Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 11 juni 2015 - Strasbourg

9. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vanuatu om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (07192/2015 - C8-0149/2015 - 2015/0052(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET

- Förslag till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Trinidad och Tobago om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (07196/2015 - C8-0151/2015 - 2015/0054(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET

- Förslag till rådets beslut om ingående av protokollet till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Demokratiska folkrepubliken Algeriet, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Demokratiska folkrepubliken Algeriet om de allmänna principerna för Demokratiska folkrepubliken Algeriets deltagande i unionsprogram (16152/2014 - C8-0152/2015 - 2014/0195(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

DEVE, INTA

2) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Dominique Bilde, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om reformen av vinsektorn (B8-0438/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om palmoljans skador på miljön och hälsan (B8-0441/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Dominique Bilde och Sophie Montel. Förslag till resolution om att avbryta Europeiska unionens anslutningsförhandlingar med Montenegro (B8-0442/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser och Mylène Troszczynski. Förslag till resolution om behovet av att göra en bedömning av sysselsättningseffekterna av Europeiska investeringsbankens (EIB) lån utanför Europeiska unionen (B8-0443/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om bekämpning av it-brottslighet (B8-0444/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

LIBE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om samordning på EU-nivå i samband med evenemang med internationell prägel (B8-0445/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

LIBE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om en ökning av anslagen till det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter (B8-0446/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om erkännande av det armenska folkmordet (B8-0447/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om bekämpning av olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (B8-0448/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

rådgivande utskott :

INTA

- Marie-Christine Arnautu. Förslag till resolution om upphävande av Schengenavtalet (B8-0449/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om skydd och utveckling av integrerad äldreomsorg (B8-0454/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

LIBE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om byggnadsmässiga hinder (B8-0459/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om giltighet i samtliga medlemsstater av bilförsäkringens bonusklass (B8-0461/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

TRAN

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om Europadagen (B8-0462/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om bättre hälsoskydd i Italien mot skadliga effekter från icke-joniserande elektromagnetiska fält (B8-0463/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om inrättandet av en europeisk åklagarmyndighet för bekämpning av terrorism (B8-0486/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

JURI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Philippe Loiseau och Sophie Montel. Förslag till resolution om en återgång till en reducerad mervärdesskattesats på viss verksamhet som rör hästbranschen i Frankrike (B8-0487/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Mario Borghezio. Förslag till resolution om internetförsäljning av konstverk som förstörts av Isis (B8-0488/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

IMCO

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om Ekonomiska och monetära unionen (B8-0489/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Marie-Christine Arnautu. Förslag till resolution om flygbolaget Ryanairs illojala konkurrens (B8-0490/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

TRAN

- Marie-Christine Arnautu. Förslag till resolution om illojal konkurrens från flygbolag i gulfstaterna (B8-0491/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Aymeric Chauprade. Förslag till resolution om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (B8-0492/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om förbud mot import av angoraull och kaninskinn med ursprung i Kina (B8-0493/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om kvinnomord i Turkiet (B8-0496/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om olaga förföljelse (stalkning) (B8-0497/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om erkännande och uppvärdering av de brottsbekämpande myndigheternas roll och funktion (B8-0498/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

CULT

- Dominique Bilde och Sophie Montel. Förslag till resolution om ett definitivt förbud mot uppfödning av djur för pälsens skull och om krav på obligatorisk detaljerad märkning (B8-0499/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Dominique Bilde och Sophie Montel. Förslag till resolution om främjandet av läsningen av böcker i Europeiska unionen (B8-0500/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy