Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 11. júna 2015 - Štrasburg

Príloha 1 - Pokračujúca podpora Európskej únie pri odstraňovaní detskej obrny (písomné vyhlásenie)

Písomné vyhlásenie č. 8/2015 o pokračujúcej podpore Európskej únie pri odstraňovaní detskej obrny1 (bod 4 zápisnice zo dňa 11.6.2015), ktoré podľa článku 136 rokovacieho poriadku Parlamentu predložili poslanci Linda McAvan, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Enrique Guerrero Salom, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Maria Heubuch, Louis Michel, Nirj Deva a Charles Goerens a ktoré podpísalo 404 poslancov.

Text písomného vyhlásenia:

1.   Svet je už len na krok vzdialený od svojho najväčšieho úspechu v oblasti verejného zdravia – odstránenia poliomyelitídy.

2.   Očkovanie detí patrí k nákladovo najefektívnejším opatreniam, ktoré máme v oblasti verejného zdravia k dispozícii. Celosvetové úsilie o odstránenie detskej obrny už prinieslo čistý zisk vo výške 27 miliárd USD a do roku 2035 prispeje k úspore 50 miliárd USD na priamych a nepriamych zdravotných nákladoch, nehovoriac o nemerateľnom zmiernení ľudského utrpenia. Prostriedky a infraštruktúra vybudovaná na podporu úsilia o odstránenie obrny sa v súčasnosti využívajú aj v reakcii na krízu spôsobenú ebolou.

3.   Odstránenie posledného percenta prípadov detskej obrny je zložité a nákladné, avšak vďaka celosvetovému úsiliu do roku 2018 realistické. Ako dokazujú aj nedávne prípady prepuknutia choroby, žiadna krajina – vrátane členských štátov EÚ – si nemôže byť celkom istá, že táto choroba sa v nej nevyskytne, kým sa detská obrna neodstráni vo všetkých krajinách.

4.   Vyzývame preto Komisiu, aby sa vo svojich budúcich rozvojových opatreniach natrvalo prednostne zaviazala podporovať odstránenie detskej obrny a aby vyčlenila primeraný objem prostriedkov na očkovacie kampane proti detskej obrne a dohľad počas nasledujúcich štyroch rokov.

5.   Toto vyhlásenie sa spolu s menami podpísaných poslancov postúpi Rade a Komisii.

_____________

1 V súlade s článkom 136 ods. 4 a 5 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu, ak je vyhlásenie podpísané väčšinou všetkých poslancov, sa uverejní v zápisnici spolu s menami podpísaných poslancov a postúpi sa adresátom, pričom však nie je pre Európsky parlament záväzné.

Zoznam podpísaných poslancov:

Lars Adaktusson, Clara Eugenia Aguilera García, Marina Albiol Guzmán, Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Lucy Anderson, Martina Anderson, Max Andersson, Eric Andrieu, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Richard Ashworth, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Johannes Cornelis van Baalen, Georges Bach, Guillaume Balas, Zigmantas Balčytis, Zoltán Balczó, Burkhard Balz, Nicolas Bay, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Michał Boni, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Steeve Briois, Elmar Brok, Daniel Buda, Udo Bullmann, Gianluca Buonanno, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, Matt Carthy, David Casa, Bodil Ceballos, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Corbett, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Ryszard Czarnecki, Peter van Dalen, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Seb Dance, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Andor Deli, Mady Delvaux, Fabio De Masi, Mark Demesmaeker, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Albert Deß, Nirj Deva, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Mireille D'Ornano, Ian Duncan, Pablo Echenique, Bas Eickhout, Frank Engel, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, Markus Ferber, Jonás Fernández, Edouard Ferrand, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Vicky Ford, Jacqueline Foster, Anna Elżbieta Fotyga, Lampros Fountoulis, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sven Giegold, Adam Gierek, Juan Carlos Girauta Vidal, Julie Girling, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Brian Hayes, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Jan Huitema, Pablo Iglesias, Sophia in 't Veld, Carlos Iturgaiz, Cătălin Sorin Ivan, Anneli Jäätteenmäki, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Petr Ježek, Marc Joulaud, Marek Jurek, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Barbara Kappel, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Sajjad Karim, Rikke Karlsson, Karol Karski, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Bernd Kölmel, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Zbigniew Kuźmiuk, Merja Kyllönen, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Esther de Lange, Jérôme Lavrilleux, Gilles Lebreton, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Andrew Lewer, Peter Liese, Philippe Loiseau, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David McAllister, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Anthea McIntyre, Ivana Maletić, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Louis-Joseph Manscour, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Dominique Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Costas Mavrides, Susanne Melior, Morten Messerschmidt, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Louis Michel, Matthijs van Miltenburg, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sophie Montel, Clare Moody, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Siegfried Mureşan, Renaud Muselier, Victor Negrescu, James Nicholson, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Péter Niedermüller, Cora van Nieuwenhuizen, Lambert van Nistelrooij, Maria Noichl, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Stanisław Ożóg, Artis Pabriks, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Marit Paulsen, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Morten Helveg Petersen, Florian Philippot, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Andrej Plenković, Marek Plura, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Franck Proust, Emil Radev, Laurenţiu Rebega, Viviane Reding, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jens Rohde, Claude Rolin, Bronis Ropė, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Jacek Saryusz-Wolski, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Claudia Schmidt, Helmut Scholz, György Schöpflin, Annie Schreijer-Pierik, Sven Schulze, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Siôn Simon, Branislav Škripek, Alyn Smith, Monika Smolková, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Bart Staes, Sergei Stanishev, Joachim Starbatty, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Charles Tannock, Marc Tarabella, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Claude Turmes, Traian Ungureanu, Miguel Urbán Crespo, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Elena Valenciano, Ángela Vallina, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Geoffrey Van Orden, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Jakob von Weizsäcker, Bogdan Brunon Wenta, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Joachim Zeller, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia