Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2730(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0548/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/06/2015 - 5.5
CRE 11/06/2015 - 5.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0233

Protokoll
Torsdagen den 11 juni 2015 - Strasbourg

5.5. Den senaste tidens avslöjanden om fall av korruption på hög nivå i Fifa (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B8-0548/2015, B8-0549/2015, B8-0550/2015, B8-0571/2015, B8-0572/2015, B8-0573/2015 och B8-0574/2015 (2015/2730(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0548/2015

(ersätter B8-0548/2015, B8-0549/2015, B8-0550/2015, B8-0571/2015, B8-0572/2015, B8-0573/2015 och B8-0574/2015)

inlämnat av följande ledamöter:

- Pascal Arimont, Ivo Belet, Andrea Bocskor, Esther de Lange, Santiago Fisas Ayxelà, Kinga Gál, Elisabetta Gardini, Esteban González Pons, Tunne Kelam, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Herbert Reul, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier, Romana Tomc, Sabine Verheyen, Elissavet Vozemberg, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski och Milan Zver för PPE-gruppen;

- Petra Kammerevert, Silvia Costa, Luigi Morgano, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Vilija Blinkevičiūtė, Alessia Maria Mosca, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Eider Gardiazabal Rubial, Momchil Nekov, Giorgos Grammatikakis, Goffredo Maria Bettini, Nikos Androulakis, Hugues Bayet, Nicola Danti, Victor Negrescu, Liliana Rodrigues, Kashetu Kyenge, Damian Drăghici, Lucy Anderson, Brando Benifei, Isabella De Monte och Massimo Paolucci för S&D-gruppen;

- Daniel Dalton, Andrew Lewer, Zdzisław Krasnodębski och Emma McClarkin för ECR-gruppen;

- Petr Ježek, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Dita Charanzová, Pavel Telička, Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Petras Auštrevičius, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Louis Michel, Hannu Takkula, Fernando Maura Barandiarán, Izaskun Bilbao Barandica, Urmas Paet, Kaja Kallas, Nedzhmi Ali och Juan Carlos Girauta Vidal för ALDE-gruppen;

- Curzio Maltese, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Fabio De Masi, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Stelios Kouloglou och Matt Carthy för GUE/NGL-gruppen;

- Helga Trüpel, Jill Evans och Karima Delli för Verts/ALE-gruppen;

- Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Marco Valli, Marco Zanni och Rolandas Paksas för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0233)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy