Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2730(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0548/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 11/06/2015 - 5.5
CRE 11/06/2015 - 5.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0233

Pöytäkirja
Torstai 11. kesäkuuta 2015 - Strasbourg

5.5. Korkean tason korruptiotapauksia FIFAssa koskevat viimeaikaiset paljastukset (äänestys)
CRE

Päätöslauselmaesitykset B8-0548/2015, B8-0549/2015, B8-0550/2015, B8-0571/2015, B8-0572/2015, B8-0573/2015 ja B8-0574/2015 (2015/2730(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0548/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0548/2015, B8-0549/2015, B8-0550/2015, B8-0571/2015, B8-0572/2015, B8-0573/2015 ja B8-0574/2015)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

- Pascal Arimont, Ivo Belet, Andrea Bocskor, Esther de Lange, Santiago Fisas Ayxelà, Kinga Gál, Elisabetta Gardini, Esteban González Pons, Tunne Kelam, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Herbert Reul, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier, Romana Tomc, Sabine Verheyen, Elissavet Vozemberg, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Milan Zver PPE-ryhmän puolesta

- Petra Kammerevert, Silvia Costa, Luigi Morgano, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Vilija Blinkevičiūtė, Alessia Maria Mosca, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Eider Gardiazabal Rubial, Momchil Nekov, Giorgos Grammatikakis, Goffredo Maria Bettini, Nikos Androulakis, Hugues Bayet, Nicola Danti, Victor Negrescu, Liliana Rodrigues, Kashetu Kyenge, Damian Drăghici, Lucy Anderson, Brando Benifei, Isabella De Monte ja Massimo Paolucci S&D-ryhmän puolesta

- Daniel Dalton, Andrew Lewer, Zdzisław Krasnodębski ja Emma McClarkin ECR-ryhmän puolesta

- Petr Ježek, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Dita Charanzová, Pavel Telička, Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Petras Auštrevičius, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Louis Michel, Hannu Takkula, Fernando Maura Barandiarán, Izaskun Bilbao Barandica, Urmas Paet, Kaja Kallas, Nedzhmi Ali ja Juan Carlos Girauta Vidal ALDE-ryhmän puolesta

- Curzio Maltese, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Fabio De Masi, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Stelios Kouloglou ja Matt Carthy GUE/NGL-ryhmän puolesta

- Helga Trüpel, Jill Evans ja Karima Delli Verts/ALE-ryhmän puolesta

- Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Marco Valli, Marco Zanni ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0233)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö