Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 280kWORD 204k
Torstai 11. kesäkuuta 2015 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  
2.1.Syyria: Palmyran tilanne ja Mazen Darwishin tapaus
  
2.2.Paraguay ja lapsiraskauksiin liittyvät oikeudelliset näkökohdat
  
2.3.Nepalin tilanne maanjäristysten jälkeen
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 4.Kirjallinen kannanotto (työjärjestyksen 136 artikla)
 5.Äänestykset
  
5.1.Syyria: Palmyran tilanne ja Mazen Darwishin tapaus (äänestys)
  
5.2.Paraguay ja lapsiraskauksiin liittyvät oikeudelliset näkökohdat (äänestys)
  
5.3.Nepalin tilanne maanjäristysten jälkeen (äänestys)
  
5.4.Sotilaallis-strateginen tilanne Mustanmeren alueella Venäjän liitettyä Krimin laittomasti alueeseensa (äänestys)
  
5.5.Korkean tason korruptiotapauksia FIFAssa koskevat viimeaikaiset paljastukset (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 8.Vetoomukset
 9.Vastaanotetut asiakirjat
 10.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 11.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 12.Seuraavien istuntojen aikataulu
 13.Istuntokauden keskeyttäminen
 .Liite 1 - Euroopan unionin tuen jatkamisesta polion hävittämiseksi (kirjallinen kannanotto)
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Antonio TAJANI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 10.00.


2. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 9.6.2015, kohta 2).


2.1. Syyria: Palmyran tilanne ja Mazen Darwishin tapaus

Päätöslauselmaesitykset B8-0575/2015, B8-0576/2015, B8-0577/2015, B8-0578/2015, B8-0579/2015, B8-0585/2015 (2015/2732(RSP))

Charles Tannock, Marisa Matias, Michèle Alliot-Marie, Barbara Lochbihler, Ilhan Kyuchyuk, Josef Weidenholzer ja Diane James esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Tomáš Zdechovský PPE-ryhmän puolesta, Arne Lietz S&D-ryhmän puolesta, Nikolay Barekov ECR-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Alyn Smith Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Mara Bizzotto, Pavel Svoboda, Victor Boştinaru, Andrew Lewer, Bodil Valero ja Bruno Gollnisch.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică ja Notis Marias.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Georgios Epitideios, Csaba Sógor, Angel Dzhambazki, Kostas Chrysogonos, Udo Voigt ja Bogdan Brunon Wenta.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (neuvoston puheenjohtaja) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.6.2015, kohta 5.1.


2.2. Paraguay ja lapsiraskauksiin liittyvät oikeudelliset näkökohdat

Päätöslauselmaesitykset B8-0546/2015, B8-0547/2015, B8-0582/2015, B8-0583/2015, B8-0586/2015, B8-0588/2015, B8-0591/2015 (2015/2733(RSP))

Cristian Dan Preda, Ernest Urtasun, Fabio Massimo Castaldo, Marek Jurek, Marie-Christine Vergiat, Beatriz Becerra Basterrechea ja Josef Weidenholzer esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Teresa Jiménez-Becerril Barrio PPE-ryhmän puolesta, Francisco Assis S&D-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Ángela Vallina GUE/NGL-ryhmän puolesta, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Joëlle Mélin, Rosa Estaràs Ferragut ja Alessia Maria Mosca.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Dubravka Šuica, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, José Inácio Faria, Ulrike Lunacek ja Gianluca Buonanno.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (neuvoston puheenjohtaja) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: Sophia in 't Veld pyytääkseen tarkempia tietoja toimista, joita neuvosto aikoo toteuttaa, ja Zanda Kalniņa-Lukaševica (neuvoston puheenjohtaja).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.6.2015, kohta 5.2.


2.3. Nepalin tilanne maanjäristysten jälkeen

Päätöslauselmaesitykset B8-0580/2015, B8-0581/2015, B8-0584/2015, B8-0587/2015, B8-0589/2015, B8-0590/2015, B8-0592/2015 (2015/2734(RSP))

Fabio Massimo Castaldo, Mark Demesmaeker, Kateřina Konečná, Thomas Mann, Jean Lambert, Dita Charanzová ja Afzal Khan esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein PPE-ryhmän puolesta, Neena Gill S&D-ryhmän puolesta, Karol Karski ECR-ryhmän puolesta, Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta, Paloma López Bermejo GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Seán Kelly.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Dubravka Šuica ja Claudia Tapardel.

Zanda Kalniņa-Lukaševica (neuvoston puheenjohtaja) käytti puheenvuoron komission varapuheenjohtajan / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.6.2015, kohta 5.3.

Puhetta johti
varapuhemies Adina-Ioana VĂLEAN

Puheenvuorot: Georgi Pirinski antaakseen henkilökohtaisen lausuman huomautuksesta, jonka Petri Sarvamaa esitti keskusteltaessa OLAFin valvontakomitean vuotuisesta toimintakertomuksesta 2014 (istunnon pöytäkirja 9.6.2015, kohta 13), Petri Sarvamaa esittääkseen anteeksipyyntönsä, Emmanouil Glezos ja Paul Nuttall menettelystä, jota noudatettiin istunnon keskeyttämistä koskevan EFDD-ryhmän eilisiltaisen pyynnön yhteydessä (kohta 14 ja istunnon pöytäkirja 10.6.2015, kohta 15).


3. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


4. Kirjallinen kannanotto (työjärjestyksen 136 artikla)

Puhemies ilmoitti parlamentille, että parlamentin jäsenten enemmistö on allekirjoittanut seuraavan kirjallisen kannanoton:

Kirjallinen kannanotto 8/2015, jonka aiheena on Euroopan unionin tuen jatkaminen polion hävittämiseksi ja jonka ovat jättäneet käsiteltäväksi seuraavat jäsenet: Linda McAvan, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Enrique Guerrero Salom, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Maria Heubuch, Louis Michel, Nirj Deva ja Charles Goerens.

Työjärjestyksen 136 artiklan 4 kohdan mukaisesti tämä kirjallinen kannanotto ja allekirjoittajien nimet julkaistaan tässä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 11.6.2015 liite 1).


5. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


5.1. Syyria: Palmyran tilanne ja Mazen Darwishin tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0575/2015, B8-0576/2015, B8-0577/2015, B8-0578/2015, B8-0579/2015 ja B8-0585/2015 (2015/2732(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0575/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0575/2015, B8-0577/2015, B8-0578/2015, B8-0579/2015 ja B8-0585/2015)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

- Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, David McAllister, György Hölvényi, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Lara Comi, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Kinga Gál, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, József Nagy, Jeroen Lenaers, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Thomas Mann, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Joachim Zeller, Jaromír Štětina, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ramona Nicole Mănescu, Ildikó Gáll-Pelcz, Seán Kelly, Andrej Plenković ja Bogdan Andrzej Zdrojewski PPE-ryhmän puolesta

- Josef Weidenholzer, Arne Lietz, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Silvia Costa, Afzal Khan, Nicola Caputo, Neena Gill, Claudia Tapardel, Janusz Zemke, Jeppe Kofod, Liliana Rodrigues, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche, Momchil Nekov, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Sergio Gutiérrez Prieto, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Vincent Peillon, Elena Gentile, Enrico Gasbarra, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Tonino Picula, Jonás Fernández, Julie Ward, Brando Benifei, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Eider Gardiazabal Rubial, Eric Andrieu, Marlene Mizzi, Isabella De Monte, Hugues Bayet, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Flavio Zanonato, Krystyna Łybacka, Nicola Danti, Marc Tarabella, Renato Soru, Maria Grapini, Siôn Simon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Tibor Szanyi, Javi López, Csaba Molnár, Viorica Dăncilă, Péter Niedermüller, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson ja Marita Ulvskog S&D-ryhmän puolesta

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Notis Marias, Hans-Olaf Henkel, Valdemar Tomaševski, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba ja Ryszard Antoni Legutko ECR-ryhmän puolesta

- Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Fredrick Federley, Robert Rochefort, Louis Michel, Pavel Telička, Petr Ježek, Dita Charanzová, Antanas Guoga, Hannu Takkula, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Nathalie Griesbeck, Urmas Paet, José Inácio Faria ja Philippe De Backer ALDE-ryhmän puolesta

- Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Davor Škrlec, Karima Delli, Ernest Urtasun, Eva Joly, Bronis Ropė, Bodil Valero, Judith Sargentini ja Michèle Rivasi Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0229)

(Päätöslauselmaesitys B8-0576/2015 raukesi.)


5.2. Paraguay ja lapsiraskauksiin liittyvät oikeudelliset näkökohdat (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0546/2015, B8-0547/2015, B8-0582/2015, B8-0583/2015, B8-0586/2015, B8-0588/2015 ja B8-0591/2015 (2015/2733(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0546/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0546/2015 ja B8-0583/2015)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

- Cristian Dan Preda, Giovanni La Via, Jiří Pospíšil, Lara Comi, David McAllister, Bogdan Brunon Wenta, Dubravka Šuica, Kinga Gál, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, József Nagy, Jeroen Lenaers, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Thomas Mann, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Joachim Zeller, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Seán Kelly, Elmar Brok ja Stanislav Polčák PPE-ryhmän puolesta

- Charles Tannock, Branislav Škripek ja Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta.

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B8-0546/2015

Hylättiin

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0547/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0547/2015, B8-0582/2015, B8-0586/2015, B8-0588/2015 ja B8-0591/2015)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Francisco Assis, Richard Howitt, Elena Valenciano, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Jeppe Kofod, Pier Antonio Panzeri, Afzal Khan, Nicola Caputo, Neena Gill, Claudia Tapardel, Goffredo Maria Bettini, Janusz Zemke, Liliana Rodrigues, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche, Momchil Nekov, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Enrico Gasbarra, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Tonino Picula, Jonás Fernández, Julie Ward, Brando Benifei, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Eider Gardiazabal Rubial, Eric Andrieu, Isabella De Monte, Hugues Bayet, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Flavio Zanonato, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Maria Grapini, Siôn Simon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Tibor Szanyi, Csaba Molnár, Viorica Dăncilă, Péter Niedermüller, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog ja Andrejs Mamikins S&D-ryhmän puolesta

- Beatriz Becerra Basterrechea, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Robert Rochefort, Louis Michel, Petr Ježek, Antanas Guoga, Fredrick Federley, Nedzhmi Ali, Nathalie Griesbeck, Urmas Paet, Pavel Telička, Dita Charanzová, Hilde Vautmans, José Inácio Faria ja Philippe De Backer ALDE-ryhmän puolesta

- Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Miloslav Ransdorf, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Lola Sánchez Caldentey ja Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta

- Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Linnéa Engström, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Monika Vana, Davor Škrlec, Eva Joly ja Molly Scott Cato Verts/ALE-ryhmän puolesta

- Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0230)

(Päätöslauselmaesitys B8-0583/2015 raukesi.)


5.3. Nepalin tilanne maanjäristysten jälkeen (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0580/2015, B8-0581/2015, B8-0584/2015, B8-0587/2015, B8-0589/2015, B8-0590/2015 ja B8-0592/2015 (2015/2734(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0580/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0580/2015, B8-0581/2015, B8-0584/2015, B8-0587/2015, B8-0589/2015, B8-0590/2015 ja B8-0592/2015)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

- Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Lara Comi, David McAllister, Eduard Kukan, Ildikó Gáll-Pelcz, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Kinga Gál, Bogdan Brunon Wenta, Claude Rolin, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivo Belet, József Nagy, Jeroen Lenaers, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Joachim Zeller, Jaromír Štětina, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Andrej Plenković, Stanislav Polčák ja Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Enrique Guerrero Salom, Claude Moraes, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Janusz Zemke, Nicola Caputo, Neena Gill, Claudia Tapardel, Jeppe Kofod, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche, Momchil Nekov, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Sergio Gutiérrez Prieto, Zigmantas Balčytis, Vincent Peillon, Elena Gentile, Miriam Dalli, Enrico Gasbarra, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Tonino Picula, Jonás Fernández, Julie Ward, Brando Benifei, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Eider Gardiazabal Rubial, Eric Andrieu, Marlene Mizzi, Isabella De Monte, Hugues Bayet, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Javi López, Csaba Molnár, Viorica Dăncilă, Péter Niedermüller, Sorin Moisă, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog, Krystyna Łybacka, Nicola Danti, Marc Tarabella, Maria Grapini, Siôn Simon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ja Simona Bonafè S&D-ryhmän puolesta

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Peter van Dalen, Hans-Olaf Henkel, Ruža Tomašić, Ian Duncan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba ja Ryszard Antoni Legutko ECR-ryhmän puolesta

- Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Louis Michel, Petr Ježek, Antanas Guoga, José Inácio Faria ja Philippe De Backer ALDE-ryhmän puolesta

- Pablo Iglesias, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis ja Kostas Chrysogonos GUE/NGL-ryhmän puolesta

- Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Heidi Hautala ja Eva Joly Verts/ALE-ryhmän puolesta

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0231)


5.4. Sotilaallis-strateginen tilanne Mustanmeren alueella Venäjän liitettyä Krimin laittomasti alueeseensa (äänestys)

Mietintö sotilaallis-strategisesta tilanteesta Mustanmeren alueella Venäjän liitettyä Krimin laittomasti alueeseensa [2015/2036(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Ioan Mircea Paşcu (A8-0171/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0232)

Puheenvuorot
Ioan Mircea Paşcu, äänestyksen aikana esittääkseen kaksi suullista tarkistusta, joista toinen koski 7 kohtaa ja toinen 17 kohtaa ja jotka hyväksyttiin, ja äänestyksen jälkeen.


5.5. Korkean tason korruptiotapauksia FIFAssa koskevat viimeaikaiset paljastukset (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0548/2015, B8-0549/2015, B8-0550/2015, B8-0571/2015, B8-0572/2015, B8-0573/2015 ja B8-0574/2015 (2015/2730(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0548/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0548/2015, B8-0549/2015, B8-0550/2015, B8-0571/2015, B8-0572/2015, B8-0573/2015 ja B8-0574/2015)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

- Pascal Arimont, Ivo Belet, Andrea Bocskor, Esther de Lange, Santiago Fisas Ayxelà, Kinga Gál, Elisabetta Gardini, Esteban González Pons, Tunne Kelam, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Herbert Reul, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier, Romana Tomc, Sabine Verheyen, Elissavet Vozemberg, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Milan Zver PPE-ryhmän puolesta

- Petra Kammerevert, Silvia Costa, Luigi Morgano, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Vilija Blinkevičiūtė, Alessia Maria Mosca, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Eider Gardiazabal Rubial, Momchil Nekov, Giorgos Grammatikakis, Goffredo Maria Bettini, Nikos Androulakis, Hugues Bayet, Nicola Danti, Victor Negrescu, Liliana Rodrigues, Kashetu Kyenge, Damian Drăghici, Lucy Anderson, Brando Benifei, Isabella De Monte ja Massimo Paolucci S&D-ryhmän puolesta

- Daniel Dalton, Andrew Lewer, Zdzisław Krasnodębski ja Emma McClarkin ECR-ryhmän puolesta

- Petr Ježek, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Dita Charanzová, Pavel Telička, Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Petras Auštrevičius, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Louis Michel, Hannu Takkula, Fernando Maura Barandiarán, Izaskun Bilbao Barandica, Urmas Paet, Kaja Kallas, Nedzhmi Ali ja Juan Carlos Girauta Vidal ALDE-ryhmän puolesta

- Curzio Maltese, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Fabio De Masi, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Stelios Kouloglou ja Matt Carthy GUE/NGL-ryhmän puolesta

- Helga Trüpel, Jill Evans ja Karima Delli Verts/ALE-ryhmän puolesta

- Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Marco Valli, Marco Zanni ja Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0233)


6. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Ioan Mircea Paşcu - A8-0171/2015
Krisztina Morvai, Peter Jahr, James Carver, Stanislav Polčák, Seán Kelly ja Daniel Hannan

Korkean tason korruptiotapauksia FIFAssa koskevat viimeaikaiset paljastukset - (2015/2730(RSP)) - RC-B8-0548/2015
Brian Hayes, Peter Jahr, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Marian Harkin, Daniel Hannan ja Jill Seymour.


7. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa "Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


8. Vetoomukset

Seuraavat vetoomukset, jotka on merkitty luetteloon alla ilmoitettuina päivinä työjärjestyksen 215 artiklan 6 kohdan mukaisesti, on lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan:

9. kesäkuuta 2015

(käsitellään luottamuksellisena) (nro 2714/2014); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0429/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0430/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0431/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0432/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0433/2015); María Concepción Ferrer Tuset (nro 0434/2015); Roberta Ravello (nro 0435/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0436/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0437/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0438/2015); Joseph-Christos Kondylakis (nro 0439/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0440/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0441/2015); Zoltan Györffy (nro 0442/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0443/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0444/2015); Mārtiņš Tālbergs (nro 0445/2015); Oleg Lihvoinen (nro 0446/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0447/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0448/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0449/2015); Flavio Miccono (nro 0450/2015); Mario Cavaliere (nro 0451/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0452/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0453/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0454/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0455/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0456/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0457/2015); Magí Ribas Alegret (nro 0458/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0459/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0460/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0461/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0462/2015); Wendyl Harris (nro 0463/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0464/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0465/2015); Jan-Erik Hansen (nro 0466/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0467/2015); Joseph-Christos Kondylakis (nro 0468/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0469/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0470/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0471/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0472/2015); Lars Arne Fransson (nro 0473/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0474/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0475/2015); Christian Ries (nro 0476/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0477/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0478/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0479/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0480/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0481/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0482/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0483/2015); Christian Ries (nro 0484/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0485/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0486/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0487/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0488/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0489/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0490/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0491/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0492/2015); Bernd Wiili Karl Schuhmann (nro 0493/2015); Miguel Ángel Gallardo Ortiz (nro 0494/2015); Janeček Jiří (nro 0495/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0496/2015); Sándor Látó (nro 0497/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0498/2015); Flavio Miccono (nro 0499/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0500/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0501/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0502/2015); (käsitellään luottamuksellisena) (nro 0503/2015); Jens Genzer (nro 0504/2015).


9. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Vanuatun tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (07192/2015 - C8-0149/2015 - 2015/0052(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Trinidadin ja Tobagon tasavallan välisen lyhytaikaista oleskelua koskevan viisumivapaussopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (07196/2015 - C8-0151/2015 - 2015/0054(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET

- Ehdotus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Algerian demokraattisen kansantasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen liitettävän pöytäkirjan, joka koskee Euroopan unionin ja Algerian demokraattisen kansantasavallan puitesopimusta Algerian demokraattisen kansantasavallan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista, tekemisestä (16152/2014 - C8-0152/2015 - 2014/0195(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

DEVE, INTA

2) jäseniltä, päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla)

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys viinialan uudistuksesta (B8-0438/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys palmuöljyn aiheuttamista ympäristövahingoista ja terveyshaitoista (B8-0441/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Dominique Bilde ja Sophie Montel. Päätöslauselmaesitys Montenegron Euroopan unioniin liittymistä koskevien neuvottelujen keskeyttämisestä (B8-0442/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser ja Mylène Troszczynski. Päätöslauselmaesitys tarpeesta toteuttaa Euroopan investointipankin (EIP) myöntämien lainojen työllisyysvaikutusten arviointi (B8-0443/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys tietoverkkorikollisuuden torjunnasta (B8-0444/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

LIBE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys kansainvälisten tapahtumien koordinoinnista Euroopan unionin tasolla (B8-0445/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

LIBE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn määrärahojen lisäämisestä (B8-0446/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys armenialaisten kansanmurhan tunnustamisesta (B8-0447/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys laittoman, ilmoittamattoman tai sääntelemättömän kalastuksen torjunnasta (B8-0448/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

INTA

- Marie-Christine Arnautu. Päätöslauselmaesitys Schengenin sopimuksen lakkauttamisesta (B8-0449/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys sellaisille ikääntyneille henkilöille tarkoitettujen yhdistettyjen hoitopalvelujen suojelusta ja kehittämisestä, jotka eivät tule toimeen yksin (B8-0454/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

LIBE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys rakennusten suunnittelusta johtuvista esteistä (B8-0459/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys vahingonvaarasta autovakuutuksen yhteydessä annetun ilmoituksen voimassaolosta kaikissa jäsenvaltioissa (B8-0461/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

TRAN

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys Eurooppa-päivästä (B8-0462/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys ionisoimattomien elektromagneettisten kenttien haitallisilta vaikutuksilta suojelun parantamisesta Italiassa (B8-0463/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys terrorismin torjuntaan erikoistuneen eurooppalaisen syyttäjäviraston perustamisesta (B8-0486/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

JURI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Philippe Loiseau ja Sophie Montel. Päätöslauselmaesitys alennetun alv-kannan palauttamisesta tietyille hevosalan toiminnoille Ranskassa (B8-0487/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Mario Borghezio. Päätöslauselmaesitys ISIS-järjestön tuhoamien taideteosten myynnistä internetissä (B8-0488/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

IMCO

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys talous- ja rahaliitosta (B8-0489/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Marie-Christine Arnautu. Päätöslauselmaesitys lentoyhtiö Ryanairin harjoittamasta vilpillisestä kilpailusta (B8-0490/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

TRAN

- Marie-Christine Arnautu. Päätöslauselmaesitys Persianlahden maiden lentoyhtiöiden harjoittamasta vilpillisestä kilpailusta (B8-0491/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Aymeric Chauprade. Päätöslauselmaesitys yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta (B8-0492/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Kiinasta peräisin olevien angoraturkisten ja kaniininnahkojen tuonnin kieltämisestä (B8-0493/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys naismurhista Turkissa (B8-0496/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys vainoamisesta rikoksena (B8-0497/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Gianluca Buonanno. Päätöslauselmaesitys lainvalvontaviranomaisten roolin ja tehtävän tunnustamisesta ja arvostuksesta (B8-0498/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

CULT

- Dominique Bilde ja Sophie Montel. Päätöslauselmaesitys turkistuotantoa varten tapahtuvan eläinten kasvattamisen lopullisesta kieltämisestä ja yksityiskohtaisten merkintöjen pakollisuudesta (B8-0499/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Dominique Bilde ja Sophie Montel. Päätöslauselmaesitys kirjojen lukemisen lisäämisestä Euroopan unionissa (B8-0500/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT


10. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 52 artikla)
(puheenjohtajakokouksen päätös 4.6.2015)

CONT-valiokunta

- Vuosikertomus 2014 EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta – Petostentorjunta (2015/2128(INI))
(lausuntoa varten: AFCO, LIBE, INTA, REGI)

- Euroopan investointipankki (EIP) - vuosikertomus 2014 (2015/2127(INI))
(lausuntoa varten: BUDG, INTA, REGI)

LIBE-valiokunta

- Kertomus lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta 13. joulukuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/92/EU täytäntöönpanosta (2015/2129(INI))
(lausuntoa varten: FEMM, CULT)

Valiokuntaan lähettäminen (työjärjestyksen 53 artikla)

DEVE-valiokunta

- EU:n rooli YK:ssa - Miten EU:n ulkopolitiikan tavoitteet voitaisiin saavuttaa paremmin? (2015/2104(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET
lausuntoa varten: AFCO, DEVE, CULT, CONT, INTA

- Uusi eteenpäin suuntautuva ja innovatiivinen tulevaisuuden kauppa- ja investointistrategia (2015/2105(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA
lausuntoa varten: DEVE, AFET, EMPL, ITRE

- Korruption torjunta ja jatkotoimenpiteet CRIM-erityisvaliokunnan päätöslauselman johdosta (2015/2110(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE
lausuntoa varten: DEVE, CONT

TRAN-valiokunta

- Välimeren tilanne ja tarve kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen (2015/2095(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE
lausuntoa varten: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG, TRAN


11. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 192 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


12. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraava istunto pidetään 24. kesäkuuta 2015.


13. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 12.45.

Klaus Welle

Martin Schulz

pääsihteeri

puhemies


Liite 1 - Euroopan unionin tuen jatkamisesta polion hävittämiseksi (kirjallinen kannanotto)

Kirjallinen kannanotto 8/2015 Euroopan unionin tuen jatkamisesta polion hävittämiseksi1 (istunnon pöytäkirja 11.6.2015, kohta 4), jonka Linda McAvan, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Enrique Guerrero Salom, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Maria Heubuch, Louis Michel, Nirj Deva ja Charles Goerens ovat jättäneet käsiteltäväksi työjärjestyksen 136 artiklan mukaisesti, on saanut 404 jäsenen allekirjoitukset.

Kirjallisen kannanoton teksti:

1.   Maailma on saavuttamassa yhden suurimmista kansanterveydellisistä saavutuksistaan - polion hävittämisen.

2.   Lasten rokottaminen on yksi kansanterveyden kustannustehokkaimmista hoitokeinoista. Polion hävittäminen maailmasta on jo nyt tuonut kansanterveyden suoriin ja epäsuoriin kustannuksiin 27 miljardin Yhdysvaltojen dollarin säästöt, jotka vuoteen 2035 mennessä saattavat nousta jo 50 miljardiin dollariin, ihmisten mittaamattoman suurten kärsimysten lieventämisestä puhumattakaan. Hävittämistoimiin tarkoitettuja varoja ja infrastruktuuria käytetään tällä hetkellä myös ebola-kriisin torjuntaan.

3.   Viimeisten poliotapausten (1 prosentti tapauksista) hävittäminen on vaikeaa ja kallista, mutta se on mahdollista vuoteen 2018 mennessä maailmanlaajuisilla toimilla. Kuten äskettäiset tartunnat ovat osoittaneet, yksikään maa eivät edes EU:n jäsenvaltiot ei ole turvassa ennen kuin polio on hävitetty kaikista maista.

4.   Komissiota pyydetään siksi ilmoittamaan polion hävittämistä koskevan sitoumuksen jatkamisesta kehityspolitiikkansa painopisteenä. Seuraaville neljälle vuodelle pyydetään myös riittävästi rahoitusta poliorokotuksiin ja seurantaan.

5.   Tämä kannanotto ja allekirjoittajien nimet välitetään neuvostolle ja komissiolle.

_____________

1 Euroopan parlamentin työjärjestyksen 136 artiklan 4 ja 5 kohdassa määrätään, että jos parlamentin jäsenten enemmistö on allekirjoittanut kannanoton, kannanotto ja allekirjoittajien nimet julkaistaan pöytäkirjassa ja välitetään kannanotossa mainituille tahoille. Kannanotto ei kuitenkaan sido parlamenttia.

Allekirjoittajien luettelo:

Lars Adaktusson, Clara Eugenia Aguilera García, Marina Albiol Guzmán, Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Lucy Anderson, Martina Anderson, Max Andersson, Eric Andrieu, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Richard Ashworth, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Johannes Cornelis van Baalen, Georges Bach, Guillaume Balas, Zigmantas Balčytis, Zoltán Balczó, Burkhard Balz, Nicolas Bay, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Michał Boni, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Steeve Briois, Elmar Brok, Daniel Buda, Udo Bullmann, Gianluca Buonanno, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, Matt Carthy, David Casa, Bodil Ceballos, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Corbett, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Ryszard Czarnecki, Peter van Dalen, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Seb Dance, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Andor Deli, Mady Delvaux, Fabio De Masi, Mark Demesmaeker, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Albert Deß, Nirj Deva, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Mireille D'Ornano, Ian Duncan, Pablo Echenique, Bas Eickhout, Frank Engel, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, Markus Ferber, Jonás Fernández, Edouard Ferrand, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Vicky Ford, Jacqueline Foster, Anna Elżbieta Fotyga, Lampros Fountoulis, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sven Giegold, Adam Gierek, Juan Carlos Girauta Vidal, Julie Girling, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Brian Hayes, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Jan Huitema, Pablo Iglesias, Sophia in 't Veld, Carlos Iturgaiz, Cătălin Sorin Ivan, Anneli Jäätteenmäki, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Petr Ježek, Marc Joulaud, Marek Jurek, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Barbara Kappel, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Sajjad Karim, Rikke Karlsson, Karol Karski, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Bernd Kölmel, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Zbigniew Kuźmiuk, Merja Kyllönen, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Esther de Lange, Jérôme Lavrilleux, Gilles Lebreton, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Andrew Lewer, Peter Liese, Philippe Loiseau, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David McAllister, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Anthea McIntyre, Ivana Maletić, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Louis-Joseph Manscour, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Dominique Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Costas Mavrides, Susanne Melior, Morten Messerschmidt, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Louis Michel, Matthijs van Miltenburg, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sophie Montel, Clare Moody, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Siegfried Mureşan, Renaud Muselier, Victor Negrescu, James Nicholson, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Péter Niedermüller, Cora van Nieuwenhuizen, Lambert van Nistelrooij, Maria Noichl, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Stanisław Ożóg, Artis Pabriks, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Marit Paulsen, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Morten Helveg Petersen, Florian Philippot, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Andrej Plenković, Marek Plura, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Franck Proust, Emil Radev, Laurenţiu Rebega, Viviane Reding, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jens Rohde, Claude Rolin, Bronis Ropė, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Jacek Saryusz-Wolski, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Claudia Schmidt, Helmut Scholz, György Schöpflin, Annie Schreijer-Pierik, Sven Schulze, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Siôn Simon, Branislav Škripek, Alyn Smith, Monika Smolková, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Bart Staes, Sergei Stanishev, Joachim Starbatty, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Charles Tannock, Marc Tarabella, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Claude Turmes, Traian Ungureanu, Miguel Urbán Crespo, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Elena Valenciano, Ángela Vallina, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Geoffrey Van Orden, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Jakob von Weizsäcker, Bogdan Brunon Wenta, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Joachim Zeller, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Bocskor, Bogovič, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Estyneet:

Borrelli, Crowley, Fountoulis, Gabriel, Hazekamp, Le Pen Jean-Marie, Mihaylova, Parker, Picierno, Takkula

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö