Indeks 
Protokół
PDF 273kWORD 184k
Środa, 10 czerwca 2015 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 3.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 4.Przesunięcie środków
 5.Składanie dokumentów
 6.Sytuacja na Węgrzech (złożone projekty rezolucji)
 7.Zmiana porządku obrad
 8.Głosowanie
  
8.1.Przyjęcie poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.2.Porozumienie UE-Islandia dotyczące uczestnictwa Islandii w drugim okresie rozliczeniowym Protokołu z Kioto *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.3.Przystąpienie Chorwacji do konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.4.Przystąpienie Chorwacji do konwencji w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy WE lub funkcjonariuszy państw członkowskich * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.5.Stan stosunków UE-Rosja (głosowanie)
  
8.6.Europejska strategia bezpieczeństwa energetycznego (głosowanie)
  
8.7.Sprawozdanie roczne Komitetu Nadzoru OLAF za 2014 r. (głosowanie)
  
8.8.Sytuacja na Węgrzech (głosowanie)
  
8.9.Sprawozdanie z postępów Turcji w 2014 r. (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiary głosowania
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Skład komisji
 13.Strategiczna sytuacja militarna w basenie Morza Czarnego po bezprawnej aneksji Krymu przez Rosję (debata)
 14.Sytuacja w Burundi (debata)
 15.Wniosek proceduralny
 16.Sytuacja w Burundi (ciąg dalszy debaty)
 17.Niedawne doniesienia o przypadkach korupcji na wysokim szczeblu w Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej (debata)
 18.Sport a prawa człowieka, w tym w kontekście Igrzysk Europejskich w Baku (debata)
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia
 20.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 8:00.


2. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów delegowanych:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 639/2014 w odniesieniu do warunków kwalifikowalności dotyczących wymogów w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt na potrzeby wsparcia związanego z wielkością produkcji na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 C(2015)03462 - 2015/2726(DEA)

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 28 maja 2015 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących ujawniania informacji na temat przestrzegania przez instytucje wymogu w zakresie bufora antycyklicznego zgodnie z art. 440 C(2015)03468 - 2015/2724(DEA)

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 28 maja 2015 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 807/2014 w odniesieniu do przepisów przejściowych dotyczących programów rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 C(2015)03706 - 2015/2739(DEA)

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 4 czerwca 2015 r.

Odesłano do komisji przedm. właśc.: AGRI.


3. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania ryboflawin (E 101) i karotenów (E 160a) w suszonych ziemniakach w postaci granulatu i płatków (D038820/02 - 2015/2727(RPS) - termin: 30/7/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania dwutlenku krzemu (E 551) w wyciągach z rozmarynu (E 392) (D038822/02 - 2015/2721(RPS) - termin: 27/7/2015)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI.


4. Przesunięcie środków

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przedstawiony przez Trybunał Obrachunkowy projekt przesunięcia środków V/AB-03/T/15.

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przedstawiony przez Komitet Regionów projekt przesunięć środków INF 2/2015 oraz INF 3/2015.


5. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 18/2015 – Sekcja 3 – Komisja (N8-0038/2015 - C8-0130/2015 - 2015/2122(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 15/2015 – Sekcja 3 – Komisja (N8-0039/2015 - C8-0134/2015 - 2015/2124(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 19/2015 - Sekcja 3 - Komisja (N8-0040/2015 - C8-0150/2015 - 2015/2130(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków 1/2015 - Sekcja 9 - Europejski Inspektor Ochrony Danych (N8-0041/2015 - C8-0153/2015 - 2015/2131(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG


6. Sytuacja na Węgrzech (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenia Rady i Komisji: Sytuacja na Węgrzech (2015/2700(RSP))

Debata odbyła się dnia 19 maja 2015 r. (pkt 10 protokołu z dnia 19.5.2015).

- Sophia in 't Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Jean-Marie Cavada, Ramon Tremosa i Balcells i Marielle de Sarnez w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji na Węgrzech (2015/2700(RSP)) (B8-0532/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos i Kostadinka Kuneva, w sprawie sytuacji na Węgrzech (2015/2700(RSP)) (B8-0533/2015);

- Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Milan Zver i Jeroen Lenaers w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji na Węgrzech (2015/2700(RSP)) (B8-0534/2015);

- Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Monika Vana, Bodil Valero, Igor Šoltes, Benedek Jávor i Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji na Węgrzech (2015/2700(RSP)) (B8-0535/2015);

- Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Jörg Leichtfried, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Soraya Post, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Miltiadis Kyrkos, Emilian Pavel, Kati Piri, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Eider Gardiazabal Rubial, Eric Andrieu, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Peter Simon, Tibor Szanyi, Pedro Silva Pereira, Georgi Pirinski, Jakob von Weizsäcker, Renata Briano, Eugen Freund, Miroslav Poche, Doru-Claudian Frunzulică, Sergio Gutiérrez Prieto, Jens Nilsson, Alessia Maria Mosca, José Blanco López, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Siôn Simon, Nicola Caputo, Csaba Molnár, Nicola Danti, Demetris Papadakis, Brando Benifei, Maria Grapini, Goffredo Maria Bettini, Gabriele Preuß, Diane Dodds, Carlos Zorrinho, Iris Hoffmann, Elena Gentile i Caterina Chinnici w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji na Węgrzech (2015/2700(RSP)) (B8-0536/2015);

- Timothy Kirkhope, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Daniel Dalton i Jussi Halla-aho w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji na Węgrzech (2015/2700(RSP)) (B8-0537/2015).

Głosowanie: pkt 8.8 protokołu z dnia 10.5.2015.


7. Zmiana porządku obrad

Głos zabrała Lucy Anderson.

Przewodniczący poinformował, że na wniosek kilku liderów grup reprezentujących większość składu Konferencji Przewodniczących, przewodniczący Parlamentu Europejskiego zaproponował odłożenie debaty nad sprawozdaniem Bernda Langego (A8-0175/2015), przewidzianej dziś rano, zgodnie z art. 152 ust. 2 Regulaminu.

Głos zabrali: Daniel Caspary w imieniu grupy PPE, opowiadając się za wnioskiem, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, przeciwko wnioskowi, oraz w tej samej sprawie Gianni Pittella, Yannick Jadot, Manfred Weber, Rebecca Harms, Syed Kamall, Jonathan Arnott i Tiziana Beghin.

W głosowaniu imiennym (183 posłów za, 181 przeciw, 37 wstrzymało się) Parlament przyjął ww. wniosek.

Porządek obrad został niniejszym zmieniony.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 8:25 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz.12:00.)


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

8. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


8.1. Przyjęcie poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie przyjęcia w imieniu Unii Europejskiej poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i wspólnej realizacji wynikających z niego zobowiązań [10400/2014 - C8-0029/2015 - 2013/0376(NLE)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Elisabetta Gardini (A8-0167/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)221)

Wystąpienia

Steven Woolfe zaproponował zastosowanie postanowień art. 191 Regulaminu. W głosowaniu imiennym (115 posłów za, 560 przeciw, 16 wstrzymujących się) Parlament odrzucił ten wniosek.

Tiziana Beghin i Philippe Lamberts.


8.2. Porozumienie UE-Islandia dotyczące uczestnictwa Islandii w drugim okresie rozliczeniowym Protokołu z Kioto *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Porozumienia między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islandią, z drugiej strony, dotyczącego uczestnictwa Islandii we wspólnej realizacji zobowiązań Unii Europejskiej, jej państw członkowskich i Islandii w drugim okresie rozliczeniowym Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu [10883/2014 - C8-0088/2015 - 2014/0151(NLE)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Giovanni La Via (A8-0166/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)222)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


8.3. Przystąpienie Chorwacji do konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia w sprawie decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Chorwacji do konwencji z dnia 29 maja 2000 r. ustanowionej przez Radę zgodnie z art. 34 Traktatu o Unii Europejskiej o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz do protokołu do niej z dnia 16 października 2001 r. [COM(2014)0685 - C8-0275/2014 - 2014/0321(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Birgit Sippel (A8-0156/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)223)


8.4. Przystąpienie Chorwacji do konwencji w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy WE lub funkcjonariuszy państw członkowskich * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zalecenia dotyczącego decyzji Rady dotyczącej przystąpienia Chorwacji do konwencji z dnia 26 maja 1997 r. sporządzonej na podstawie art. K.3 ust. 2 lit. c) Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich lub funkcjonariuszy państw członkowskich Unii Europejskiej [COM(2014)0661 - C8-0274/2014 - 2014/0322(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Filiz Hyusmenova (A8-0157/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)224)


8.5. Stan stosunków UE-Rosja (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stosunków UE-Rosja [2015/2001(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Gabrielius Landsbergis (A8-0162/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)225)

Wystąpienia

Tamás Meszerics zaproponował poprawkę ustną do ust. 12, która nie została przyjęta, ponieważ sprzeciwiło się jej co najmniej 40 posłów.

Victor Boştinaru i Marine Le Pen.

Heidi Hautala zaproponował poprawkę ustną mającą na celu wprowadzenie nowego ustępu 19a, która nie została przyjęta, ponieważ sprzeciwiło się jej co najmniej 40 posłów.

Heidi Hautala przedstawiła poprawkę ustną do ustępu 21, która została przyjęta.

Bruno Gollnisch.


8.6. Europejska strategia bezpieczeństwa energetycznego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego [2014/2153(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Algirdas Saudargas (A8-0164/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Odrzucony

Wystąpienia

Bruno Gollnisch i Monika Hohlmeier w sprawie przebiegu głosowania.


8.7. Sprawozdanie roczne Komitetu Nadzoru OLAF za 2014 r. (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0539/2015, B8-0540/2015, B8-0541/2015 i B8-0542/2015 (2015/2699(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0539/2015

(zastępujący B8-0539/2015 i B8-0541/2015):

złożony przez następujących posłów:

Petri Sarvamaa i Ingeborg Gräßle w imieniu grupy PPE,

Dennis de Jong, Younous Omarjee, Thomas Händel, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou i Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL,

Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2015)226)

(Projekty rezolucji B8-0540/2015 i B8-0542/2015 stały się bezprzedmiotowe.)


8.8. Sytuacja na Węgrzech (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 19 maja 2015 r. (pkt 10 protokołu z dnia 19.5.2015).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 10 czerwca 2015 (pkt 6 protokołu z dnia 10.6.2015).

Projekty rezolucji B8-0532/2015, B8-0533/2015, B8-0534/2015, B8-0535/2015, B8-0536/2015 i B8-0537/2015 (2015/2700(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0532/2015

(zastępujący B8-0532/2015, B8-0533/2015, B8-0535/2015 i B8-0536/2015):

złożony przez następujących posłów:

Birgit Sippel, Péter Niedermüller i Liliana Rodrigues w imieniu grupy S&D,

Sophia in 't Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Petr Ježek, Nathalie Griesbeck, Jean-Marie Cavada, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Frédérique Ries, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk i Urmas Paet w imieniu grupy ALDE,

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa i Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL,

Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Igor Šoltes i Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE,

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Tiziana Beghin, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli, Isabella Adinolfi i Laura Agea.

Przyjęto (P8_TA(2015)227)

(Projekty rezolucji B8-0534/2015 i B8-0537/2015 stały się bezprzedmiotowe.)


8.9. Sprawozdanie z postępów Turcji w 2014 r. (głosowanie)

Debata odbyła się dnia 20 maja 2015 r. (pkt 14 protokołu z dnia 20.5.2015).

Projekt rezolucji złożony w następstwie oświadczeń Rady i Komisji, zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, przez Kati Piri, w imieniu komisji AFET, w sprawie sprawozdania Komisji z postępów Turcji w 2014 r. 2014/2953(RSP) (B8-0455/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)228)

Wystąpienia

Renate Sommer zaproponowała poprawkę ustną do poprawki nr 8, która została przyjęta.


9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Elisabetty Gardini - A8-0167/2015
Deirdre Clune, Daniel Hannan, Seán Kelly i Franc Bogovič

Zalecenie Giovanniego La Vii - A8-0166/2015
Daniel Hannan, Seán Kelly i Steven Woolfe

Sprawozdanie Gabrieliusa Landsbergisa - A8-0162/2015
Zoltán Balczó, Gerolf Annemans, Martina Anderson, Tatjana Ždanoka, Deirdre Clune, Jens Rohde, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Luke Ming Flanagan, Angel Dzhambazki, Daniel Hannan, Janusz Korwin-Mikke, James Carver, Steven Woolfe, Anna Maria Corazza Bildt, Bruno Gollnisch i Jonathan Arnott

Sprawozdanie Algirdasa Saudargasa - A8-0164/2015
Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Bendt Bendtsen, Deirdre Clune, Luke Ming Flanagan, Angel Dzhambazki, Franc Bogovič, Seán Kelly, Tim Aker, Maria Spyraki i Jonathan Arnott

Sprawozdanie roczne Komitetu Nadzoru OLAF za 2014 r. (2015/2699(RSP)) - RC-B8-0539/2015
Jiří Pospíšil, Janusz Korwin-Mikke, Jonathan Arnott i Michael Theurer

Sytuacja na Węgrzech (2015/2700(RSP)) - RC-B8-0532/2015
Gerolf Annemans, Krisztina Morvai, Zoltán Balczó, Marek Jurek, Jill Seymour, James Carver, Bill Etheridge i Jonathan Arnott

Sprawozdanie z postępów Turcji w 2014 r. (2014/2953(RSP)) - B8-0455/2015
Michaela Šojdrová, Markus Pieper, Zoltán Balczó, Notis Marias, Ernest Maragall, Angel Dzhambazki i Jonathan Arnott.


10. Korekty do głosowania i zamiary głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 14:10 i wznowione o 15:00.)

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

11. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


12. Skład komisji

Przewodniczący otrzymał od grupy ECR następujący wniosek o nominację:

komisja JURI: Brian Crowley w miejsce Andrzeja Dudy.

Niniejsza nominacja zostanie uznana za zatwierdzoną, jeżeli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia tego protokołu nikt nie zgłosi sprzeciwu.


13. Strategiczna sytuacja militarna w basenie Morza Czarnego po bezprawnej aneksji Krymu przez Rosję (debata)

Sprawozdanie w sprawie strategicznej sytuacji militarnej w basenie Morza Czarnego po bezprawnej aneksji Krymu przez Rosję [2015/2036(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Ioan Mircea Paşcu (A8-0171/2015)

Ioan Mircea Paşcu przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Tibor Navracsics (członek Komisji), w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel ds. WPZB.

Głos zabrali: Gabrielius Landsbergis w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Kostasa Chrysogonosa i Tibora Szanyi'ego, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Marek Jurek w imieniu grupy ECR, Fernando Maura Barandiarán w imieniu grupy ALDE, Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę i Ivana Jakovčica, Indrek Tarand w imieniu grupy Verts/ALE, Mike Hookem w imieniu grupy EFDD, który odmówił też odpowiedzi na trzy pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka, Kazimierza Michała Ujazdowskiego i Charlesa Tannocka, Harald Vilimsky niezrzeszony, Artis Pabriks, który odmówił też odpowiedzi na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Andrejsa Mamikinsa, Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Kaja Kallas, Sofia Sakorafa, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Kazimierza Michała Ujazdowskiego, Fabio Massimo Castaldo, Jean-Luc Schaffhauser, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Victora Negrescu, Tunne Kelam, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sofię Sakorafę, Tonino Picula, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Georgiosa Epitideiosa, Zdzisław Krasnodębski, Ilhan Kyuchyuk, Udo Voigt, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Andreja Kovatcheva, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Clare Moody, Angel Dzhambazki, Norica Nicolai, Martina Anderson, Eleftherios Synadinos, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Kosmę Złotowskiego, Jaromír Štětina, Georgi Pirinski, Kosma Złotowski, Urmas Paet, Andrey Kovatchev, Bogusław Liberadzki, Charles Tannock i Daniel Buda.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Francisco Assis, Kazimierz Michał Ujazdowski, Siegfried Mureşan, Boris Zala, Nikolay Barekov, Janusz Zemke, Beata Gosiewska, Alessia Maria Mosca, Andrejs Mamikins, Doru-Claudian Frunzulică i Zigmantas Balčytis.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić i Gianluca Buonanno.

Głos zabrali: Tibor Navracsics i Ioan Mircea Paşcu.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.4 protokołu z dnia 11.6.2015.


14. Sytuacja w Burundi (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Burundi (2015/2723(RSP))

Tibor Navracsics (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel ds. WPZB.

Głos zabrali: Joachim Zeller w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, David Martin w imieniu grupy S&D, Louis Michel w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Maria Heubuch w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Martina, Jonathan Arnott, w imieniu grupy EFDD wnosząc o zastosowanie art. 191 Regulaminu, i Nicolas Bay niezrzeszony.

Głos zabrali: Jonathan Arnott, Elena Valenciano, Pavel Telička i Tiziana Beghin w sprawie wniosku zgłoszonego przez grupę EFDD.

Przewodnicząca zawiesiła posiedzenie.

(Ciąg dalszy debaty: pkt 16 protokołu z dnia 10.6.2015)

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 17:45 i wznowione o 18:15.)


15. Wniosek proceduralny

Głos zabrali: Pavel Telička, w związku ze sprawą osobistą, Tiziana Beghin, aby przypomnieć przepisy art. 191 Regulaminu, Daniela Aiuto, w związku ze sprawą osobistą, i Jordi Sebastià.

Przewodnicząca poprosiła grupę EFDD o przedstawienie powodów zgłoszenia wniosku o zastosowanie art. 191 Regulaminu. Głos zabrał Steven Woolfe, na wniosek swojej grupy.

Przewodnicząca postanowiła przystąpić do głosowania nad wnioskiem o zawieszenie debaty.

W GE (przy 29 głosach za, 390 głosach przeciw i 17 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.


16. Sytuacja w Burundi (ciąg dalszy debaty)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Burundi (2015/2723(RSP))

(Początek debaty: pkt 14 protokołu z dnia 10.6.2015)

Głos zabrali: Elena Valenciano, również w sprawie wniosku o zawieszenie debaty złożonego przez grupę EFDD, Pavel Telička, Paloma López Bermejo, Judith Sargentini, Linda McAvan i Beatriz Becerra Basterrechea.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Arena i Gianluca Buonanno.

Głos zabrał Tibor Navracsics (członek Komisji).

Debata została zamknięta.


17. Niedawne doniesienia o przypadkach korupcji na wysokim szczeblu w Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Niedawne doniesienia o przypadkach korupcji na wysokim szczeblu w Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej (2015/2730(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (urzędująca przewodnicząca Rady) i Tibor Navracsics (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Santiago Fisas Ayxelà w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Miloslava Ransdorfa, Petra Kammerevert w imieniu grupy S&D, Daniel Dalton w imieniu grupy ECR, Petr Ježek w imieniu grupy ALDE, Liadh Ní Riada w imieniu grupy GUE/NGL, Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE, Florian Philippot niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gilles'a Lebretona, Hermann Winkler, Marc Tarabella, Branislav Škripek, Sophia in 't Veld, Paloma López Bermejo, Indrek Tarand, Isabella Adinolfi, Diane Dodds, Bogdan Brunon Wenta, Ana Gomes, Arne Gericke, Pavel Telička, Ulrike Lunacek, Olaf Stuger, Milan Zver, Momchil Nekov, Izaskun Bilbao Barandica, Ernest Maragall, Steeve Briois, Ivo Belet, Neena Gill, Jeroen Lenaers, Mercedes Bresso, Therese Comodini Cachia, Tonino Picula, Seán Kelly, Michela Giuffrida, Thomas Mann, Theodoros Zagorakis, Alessandra Mussolini, Monika Smolková, Herbert Reul i Franc Bogovič.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Tunne Kelam, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo i Barbara Kappel.

Głos zabrali: Tibor Navracsics i Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler i Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie niedawno ujawnionych przypadków poważnej korupcji w FIFA (2015/2730(RSP)) (B8-0548/2015);

- Silvia Costa, Luigi Morgano, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Vilija Blinkevičiūtė, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Eider Gardiazabal Rubial, Emilian Pavel, Momchil Nekov i Giorgos Grammatikakis w imieniu grupy S&D, w sprawie niedawno ujawnionych przypadków poważnej korupcji w FIFA (2015/2730(RSP)) (B8-0549/2015);

- Petr Ježek, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Dita Charanzová, Pavel Telička, Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Louis Michel, Hannu Takkula, Fernando Maura Barandiarán, Izaskun Bilbao Barandica, Urmas Paet i Kaja Kallas w imieniu grupy ALDE, w sprawie niedawno ujawnionych przypadków poważnej korupcji w FIFA (2015/2730(RSP)) (B8-0550/2015);

- Daniel Dalton, Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski i Emma McClarkin w imieniu grupy ECR, w sprawie niedawno ujawnionych przypadków poważnej korupcji w FIFA (2015/2730(RSP)) (B8-0571/2015);

- Ivo Belet, Andrea Bocskor, Esther de Lange, Santiago Fisas Ayxelà, Kinga Gál, Elisabetta Gardini, Tania González Peñas, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Herbert Reul, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Elissavet Vozemberg, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski i Milan Zver w imieniu grupy PPE, w sprawie niedawno ujawnionych przypadków poważnej korupcji w FIFA (2015/2730(RSP)) (B8-0572/2015);

- Curzio Maltese, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Fabio De Masi, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey i Sofia Sakorafa w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie niedawno ujawnionych przypadków poważnej korupcji w FIFA (2015/2730(RSP)) (B8-0573/2015);

- Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Marco Valli i Marco Zanni w imieniu grupy EFDD, w sprawie niedawno ujawnionych przypadków poważnej korupcji w FIFA (2015/2730(RSP)) (B8-0574/2015).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.5 protokołu z dnia 11.6.2015.


18. Sport a prawa człowieka, w tym w kontekście Igrzysk Europejskich w Baku (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000063/2015), które skierowała Elena Valenciano, w imieniu komisji AFET, do Rady: Sport a prawa człowieka, w tym w kontekście Igrzysk Europejskich w Baku (2015/2720(RSP)) (B8-0556/2015)

Elena Valenciano rozwinęła pytanie.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (urzędująca przewodnicząca Rady) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Sandra Kalniete w imieniu grupy PPE, Nicola Caputo w imieniu grupy S&D i Arne Gericke w imieniu grupy ECR, Anneli Jäätteenmäki w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Fabia Massima Castaldo, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, James Carver w imieniu grupy EFDD, Bogdan Brunon Wenta, Josef Weidenholzer, Kosma Złotowski, Ilhan Kyuchyuk, Liadh Ní Riada, Barbara Lochbihler, Fabio Massimo Castaldo, Gianluca Buonanno, Milan Zver, Soraya Post, Notis Marias, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jamesa Carvera i Laurę Ageę, Marietje Schaake, Kateřina Konečná, Ana Gomes, Sajjad Karim, Boris Zala i Bogusław Liberadzki.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Michela Giuffrida, Georgi Pirinski, Ivan Jakovčić, Laura Agea i Barbara Kappel, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ulrike Lunacek.

Głos zabrała Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Debata została zamknięta.


19. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 559.456/OJJE).


20. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 21:45.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Borrelli, Crowley, Fountoulis, Gabriel, Hazekamp, Le Pen Jean-Marie, Mihaylova, Parker, Picierno, Takkula

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności