Index 
Notulen
PDF 274kWORD 162k
Woensdag 10 juni 2015 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 3.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 4.Kredietoverschrijvingen
 5.Ingekomen stukken
 6.De situatie in Hongarije (ingediende ontwerpresoluties)
 7.Wijziging van de agenda
 8.Stemmingen
  
8.1.Vaststelling van de wijziging van Doha van het Protocol van Kyoto *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
8.2.Overeenkomst tussen de EU en IJsland betreffende de deelname van IJsland in de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
8.3.Toetreding van Kroatië tot de Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
8.4.Toetreding van Kroatië tot de Overeenkomst ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de EG of van de lidstaten van de EU betrokken zijn * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  
8.5.De stand van zaken in de betrekkingen tussen de EU en Rusland (stemming)
  
8.6.Europese strategie voor energiezekerheid (stemming)
  
8.7.Jaarverslag 2014 van het Comité van toezicht van OLAF (stemming)
  
8.8.De situatie in Hongarije (stemming)
  
8.9.Voortgangsverslag 2014 over Turkije (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Samenstelling commissies
 13.De strategische militaire situatie in het Zwarte Zeebekken na de illegale annexatie van de Krim door Rusland (debat)
 14.De situatie in Burundi (debat)
 15.Motie van orde
 16.De situatie in Burundi (voortzetting van het debat)
 17.Recente onthullingen van corruptiezaken op hoog niveau bij de FIFA (debat)
 18.Sport en mensenrechten, en de Europese Spelen in Bakoe (debat)
 19.Agenda van de volgende vergadering
 20.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 08.00 uur geopend.


2. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

De volgende ontwerpen van gedelegeerde handelingen zijn aan het Parlement toegezonden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 639/2014 wat betreft de subsidiabiliteitsvoorwaarden met betrekking tot de identificatie- en registratievoorschriften voor dieren voor gekoppelde steun in het kader van Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad C(2015)03462 - 2015/2726(DEA)

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 28 mei 2015

verwezen naar ten principale: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor de openbaarmaking van informatie betreffende de naleving van het vereiste inzake een contracyclische kapitaalbuffer door instellingen krachtens artikel 440 C(2015)03468 - 2015/2724(DEA)

Termijn voor de indiening van bezwaren 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 28 mei 2015

verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 807/2014, wat overgangsbepalingen voor de plattelandsontwikkelingsprogramma's voor de periode 2007-2013 betreft C(2015)03706 - 2015/2739(DEA)

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 4 juni 2015

verwezen naar ten principale: AGRI.


3. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het gebruik van riboflavinen (E 101) en carotenen (E 160a) in gedroogde aardappelkorrels en vlokken (D038820/02 - 2015/2727(RPS) - termijn : 30/7/2015)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het gebruik van siliciumdioxide (E 551) in extracten van rozemarijn (E 392) (D038822/02 - 2015/2721(RPS) - termijn : 27/7/2015)
verwezen naar ten principale: ENVI.


4. Kredietoverschrijvingen

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan het voorstel van de Rekenkamer inzake de kredietoverschrijving V/AB-03/T/15.

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan het voorstel van het Comité van de Regio's inzake de kredietoverschrijvingen INF 2/2015 en INF 3/2015.


5. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 18/2015 - Afdeling III – Commissie (N8-0038/2015 - C8-0130/2015 - 2015/2122(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 15/2015 - Afdeling III – Commissie (N8-0039/2015 - C8-0134/2015 - 2015/2124(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 19/2015 - Afdeling III – Commissie (N8-0040/2015 - C8-0150/2015 - 2015/2130(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving 1/2015 - Afdeling IX - EuropeseToezichthouder voor gegevensbescherming (N8-0041/2015 - C8-0153/2015 - 2015/2131(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG


6. De situatie in Hongarije (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: De situatie in Hongarije (2015/2700(RSP))

Het debat heeft op 19 mei 2015 plaatsgevonden (punt 10 van de notulen van 19.5.2015).

- Sophia in 't Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Jean-Marie Cavada, Ramon Tremosa i Balcells en Marielle de Sarnez, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Hongarije (2015/2700(RSP)) (B8-0532/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos en Kostadinka Kuneva, over de situatie in Hongarije (2015/2700(RSP)) (B8-0533/2015);

- Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Milan Zver en Jeroen Lenaers, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Hongarije (2015/2700(RSP)) (B8-0534/2015);

- Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Monika Vana, Bodil Valero, Igor Šoltes, Benedek Jávor en Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Hongarije (2015/2700(RSP)) (B8-0535/2015);

- Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Jörg Leichtfried, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Soraya Post, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Miltiadis Kyrkos, Emilian Pavel, Kati Piri, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Eider Gardiazabal Rubial, Eric Andrieu, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Peter Simon, Tibor Szanyi, Pedro Silva Pereira, Georgi Pirinski, Jakob von Weizsäcker, Renata Briano, Eugen Freund, Miroslav Poche, Doru-Claudian Frunzulică, Sergio Gutiérrez Prieto, Jens Nilsson, Alessia Maria Mosca, José Blanco López, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Siôn Simon, Nicola Caputo, Csaba Molnár, Nicola Danti, Demetris Papadakis, Brando Benifei, Maria Grapini, Goffredo Maria Bettini, Gabriele Preuß, Diane Dodds, Carlos Zorrinho, Iris Hoffmann, Elena Gentile en Caterina Chinnici, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Hongarije (2015/2700(RSP)) (B8-0536/2015);

- Timothy Kirkhope, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Daniel Dalton en Jussi Halla-aho, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Hongarije (2015/2700(RSP)) (B8-0537/2015).

Stemming: punt 8.8 van de notulen van 10.5.2015.


7. Wijziging van de agenda

Het woord wordt gevoerd door Lucy Anderson.

De Voorzitter deelt mee dat de Voorzitter van het Europees Parlement, op verzoek van een aantal fractievoorzitters die de meerderheid van de Conferentie van voorzitters vertegenwoordigen, voorstelt het debat over het verslag Bernd Lange (A8-0175/2015), dat voor deze ochtend gepland was, uit te stellen overeenkomstig artikel 152, lid 2, van het Reglement.

Het woord wordt gevoerd door Daniel Caspary, namens de PPE-Fractie, voor het voorstel, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, tegen het voorstel, en, over dezelfde kwestie, Gianni Pittella, Yannick Jadot, Manfred Weber, Rebecca Harms, Syed Kamall, Jonathan Arnott en Tiziana Beghin.

Bij HS (183 voor, 181 tegen, 37 onthoudingen), keurt het Parlement het voorstel goed.

De agenda wordt aldus gewijzigd.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 08.25 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat.)


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter

8. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


8.1. Vaststelling van de wijziging van Doha van het Protocol van Kyoto *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de vaststelling, namens de Europese Unie, van de wijziging van Doha van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering en de gezamenlijke nakoming van de in dat kader aangegane verplichtingen [10400/2014 - C8-0029/2015 - 2013/0376(NLE)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Elisabetta Gardini (A8-0167/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)221)

Het woord werd gevoerd door:

Steven Woolfe, die voorstelde artikel 191 van het Reglement toe te passen. Bij HS (115 voor, 560 tegen, 16 onthoudingen), verwierp het Parlement het verzoek.

Tiziana Beghin en Philippe Lamberts.


8.2. Overeenkomst tussen de EU en IJsland betreffende de deelname van IJsland in de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende het sluiten, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en IJsland, anderzijds, betreffende de deelname van IJsland aan de gezamenlijke nakoming van de verbintenissen van de Europese Unie, haar lidstaten en IJsland in de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering [10883/2014 - C8-0088/2015 - 2014/0151(NLE)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Giovanni La Via (A8-0166/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)222)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


8.3. Toetreding van Kroatië tot de Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van Kroatië tot de Overeenkomst van 29 mei 2000, door de Raad vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie en tot het daarbij behorende protocol van 16 oktober 2001 [COM(2014)0685 - C8-0275/2014 - 2014/0321(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Birgit Sippel (A8-0156/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)223)


8.4. Toetreding van Kroatië tot de Overeenkomst ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de EG of van de lidstaten van de EU betrokken zijn * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de aanbeveling voor een besluit van de Raad betreffende de toetreding van Kroatië tot de Overeenkomst van 26 mei 1997, opgesteld op basis van artikel K.3, lid 2, onder c), van het Verdrag betreffende de Europese Unie ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten van de Europese Unie betrokken zijn [COM(2014)0661 - C8-0274/2014 - 2014/0322(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Filiz Hyusmenova (A8-0157/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)224)


8.5. De stand van zaken in de betrekkingen tussen de EU en Rusland (stemming)

Verslag over de stand van zaken in de betrekkingen tussen de EU en Rusland [2015/2001(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Gabrielius Landsbergis (A8-0162/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)225)

Sprekers:

Tamás Meszerics diende een mondeling amendement in op paragraaf 12, dat niet in aanmerking werd genomen aangezien meer dan 40 leden hiertegen bezwaar maakten.

Victor Boştinaru en Marine Le Pen.

Heidi Hautala diende een mondeling amendement in tot invoeging van een nieuwe paragraaf 19 bis, dat niet in aanmerking werd genomen aangezien meer dan 40 leden hiertegen bezwaar maakten.

Heidi Hautala diende een mondeling amendement in op paragraaf 21, dat in aanmerking werd genomen.

Bruno Gollnisch.


8.6. Europese strategie voor energiezekerheid (stemming)

Verslag over de Europese strategie voor energiezekerheid [2014/2153(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Algirdas Saudargas (A8-0164/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Verworpen

Het woord werd gevoerd door:

Bruno Gollnisch en Monika Hohlmeier, over het verloop van de stemming.


8.7. Jaarverslag 2014 van het Comité van toezicht van OLAF (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0539/2015, B8-0540/2015, B8-0541/2015 en B8-0542/2015 (2015/2699(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0539/2015

(ter vervanging van B8-0539/2015 en B8-0541/2015):

ingediend door de volgende leden:

Petri Sarvamaa en Ingeborg Gräßle, namens de PPE-Fractie,

Dennis de Jong, Younous Omarjee, Thomas Händel, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou en Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie,

Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)226)

(Ontwerpresoluties B8-0540/2015 en B8-0542/2015 komen te vervallen.)


8.8. De situatie in Hongarije (stemming)

Het debat heeft plaatsgevonden op 19 mei 2015 (punt 10 van de notulen van 19.5.2015).

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 10 juni 2015 (punt 6 van de notulen van 10.6.2015).

Ontwerpresoluties B8-0532/2015, B8-0533/2015, B8-0534/2015, B8-0535/2015, B8-0536/2015 en B8-0537/2015 (2015/2700(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0532/2015

(ter vervanging van B8-0532/2015, B8-0533/2015, B8-0535/2015 en B8-0536/2015):

ingediend door de volgende leden:

Birgit Sippel, Péter Niedermüller en Liliana Rodrigues, namens de S&D-Fractie,

Sophia in 't Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Petr Ježek, Nathalie Griesbeck, Jean-Marie Cavada, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Frédérique Ries, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk en Urmas Paet, namens de ALDE-Fractie,

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa en Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie,

Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Igor Šoltes en Helga Trüpel, namens de Verts/ALE-Fractie,

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Tiziana Beghin, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli, Isabella Adinolfi en Laura Agea.

Aangenomen (P8_TA(2015)227)

(Ontwerpresoluties B8-0534/2015 en B8-0537/2015 komen te vervallen.)


8.9. Voortgangsverslag 2014 over Turkije (stemming)

Het debat heeft plaatsgevonden op 20 mei 2015 (punt 14 van de notulen van 20.5.2015).

Ontwerpresolutie ingediend naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, door Kati Piri, namens de Commissie AFET, over het voortgangsverslag 2014 van de Commissie over Turkije 2014/2953(RSP) (B8-0455/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)228)

Het woord werd gevoerd door:

Renate Sommer, om een mondeling amendement op amendement 8 in te dienen, dat in aanmerking werd genomen.


9. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Elisabetta Gardini - A8-0167/2015
Deirdre Clune, Daniel Hannan, Seán Kelly en Franc Bogovič

Aanbeveling Giovanni La Via -A8-0166/2015
Daniel Hannan, Seán Kelly en Steven Woolfe

Verslag Gabrielius Landsbergis - A8-0162/2015
Zoltán Balczó, Gerolf Annemans, Martina Anderson, Tatjana Ždanoka, Deirdre Clune, Jens Rohde, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Luke Ming Flanagan, Angel Dzhambazki, Daniel Hannan, Janusz Korwin-Mikke, James Carver, Steven Woolfe, Anna Maria Corazza Bildt, Bruno Gollnisch en Jonathan Arnott

Verslag Algirdas Saudargas - A8-0164/2015
Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Bendt Bendtsen, Deirdre Clune, Luke Ming Flanagan, Angel Dzhambazki, Franc Bogovič, Seán Kelly, Tim Aker, Maria Spyraki en Jonathan Arnott

Jaarverslag 2014 van het Comité van toezicht van OLAF (2015/2699(RSP)) - RC-B8-0539/2015
Jiří Pospíšil, Janusz Korwin-Mikke, Jonathan Arnott en Michael Theurer

De situatie in Hongarije (2015/2700(RSP)) - RC-B8-0532/2015
Gerolf Annemans, Krisztina Morvai, Zoltán Balczó, Marek Jurek, Jill Seymour, James Carver, Bill Etheridge en Jonathan Arnott

Voortgangsverslag 2014 over Turkije (2014/2953(RSP)) - B8-0455/2015
Michaela Šojdrová, Markus Pieper, Zoltán Balczó, Notis Marias, Ernest Maragall, Angel Dzhambazki en Jonathan Arnott.


10. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 14.10 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

11. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


12. Samenstelling commissies

De Voorzitter heeft van de ECR-Fractie het volgende verzoek om benoeming ontvangen:

Commissie JURI: Brian Crowley in plaats van Andrzej Duda.

Deze benoeming wordt geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


13. De strategische militaire situatie in het Zwarte Zeebekken na de illegale annexatie van de Krim door Rusland (debat)

Verslag over de strategische militaire situatie in het Zwarte Zeebekken na de illegale annexatie van de Krim door Rusland [2015/2036(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Ioan Mircea Paşcu (A8-0171/2015)

Ioan Mircea Paşcu leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics (lid van de Commissie), namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Gabrielius Landsbergis, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Kostas Chrysogonos en Tibor Szanyi, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Marek Jurek, namens de ECR-Fractie, Fernando Maura Barandiarán, namens de ALDE-Fractie, Javier Couso Permuy, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Doru-Claudian Frunzulică en Ivan Jakovčić, Indrek Tarand, namens de Verts/ALE-Fractie, Mike Hookem, namens de EFDD-Fractie, die voorts weigert te antwoorden op drie “blauwe kaart”-vragen van Marek Jurek, Kazimierz Michał Ujazdowski en Charles Tannock, Harald Vilimsky, niet-fractiegebonden lid, Artis Pabriks, die voorts weigert te antwoorden op een “blauwe kaart”-vraag van Andrejs Mamikins, Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Kaja Kallas, Sofia Sakorafa, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Kazimierz Michał Ujazdowski, Fabio Massimo Castaldo, Jean-Luc Schaffhauser, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Victor Negrescu, Tunne Kelam, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sofia Sakorafa, Tonino Picula, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Georgios Epitideios, Zdzisław Krasnodębski, Ilhan Kyuchyuk, Udo Voigt, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andrey Kovatchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Clare Moody, Angel Dzhambazki, Norica Nicolai, Martina Anderson, Eleftherios Synadinos, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Kosma Złotowski, Jaromír Štětina, Georgi Pirinski, Kosma Złotowski, Urmas Paet, Andrey Kovatchev, Bogusław Liberadzki, Charles Tannock en Daniel Buda.

VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Francisco Assis, Kazimierz Michał Ujazdowski, Siegfried Mureşan, Boris Zala, Nikolay Barekov, Janusz Zemke, Beata Gosiewska, Alessia Maria Mosca, Andrejs Mamikins, Doru-Claudian Frunzulică en Zigmantas Balčytis.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić en Gianluca Buonanno.

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics en Ioan Mircea Paşcu.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.4 van de notulen van 11.6.2015.


14. De situatie in Burundi (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in Burundi (2015/2723(RSP))

Tibor Navracsics (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Joachim Zeller, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, David Martin, namens de S&D-Fractie, Louis Michel, namens de ALDE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Maria Heubuch, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Martin, Jonathan Arnott, om namens de EFDD-Fractie te verzoeken om toepassing van artikel 191 van het Reglement, en Nicolas Bay, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Jonathan Arnott, Elena Valenciano, Pavel Telička en Tiziana Beghin over het door de EFDD-Fractie ingediende verzoek.

De Voorzitter onderbreekt de vergadering.

(Vervolg van het debat: punt 16 van de notulen van 10.06.2015)

(De vergadering wordt om 17.45 uur onderbroken en om 18.15 uur hervat.)


15. Motie van orde

Het woord wordt gevoerd door Pavel Telička, voor een persoonlijk feit, Tiziana Beghin, om te wijzen op de bepalingen van artikel 191 van het Reglement, Daniela Aiuto, voor een persoonlijk feit, en Jordi Sebastià.

De Voorzitter vraagt de EFDD-Fractie om het verzoek om toepassing van artikel 191 van het Reglement toe te lichten. Het woord wordt gevoerd door Steven Woolfe over het verzoek van zijn fractie.

De Voorzitter besluit over te gaan tot stemming over het verzoek om onderbreking.

Bij ES (29 voor, 390 tegen, 17 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.


16. De situatie in Burundi (voortzetting van het debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in Burundi (2015/2723(RSP))

(Begin van het debat: punt 14 van de notulen van 10.6.2015)

Het woord wordt gevoerd door Elena Valenciano, eveneens over het verzoek van de EFDD-Fractie om onderbreking van het debat Pavel Telička, Paloma López Bermejo, Judith Sargentini, Linda McAvan en Beatriz Becerra Basterrechea.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Arena en Gianluca Buonanno.

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.


17. Recente onthullingen van corruptiezaken op hoog niveau bij de FIFA (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Recente onthullingen van corruptiezaken op hoog niveau bij de FIFA (2015/2730(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (fungerend voorzitter van de Raad) en Tibor Navracsics (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Santiago Fisas Ayxelà, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Miloslav Ransdorf, Petra Kammerevert, namens de S&D-Fractie, Daniel Dalton, namens de ECR-Fractie, Petr Ježek, namens de ALDE-Fractie, Liadh Ní Riada, namens de GUE/NGL-Fractie, Helga Trüpel, namens de Verts/ALE-Fractie, Florian Philippot, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gilles Lebreton, Hermann Winkler, Marc Tarabella, Branislav Škripek, Sophia in 't Veld, Paloma López Bermejo, Indrek Tarand, Isabella Adinolfi, Diane Dodds, Bogdan Brunon Wenta, Ana Gomes, Arne Gericke, Pavel Telička, Ulrike Lunacek, Olaf Stuger, Milan Zver, Momchil Nekov, Izaskun Bilbao Barandica, Ernest Maragall, Steeve Briois, Ivo Belet, Neena Gill, Jeroen Lenaers, Mercedes Bresso, Therese Comodini Cachia, Tonino Picula, Seán Kelly, Michela Giuffrida, Thomas Mann, Theodoros Zagorakis, Alessandra Mussolini, Monika Smolková, Herbert Reul en Franc Bogovič.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Tunne Kelam, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo en Barbara Kappel.

Het woord wordt gevoerd door Tibor Navracsics en Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler en Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie, over recente onthullingen over corruptiezaken op hoog niveau bij de FIFA (2015/2730(RSP)) (B8-0548/2015);

- Silvia Costa, Luigi Morgano, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Vilija Blinkevičiūtė, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Eider Gardiazabal Rubial, Emilian Pavel, Momchil Nekov en Giorgos Grammatikakis, namens de S&D-Fractie, over recente onthullingen over corruptiezaken op hoog niveau bij de FIFA (2015/2730(RSP)) (B8-0549/2015);

- Petr Ježek, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Dita Charanzová, Pavel Telička, Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Louis Michel, Hannu Takkula, Fernando Maura Barandiarán, Izaskun Bilbao Barandica, Urmas Paet en Kaja Kallas, namens de ALDE-Fractie, over recente onthullingen over corruptiezaken op hoog niveau bij de FIFA (2015/2730(RSP)) (B8-0550/2015);

- Daniel Dalton, Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski en Emma McClarkin, namens de ECR-Fractie, over recente onthullingen over corruptiezaken op hoog niveau bij de FIFA (2015/2730(RSP)) (B8-0571/2015);

- Ivo Belet, Andrea Bocskor, Esther de Lange, Santiago Fisas Ayxelà, Kinga Gál, Elisabetta Gardini, Tania González Peñas, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Herbert Reul, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Elissavet Vozemberg, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski en Milan Zver, namens de PPE-Fractie, over recente onthullingen over corruptiezaken op hoog niveau bij de FIFA (2015/2730(RSP)) (B8-0572/2015);

- Curzio Maltese, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Fabio De Masi, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey en Sofia Sakorafa, namens de GUE/NGL-Fractie, over recente onthullingen over corruptiezaken op hoog niveau bij de FIFA (2015/2730(RSP)) (B8-0573/2015);

- Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Marco Valli en Marco Zanni, namens de EFDD-Fractie, over recente onthullingen over corruptiezaken op hoog niveau bij de FIFA (2015/2730(RSP)) (B8-0574/2015).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.5 van de notulen van 11.6.2015.


18. Sport en mensenrechten, en de Europese Spelen in Bakoe (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000063/2015) van Elena Valenciano, namens de Commissie AFET, aan de Raad: Sport en mensenrechten, en de Europese Spelen in Baku (2015/2720(RSP)) (B8-0556/2015)

Elena Valenciano licht de vraag toe.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Sandra Kalniete, namens de PPE-Fractie, Nicola Caputo, namens de S&D-Fractie, en Arne Gericke, namens de ECR-Fractie, Anneli Jäätteenmäki, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Fabio Massimo Castaldo, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie, James Carver, namens de EFDD-Fractie, Bogdan Brunon Wenta, Josef Weidenholzer, Kosma Złotowski, Ilhan Kyuchyuk, Liadh Ní Riada, Barbara Lochbihler, Fabio Massimo Castaldo, Gianluca Buonanno, Milan Zver, Soraya Post, Notis Marias, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van James Carver en Laura Agea, Marietje Schaake, Kateřina Konečná, Ana Gomes, Sajjad Karim, Boris Zala en Bogusław Liberadzki.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil, Michela Giuffrida, Georgi Pirinski, Ivan Jakovčić, Laura Agea, en Barbara Kappel, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ulrike Lunacek.

Het woord wordt gevoerd door Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Het debat wordt gesloten.


19. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 559.456/OJJE).


20. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 21.45 uur gesloten.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Borrelli, Crowley, Fountoulis, Gabriel, Hazekamp, Le Pen Jean-Marie, Mihaylova, Parker, Picierno, Takkula

Juridische mededeling - Privacybeleid