětina, Georgi Pirinski, Kosma Złotowski, Urmas Paet, Andrey Kovatchev, Bogusław Liberadzki, Charles Tannock un Daniel Buda.

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Francisco Assis, Kazimierz Michał Ujazdowski, Siegfried Mureşan, Boris Zala, Nikolay Barekov, Janusz Zemke, Beata Gosiewska, Alessia Maria Mosca, Andrejs Mamikins, Doru-Claudian Frunzulică un Zigmantas Balčytis.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić un Gianluca Buonanno.

Uzstājās Tibor Navracsics un Ioan Mircea Paşcu.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 11.6.2015. protokola 5.4. punkts.


14. Stāvoklis Burundi (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Burundi (2015/2723(RSP)).

Tibor Navracsics (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Joachim Zeller PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, David Martin S&D grupas vārdā, Louis Michel ALDE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Maria Heubuch Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Martin, Jonathan Arnott, lai EFDD grupas vārdā pieprasītu piemērot Reglamenta 191. pantu, un Nicolas Bay, pie grupām nepiederošs deputāts.

Uzstājās Jonathan Arnott, Elena Valenciano, Pavel Telička un Tiziana Beghin – par EFDD grupas izteikto pieprasījumu.

Sēdes vadītāja pārtrauca plenārsēdi.

(Debašu turpinājums: 10.6.2015. protokola 16. punkts)

(Sēde tika pārtraukta plkst. 17.45 un atsākta plkst. 18.15.)


15. Priekšlikums attiecībā uz procedūru

Uzstājās Pavel Telička – lai sniegtu personīgu paziņojumu, Tiziana Beghin – lai atgādinātu Reglamenta 191. panta noteikumus, Daniela Aiuto – lai sniegtu personīgu paziņojumu, un Jordi Sebastià.

Sēdes vadītāja aicināja EFDD grupu izteikties par pieprasījumu piemērot Reglamenta 191. pantu. Uzstājās Steven Woolfe – par savas grupas pieprasījumu.

Sēdes vadītāja nolēma, ka ir jārīko balsošana par pieprasījumu pārtraukt sēdi.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (29 par, 390 pret, 17 atturas).


16. Stāvoklis Burundi (debašu turpinājums)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Burundi (2015/2723(RSP)).

(Debašu sākums: 10.6.2015. protokola 14. punkts)

Uzstājās Elena Valenciano, tostarp par EFDD grupas iesniegto pieprasījumu pārtraukt debates, Pavel Telička, Paloma López Bermejo, Judith Sargentini, Linda McAvan un Beatriz Becerra Basterrechea.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Arena un Gianluca Buonanno.

Uzstājās Tibor Navracsics (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.


17. Nesen atklātie augsta līmeņa korupcijas gadījumi FIFA (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Nesen atklātie augsta līmeņa korupcijas gadījumi FIFA (2015/2730(RSP)).

Zanda Kalniņa-Lukaševica (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Tibor Navracsics (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Santiago Fisas Ayxelà PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Miloslav Ransdorf, Petra Kammerevert S&D grupas vārdā, Daniel Dalton ECR grupas vārdā, Petr Ježek ALDE grupas vārdā, Liadh Ní Riada GUE/NGL grupas vārdā, Helga Trüpel Verts/ALE grupas vārdā, Florian Philippot, pie grupām nepiederošs deputāts, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gilles Lebreton, Hermann Winkler, Marc Tarabella, Branislav Škripek, Sophia in 't Veld, Paloma López Bermejo, Indrek Tarand, Isabella Adinolfi, Diane Dodds, Bogdan Brunon Wenta, Ana Gomes, Arne Gericke, Pavel Telička, Ulrike Lunacek, Olaf Stuger, Milan Zver, Momchil Nekov, Izaskun Bilbao Barandica, Ernest Maragall, Steeve Briois, Ivo Belet, Neena Gill, Jeroen Lenaers, Mercedes Bresso, Therese Comodini Cachia, Tonino Picula, Seán Kelly, Michela Giuffrida, Thomas Mann, Theodoros Zagorakis, Alessandra Mussolini, Monika Smolková, Herbert Reul un Franc Bogovič.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Tunne Kelam, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo un Barbara Kappel.

Uzstājās Tibor Navracsics un Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler un Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā – par nesen atklātajiem augsta līmeņa korupcijas gadījumiem FIFA (2015/2730(RSP)) (B8-0548/2015);

- Silvia Costa, Luigi Morgano, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Vilija Blinkevičiūtė, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Eider Gardiazabal Rubial, Emilian Pavel, Momchil Nekov un Giorgos Grammatikakis S&D grupas vārdā – par nesen atklātajiem augsta līmeņa korupcijas gadījumiem FIFA (2015/2730(RSP)) (B8-0549/2015);

- Petr Ježek, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Dita Charanzová, Pavel Telička, Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Louis Michel, Hannu Takkula, Fernando Maura Barandiarán, Izaskun Bilbao Barandica, Urmas Paet un Kaja Kallas ALDE grupas vārdā – par nesen atklātajiem augsta līmeņa korupcijas gadījumiem FIFA (2015/2730(RSP)) (B8-0550/2015);

- Daniel Dalton, Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski un Emma McClarkin ECR grupas vārdā – par nesen atklātajiem augsta līmeņa korupcijas gadījumiem FIFA (2015/2730(RSP)) (B8-0571/2015);

- Ivo Belet, Andrea Bocskor, Esther de Lange, Santiago Fisas Ayxelà, Kinga Gál, Elisabetta Gardini, Tania González Peñas, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Herbert Reul, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Elissavet Vozemberg, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski un Milan Zver PPE grupas vārdā – par nesen atklātajiem augsta līmeņa korupcijas gadījumiem FIFA (2015/2730(RSP)) (B8-0572/2015);

- Curzio Maltese, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Fabio De Masi, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey un Sofia Sakorafa GUE/NGL grupas vārdā – par nesen atklātajiem augsta līmeņa korupcijas gadījumiem FIFA (2015/2730(RSP)) (B8-0573/2015);

- Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Marco Valli un Marco Zanni EFDD grupas vārdā – par nesen atklātajiem augsta līmeņa korupcijas gadījumiem FIFA (2015/2730(RSP)) (B8-0574/2015).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 11.6.2015. protokola 5.5. punkts.


18. Sports un cilvēktiesības, tostarp Baku Eiropas spēļu kontekstā (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000063/2015) un kuru uzdeva Elena Valenciano AFET komitejas vārdā Padomei: Sports un cilvēktiesības, tostarp Baku Eiropas spēļu kontekstā (2015/2720(RSP)) (B8-0556/2015).

Elena Valenciano izvērsa jautājumu.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Sandra Kalniete PPE grupas vārdā, Nicola Caputo S&D grupas vārdā un Arne Gericke ECR grupas vārdā, Anneli Jäätteenmäki ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Fabio Massimo Castaldo, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā, James Carver EFDD grupas vārdā, Bogdan Brunon Wenta, Josef Weidenholzer, Kosma Złotowski, Ilhan Kyuchyuk, Liadh Ní Riada, Barbara Lochbihler, Fabio Massimo Castaldo, Gianluca Buonanno, Milan Zver, Soraya Post, Notis Marias, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva James Carver un Laura Agea, Marietje Schaake, Kateřina Konečná, Ana Gomes, Sajjad Karim, Boris Zala un Bogusław Liberadzki.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Michela Giuffrida, Georgi Pirinski, Ivan Jakovčić, Laura Agea, un Barbara Kappel, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ulrike Lunacek.

Uzstājās Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Debates tika slēgtas.


19. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 559.456/OJJE).


20. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 21.45.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Borrelli, Crowley, Fountoulis, Gabriel, Hazekamp, Le Pen Jean-Marie, Mihaylova, Parker, Picierno, Takkula

Juridisks paziņojums - Privātuma politika