Kazalo 
Zapisnik
PDF 263kWORD 178k
Sreda, 10. junij 2015 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 3.Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)
 4.Prerazporeditev sredstev
 5.Predložitev dokumentov
 6.Razmere na Madžarskem (vloženi predlogi resolucij)
 7.Sprememba dnevnega reda
 8.Čas glasovanja
  
8.1.Sklenitev spremembe iz Dohe h Kjotskemu protokolu *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.2.Sporazum med EU in Islandijo o sodelovanju Islandije v drugem ciljnem obdobju Kjotskega protokola *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.3.Pristop Hrvaške h Konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.4.Pristop Hrvaške h Konvenciji o boju proti korupciji uradnikov Evropskih skupnosti ali uradnikov držav članic * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.5.Stanje odnosov med EU in Rusijo (glasovanje)
  
8.6.Evropska strategija za energetsko varnost (glasovanje)
  
8.7.Letno poročilo nadzornega odbora urada OLAF za leto 2014 (glasovanje)
  
8.8.Razmere na Madžarskem (glasovanje)
  
8.9.Poročilo Komisije o napredku Turčije za leto 2014 (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanja
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.Sestava odborov
 13.Strateške vojaške razmere na območju Črnega morja po nezakoniti priključitvi Krima k Rusiji (razprava)
 14.Razmere v Burundiju (razprava)
 15.Postopkovni predlog
 16.Razmere v Burundiju (nadaljevanje razprave)
 17.Nedavna razkritja korupcije na visoki ravni pri FIFI (razprava)
 18.Šport in človekove pravice, vključno v zvezi z evropskimi igrami v Bakuju (razprava)
 19.Dnevni red naslednje seje
 20.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 08.00.


2. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 639/2014 glede pogojev za upravičenost do vezane podpore v povezavi z zahtevami glede identifikacije in registracije živali v skladu z Uredbo (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta C(2015)03462 - 2015/2726(DEA)

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 28. maja 2015

Posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov za razkritje informacij v zvezi s skladnostjo institucij z zahtevo za proticikličen kapitalski blažilnik v skladu s členom440 C(2015)03468 - 2015/2724(DEA)

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 28. maja 2015

Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) št. 807/2014 glede prehodnih določb o programih za razvoj podeželja za obdobje 2007–2013 C(2015)03706 - 2015/2739(DEA)

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 4. junija 2015

Posredovano pristojnemu odboru: AGRI.


3. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe riboflavinov (E 101) in karotenov (E 160a) v zrnih in kosmičih suhega krompirja (D038820/02 - 2015/2727(RPS) - rok: 30.7.2015)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uporabo silicijevega dioksida (E 551) v izvlečkih rožmarina (E 392) (D038822/02 - 2015/2721(RPS) - rok: 27.7.2015)
posredovano pristojni: ENVI.


4. Prerazporeditev sredstev

Conformément à l'article 25 du règlement financier, la Odbor za proračun a décidé d'approuver le projet présenté par la Cour des Comptes concernant le virement de crédits V/AB-03/T/15.

Conformément à l'article 25 du règlement financier, la Odbor za proračun a décidé d'approuver le projet présenté par le Comité des Régions concernant les virements de crédits INF 2/2015 et INF 3/2015.


5. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente:

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 18/2015 - Oddelek III - Komisija (N8-0038/2015 - C8-0130/2015 - 2015/2122(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 15/2015 - Oddelek III - Komisija (N8-0039/2015 - C8-0134/2015 - 2015/2124(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 19/2015 - Oddelek III - Komisija (N8-0040/2015 - C8-0150/2015 - 2015/2130(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev 1/2015 - Oddelek IX - Evropski nadzornik za varstvo podatkov (N8-0041/2015 - C8-0153/2015 - 2015/2131(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG


6. Razmere na Madžarskem (vloženi predlogi resolucij)

Izjavi Sveta in Komisije: Razmere na Madžarskem (2015/2700(RSP))

Razprava je potekala 19. maja 2015 (točka 10 zapisnika z dne 19.5.2015).

