Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2730(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0548/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/06/2015 - 5.5
CRE 11/06/2015 - 5.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0233

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 11 Ιουνίου 2015 - Στρασβούργο

5.5. Πρόσφατες αποκαλύψεις για υποθέσεις διαφθοράς υψηλόβαθμων στελεχών στην FIFA (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0548/2015, B8-0549/2015, B8-0550/2015, B8-0571/2015, B8-0572/2015, B8-0573/2015 και B8-0574/2015 (2015/2730(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0548/2015

(αντικαθιστά τις B8-0548/2015, B8-0549/2015, B8-0550/2015, B8-0571/2015, B8-0572/2015, B8-0573/2015 και B8-0574/2015)

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

- Pascal Arimont, Ivo Belet, Andrea Bocskor, Esther de Lange, Santiago Fisas Ayxelà, Kinga Gál, Elisabetta Gardini, Esteban González Pons, Tunne Kelam, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Herbert Reul, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier, Romana Tomc, Sabine Verheyen, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ, Bogdan Brunon Wenta, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Bogdan Andrzej Zdrojewski και Milan Zver, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

- Petra Kammerevert, Silvia Costa, Luigi Morgano, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Vilija Blinkevičiūtė, Alessia Maria Mosca, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Eider Gardiazabal Rubial, Momchil Nekov, Γιώργος Γραμματικάκης, Goffredo Maria Bettini, Νίκος Ανδρουλάκης, Hugues Bayet, Nicola Danti, Victor Negrescu, Liliana Rodrigues, Kashetu Kyenge, Damian Drăghici, Lucy Anderson, Brando Benifei, Isabella De Monte και Massimo Paolucci, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

- Daniel Dalton, Andrew Lewer, Zdzisław Krasnodębski και Emma McClarkin, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

- Petr Ježek, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Dita Charanzová, Pavel Telička, Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Petras Auštrevičius, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Louis Michel, Hannu Takkula, Fernando Maura Barandiarán, Izaskun Bilbao Barandica, Urmas Paet, Kaja Kallas, Nedzhmi Ali και Juan Carlos Girauta Vidal, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

- Curzio Maltese, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Fabio De Masi, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Lola Sánchez Caldentey, Κώστας Χρυσόγονος, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Στέλιος Κούλογλου και Matt Carthy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

- Helga Trüpel, Jill Evans και Karima Delli, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

- Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Marco Valli, Marco Zanni και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0233)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου