Seznam 
Zápis
PDF 288kWORD 198k
Čtvrtek, 11. června 2015 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  2.1.Sýrie: situace v Palmyře a případ Mázina Darwíše
  2.2.Paraguay: právní aspekty spojené s těhotenstvím dětí
  2.3.Situace v Nepálu po zemětřeseních
 3.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 4.Písemné prohlášení (článek 136 jednacího řádu)
 5.Hlasování
  5.1.Sýrie: situace v Palmyře a případ Mázina Darwíše (hlasování)
  5.2.Paraguay: právní aspekty spojené s těhotenstvím dětí (hlasování)
  5.3.Situace v Nepálu po zemětřeseních (hlasování)
  5.4.Strategická vojenská situace v povodí Černého moře po nezákonné anexi Krymu Ruskem (hlasování)
  5.5.Nedávná odhalení případů korupce na vysoké úrovni ve FIFA (hlasování)
 6.Vysvětlení hlasování
 7.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 8.Petice
 9.Předložení dokumentů
 10.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 11.Předání textů přijatých během zasedání
 12.Termíny příštích zasedání
 13.Přerušení zasedání
 .Příloha 1 – Stálá podpora Evropské unie poskytovaná pro vymýcení dětské obrny (písemné prohlášení)
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

ČTVRTEK 11. ČERVNA 2015

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 10:00.


2. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 2 zápisu ze dne 9.6.2015.)


2.1. Sýrie: situace v Palmyře a případ Mázina Darwíše

Návrhy usnesení B8-0575/2015, B8-0576/2015, B8-0577/2015, B8-0578/2015, B8-0579/2015, B8-0585/2015 (2015/2732(RSP))

Charles Tannock, Marisa Matias, Michèle Alliot-Marie, Barbara Lochbihler, Ilhan Kyuchyuk, Josef Weidenholzer a Diane James uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Tomáš Zdechovský za skupinu PPE, Arne Lietz za skupinu S&D, Nikolay Barekov za skupinu ECR, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Alyn Smith za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD, Mara Bizzotto – nezařazená poslankyně, Pavel Svoboda, Victor Boştinaru, Andrew Lewer, Bodil Valero a Bruno Gollnisch.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică a Notis Marias.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Georgios Epitideios, Csaba Sógor, Angel Dzhambazki, Kostas Chrysogonos, Udo Voigt a Bogdan Brunon Wenta.

Vystoupila Zanda Kalniņa-Lukaševica (úřadující předsedkyně Rady) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.1 zápisu ze dne 11.6.2015.


2.2. Paraguay: právní aspekty spojené s těhotenstvím dětí

Návrhy usnesení B8-0546/2015, B8-0547/2015, B8-0582/2015, B8-0583/2015, B8-0586/2015, B8-0588/2015, B8-0591/2015 (2015/2733(RSP))

Cristian Dan Preda, Ernest Urtasun, Fabio Massimo Castaldo, Marek Jurek, Marie-Christine Vergiat, Beatriz Becerra Basterrechea a Josef Weidenholzer uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Teresa Jiménez-Becerril Barrio za skupinu PPE, Francisco Assis za skupinu S&D, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Ángela Vallina za skupinu GUE/NGL, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Joëlle Mélin – nezařazená poslankyně, Rosa Estaràs Ferragut a Alessia Maria Mosca.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Dubravka Šuica, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, José Inácio Faria, Ulrike Lunacek a Gianluca Buonanno.

Vystoupila Zanda Kalniņa-Lukaševica (úřadující předsedkyně Rady) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupily: Sophia in 't Veld, aby požádala o upřesnění v souvislosti s opatřeními, které Rada hodlá přijmout, a Zanda Kalniņa-Lukaševica (úřadující předsedkyně Rady).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.2 zápisu ze dne 11.6.2015.


2.3. Situace v Nepálu po zemětřeseních

Návrhy usnesení B8-0580/2015, B8-0581/2015, B8-0584/2015, B8-0587/2015, B8-0589/2015, B8-0590/2015, B8-0592/2015 (2015/2734(RSP))

Fabio Massimo Castaldo, Mark Demesmaeker, Kateřina Konečná, Thomas Mann, Jean Lambert, Dita Charanzová a Afzal Khan uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein za skupinu PPE, Neena Gill za skupinu S&D, Karol Karski za skupinu ECR, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE, Paloma López Bermejo za skupinu GUE/NGL, a Seán Kelly.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Dubravka Šuica a Claudia Tapardel.

Vystoupila Zanda Kalniņa-Lukaševica (úřadující předsedkyně Rady) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.3 zápisu ze dne 11.6.2015.

PŘEDSEDNICTVÍ: Adina-Ioana VĂLEAN
místopředsedkyně

Vystoupili: Georgi Pirinski s osobním prohlášením v souvislosti s výroky, které Petri Sarvamaa pronesl při rozpravě o výroční zprávě dozorčího výboru úřadu OLAF za rok 2014 (bod 13 zápisu ze dne 9.6.2015), Petri Sarvamaa, aby se omluvil, Emmanouil Glezos a Paul Nuttall k postupu, kterým byla projednávána žádost o přerušení denního zasedání, kterou skupina EFDD předložila včera večer (bod 14 a bod 15 zápisu ze dne 10.6.2015).


3. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


4. Písemné prohlášení (článek 136 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že následující písemné prohlášení podepsala většina všech poslanců Parlamentu:

písemné prohlášení č. 8/2015 o stálé podpoře Evropské unie poskytované pro vymýcení dětské obrny, které předložili Linda McAvan, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Enrique Guerrero Salom, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Maria Heubuch, Louis Michel, Nirj Deva a Charles Goerens.

Toto písemné prohlášení je v souladu s čl. 136 odst. 4 jednacího řádu zveřejněno v zápisu z dnešního zasedání spolu se jmény signatářů (příloha 1 zápisu ze dne 11.6.2015).


5. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


5.1. Sýrie: situace v Palmyře a případ Mázina Darwíše (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0575/2015, B8-0576/2015, B8-0577/2015, B8-0578/2015, B8-0579/2015 a B8-0585/2015 (2015/2732(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0575/2015

(nahrazující B8-0575/2015, B8-0577/2015, B8-0578/2015, B8-0579/2015 a B8-0585/2015)

předložen těmito poslanci:

- Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, David McAllister, György Hölvényi, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Lara Comi, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Kinga Gál, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, József Nagy, Jeroen Lenaers, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Thomas Mann, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Joachim Zeller, Jaromír Štětina, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ramona Nicole Mănescu, Ildikó Gáll-Pelcz, Seán Kelly, Andrej Plenković a Bogdan Andrzej Zdrojewski za skupinu PPE;

- Josef Weidenholzer, Arne Lietz, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Silvia Costa, Afzal Khan, Nicola Caputo, Neena Gill, Claudia Tapardel, Janusz Zemke, Jeppe Kofod, Liliana Rodrigues, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche, Momchil Nekov, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Sergio Gutiérrez Prieto, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Vincent Peillon, Elena Gentile, Enrico Gasbarra, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Tonino Picula, Jonás Fernández, Julie Ward, Brando Benifei, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Eider Gardiazabal Rubial, Eric Andrieu, Marlene Mizzi, Isabella De Monte, Hugues Bayet, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Flavio Zanonato, Krystyna Łybacka, Nicola Danti, Marc Tarabella, Renato Soru, Maria Grapini, Siôn Simon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Tibor Szanyi, Javi López, Csaba Molnár, Viorica Dăncilă, Péter Niedermüller, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson a Marita Ulvskog za skupinu S&D;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Notis Marias, Hans-Olaf Henkel, Valdemar Tomaševski, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba a Ryszard Antoni Legutko za skupinu ECR;

- Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Fredrick Federley, Robert Rochefort, Louis Michel, Pavel Telička, Petr Ježek, Dita Charanzová, Antanas Guoga, Hannu Takkula, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Nathalie Griesbeck, Urmas Paet, José Inácio Faria a Philippe De Backer za skupinu ALDE;

- Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Davor Škrlec, Karima Delli, Ernest Urtasun, Eva Joly, Bronis Ropė, Bodil Valero, Judith Sargentini a Michèle Rivasi za skupinu Verts/ALE.

přijat (P8_TA(2015)0229)

(Návrh usnesení B8-0576/2015 se nebere v potaz.)


5.2. Paraguay: právní aspekty spojené s těhotenstvím dětí (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0546/2015, B8-0547/2015, B8-0582/2015, B8-0583/2015, B8-0586/2015, B8-0588/2015 a B8-0591/2015 (2015/2733(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0546/2015

(nahrazující B8-0546/2015 a B8-0583/2015)

předložen těmito poslanci:

- Cristian Dan Preda, Giovanni La Via, Jiří Pospíšil, Lara Comi, David McAllister, Bogdan Brunon Wenta, Dubravka Šuica, Kinga Gál, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, József Nagy, Jeroen Lenaers, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Thomas Mann, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Joachim Zeller, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Seán Kelly, Elmar Brok a Stanislav Polčák za skupinu PPE;

- Charles Tannock, Branislav Škripek a Ruža Tomašić za skupinu ECR.

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B8-0546/2015

zamítnut

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0547/2015

(nahrazující B8-0547/2015, B8-0582/2015, B8-0586/2015, B8-0588/2015 a B8-0591/2015)

předložen těmito poslanci:

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Francisco Assis, Richard Howitt, Elena Valenciano, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Jeppe Kofod, Pier Antonio Panzeri, Afzal Khan, Nicola Caputo, Neena Gill, Claudia Tapardel, Goffredo Maria Bettini, Janusz Zemke, Liliana Rodrigues, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche, Momchil Nekov, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Enrico Gasbarra, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Tonino Picula, Jonás Fernández, Julie Ward, Brando Benifei, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Eider Gardiazabal Rubial, Eric Andrieu, Isabella De Monte, Hugues Bayet, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Flavio Zanonato, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Maria Grapini, Siôn Simon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Tibor Szanyi, Csaba Molnár, Viorica Dăncilă, Péter Niedermüller, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog a Andrejs Mamikins za skupinu S&D;

- Beatriz Becerra Basterrechea, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Robert Rochefort, Louis Michel, Petr Ježek, Antanas Guoga, Fredrick Federley, Nedzhmi Ali, Nathalie Griesbeck, Urmas Paet, Pavel Telička, Dita Charanzová, Hilde Vautmans, José Inácio Faria a Philippe De Backer za skupinu ALDE;

- Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Miloslav Ransdorf, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Lola Sánchez Caldentey a Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL;

- Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Linnéa Engström, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Monika Vana, Davor Škrlec, Eva Joly a Molly Scott Cato za skupinu Verts/ALE;

- Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2015)0230)

(Návrh usnesení B8-0583/2015 se nebere v potaz.)


5.3. Situace v Nepálu po zemětřeseních (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0580/2015, B8-0581/2015, B8-0584/2015, B8-0587/2015, B8-0589/2015, B8-0590/2015 a B8-0592/2015 (2015/2734(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0580/2015

(nahrazující B8-0580/2015, B8-0581/2015, B8-0584/2015, B8-0587/2015, B8-0589/2015, B8-0590/2015 a B8-0592/2015)

předložen těmito poslanci:

- Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Lara Comi, David McAllister, Eduard Kukan, Ildikó Gáll-Pelcz, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Kinga Gál, Bogdan Brunon Wenta, Claude Rolin, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivo Belet, József Nagy, Jeroen Lenaers, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Joachim Zeller, Jaromír Štětina, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Andrej Plenković, Stanislav Polčák a Seán Kelly za skupinu PPE;

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Enrique Guerrero Salom, Claude Moraes, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Janusz Zemke, Nicola Caputo, Neena Gill, Claudia Tapardel, Jeppe Kofod, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche, Momchil Nekov, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Sergio Gutiérrez Prieto, Zigmantas Balčytis, Vincent Peillon, Elena Gentile, Miriam Dalli, Enrico Gasbarra, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Tonino Picula, Jonás Fernández, Julie Ward, Brando Benifei, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Eider Gardiazabal Rubial, Eric Andrieu, Marlene Mizzi, Isabella De Monte, Hugues Bayet, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Javi López, Csaba Molnár, Viorica Dăncilă, Péter Niedermüller, Sorin Moisă, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog, Krystyna Łybacka, Nicola Danti, Marc Tarabella, Maria Grapini, Siôn Simon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg a Simona Bonafè za skupinu S&D;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Peter van Dalen, Hans-Olaf Henkel, Ruža Tomašić, Ian Duncan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba a Ryszard Antoni Legutko za skupinu ECR;

- Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Louis Michel, Petr Ježek, Antanas Guoga, José Inácio Faria a Philippe De Backer za skupinu ALDE;

- Pablo Iglesias, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis a Kostas Chrysogonos za skupinu GUE/NGL;

- Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Heidi Hautala a Eva Joly za skupinu Verts/ALE;

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Rolandas Paksas za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2015)0231)


5.4. Strategická vojenská situace v povodí Černého moře po nezákonné anexi Krymu Ruskem (hlasování)

Zpráva o strategické vojenské situaci v povodí Černého moře po nezákonné anexi Krymu Ruskem [2015/2036(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Ioan Mircea Paşcu (A8-0171/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0232)

Vystoupení

Ioan Mircea Paşcu během hlasování, aby předložil dva ústní pozměňovací návrhy, jeden k bodu 7 a druhý k bodu 17, a po hlasování.


5.5. Nedávná odhalení případů korupce na vysoké úrovni ve FIFA (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0548/2015, B8-0549/2015, B8-0550/2015, B8-0571/2015, B8-0572/2015, B8-0573/2015 a B8-0574/2015 (2015/2730(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0548/2015

(nahrazující B8-0548/2015, B8-0549/2015, B8-0550/2015, B8-0571/2015, B8-0572/2015, B8-0573/2015 a B8-0574/2015)

předložen těmito poslanci:

- Pascal Arimont, Ivo Belet, Andrea Bocskor, Esther de Lange, Santiago Fisas Ayxelà, Kinga Gál, Elisabetta Gardini, Esteban González Pons, Tunne Kelam, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Herbert Reul, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier, Romana Tomc, Sabine Verheyen, Elissavet Vozemberg, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski a Milan Zver za skupinu PPE;

- Petra Kammerevert, Silvia Costa, Luigi Morgano, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Vilija Blinkevičiūtė, Alessia Maria Mosca, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Eider Gardiazabal Rubial, Momchil Nekov, Giorgos Grammatikakis, Goffredo Maria Bettini, Nikos Androulakis, Hugues Bayet, Nicola Danti, Victor Negrescu, Liliana Rodrigues, Kashetu Kyenge, Damian Drăghici, Lucy Anderson, Brando Benifei, Isabella De Monte a Massimo Paolucci za skupinu S&D;

- Daniel Dalton, Andrew Lewer, Zdzisław Krasnodębski a Emma McClarkin za skupinu ECR;

- Petr Ježek, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Dita Charanzová, Pavel Telička, Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Petras Auštrevičius, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Louis Michel, Hannu Takkula, Fernando Maura Barandiarán, Izaskun Bilbao Barandica, Urmas Paet, Kaja Kallas, Nedzhmi Ali a Juan Carlos Girauta Vidal za skupinu ALDE;

- Curzio Maltese, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Fabio De Masi, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Stelios Kouloglou a Matt Carthy za skupinu GUE/NGL;

- Helga Trüpel, Jill Evans a Karima Delli za skupinu Verts/ALE;

- Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Marco Valli, Marco Zanni a Rolandas Paksas za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2015)0233)


6. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 183 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Ioan Mircea Paşcu - A8-0171/2015
Krisztina Morvai, Peter Jahr, James Carver, Stanislav Polčák, Seán Kelly a Daniel Hannan

Nedávná odhalení případů korupce na vysoké úrovni ve FIFA - (2015/2730(RSP)) - RC-B8-0548/2015
Brian Hayes, Peter Jahr, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Marian Harkin, Daniel Hannan a Jill Seymour.


7. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


8. Petice

Následující petice, které byly v níže uvedené dny zapsány do rejstříku, byly předány příslušnému výboru podle čl. 215 odst. 6 jednacího řádu.

Dne 9. června 2015

(jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2714/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0429/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0430/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0431/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0432/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0433/2015); María Concepción Ferrer Tuset (č. 0434/2015); Roberta Ravello (č. 0435/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0436/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0437/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0438/2015); Joseph-Christos Kondylakis (č. 0439/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0440/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0441/2015); Zoltan Györffy (č. 0442/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0443/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0444/2015); Mārtiņš Tālbergs (č. 0445/2015); Oleg Lihvoinen (č. 0446/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0447/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0448/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0449/2015); Flavio Miccono (č. 0450/2015); Mario Cavaliere (č. 0451/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0452/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0453/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0454/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0455/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0456/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0457/2015); Magí Ribas Alegret (č. 0458/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0459/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0460/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0461/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0462/2015); Wendyl Harris (č. 0463/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0464/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0465/2015); Jan-Erik Hansen (č. 0466/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0467/2015); Joseph-Christos Kondylakis (č. 0468/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0469/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0470/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0471/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0472/2015); Lars Arne Fransson (č. 0473/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0474/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0475/2015); Christian Ries (č. 0476/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0477/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0478/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0479/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0480/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0481/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0482/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0483/2015); Christian Ries (č. 0484/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0485/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0486/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0487/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0488/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0489/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0490/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0491/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0492/2015); Bernd Wiili Karl Schuhmann (č. 0493/2015); Miguel Ángel Gallardo Ortiz (č. 0494/2015); Janeček Jiří (č. 0495/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0496/2015); Sándor Látó (č. 0497/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0498/2015); Flavio Miccono (č. 0499/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0500/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0501/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0502/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0503/2015); Jens Genzer (č. 0504/2015).


9. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Vanuatskou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (07192/2015 - C8-0149/2015 - 2015/0052(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Trinidad a Tobago o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty (07196/2015 - C8-0151/2015 - 2015/0054(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou na straně druhé o rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou o obecných zásadách účasti Alžírské demokratické a lidové republiky na programech Unie (16152/2014 - C8-0152/2015 - 2014/0195(NLE))

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

DEVE, INTA

2) od poslanců, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o reformě odvětví vína (B8-0438/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o škodách na životním prostředí a újmách na zdraví způsobených palmovým olejem (B8-0441/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Bilde a Sophie Montel. Návrh usnesení o pozastavení jednání o přistoupení Černé Hory k Evropské unii (B8-0442/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser a Mylène Troszczynski. Návrh usnesení o nutnosti provést analýzu dopadu na zaměstnanost, pokud jde o půjčky Evropské investiční banky mimo Evropskou unii (B8-0443/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o boji proti kyberkriminalitě (B8-0444/2015)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o koordinaci mezinárodních akcí na úrovni EU (B8-0445/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o navýšení prostředků, které jsou k dispozici v rámci evropského nástroje mikrofinancování Progress (B8-0446/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o uznání arménské genocidy (B8-0447/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o boji proti nezákonnému, nehlášenému nebo neregulovanému rybolovu (B8-0448/2015)

předáno

příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

INTA

- Marie-Christine Arnautu. Návrh usnesení o pozastavení platnosti Schengenské dohody (B8-0449/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o ochraně a rozvoji opatření integrované péče o staré nesoběstačné osoby (B8-0454/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o architektonických překážkách (B8-0459/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o platnosti potvrzení o škodním průběhu pojištění vozidla ve všech členských státech (B8-0461/2015)

předáno

příslušný výbor :

IMCO

stanovisko :

TRAN

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o Dni Evropy (B8-0462/2015)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o zlepšení úrovně ochrany zdraví před škodlivými účinky neionizujících elektromagnetických polí v Itálii (B8-0463/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o zřízení evropské protiteroristické prokuratury (B8-0486/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

JURI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Philippe Loiseau a Sophie Montel. Návrh usnesení o obnovení snížené sazby daně z přidané hodnoty, pokud jde o některé operace spojené s dostihovým odvětvím ve Francii (B8-0487/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Mario Borghezio. Návrh usnesení o internetovém prodeji uměleckých děl zničených příslušníky ISIS (B8-0488/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

IMCO

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení Evropského parlamentu o hospodářské a měnové unii (B8-0489/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Marie-Christine Arnautu. Návrh usnesení o nekalé soutěži letecké společnosti Ryanair (B8-0490/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

stanovisko :

TRAN

- Marie-Christine Arnautu. Návrh usnesení o nekalé soutěži leteckých společností z Perského zálivu (B8-0491/2015)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Aymeric Chauprade. Návrh usnesení k provádění společné bezpečnostní a obranné politiky (B8-0492/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o zákazu dovozu kožešin z angorského králíka a králičích kůží z Číny (B8-0493/2015)

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o zabíjení žen v Turecku (B8-0496/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o trestném činu stalkingu (B8-0497/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o uznání a ocenění důležité úlohy a funkce pořádkových sil (B8-0498/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

CULT

- Dominique Bilde a Sophie Montel. Návrh usnesení o konečném zákazu chovu zvířat pro kožešiny a o povinnosti podrobného označování (B8-0499/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Dominique Bilde a Sophie Montel. Návrh usnesení o podpoře četby tištěných knih v Evropské unii (B8-0500/2015)

předáno

příslušný výbor :

CULT


10. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 52 jednacího řádu)
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 4. června 2015)

výbor CONT

- Výroční zpráva za rok 2014 o ochraně finančních zájmů EU – boj proti podvodům (2015/2128(INI))
(stanovisko: AFCO, LIBE, INTA, REGI)

- Evropská investiční banka (EIB) – výroční zpráva za rok 2014 (2015/2127(INI))
(stanovisko: BUDG, INTA, REGI)

výbor LIBE

- Zpráva o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii (2015/2129(INI))
(stanovisko: FEMM, CULT)

Postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

výbor DEVE

- Úloha EU v OSN – jak lépe dosahovat cílů EU v oblasti zahraniční politiky (2015/2104(INI))
předáno příslušný výbor: AFET
stanovisko: AFCO, DEVE, CULT, CONT, INTA

- Nová perspektivní a inovativní budoucí strategie pro obchod a investice (2015/2105(INI))
předáno příslušný výbor: INTA
stanovisko: DEVE, AFET, EMPL, ITRE

- Boj proti korupci a následné kroky k usnesení CRIM (2015/2110(INI))
předáno příslušný výbor: LIBE
stanovisko: DEVE, CONT

výbor TRAN

- Situace ve Středomoří a potřeba uceleného přístupu EU k migraci (2015/2095(INI))
předáno příslušný výbor: LIBE
stanovisko: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG, TRAN


11. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 192 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


12. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat dne 24. června 2015.


13. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo ve 12:45.

Klaus Welle

Martin Schulz

generální tajemník

předseda


Příloha 1 – Stálá podpora Evropské unie poskytovaná pro vymýcení dětské obrny (písemné prohlášení)

Písemné prohlášení č. 8/2015, které podle článku 136 jednacího řádu Parlamentu předložili Linda McAvan, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Enrique Guerrero Salom, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Maria Heubuch, Louis Michel, Nirj Deva a Charles Goerens, o stálé podpoře Evropské unie poskytované pro vymýcení dětské obrny1 (bod 4 zápisu ze dne 11.6.2015) podepsalo 404 poslanců.

Znění písemného prohlášení:

1.   Svět se nyní nachází blízko k dosažení jednoho z největších úspěchů na poli veřejného zdraví – vymýcení dětské obrny.

2.   Očkování dětí je v boji proti této chorobě jedním z nákladově nejúčinnějších opatření, která jsou v oblasti veřejného zdravotnictví k dispozici. Celosvětové snahy o vymýcení dětské obrny již vykázaly čistý přínos ve výši 27 miliard USD a do roku 2035 by mohly uspořit až 50 miliard dolarů, co se týče přímých a nepřímých výdajů na zdravotnictví, nemluvě o zmírnění lidského utrpení, které ani nelze vyčíslit. Prostředky a infrastruktura vynaložené na vymýcení této nemoci jsou rovněž v současnosti využívány v boji s epidemií Eboly.

3.   Vymýcení zbývajícího 1 % případů výskytu dětské obrny je obtížné a nákladné, nicméně ho lze do roku 2018 díky celosvětovému úsilí dosáhnout. Na druhou stranu lze s ohledem na nedávný výskyt této choroby tvrdit, že žádná země, včetně členských zemí EU, nebude zcela před dětskou obrnou uchráněna, dokud se ji ve všech zemích nepodaří zcela vymýtit.

4.   Proto vyzýváme Komisi, aby při své budoucí rozvojové činnosti přednostně vyvíjela trvalé úsilí o podporu vymýcení dětské obrny a poskytovala dostatečný objem finančních prostředků na informační kampaně zaměřené na podporu očkování a dohled nad výskytem nemoci po dobu následujících čtyř let.

5.   Toto prohlášení je spolu se jmény signatářů předáno Radě a Komisi.

_____________

1 Pokud v souladu s čl. 136 odst. 4 a 5 jednacího řádu Parlamentu prohlášení podepíše většina všech poslanců Parlamentu, prohlášení je zveřejněno v zápisu ze zasedání se jmény signatářů a zasláno adresátům, aniž by bylo pro Parlament závazné.

Seznam signatářů:

Lars Adaktusson, Clara Eugenia Aguilera García, Marina Albiol Guzmán, Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Lucy Anderson, Martina Anderson, Max Andersson, Eric Andrieu, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Richard Ashworth, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Johannes Cornelis van Baalen, Georges Bach, Guillaume Balas, Zigmantas Balčytis, Zoltán Balczó, Burkhard Balz, Nicolas Bay, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Michał Boni, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Steeve Briois, Elmar Brok, Daniel Buda, Udo Bullmann, Gianluca Buonanno, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, Matt Carthy, David Casa, Bodil Ceballos, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Corbett, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Ryszard Czarnecki, Peter van Dalen, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Seb Dance, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Andor Deli, Mady Delvaux, Fabio De Masi, Mark Demesmaeker, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Albert Deß, Nirj Deva, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Mireille D'Ornano, Ian Duncan, Pablo Echenique, Bas Eickhout, Frank Engel, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, Markus Ferber, Jonás Fernández, Edouard Ferrand, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Vicky Ford, Jacqueline Foster, Anna Elżbieta Fotyga, Lampros Fountoulis, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sven Giegold, Adam Gierek, Juan Carlos Girauta Vidal, Julie Girling, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Brian Hayes, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Jan Huitema, Pablo Iglesias, Sophia in 't Veld, Carlos Iturgaiz, Cătălin Sorin Ivan, Anneli Jäätteenmäki, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Petr Ježek, Marc Joulaud, Marek Jurek, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Barbara Kappel, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Sajjad Karim, Rikke Karlsson, Karol Karski, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Bernd Kölmel, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Zbigniew Kuźmiuk, Merja Kyllönen, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Esther de Lange, Jérôme Lavrilleux, Gilles Lebreton, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Andrew Lewer, Peter Liese, Philippe Loiseau, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David McAllister, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Anthea McIntyre, Ivana Maletić, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Louis-Joseph Manscour, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Dominique Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Costas Mavrides, Susanne Melior, Morten Messerschmidt, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Louis Michel, Matthijs van Miltenburg, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sophie Montel, Clare Moody, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Siegfried Mureşan, Renaud Muselier, Victor Negrescu, James Nicholson, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Péter Niedermüller, Cora van Nieuwenhuizen, Lambert van Nistelrooij, Maria Noichl, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Stanisław Ożóg, Artis Pabriks, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Marit Paulsen, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Morten Helveg Petersen, Florian Philippot, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Andrej Plenković, Marek Plura, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Franck Proust, Emil Radev, Laurenţiu Rebega, Viviane Reding, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jens Rohde, Claude Rolin, Bronis Ropė, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Jacek Saryusz-Wolski, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Claudia Schmidt, Helmut Scholz, György Schöpflin, Annie Schreijer-Pierik, Sven Schulze, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Siôn Simon, Branislav Škripek, Alyn Smith, Monika Smolková, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Bart Staes, Sergei Stanishev, Joachim Starbatty, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Charles Tannock, Marc Tarabella, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Claude Turmes, Traian Ungureanu, Miguel Urbán Crespo, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Elena Valenciano, Ángela Vallina, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Geoffrey Van Orden, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Jakob von Weizsäcker, Bogdan Brunon Wenta, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Joachim Zeller, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Bocskor, Bogovič, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Omluven/a:

Borrelli, Crowley, Fountoulis, Gabriel, Hazekamp, Le Pen Jean-Marie, Mihaylova, Parker, Picierno, Takkula

Právní upozornění - Ochrana soukromí