- Sophia in 't Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Jean-Marie Cavada, Ramon Tremosa i Balcells in Marielle de Sarnez v imenu skupine ALDE, o razmerah na Madžarskem (2015/2700(RSP)) (B8-0532/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marisa Matias, Younous Omarjee, Marina Albiol Guzmán, Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos in Kostadinka Kuneva, o razmerah na Madžarskem (2015/2700(RSP)) (B8-0533/2015);

- Monika Hohlmeier, Esteban González Pons, Milan Zver in Jeroen Lenaers v imenu skupine PPE, o razmerah na Madžarskem (2015/2700(RSP)) (B8-0534/2015);

- Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Monika Vana, Bodil Valero, Igor Šoltes, Benedek Jávor in Ernest Urtasun v imenu skupine Verts/ALE, o razmerah na Madžarskem (2015/2700(RSP)) (B8-0535/2015);

- Birgit Sippel, Péter Niedermüller, Tanja Fajon, Jörg Leichtfried, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Soraya Post, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Vilija Blinkevičiūtė, Miltiadis Kyrkos, Emilian Pavel, Kati Piri, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Elly Schlein, Eider Gardiazabal Rubial, Eric Andrieu, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Peter Simon, Tibor Szanyi, Pedro Silva Pereira, Georgi Pirinski, Jakob von Weizsäcker, Renata Briano, Eugen Freund, Miroslav Poche, Doru-Claudian Frunzulică, Sergio Gutiérrez Prieto, Jens Nilsson, Alessia Maria Mosca, José Blanco López, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Siôn Simon, Nicola Caputo, Csaba Molnár, Nicola Danti, Demetris Papadakis, Brando Benifei, Maria Grapini, Goffredo Maria Bettini, Gabriele Preuß, Diane Dodds, Carlos Zorrinho, Iris Hoffmann, Elena Gentile in Caterina Chinnici v imenu skupine S&D, o razmerah na Madžarskem (2015/2700(RSP)) (B8-0536/2015);

- Timothy Kirkhope, Zdzisław Krasnodębski, Ruža Tomašić, Daniel Dalton in Jussi Halla-aho v imenu skupine ECR, o razmerah na Madžarskem (2015/2700(RSP)) (B8-0537/2015).

Glasovanje: točka 8.8 zapisnika z dne 10.5.2015.


7. Sprememba dnevnega reda

Govorila je Lucy Anderson.

Predsednik je sporočil, da je na zahtevo nekaterih predsednikov skupin, ki predstavljajo večino konference predsednikov, predlagal, da se v skladu s členom 152(2) Poslovnika preloži razprava o poročilu Bernda Langeja(A8-0175/2015), predvidena za današnje dopoldne.

Govorili so Daniel Caspary v imenu skupine PPE, ki se je izrekel za predlog, Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, ki mu je nasprotovala, o zadevi pa so govorili še Gianni Pittella, Yannick Jadot, Manfred Weber, Rebecca Harms, Syed Kamall, Jonathan Arnott in Tiziana Beghin.

Parlament je z glasovanjem (183 glasov za, 181 proti, 37 vzdržanih glasov) sprejel predlog.

Dnevni red se ustrezno spremeni.

(Seja, ki je bila prekinjena ob 8.25 v pričakovanju začetka časa glasovanja, se je nadaljevala ob 12.00.)


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
podpredsednik

8. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


8.1. Sklenitev spremembe iz Dohe h Kjotskemu protokolu *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, spremembe iz Dohe h Kjotskemu protokolu k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja in skupnem izpolnjevanju zavez v okviru te spremembe [10400/2014 - C8-0029/2015 - 2013/0376(NLE)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Elisabetta Gardini (A8-0167/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)221)

Govorili so

Steven Woolfe, ki je predlagal uporabo člena 191 Poslovnika. Parlament je s poimenskim glasovanjem (115 za, 560 proti, 16 vzdržanih) to zahtevo zavrnil.

Tiziana Beghin in Philippe Lamberts.


8.2. Sporazum med EU in Islandijo o sodelovanju Islandije v drugem ciljnem obdobju Kjotskega protokola *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o podpisu sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Islandijo na drugi strani glede sodelovanja Islandije pri skupnem izpolnjevanju obveznosti Evropske unije, njenih držav članic in Islandije za drugo ciljno obdobje Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja v imenu Evropske unije [10883/2014 - C8-0088/2015 - 2014/0151(NLE)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Giovanni La Via (A8-0166/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)222)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


8.3. Pristop Hrvaške h Konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o priporočilu sklepa Sveta o pristopu Hrvaške h Konvenciji z dne 29. maja 2000 o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije, ki jo je Svet sklenil v skladu s členom 34 Pogodbe o Evropski uniji, ter k Protokolu h Konvenciji z dne 16. oktobra 2001 [COM(2014)0685 - C8-0275/2014 - 2014/0321(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Birgit Sippel (A8-0156/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)223)


8.4. Pristop Hrvaške h Konvenciji o boju proti korupciji uradnikov Evropskih skupnosti ali uradnikov držav članic * (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o priporočilu sklepa Sveta o pristopu Hrvaške h Konvenciji z dne 26. maja 1997, sestavljeni na podlagi člena K.3(2)(c) Pogodbe o Evropski uniji, o boju proti korupciji uradnikov Evropskih skupnosti ali uradnikov držav članic Evropske unije [COM(2014)0661 - C8-0274/2014 - 2014/0322(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Filiz Hyusmenova (A8-0157/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)224)


8.5. Stanje odnosov med EU in Rusijo (glasovanje)

Poročilo o stanju odnosov med EU in Rusijo [2015/2001(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Gabrielius Landsbergis (A8-0162/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)225)

Govorili so

Tamás Meszerics, ki je predlagal ustni predlog spremembe k odstavku 12, ki pa ni bil upoštevan, saj mu je nasprotovalo več kot 40 poslancev.

Victor Boştinaru in Marine Le Pen.

Heidi Hautala je predlagala ustni predlog spremembe, s katerim je želela vključiti nov odstavek 19 a, ki pa ni bil upoštevan, saj mu je nasprotovalo več kot 40 poslancev.

Heidi Hautala je podala ustni predlog spremembe k odstavku 21, ki je bil upoštevan.

Bruno Gollnisch.


8.6. Evropska strategija za energetsko varnost (glasovanje)

Poročilo o evropski strategiji za energetsko varnost [2014/2153(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Algirdas Saudargas (A8-0164/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Zavrnjeno

Govorila sta

Bruno Gollnisch in Monika Hohlmeier o poteku glasovanja.


8.7. Letno poročilo nadzornega odbora urada OLAF za leto 2014 (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0539/2015, B8-0540/2015, B8-0541/2015 in B8-0542/2015 (2015/2699(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0539/2015

(ki nadomešča B8-0539/2015 in B8-0541/2015):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Petri Sarvamaa in Ingeborg Gräßle v imenu skupine PPE,

Dennis de Jong, Younous Omarjee, Thomas Händel, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou in Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL,

Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE.

Sprejeto (P8_TA(2015)226)

(Predloga resolucij B8-0540/2015 in B8-0542/2015 sta brezpredmetna.)


8.8. Razmere na Madžarskem (glasovanje)

Razprava je potekala dne19. maja 2015 (točka 10 zapisnika z dne 19.5.2015).

Predlogi resolucij so bili objavljeni 10. junija 2015 (točka 6 zapisnika z dne 10.6.2015).

predlogi resolucij B8-0532/2015, B8-0533/2015, B8-0534/2015, B8-0535/2015, B8-0536/2015 in B8-0537/2015 (2015/2700(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0532/2015

(ki nadomešča B8-0532/2015, B8-0533/2015, B8-0535/2015 in B8-0536/2015):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Birgit Sippel, Péter Niedermüller in Liliana Rodrigues v imenu skupine S&D,

Sophia in 't Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Gérard Deprez, Petr Ježek, Nathalie Griesbeck, Jean-Marie Cavada, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Frédérique Ries, Ivo Vajgl, Pavel Telička, Ilhan Kyuchyuk in Urmas Paet v imenu skupine ALDE,

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa in Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL,

Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Igor Šoltes in Helga Trüpel v imenu skupine Verts/ALE,

Laura Ferrara, Ignazio Corrao, Marco Affronte, Rosa D'Amato, Piernicola Pedicini, Marco Zullo, Tiziana Beghin, Giulia Moi, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Marco Zanni, Marco Valli, Isabella Adinolfi in Laura Agea.

Sprejeto (P8_TA(2015)227)

(Predloga resolucij B8-0534/2015 in B8-0537/2015 sta brezpredmetna.)


8.9. Poročilo Komisije o napredku Turčije za leto 2014 (glasovanje)

Razprava je potekala dne 20. maja 2015 (točka 14 zapisnika z dne 20.5.2015).

Predlog resolucije, ki ga je v skladu s členom 123(2) Poslovnika po izjavah Sveta in Komisije vložila Kati Piri v imenu odbora AFET o poročilu Komisije o napredku Turčije za leto 2014 2014/2953(RSP) (B8-0455/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)228)

Govorila je

Renate Sommer, ki je predlagala ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 8, ki je bil upoštevan.


9. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Elisabetta Gardini - A8-0167/2015
Deirdre Clune, Daniel Hannan, Seán Kelly in Franc Bogovič

Priporočilo: Giovanni La Via -A8-0166/2015
Daniel Hannan, Seán Kelly in Steven Woolfe

Poročilo: Gabrielius Landsbergis - A8-0162/2015
Zoltán Balczó, Gerolf Annemans, Martina Anderson, Tatjana Ždanoka, Deirdre Clune, Jens Rohde, Jiří Pospíšil, Peter Jahr, Marek Jurek, Andrejs Mamikins, Luke Ming Flanagan, Angel Dzhambazki, Daniel Hannan, Janusz Korwin-Mikke, James Carver, Steven Woolfe, Anna Maria Corazza Bildt, Bruno Gollnisch in Jonathan Arnott

Poročilo: Algirdas Saudargas - A8-0164/2015
Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Bendt Bendtsen, Deirdre Clune, Luke Ming Flanagan, Angel Dzhambazki, Franc Bogovič, Seán Kelly, Tim Aker, Maria Spyraki in Jonathan Arnott

Letno poročilo nadzornega odbora urada OLAF za leto 2014 (2015/2699(RSP)) - RC-B8-0539/2015
Jiří Pospíšil, Janusz Korwin-Mikke, Jonathan Arnott in Michael Theurer

Razmere na Madžarskem (2015/2700(RSP)) - RC-B8-0532/2015
Gerolf Annemans, Krisztina Morvai, Zoltán Balczó, Marek Jurek, Jill Seymour, James Carver, Bill Etheridge in Jonathan Arnott

Poročilo Komisije o napredku Turčije za leto 2014 (2014/2953(RSP)) - B8-0455/2015
Michaela Šojdrová, Markus Pieper, Zoltán Balczó, Notis Marias, Ernest Maragall, Angel Dzhambazki in Jonathan Arnott.


10. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 14.10, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

11. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


12. Sestava odborov

Predsednik je od skupine ECR prejel naslednjo zahtevo za imenovanje:

odbor JURI: Brian Crowley namesto Andrzeja Dude.

Imenovanje bo potrjeno, če do sprejetja tega zapisnika ne bo podan noben ugovor.


13. Strateške vojaške razmere na območju Črnega morja po nezakoniti priključitvi Krima k Rusiji (razprava)

Poročilo o strateških vojaških razmerah na območju Črnega morja po nezakoniti priključitvi Krima k Rusiji [2015/2036(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Ioan Mircea Paşcu (A8-0171/2015)

Ioan Mircea Paşcu je predstavil poročilo.

Govoril je Tibor Navracsics (član Komisije), v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Gabrielius Landsbergis v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Kostas Chrysogonos in Tibor Szanyi, Ana Gomes v imenu skupine S&D, Marek Jurek v imenu skupine ECR, Fernando Maura Barandiarán v imenu skupine ALDE, Javier Couso Permuy v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Doru-Claudian Frunzulică in Ivan Jakovčić, Indrek Tarand v imenu skupine Verts/ALE, Mike Hookem v imenu skupine EFDD, ki ni želel odgovoriti na tri vprašanja, ki so mu jih z dvigom modrega kartončka postavili Marek Jurek, Kazimierz Michał Ujazdowski in Charles Tannock, Harald Vilimsky samostojni poslanec, Artis Pabriks, ki ni želel odgovoriti na vprašanje, ki mu ga je z dvigom modrega kartončka postavil Andrejs Mamikins, Victor Boştinaru, Mark Demesmaeker, Kaja Kallas, Sofia Sakorafa, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Kazimierz Michał Ujazdowski, Fabio Massimo Castaldo, Jean-Luc Schaffhauser, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Victor Negrescu, Tunne Kelam, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Sofia Sakorafa, Tonino Picula, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Georgios Epitideios, Zdzisław Krasnodębski, Ilhan Kyuchyuk, Udo Voigt, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Andrey Kovatchev, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Clare Moody, Angel Dzhambazki, Norica Nicolai, Martina Anderson, Eleftherios Synadinos, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Kosma Złotowski, Jaromír Štětina, Georgi Pirinski, Kosma Złotowski, Urmas Paet, Andrey Kovatchev, Bogusław Liberadzki, Charles Tannock in Daniel Buda.

PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

Govorili so Francisco Assis, Kazimierz Michał Ujazdowski, Siegfried Mureşan, Boris Zala, Nikolay Barekov, Janusz Zemke, Beata Gosiewska, Alessia Maria Mosca, Andrejs Mamikins, Doru-Claudian Frunzulică in Zigmantas Balčytis.

Po postopku "catch the eye" so govorili Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić in Gianluca Buonanno.

Govorila sta Tibor Navracsics in Ioan Mircea Paşcu.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.4 zapisnika z dne 11.6.2015.


14. Razmere v Burundiju (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Burundiju (2015/2723(RSP))

Tibor Navracsics (član Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Joachim Zeller v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bill Etheridge, David Martin v imenu skupine S&D, Louis Michel v imenu skupine ALDE, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Maria Heubuch v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil David Martin, Jonathan Arnott, ki je v imenu skupine EFDD zahteval uporabo člena 191 Poslovnika, in Nicolas Bay samostojni poslanec.

Govorili so Jonathan Arnott, Elena Valenciano, Pavel Telička in Tiziana Beghin o zahtevi, ki jo je predložila skupina EFDD.

Predsedujoča je prekinila sejo.

(Nadaljevanje razprave: točka 16 zapisnika z dne 10.6.2015)

(Seja, ki je bila prekinjena ob 17.45, se je nadaljevala ob 18.15.)


15. Postopkovni predlog

Govorili so Pavel Telička, ki je podal osebno izjavo, Tiziana Beghin, ki je opozorila na določbe člena 191 Poslovnika, Daniela Aiuto, ki je podala osebno izjavo, in Jordi Sebastià.

Predsedujoča je pozvala skupino EFDD, da se izreče glede uporabe člena 191 Poslovnika. Govoril je Steven Woolfe o zahtevi svoje skupine.

Predsedujoča je sklenila o zahtevi za prekinitev iizvesti glasovanje.

Parlament je zahtevo zavrnil (EG) (29 glasov za, 390 glasov proti, 17 vzdržanih glasov).


16. Razmere v Burundiju (nadaljevanje razprave)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Burundiju (2015/2723(RSP))

(Začetek razprave: točka 14 zapisnika z dne 10.6.2015)

Govorili so Elena Valenciano, tudi o zahtevi za porekinitev razprave, ki jo je podala skupina EFDD, Pavel Telička, Paloma López Bermejo, Judith Sargentini, Linda McAvan in Beatriz Becerra Basterrechea.

Po postopku "catch the eye" so govorili Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Arena in Gianluca Buonanno.

Govoril je Tibor Navracsics (član Komisije).

Razprava se je zaključila.


17. Nedavna razkritja korupcije na visoki ravni pri FIFI (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Nedavna razkritja korupcije na visoki ravni pri FIFI (2015/2730(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (predsedujoča Svetu) in Tibor Navracsics (član Komisije) sta podala izjavi.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
podpredsednik

Govorili so Santiago Fisas Ayxelà v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Miloslav Ransdorf, Petra Kammerevert v imenu skupine S&D, Daniel Dalton v imenu skupine ECR, Petr Ježek v imenu skupine ALDE, Liadh Ní Riada v imenu skupine GUE/NGL, Helga Trüpel v imenu skupine Verts/ALE, Florian Philippot samostojni poslanec, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gilles Lebreton, Hermann Winkler, Marc Tarabella, Branislav Škripek, Sophia in 't Veld, Paloma López Bermejo, Indrek Tarand, Isabella Adinolfi, Diane Dodds, Bogdan Brunon Wenta, Ana Gomes, Arne Gericke, Pavel Telička, Ulrike Lunacek, Olaf Stuger, Milan Zver, Momchil Nekov, Izaskun Bilbao Barandica, Ernest Maragall, Steeve Briois, Ivo Belet, Neena Gill, Jeroen Lenaers, Mercedes Bresso, Therese Comodini Cachia, Tonino Picula, Seán Kelly, Michela Giuffrida, Thomas Mann, Theodoros Zagorakis, Alessandra Mussolini, Monika Smolková, Herbert Reul in Franc Bogovič.

Po postopku "catch the eye" so govorili Tunne Kelam, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Fabio Massimo Castaldo in Barbara Kappel.

Govorili so Tibor Navracsics in Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler in Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE o nedavnih razkritjih korupcije na visoki ravni pri FIFI (2015/2730(RSP)) (B8-0548/2015);

- Silvia Costa, Luigi Morgano, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Vilija Blinkevičiūtė, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Eider Gardiazabal Rubial, Emilian Pavel, Momchil Nekov in Giorgos Grammatikakis v imenu skupine S&D o nedavnih razkritjih korupcije na visoki ravni pri FIFI (2015/2730(RSP)) (B8-0549/2015);

- Petr Ježek, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Dita Charanzová, Pavel Telička, Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Louis Michel, Hannu Takkula, Fernando Maura Barandiarán, Izaskun Bilbao Barandica, Urmas Paet in Kaja Kallas v imenu skupine ALDE o nedavnih razkritjih korupcije na visoki ravni pri FIFI (2015/2730(RSP)) (B8-0550/2015);

- Daniel Dalton, Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski in Emma McClarkin v imenu skupine ECR o nedavnih razkritjih korupcije na visoki ravni pri FIFI (2015/2730(RSP)) (B8-0571/2015);

- Ivo Belet, Andrea Bocskor, Esther de Lange, Santiago Fisas Ayxelà, Kinga Gál, Elisabetta Gardini, Tania González Peñas, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Herbert Reul, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Elissavet Vozemberg, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski in Milan Zver v imenu skupine PPE o nedavnih razkritjih korupcije na visoki ravni pri FIFI (2015/2730(RSP)) (B8-0572/2015);

- Curzio Maltese, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Fabio De Masi, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey in Sofia Sakorafa v imenu skupine GUE/NGL o nedavnih razkritjih korupcije na visoki ravni pri FIFI (2015/2730(RSP)) (B8-0573/2015);

- Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Marco Valli in Marco Zanni v imenu skupine EFDD o nedavnih razkritjih korupcije na visoki ravni pri FIFI (2015/2730(RSP)) (B8-0574/2015).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.5 zapisnika z dne 11.6.2015.


18. Šport in človekove pravice, vključno v zvezi z evropskimi igrami v Bakuju (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000063/2015), ki ga je postavila Elena Valenciano v imenu odbora AFET Svetu: Šport in človekove pravice, vključno v zvezi z evropskimi igrami v Bakuju (2015/2720(RSP)) (B8-0556/2015)

Elena Valenciano je predstavila vprašanje.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (predsedujoča Svetu) je odgovorila na vprašanje.

Govorili so Sandra Kalniete v imenu skupine PPE, Nicola Caputo v imenu skupine S&D, in Arne Gericke v imenu skupine ECR, Anneli Jäätteenmäki v imenu skupine ALDE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Fabio Massimo Castaldo, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Ulrike Lunacek v imenu skupine Verts/ALE, James Carver v imenu skupine EFDD, Bogdan Brunon Wenta, Josef Weidenholzer, Kosma Złotowski, Ilhan Kyuchyuk, Liadh Ní Riada, Barbara Lochbihler, Fabio Massimo Castaldo, Gianluca Buonanno, Milan Zver, Soraya Post, Notis Marias, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila James Carver in Laura Agea, Marietje Schaake, Kateřina Konečná, Ana Gomes, Sajjad Karim, Boris Zala in Bogusław Liberadzki.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Michela Giuffrida, Georgi Pirinski, Ivan Jakovčić, Laura Agea, in Barbara Kappel, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Ulrike Lunacek.

Govorila je Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Razprava se je zaključila.


19. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 559.456/OJJE).


20. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 21.45.

Klaus Welle

Adina-Ioana Vălean

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Borrelli, Crowley, Fountoulis, Gabriel, Hazekamp, Le Pen Jean-Marie, Mihaylova, Parker, Picierno, Takkula

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov