Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2730(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0548/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 11/06/2015 - 5.5
CRE 11/06/2015 - 5.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0233

Protokoll
Neljapäev, 11. juuni 2015 - Strasbourg

5.5. FIFA kõrgeid ametnikke puudutavate korruptsioonijuhtumite hiljutine paljastamine (hääletus)
CRE

Resolutsiooni ettepanekud B8-0548/2015, B8-0549/2015, B8-0550/2015, B8-0571/2015, B8-0572/2015, B8-0573/2015 ja B8-0574/2015 (2015/2730(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0548/2015

(asendades B8-0548/2015, B8-0549/2015, B8-0550/2015, B8-0571/2015, B8-0572/2015, B8-0573/2015 ja B8-0574/2015),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

- Pascal Arimont, Ivo Belet, Andrea Bocskor, Esther de Lange, Santiago Fisas Ayxelà, Kinga Gál, Elisabetta Gardini, Esteban González Pons, Tunne Kelam, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Herbert Reul, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier, Romana Tomc, Sabine Verheyen, Elissavet Vozemberg, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Milan Zver fraktsiooni PPE nimel;

- Petra Kammerevert, Silvia Costa, Luigi Morgano, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Vilija Blinkevičiūtė, Alessia Maria Mosca, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Eider Gardiazabal Rubial, Momchil Nekov, Giorgos Grammatikakis, Goffredo Maria Bettini, Nikos Androulakis, Hugues Bayet, Nicola Danti, Victor Negrescu, Liliana Rodrigues, Kashetu Kyenge, Damian Drăghici, Lucy Anderson, Brando Benifei, Isabella De Monte ja Massimo Paolucci fraktsiooni S&D nimel;

- Daniel Dalton, Andrew Lewer, Zdzisław Krasnodębski ja Emma McClarkin fraktsiooni ECR nimel;

- Petr Ježek, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Dita Charanzová, Pavel Telička, Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Petras Auštrevičius, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Louis Michel, Hannu Takkula, Fernando Maura Barandiarán, Izaskun Bilbao Barandica, Urmas Paet, Kaja Kallas, Nedzhmi Ali ja Juan Carlos Girauta Vidal fraktsiooni ALDE nimel;

- Curzio Maltese, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Fabio De Masi, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Stelios Kouloglou ja Matt Carthy fraktsiooni GUE/NGL nimel;

- Helga Trüpel, Jill Evans ja Karima Delli fraktsiooni Verts/ALE nimel;

- Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Marco Valli, Marco Zanni ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0233)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika