Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 281kWORD 198k
Neljapäev, 11. juuni 2015 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  2.1.Süüria, Palmyra olukord ja Mazen Darwishi juhtum
  2.2.Laste rasedusega seotud õiguslikud aspektid Paraguays
  2.3.Olukord Nepalis pärast maavärinaid
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 4.Kirjalik deklaratsioon (kodukorra artikkel 136)
 5.Hääletused
  5.1.Süüria, Palmyra olukord ja Mazen Darwishi juhtum (hääletus)
  5.2.Laste rasedusega seotud õiguslikud aspektid Paraguays (hääletus)
  5.3.Olukord Nepalis pärast maavärinaid (hääletus)
  5.4.Strateegiline ja sõjaline olukord Musta mere piirkonnas pärast Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist Venemaa poolt (hääletus)
  5.5.FIFA kõrgeid ametnikke puudutavate korruptsioonijuhtumite hiljutine paljastamine (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Petitsioonid
 9.Esitatud dokumendid
 10.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 11.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 12.Järgmiste istungite ajakava
 13.Istungjärgu vaheaeg
 .Lisa 1 - Euroopa Liidu jätkuv toetus lastehalvatuse likvideerimisel (kirjalik deklaratsioon)
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 10.00.


2. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 9.6.2015protokoll punkt 2.)


2.1. Süüria, Palmyra olukord ja Mazen Darwishi juhtum

Resolutsiooni ettepanekud B8-0575/2015, B8-0576/2015, B8-0577/2015, B8-0578/2015, B8-0579/2015, B8-0585/2015 (2015/2732(RSP))

Charles Tannock, Marisa Matias, Michèle Alliot-Marie, Barbara Lochbihler, Ilhan Kyuchyuk, Josef Weidenholzer ja Diane James tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Tomáš Zdechovský fraktsiooni PPE nimel, Arne Lietz fraktsiooni S&D nimel, Nikolay Barekov fraktsiooni ECR nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Alyn Smith fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Mara Bizzotto (fraktsioonilise kuuluvuseta), Pavel Svoboda, Victor Boştinaru, Andrew Lewer, Bodil Valero ja Bruno Gollnisch.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică ja Notis Marias.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Georgios Epitideios, Csaba Sógor, Angel Dzhambazki, Kostas Chrysogonos, Udo Voigt ja Bogdan Brunon Wenta.

Sõna võttis Zanda Kalniņa-Lukaševica (nõukogu eesistuja) liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi nimel.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.6.2015protokoll punkt 5.1.


2.2. Laste rasedusega seotud õiguslikud aspektid Paraguays

Resolutsiooni ettepanekud B8-0546/2015, B8-0547/2015, B8-0582/2015, B8-0583/2015, B8-0586/2015, B8-0588/2015, B8-0591/2015 (2015/2733(RSP))

Cristian Dan Preda, Ernest Urtasun, Fabio Massimo Castaldo, Marek Jurek, Marie-Christine Vergiat, Beatriz Becerra Basterrechea ja Josef Weidenholzer tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Teresa Jiménez-Becerril Barrio fraktsiooni PPE nimel, Francisco Assis fraktsiooni S&D nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Ángela Vallina fraktsiooni GUE/NGL nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Joëlle Mélin (fraktsioonilise kuuluvuseta), Rosa Estaràs Ferragut ja Alessia Maria Mosca.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Dubravka Šuica, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, José Inácio Faria, Ulrike Lunacek ja Gianluca Buonanno.

Sõna võttis Zanda Kalniņa-Lukaševica (nõukogu eesistuja) liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi nimel.

Sõna võtsid Sophia in 't Veld, et paluda täpsustusi meetmete kohta, mida nõukogu kavatseb võtta, ja Zanda Kalniņa-Lukaševica (nõukogu eesistuja).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.6.2015protokoll punkt 5.2.


2.3. Olukord Nepalis pärast maavärinaid

Resolutsiooni ettepanekud B8-0580/2015, B8-0581/2015, B8-0584/2015, B8-0587/2015, B8-0589/2015, B8-0590/2015, B8-0592/2015 (2015/2734(RSP))

Fabio Massimo Castaldo, Mark Demesmaeker, Kateřina Konečná, Thomas Mann, Jean Lambert, Dita Charanzová ja Afzal Khan tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Róża Gräfin von Thun und Hohenstein fraktsiooni PPE nimel, Neena Gill fraktsiooni S&D nimel, Karol Karski fraktsiooni ECR nimel, Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel, Paloma López Bermejo fraktsiooni GUE/NGL nimel, ja Seán Kelly.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Dubravka Šuica ja Claudia Tapardel.

Sõna võttis Zanda Kalniņa-Lukaševica (nõukogu eesistuja) liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi nimel.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.6.2015protokoll punkt 5.3.

ISTUNGI JUHATAJA: Adina-Ioana VĂLEAN
asepresident

Sõna võtsid Georgi Pirinski isiklikust seisukohast seoses sellega, mida Petri Sarvamaa oli öelnud OLAFi järelevalvekomitee 2014. aasta aruande arutelu ajal (9.6.2015protokoll punkt 13), Petri Sarvamaa, kes esitas vabanduse, Emmanouil Glezos, ja Paul Nuttall menetluse kohta, mida kohaldati fraktsiooni EFDD eelmisel õhtul esitatud taotluse suhtes istung katkestada (punkt 14 ja 10.6.2015protokoll punkt 15).


3. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


4. Kirjalik deklaratsioon (kodukorra artikkel 136)

Juhataja teavitab parlamenti, et parlamendiliikmete enamus andis allkirja järgmisele kirjalikule deklaratsioonile:

Kirjaliku deklaratsiooni nr 8/2015 jätkuva Euroopa Liidu toetuse kohta lastehalvatuse likvideerimisel esitasid järgmised parlamendiliikmed: Linda McAvan, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Enrique Guerrero Salom, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Maria Heubuch, Louis Michel, Nirj Deva ja Charles Goerens.

Kirjalik deklaratsioon avaldatakse kodukorra artikli 136 lõike 4 kohaselt protokollis koos allakirjutanute nimedega (11.6.2015protokoll lisa 1).


5. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


5.1. Süüria, Palmyra olukord ja Mazen Darwishi juhtum (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0575/2015, B8-0576/2015, B8-0577/2015, B8-0578/2015, B8-0579/2015 ja B8-0585/2015 (2015/2732(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0575/2015

(asendades B8-0575/2015, B8-0577/2015, B8-0578/2015, B8-0579/2015 ja B8-0585/2015),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

- Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, David McAllister, György Hölvényi, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Lara Comi, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Kinga Gál, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, József Nagy, Jeroen Lenaers, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Thomas Mann, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Joachim Zeller, Jaromír Štětina, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ramona Nicole Mănescu, Ildikó Gáll-Pelcz, Seán Kelly, Andrej Plenković ja Bogdan Andrzej Zdrojewski fraktsiooni PPE nimel;

- Josef Weidenholzer, Arne Lietz, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Silvia Costa, Afzal Khan, Nicola Caputo, Neena Gill, Claudia Tapardel, Janusz Zemke, Jeppe Kofod, Liliana Rodrigues, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche, Momchil Nekov, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Sergio Gutiérrez Prieto, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Vincent Peillon, Elena Gentile, Enrico Gasbarra, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Tonino Picula, Jonás Fernández, Julie Ward, Brando Benifei, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Eider Gardiazabal Rubial, Eric Andrieu, Marlene Mizzi, Isabella De Monte, Hugues Bayet, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Flavio Zanonato, Krystyna Łybacka, Nicola Danti, Marc Tarabella, Renato Soru, Maria Grapini, Siôn Simon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Tibor Szanyi, Javi López, Csaba Molnár, Viorica Dăncilă, Péter Niedermüller, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson ja Marita Ulvskog fraktsiooni S&D nimel;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Notis Marias, Hans-Olaf Henkel, Valdemar Tomaševski, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba ja Ryszard Antoni Legutko fraktsiooni ECR nimel;

- Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Fredrick Federley, Robert Rochefort, Louis Michel, Pavel Telička, Petr Ježek, Dita Charanzová, Antanas Guoga, Hannu Takkula, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Nathalie Griesbeck, Urmas Paet, José Inácio Faria ja Philippe De Backer fraktsiooni ALDE nimel;

- Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Davor Škrlec, Karima Delli, Ernest Urtasun, Eva Joly, Bronis Ropė, Bodil Valero, Judith Sargentini ja Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0229)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0576/2015 muutus kehtetuks.)


5.2. Laste rasedusega seotud õiguslikud aspektid Paraguays (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0546/2015, B8-0547/2015, B8-0582/2015, B8-0583/2015, B8-0586/2015, B8-0588/2015 ja B8-0591/2015 (2015/2733(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0546/2015

(asendades B8-0546/2015 ja B8-0583/2015),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

- Cristian Dan Preda, Giovanni La Via, Jiří Pospíšil, Lara Comi, David McAllister, Bogdan Brunon Wenta, Dubravka Šuica, Kinga Gál, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, József Nagy, Jeroen Lenaers, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Thomas Mann, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Joachim Zeller, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Seán Kelly, Elmar Brok ja Stanislav Polčák fraktsiooni PPE nimel;

- Charles Tannock, Branislav Škripek ja Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel.

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0546/2015

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0547/2015

(asendades B8-0547/2015, B8-0582/2015, B8-0586/2015, B8-0588/2015 ja B8-0591/2015),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Francisco Assis, Richard Howitt, Elena Valenciano, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Jeppe Kofod, Pier Antonio Panzeri, Afzal Khan, Nicola Caputo, Neena Gill, Claudia Tapardel, Goffredo Maria Bettini, Janusz Zemke, Liliana Rodrigues, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche, Momchil Nekov, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Enrico Gasbarra, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Tonino Picula, Jonás Fernández, Julie Ward, Brando Benifei, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Eider Gardiazabal Rubial, Eric Andrieu, Isabella De Monte, Hugues Bayet, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Flavio Zanonato, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Maria Grapini, Siôn Simon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Tibor Szanyi, Csaba Molnár, Viorica Dăncilă, Péter Niedermüller, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog ja Andrejs Mamikins fraktsiooni S&D nimel;

- Beatriz Becerra Basterrechea, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Robert Rochefort, Louis Michel, Petr Ježek, Antanas Guoga, Fredrick Federley, Nedzhmi Ali, Nathalie Griesbeck, Urmas Paet, Pavel Telička, Dita Charanzová, Hilde Vautmans, José Inácio Faria ja Philippe De Backer fraktsiooni ALDE nimel;

- Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Miloslav Ransdorf, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Lola Sánchez Caldentey ja Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel;

- Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Linnéa Engström, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Monika Vana, Davor Škrlec, Eva Joly ja Molly Scott Cato fraktsiooni Verts/ALE nimel;

- Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0230)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0583/2015 muutus kehtetuks.)


5.3. Olukord Nepalis pärast maavärinaid (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0580/2015, B8-0581/2015, B8-0584/2015, B8-0587/2015, B8-0589/2015, B8-0590/2015 ja B8-0592/2015 (2015/2734(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0580/2015

(asendades B8-0580/2015, B8-0581/2015, B8-0584/2015, B8-0587/2015, B8-0589/2015, B8-0590/2015 ja B8-0592/2015),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

- Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Lara Comi, David McAllister, Eduard Kukan, Ildikó Gáll-Pelcz, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Kinga Gál, Bogdan Brunon Wenta, Claude Rolin, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivo Belet, József Nagy, Jeroen Lenaers, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Joachim Zeller, Jaromír Štětina, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Andrej Plenković, Stanislav Polčák ja Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel;

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Enrique Guerrero Salom, Claude Moraes, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Janusz Zemke, Nicola Caputo, Neena Gill, Claudia Tapardel, Jeppe Kofod, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche, Momchil Nekov, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Sergio Gutiérrez Prieto, Zigmantas Balčytis, Vincent Peillon, Elena Gentile, Miriam Dalli, Enrico Gasbarra, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Tonino Picula, Jonás Fernández, Julie Ward, Brando Benifei, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Eider Gardiazabal Rubial, Eric Andrieu, Marlene Mizzi, Isabella De Monte, Hugues Bayet, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Javi López, Csaba Molnár, Viorica Dăncilă, Péter Niedermüller, Sorin Moisă, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog, Krystyna Łybacka, Nicola Danti, Marc Tarabella, Maria Grapini, Siôn Simon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ja Simona Bonafè fraktsiooni S&D nimel;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Peter van Dalen, Hans-Olaf Henkel, Ruža Tomašić, Ian Duncan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba ja Ryszard Antoni Legutko fraktsiooni ECR nimel;

- Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Louis Michel, Petr Ježek, Antanas Guoga, José Inácio Faria ja Philippe De Backer fraktsiooni ALDE nimel;

- Pablo Iglesias, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis ja Kostas Chrysogonos fraktsiooni GUE/NGL nimel;

- Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Heidi Hautala ja Eva Joly fraktsiooni Verts/ALE nimel;

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0231)


5.4. Strateegiline ja sõjaline olukord Musta mere piirkonnas pärast Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist Venemaa poolt (hääletus)

Raport strateegilise ja sõjalise olukorra kohta Musta mere piirkonnas pärast Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist Venemaa poolt [2015/2036(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Ioan Mircea Paşcu (A8-0171/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0232)

Sõnavõtud

Ioan Mircea Paşcu hääletuse ajal, et esitada vastavalt punktide 7 ja 17 kohta kaks suulist muudatusettepanekut, mis võeti vastu, ning pärast hääletust.


5.5. FIFA kõrgeid ametnikke puudutavate korruptsioonijuhtumite hiljutine paljastamine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0548/2015, B8-0549/2015, B8-0550/2015, B8-0571/2015, B8-0572/2015, B8-0573/2015 ja B8-0574/2015 (2015/2730(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0548/2015

(asendades B8-0548/2015, B8-0549/2015, B8-0550/2015, B8-0571/2015, B8-0572/2015, B8-0573/2015 ja B8-0574/2015),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

- Pascal Arimont, Ivo Belet, Andrea Bocskor, Esther de Lange, Santiago Fisas Ayxelà, Kinga Gál, Elisabetta Gardini, Esteban González Pons, Tunne Kelam, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Herbert Reul, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier, Romana Tomc, Sabine Verheyen, Elissavet Vozemberg, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Milan Zver fraktsiooni PPE nimel;

- Petra Kammerevert, Silvia Costa, Luigi Morgano, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Vilija Blinkevičiūtė, Alessia Maria Mosca, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Eider Gardiazabal Rubial, Momchil Nekov, Giorgos Grammatikakis, Goffredo Maria Bettini, Nikos Androulakis, Hugues Bayet, Nicola Danti, Victor Negrescu, Liliana Rodrigues, Kashetu Kyenge, Damian Drăghici, Lucy Anderson, Brando Benifei, Isabella De Monte ja Massimo Paolucci fraktsiooni S&D nimel;

- Daniel Dalton, Andrew Lewer, Zdzisław Krasnodębski ja Emma McClarkin fraktsiooni ECR nimel;

- Petr Ježek, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Dita Charanzová, Pavel Telička, Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Petras Auštrevičius, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Louis Michel, Hannu Takkula, Fernando Maura Barandiarán, Izaskun Bilbao Barandica, Urmas Paet, Kaja Kallas, Nedzhmi Ali ja Juan Carlos Girauta Vidal fraktsiooni ALDE nimel;

- Curzio Maltese, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Fabio De Masi, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Stelios Kouloglou ja Matt Carthy fraktsiooni GUE/NGL nimel;

- Helga Trüpel, Jill Evans ja Karima Delli fraktsiooni Verts/ALE nimel;

- Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Marco Valli, Marco Zanni ja Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0233)


6. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Ioan Mircea Paşcu - A8-0171/2015
Krisztina Morvai, Peter Jahr, James Carver, Stanislav Polčák, Seán Kelly ja Daniel Hannan

FIFA kõrgeid ametnikke puudutavate korruptsioonijuhtumite hiljutine paljastamine - (2015/2730(RSP)) - RC-B8-0548/2015
Brian Hayes, Peter Jahr, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Marian Harkin, Daniel Hannan ja Jill Seymour.


7. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


8. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 215 lõikele 6 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

9. juuni 2015

(nimi salastatud) (nr 2714/2014); (nimi salastatud) (nr 0429/2015); (nimi salastatud) (nr 0430/2015); (nimi salastatud) (nr 0431/2015); (nimi salastatud) (nr 0432/2015); (nimi salastatud) (nr 0433/2015); María Concepción Ferrer Tuset (nr 0434/2015); Roberta Ravello (nr 0435/2015); (nimi salastatud) (nr 0436/2015); (nimi salastatud) (nr 0437/2015); (nimi salastatud) (nr 0438/2015); Joseph-Christos Kondylakis (nr 0439/2015); (nimi salastatud) (nr 0440/2015); (nimi salastatud) (nr 0441/2015); Zoltan Györffy (nr 0442/2015); (nimi salastatud) (nr 0443/2015); (nimi salastatud) (nr 0444/2015); Mārtiņš Tālbergs (nr 0445/2015); Oleg Lihvoinen (nr 0446/2015); (nimi salastatud) (nr 0447/2015); (nimi salastatud) (nr 0448/2015); (nimi salastatud) (nr 0449/2015); Flavio Miccono (nr 0450/2015); Mario Cavaliere (nr 0451/2015); (nimi salastatud) (nr 0452/2015); (nimi salastatud) (nr 0453/2015); (nimi salastatud) (nr 0454/2015); (nimi salastatud) (nr 0455/2015); (nimi salastatud) (nr 0456/2015); (nimi salastatud) (nr 0457/2015); Magí Ribas Alegret (nr 0458/2015); (nimi salastatud) (nr 0459/2015); (nimi salastatud) (nr 0460/2015); (nimi salastatud) (nr 0461/2015); (nimi salastatud) (nr 0462/2015); Wendyl Harris (nr 0463/2015); (nimi salastatud) (nr 0464/2015); (nimi salastatud) (nr 0465/2015); Jan-Erik Hansen (nr 0466/2015); (nimi salastatud) (nr 0467/2015); Joseph-Christos Kondylakis (nr 0468/2015); (nimi salastatud) (nr 0469/2015); (nimi salastatud) (nr 0470/2015); (nimi salastatud) (nr 0471/2015); (nimi salastatud) (nr 0472/2015); Lars Arne Fransson (nr 0473/2015); (nimi salastatud) (nr 0474/2015); (nimi salastatud) (nr 0475/2015); Christian Ries (nr 0476/2015); (nimi salastatud) (nr 0477/2015); (nimi salastatud) (nr 0478/2015); (nimi salastatud) (nr 0479/2015); (nimi salastatud) (nr 0480/2015); (nimi salastatud) (nr 0481/2015); (nimi salastatud) (nr 0482/2015); (nimi salastatud) (nr 0483/2015); Christian Ries (nr 0484/2015); (nimi salastatud) (nr 0485/2015); (nimi salastatud) (nr 0486/2015); (nimi salastatud) (nr 0487/2015); (nimi salastatud) (nr 0488/2015); (nimi salastatud) (nr 0489/2015); (nimi salastatud) (nr 0490/2015); (nimi salastatud) (nr 0491/2015); (nimi salastatud) (nr 0492/2015); Bernd Wiili Karl Schuhmann (nr 0493/2015); Miguel Ángel Gallardo Ortiz (nr 0494/2015); Janeček Jiří (nr 0495/2015); (nimi salastatud) (nr 0496/2015); Sándor Látó (nr 0497/2015); (nimi salastatud) (nr 0498/2015); Flavio Miccono (nr 0499/2015); (nimi salastatud) (nr 0500/2015); (nimi salastatud) (nr 0501/2015); (nimi salastatud) (nr 0502/2015); (nimi salastatud) (nr 0503/2015); Jens Genzer (nr 0504/2015).


9. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Vanuatu Vabariigi vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (07192/2015 - C8-0149/2015 - 2015/0052(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ning Trinidadi ja Tobago Vabariigi vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (07196/2015 - C8-0151/2015 - 2015/0054(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi vahel) protokollile (milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi vahelist raamlepingut Alžeeria Demokraatliku Rahvavabariigi liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta) sõlmimise kohta (16152/2014 - C8-0152/2015 - 2014/0195(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

DEVE, INTA

2) parlamendiliikmed: resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek veinisektori reformi kohta (B8-0438/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek palmiõlist tuleneva kahju kohta keskkonnale ja tervisele (B8-0441/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Dominique Bilde ja Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek Montenegro ühinemist Euroopa Liiduga käsitlevate läbirääkimiste peatamise kohta (B8-0442/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser ja Mylène Troszczynski. Resolutsiooni ettepanek vajaduse kohta hinnata Euroopa Investeerimispanga (EIP) Euroopa Liidu väliste laenude mõju tööhõivele (B8-0443/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek küberkuritegevusega võitlemise kohta (B8-0444/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek rahvusvaheliste sündmuste koordineerimise kohta ELi tasandil (B8-0445/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek Euroopa mikrokrediidirahastu „Progress” käsutuses olevate vahendite suurendamise kohta (B8-0446/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek Armeenia genotsiidi tunnistamise kohta (B8-0447/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek võitluse kohta ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu (B8-0448/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Marie-Christine Arnautu. Resolutsiooni ettepanek Schengeni lepingu peatamise kohta (B8-0449/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek iseseisvalt mittetoimetulevate eakate kaitse ja terviklike abimeetmete väljatöötamise kohta (B8-0454/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek ehituslike takistuste kohta (B8-0459/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek liikluskindlustuse ohutussertifikaadi kehtivuse kohta kõigis liikmesriikides (B8-0461/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek Euroopa päeva kohta (B8-0462/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek tervise tõhusama kaitse kohta mitteioniseerivate elektromagnetväljade kahjuliku mõju eest Itaalias (B8-0463/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek Euroopa terrorismivastase võitluse prokuratuuri asutamise kohta (B8-0486/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

JURI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Philippe Loiseau ja Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek vähendatud käibemaksumäära taastamise kohta teatavate hobusekasvatuse sektori tehingute puhul Prantsusmaal (B8-0487/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Mario Borghezio. Resolutsiooni ettepanek ISISe hävitatud kunstiteoste müügi kohta internetis (B8-0488/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

IMCO

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek majandus- ja rahaliidu kohta (B8-0489/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Marie-Christine Arnautu. Resolutsiooni ettepanek lennuettevõtja Ryanair kõlvatu konkurentsi kohta (B8-0490/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- Marie-Christine Arnautu. Resolutsiooni ettepanek Pärsia lahe piirkonna lennuettevõtjate kõlvatu konkurentsi kohta (B8-0491/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Aymeric Chauprade. Resolutsiooni ettepanek ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise kohta (B8-0492/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Hiinast pärit angoora karusnaha ja küülikunahkade impordikeelu kohta (B8-0493/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek naistetapu kohta Türgis (B8-0496/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek jälitamise kui kuriteo kohta (B8-0497/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek korrakaitsejõudude rolli ja ülesande tähtsuse tunnustamise ja hindamise kohta (B8-0498/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Dominique Bilde ja Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek karusloomakasvanduste täieliku keelustamise ja üksikasjaliku märgistuse kohustuse kohta (B8-0499/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Dominique Bilde ja Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek raamatulugemise hoogustamise kohta Euroopa Liidus (B8-0500/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT


10. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 52)
(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 4. juuni 2015)

CONT-komisjon

- 2014. aasta aruanne ELi finantshuvide kaitse kohta – pettustevastane võitlus (2015/2128(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFCO, LIBE, INTA, REGI)

- Euroopa Investeerimispank (EIP) – 2014. aasta aruanne (2015/2127(INI))
(nõuandvad komisjonid: BUDG, INTA, REGI)

LIBE-komisjon

- Raport Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiivi 2011/92/EL (mis käsitleb laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust) rakendamise kohta (2015/2129(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, CULT)

Parlamendikomisjonile menetlemiseks edastamine (kodukorra artikkel 53)

DEVE-komisjon

- ELi roll ÜROs – kuidas saavutada paremini ELi välispoliitika eesmärke (2015/2104(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFET
nõuandvad komisjonid: AFCO, DEVE, CULT, CONT, INTA

- Uus kaugelevaatav ja innovaatiline kaubanduse ja investeeringute tulevikustrateegia (2015/2105(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: INTA
nõuandvad komisjonid: DEVE, AFET, EMPL, ITRE

- Korruptsioonivastane võitlus ja CRIM-erikomisjoni järelmeetmed (2015/2110(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE
nõuandvad komisjonid: DEVE, CONT

TRAN-komisjon

- Olukord Vahemerel ja vajadus töötada välja ELi terviklik rändekäsitus (2015/2095(INI))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: LIBE
nõuandvad komisjonid: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG, TRAN


11. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 192 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


12. Järgmiste istungite ajakava

Järgmine istung toimub 24. juunil 2015.


13. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 12.45.

Klaus Welle

Martin Schulz

peasekretär

president


Lisa 1 - Euroopa Liidu jätkuv toetus lastehalvatuse likvideerimisel (kirjalik deklaratsioon)

Kirjaliku deklaratsiooni nr 8/2015 Euroopa Liidu jätkuva toetuse kohta lastehalvatuse likvideerimisel1 (11.6.2015 protokolli punkt 4) kohta esitasid parlamendi kodukorra artikli 136 kohaselt parlamendiliikmed Linda McAvan, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Enrique Guerrero Salom, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Maria Heubuch, Louis Michel, Nirj Deva ja Charles Goerens ja sellele kirjutas alla 404 parlamendiliiget.

Kirjaliku deklaratsiooni tekst

1.   Oleme saavutamas maailma üht suurimat rahvatervisealast kordaminekut, milleks on lastehalvatuse likvideerimine.

2.   Laste vaktsineerimine on üks kulutõhusamaid olemasolevaid rahvatervise kaitsmise meetodeid. Lastehalvatuse likvideerimisega seotud ülemaailmsed jõupingutused on juba andnud 27 miljardi USA dollari väärtuses puhastulu ning võiksid aidata otseste ja kaudsete tervisehoiukultuste pealt aastaks 2035 kokku hoida kuni 50 miljardit USA dollarit, rääkimata tohutust inimkannatuste leevendamisest. Varasid ja infrastruktuure, mis rajati lastehalvatuse likvideerimisega seotud jõupingutuste toetamiseks, kasutatakse praegu ka Ebola kriisi leevendamiseks.

3.   Lastehalvatusjuhtude viimase 1 % likvideerimine on keeruline ja kulukas, kuid on ülemaailmsete jõupingutuste abil aastaks 2018 teostatav. Nagu hiljutised haiguspuhangud on näidanud, ei ole ükski riik (sh ELi liikmesriigid) kaitstud seni, kuni kõik riigid ei ole lastehalvatustest vabad.

4.   Seetõttu palutakse komisjonil jätkuvalt toetada lastehalvatuse likvideerimist oma eelseisva arengutegevuse prioriteedina ning eraldada järgmise nelja aasta jooksul piisavalt rahalisi vahendeid lastehalvatuse vastu vaktsineerimise kampaaniateks ja järelevalveks.

5.   Käesolev deklaratsioon koos allakirjutanute nimedega edastatakse nõukogule ja komisjonile.

_____________

1 Vastavalt parlamendi kodukorra artikli 136 lõigetele 4 ja 5 avaldatakse deklaratsioon, kui sellele on alla kirjutanud parlamendi koosseisu enamus, protokollis koos allakirjutanute nimedega ja edastatakse adressaatidele; deklaratsioon ei ole parlamendi jaoks siiski siduv.

Allakirjutanute nimekiri:

Lars Adaktusson, Clara Eugenia Aguilera García, Marina Albiol Guzmán, Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Lucy Anderson, Martina Anderson, Max Andersson, Eric Andrieu, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Richard Ashworth, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Johannes Cornelis van Baalen, Georges Bach, Guillaume Balas, Zigmantas Balčytis, Zoltán Balczó, Burkhard Balz, Nicolas Bay, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Michał Boni, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Steeve Briois, Elmar Brok, Daniel Buda, Udo Bullmann, Gianluca Buonanno, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, Matt Carthy, David Casa, Bodil Ceballos, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Corbett, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Ryszard Czarnecki, Peter van Dalen, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Seb Dance, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Andor Deli, Mady Delvaux, Fabio De Masi, Mark Demesmaeker, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Albert Deß, Nirj Deva, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Mireille D'Ornano, Ian Duncan, Pablo Echenique, Bas Eickhout, Frank Engel, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, Markus Ferber, Jonás Fernández, Edouard Ferrand, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Vicky Ford, Jacqueline Foster, Anna Elżbieta Fotyga, Lampros Fountoulis, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sven Giegold, Adam Gierek, Juan Carlos Girauta Vidal, Julie Girling, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Brian Hayes, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Jan Huitema, Pablo Iglesias, Sophia in 't Veld, Carlos Iturgaiz, Cătălin Sorin Ivan, Anneli Jäätteenmäki, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Petr Ježek, Marc Joulaud, Marek Jurek, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Barbara Kappel, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Sajjad Karim, Rikke Karlsson, Karol Karski, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Bernd Kölmel, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Zbigniew Kuźmiuk, Merja Kyllönen, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Esther de Lange, Jérôme Lavrilleux, Gilles Lebreton, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Andrew Lewer, Peter Liese, Philippe Loiseau, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David McAllister, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Anthea McIntyre, Ivana Maletić, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Louis-Joseph Manscour, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Dominique Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Costas Mavrides, Susanne Melior, Morten Messerschmidt, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Louis Michel, Matthijs van Miltenburg, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sophie Montel, Clare Moody, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Siegfried Mureşan, Renaud Muselier, Victor Negrescu, James Nicholson, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Péter Niedermüller, Cora van Nieuwenhuizen, Lambert van Nistelrooij, Maria Noichl, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Stanisław Ożóg, Artis Pabriks, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Marit Paulsen, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Morten Helveg Petersen, Florian Philippot, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Andrej Plenković, Marek Plura, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Franck Proust, Emil Radev, Laurenţiu Rebega, Viviane Reding, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jens Rohde, Claude Rolin, Bronis Ropė, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Jacek Saryusz-Wolski, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Claudia Schmidt, Helmut Scholz, György Schöpflin, Annie Schreijer-Pierik, Sven Schulze, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Siôn Simon, Branislav Škripek, Alyn Smith, Monika Smolková, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Bart Staes, Sergei Stanishev, Joachim Starbatty, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Charles Tannock, Marc Tarabella, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Claude Turmes, Traian Ungureanu, Miguel Urbán Crespo, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Elena Valenciano, Ángela Vallina, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Geoffrey Van Orden, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Jakob von Weizsäcker, Bogdan Brunon Wenta, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Joachim Zeller, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Bocskor, Bogovič, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Vabandataval põhjusel puudujad:

Borrelli, Crowley, Fountoulis, Gabriel, Hazekamp, Le Pen Jean-Marie, Mihaylova, Parker, Picierno, Takkula

Õigusteave - Privaatsuspoliitika