Indeks 
Protokół
PDF 291kWORD 202k
Czwartek, 11 czerwca 2015 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  2.1.Syria: sytuacja w Palmyrze i sprawa Mazena Darwisha
  2.2.Paragwaj: aspekty prawne związane z przypadkami ciąży u dzieci
  2.3.Sytuacja w Nepalu po trzęsieniach ziemi
 3.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Oświadczenie pisemne (art. 136 Regulaminu)
 5.Głosowanie
  5.1.Syria: sytuacja w Palmyrze i sprawa Mazena Darwisha (głosowanie)
  5.2.Paragwaj: aspekty prawne związane z przypadkami ciąży u dzieci (głosowanie)
  5.3.Sytuacja w Nepalu po trzęsieniach ziemi (głosowanie)
  5.4.Strategiczna sytuacja militarna w basenie Morza Czarnego po bezprawnej aneksji Krymu przez Rosję (głosowanie)
  5.5.Niedawne doniesienia o przypadkach korupcji na wysokim szczeblu w Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 7.Korekty do głosowania i zamiary głosowania
 8.Petycje
 9.Składanie dokumentów
 10.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 11.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 12.Kalendarz następnych posiedzeń
 13.Przerwa w obradach
 .Załącznik 1 - Stałe wsparcie Unii Europejskiej na rzecz wyeliminowania poliomyelitis (oświadczenie pisemne)
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 10:00.


2. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 9.6.2015)


2.1. Syria: sytuacja w Palmyrze i sprawa Mazena Darwisha

Projekty rezolucji B8-0575/2015, B8-0576/2015, B8-0577/2015, B8-0578/2015, B8-0579/2015, B8-0585/2015 (2015/2732(RSP))

Charles Tannock, Marisa Matias, Michèle Alliot-Marie, Barbara Lochbihler, Ilhan Kyuchyuk, Josef Weidenholzer i Diane James przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Tomáš Zdechovský w imieniu grupy PPE, Arne Lietz w imieniu grupy S&D, Nikolay Barekov w imieniu grupy ECR, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Alyn Smith w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Mara Bizzotto niezrzeszona, Pavel Svoboda, Victor Boştinaru, Andrew Lewer, Bodil Valero i Bruno Gollnisch.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică i Notis Marias.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Georgios Epitideios, Csaba Sógor, Angel Dzhambazki, Kostas Chrysogonos, Udo Voigt i Bogdan Brunon Wenta.

Głos zabrała Zanda Kalniņa-Lukaševica (urzędująca przewodnicząca Rady) w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel ds. WPZB.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.1 protokołu z dnia 11.6.2015.


2.2. Paragwaj: aspekty prawne związane z przypadkami ciąży u dzieci

Projekty rezolucji B8-0546/2015, B8-0547/2015, B8-0582/2015, B8-0583/2015, B8-0586/2015, B8-0588/2015, B8-0591/2015 (2015/2733(RSP))

Cristian Dan Preda, Ernest Urtasun, Fabio Massimo Castaldo, Marek Jurek, Marie-Christine Vergiat, Beatriz Becerra Basterrechea i Josef Weidenholzer przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Teresa Jiménez-Becerril Barrio w imieniu grupy PPE, Francisco Assis w imieniu grupy S&D, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Ángela Vallina w imieniu grupy GUE/NGL, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Joëlle Mélin niezrzeszona, Rosa Estaràs Ferragut i Alessia Maria Mosca.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Dubravka Šuica, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, José Inácio Faria, Ulrike Lunacek i Gianluca Buonanno.

Głos zabrała Zanda Kalniņa-Lukaševica (urzędująca przewodnicząca Rady) w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel ds. WPZB.

Głos zabrały: Sophia in 't Veld, wnosząc o udzielenie bardziej szczegółowych informacji na temat działań, jakie zamierza podjąć Rada, i Zanda Kalniņa-Lukaševica (urzędująca przewodnicząca Rady).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.2 protokołu z dnia 11.6.2015.


2.3. Sytuacja w Nepalu po trzęsieniach ziemi

Projekty rezolucji B8-0580/2015, B8-0581/2015, B8-0584/2015, B8-0587/2015, B8-0589/2015, B8-0590/2015, B8-0592/2015 (2015/2734(RSP))

Fabio Massimo Castaldo, Mark Demesmaeker, Kateřina Konečná, Thomas Mann, Jean Lambert, Dita Charanzová i Afzal Khan przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein w imieniu grupy PPE, Neena Gill w imieniu grupy S&D, Karol Karski w imieniu grupy ECR, Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE, Paloma López Bermejo w imieniu grupy GUE/NGL, i Seán Kelly.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Dubravka Šuica i Claudia Tapardel.

Głos zabrała Zanda Kalniņa-Lukaševica (urzędująca przewodnicząca Rady) w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel ds. WPZB.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.3 protokołu z dnia 11.6.2015.

PRZEWODNICTWO: Adina-Ioana VĂLEAN
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Georgi Pirinski, w sprawie osobistej dotyczącej wypowiedzi Petri Sarvamy podczas debaty nad sprawozdaniem rocznym Komitetu Nadzoru OLAF za rok 2014 (pkt 13 protokołu z dnia 9.6.2015), Petri Sarvamaa w celu złożenia przeprosin, Emmanouil Glezos, i Paul Nuttall w sprawie procedury zastosowanej w przypadku wczorajszego wieczornego wniosku grupy EFDD o zawieszenie debaty (pkt 14 i pkt 15 protokołu z dnia 10.6.2015).


3. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


4. Oświadczenie pisemne (art. 136 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że następujące oświadczenie pisemne zostało podpisane przez większość posłów do Parlamentu Europejskiego:

Oświadczenie pisemne nr 8/2015 w sprawie stałego wsparcia Unii Europejskiej na rzecz wyeliminowania poliomyelitis, złożone przez następujących posłów: Linda McAvan, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Enrique Guerrero Salom, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Maria Heubuch, Louis Michel, Nirj Deva i Charles Goerens.

Zgodnie z art. 136 ust. 4 Regulaminu oświadczenie to jest publikowane w niniejszym protokole wraz z nazwiskami sygnatariuszy (załącznik 1 protokołu z dnia 11.6.2015).


5. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


5.1. Syria: sytuacja w Palmyrze i sprawa Mazena Darwisha (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0575/2015, B8-0576/2015, B8-0577/2015, B8-0578/2015, B8-0579/2015 i B8-0585/2015 (2015/2732(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0575/2015

(zastępujący B8-0575/2015, B8-0577/2015, B8-0578/2015, B8-0579/2015 i B8-0585/2015)

złożony przez następujących posłów:

- Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, David McAllister, György Hölvényi, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Lara Comi, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Kinga Gál, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, József Nagy, Jeroen Lenaers, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Thomas Mann, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Joachim Zeller, Jaromír Štětina, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ramona Nicole Mănescu, Ildikó Gáll-Pelcz, Seán Kelly, Andrej Plenković i Bogdan Andrzej Zdrojewski w imieniu grupy PPE;

- Josef Weidenholzer, Arne Lietz, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Silvia Costa, Afzal Khan, Nicola Caputo, Neena Gill, Claudia Tapardel, Janusz Zemke, Jeppe Kofod, Liliana Rodrigues, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche, Momchil Nekov, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Sergio Gutiérrez Prieto, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Vincent Peillon, Elena Gentile, Enrico Gasbarra, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Tonino Picula, Jonás Fernández, Julie Ward, Brando Benifei, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Eider Gardiazabal Rubial, Eric Andrieu, Marlene Mizzi, Isabella De Monte, Hugues Bayet, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Flavio Zanonato, Krystyna Łybacka, Nicola Danti, Marc Tarabella, Renato Soru, Maria Grapini, Siôn Simon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Tibor Szanyi, Javi López, Csaba Molnár, Viorica Dăncilă, Péter Niedermüller, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson i Marita Ulvskog w imieniu grupy S&D;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Notis Marias, Hans-Olaf Henkel, Valdemar Tomaševski, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba i Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR;

- Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Fredrick Federley, Robert Rochefort, Louis Michel, Pavel Telička, Petr Ježek, Dita Charanzová, Antanas Guoga, Hannu Takkula, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Nathalie Griesbeck, Urmas Paet, José Inácio Faria i Philippe De Backer w imieniu grupy ALDE;

- Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Davor Škrlec, Karima Delli, Ernest Urtasun, Eva Joly, Bronis Ropė, Bodil Valero, Judith Sargentini i Michèle Rivasi w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2015)0229)

(Projekt rezolucji B8-0576/2015 stał się bezprzedmiotowy.)


5.2. Paragwaj: aspekty prawne związane z przypadkami ciąży u dzieci (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0546/2015, B8-0547/2015, B8-0582/2015, B8-0583/2015, B8-0586/2015, B8-0588/2015 i B8-0591/2015 (2015/2733(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0546/2015

(zastępujący B8-0546/2015 i B8-0583/2015)

złożony przez następujących posłów:

- Cristian Dan Preda, Giovanni La Via, Jiří Pospíšil, Lara Comi, David McAllister, Bogdan Brunon Wenta, Dubravka Šuica, Kinga Gál, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, József Nagy, Jeroen Lenaers, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Thomas Mann, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Joachim Zeller, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Seán Kelly, Elmar Brok i Stanislav Polčák w imieniu grupy PPE;

- Charles Tannock, Branislav Škripek i Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR.

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI B8-0546/2015

Odrzucony

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0547/2015

(zastępujący B8-0547/2015, B8-0582/2015, B8-0586/2015, B8-0588/2015 i B8-0591/2015)

złożony przez następujących posłów:

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Francisco Assis, Richard Howitt, Elena Valenciano, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Jeppe Kofod, Pier Antonio Panzeri, Afzal Khan, Nicola Caputo, Neena Gill, Claudia Tapardel, Goffredo Maria Bettini, Janusz Zemke, Liliana Rodrigues, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche, Momchil Nekov, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Enrico Gasbarra, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Tonino Picula, Jonás Fernández, Julie Ward, Brando Benifei, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Eider Gardiazabal Rubial, Eric Andrieu, Isabella De Monte, Hugues Bayet, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Flavio Zanonato, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Maria Grapini, Siôn Simon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Tibor Szanyi, Csaba Molnár, Viorica Dăncilă, Péter Niedermüller, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog i Andrejs Mamikins w imieniu grupy S&D;

- Beatriz Becerra Basterrechea, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Robert Rochefort, Louis Michel, Petr Ježek, Antanas Guoga, Fredrick Federley, Nedzhmi Ali, Nathalie Griesbeck, Urmas Paet, Pavel Telička, Dita Charanzová, Hilde Vautmans, José Inácio Faria i Philippe De Backer w imieniu grupy ALDE;

- Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Miloslav Ransdorf, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Lola Sánchez Caldentey i Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL;

- Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Linnéa Engström, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Monika Vana, Davor Škrlec, Eva Joly i Molly Scott Cato w imieniu grupy Verts/ALE;

- Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0230)

(Projekt rezolucji B8-0583/2015 stał się bezprzedmiotowy.)


5.3. Sytuacja w Nepalu po trzęsieniach ziemi (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0580/2015, B8-0581/2015, B8-0584/2015, B8-0587/2015, B8-0589/2015, B8-0590/2015 i B8-0592/2015 (2015/2734(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0580/2015

(zastępujący B8-0580/2015, B8-0581/2015, B8-0584/2015, B8-0587/2015, B8-0589/2015, B8-0590/2015 i B8-0592/2015)

złożony przez następujących posłów:

- Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Lara Comi, David McAllister, Eduard Kukan, Ildikó Gáll-Pelcz, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Kinga Gál, Bogdan Brunon Wenta, Claude Rolin, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivo Belet, József Nagy, Jeroen Lenaers, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Joachim Zeller, Jaromír Štětina, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Andrej Plenković, Stanislav Polčák i Seán Kelly w imieniu grupy PPE;

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Enrique Guerrero Salom, Claude Moraes, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Janusz Zemke, Nicola Caputo, Neena Gill, Claudia Tapardel, Jeppe Kofod, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche, Momchil Nekov, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Sergio Gutiérrez Prieto, Zigmantas Balčytis, Vincent Peillon, Elena Gentile, Miriam Dalli, Enrico Gasbarra, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Tonino Picula, Jonás Fernández, Julie Ward, Brando Benifei, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Eider Gardiazabal Rubial, Eric Andrieu, Marlene Mizzi, Isabella De Monte, Hugues Bayet, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Javi López, Csaba Molnár, Viorica Dăncilă, Péter Niedermüller, Sorin Moisă, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog, Krystyna Łybacka, Nicola Danti, Marc Tarabella, Maria Grapini, Siôn Simon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg i Simona Bonafè w imieniu grupy S&D;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Peter van Dalen, Hans-Olaf Henkel, Ruža Tomašić, Ian Duncan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba i Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR;

- Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Louis Michel, Petr Ježek, Antanas Guoga, José Inácio Faria i Philippe De Backer w imieniu grupy ALDE;

- Pablo Iglesias, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis i Kostas Chrysogonos w imieniu grupy GUE/NGL;

- Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Heidi Hautala i Eva Joly w imieniu grupy Verts/ALE;

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0231)


5.4. Strategiczna sytuacja militarna w basenie Morza Czarnego po bezprawnej aneksji Krymu przez Rosję (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie strategicznej sytuacji militarnej w basenie Morza Czarnego po bezprawnej aneksji Krymu przez Rosję [2015/2036(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Ioan Mircea Paşcu (A8-0171/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0232)

Wystąpienia

Ioan Mircea Paşcu, w trakcie głosowania, w celu przedstawienia dwóch poprawek ustnych odpowiednio do ust. 7 i 17, które zostały przyjęte, a także po głosowaniu.


5.5. Niedawne doniesienia o przypadkach korupcji na wysokim szczeblu w Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0548/2015, B8-0549/2015, B8-0550/2015, B8-0571/2015, B8-0572/2015, B8-0573/2015 i B8-0574/2015 (2015/2730(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0548/2015

(zastępujący B8-0548/2015, B8-0549/2015, B8-0550/2015, B8-0571/2015, B8-0572/2015, B8-0573/2015 i B8-0574/2015)

złożony przez następujących posłów:

- Pascal Arimont, Ivo Belet, Andrea Bocskor, Esther de Lange, Santiago Fisas Ayxelà, Kinga Gál, Elisabetta Gardini, Esteban González Pons, Tunne Kelam, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Herbert Reul, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier, Romana Tomc, Sabine Verheyen, Elissavet Vozemberg, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski i Milan Zver w imieniu grupy PPE;

- Petra Kammerevert, Silvia Costa, Luigi Morgano, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Vilija Blinkevičiūtė, Alessia Maria Mosca, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Eider Gardiazabal Rubial, Momchil Nekov, Giorgos Grammatikakis, Goffredo Maria Bettini, Nikos Androulakis, Hugues Bayet, Nicola Danti, Victor Negrescu, Liliana Rodrigues, Kashetu Kyenge, Damian Drăghici, Lucy Anderson, Brando Benifei, Isabella De Monte i Massimo Paolucci w imieniu grupy S&D;

- Daniel Dalton, Andrew Lewer, Zdzisław Krasnodębski i Emma McClarkin w imieniu grupy ECR;

- Petr Ježek, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Dita Charanzová, Pavel Telička, Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Petras Auštrevičius, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Louis Michel, Hannu Takkula, Fernando Maura Barandiarán, Izaskun Bilbao Barandica, Urmas Paet, Kaja Kallas, Nedzhmi Ali i Juan Carlos Girauta Vidal w imieniu grupy ALDE;

- Curzio Maltese, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Fabio De Masi, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Stelios Kouloglou i Matt Carthy w imieniu grupy GUE/NGL;

- Helga Trüpel, Jill Evans i Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE;

- Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Marco Valli, Marco Zanni i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0233)


6. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Ioana Mircey Paşcu - A8-0171/2015
Krisztina Morvai, Peter Jahr, James Carver, Stanislav Polčák, Seán Kelly i Daniel Hannan

Niedawne doniesienia o przypadkach korupcji na wysokim szczeblu w Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej - (2015/2730(RSP)) - RC-B8-0548/2015
Brian Hayes, Peter Jahr, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Marian Harkin, Daniel Hannan i Jill Seymour.


7. Korekty do głosowania i zamiary głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


8. Petycje

Poniższe petycje, które wpisano do rejestru ogólnego ze wskazanymi poniżej datami, przekazano właściwej komisji zgodnie z art. 215 ust. 6 Regulaminu:

Dnia 9 czerwca 2015

(nazwisko poufne) (nr 2714/2014); (nazwisko poufne) (nr 0429/2015); (nazwisko poufne) (nr 0430/2015); (nazwisko poufne) (nr 0431/2015); (nazwisko poufne) (nr 0432/2015); (nazwisko poufne) (nr 0433/2015); María Concepción Ferrer Tuset (nr 0434/2015); Roberta Ravello (nr 0435/2015); (nazwisko poufne) (nr 0436/2015); (nazwisko poufne) (nr 0437/2015); (nazwisko poufne) (nr 0438/2015); Joseph-Christos Kondylakis (nr 0439/2015); (nazwisko poufne) (nr 0440/2015); (nazwisko poufne) (nr 0441/2015); Zoltan Györffy (nr 0442/2015); (nazwisko poufne) (nr 0443/2015); (nazwisko poufne) (nr 0444/2015); Mārtiņš Tālbergs (nr 0445/2015); Oleg Lihvoinen (nr 0446/2015); (nazwisko poufne) (nr 0447/2015); (nazwisko poufne) (nr 0448/2015); (nazwisko poufne) (nr 0449/2015); Flavio Miccono (nr 0450/2015); Mario Cavaliere (nr 0451/2015); (nazwisko poufne) (nr 0452/2015); (nazwisko poufne) (nr 0453/2015); (nazwisko poufne) (nr 0454/2015); (nazwisko poufne) (nr 0455/2015); (nazwisko poufne) (nr 0456/2015); (nazwisko poufne) (nr 0457/2015); Magí Ribas Alegret (nr 0458/2015); (nazwisko poufne) (nr 0459/2015); (nazwisko poufne) (nr 0460/2015); (nazwisko poufne) (nr 0461/2015); (nazwisko poufne) (nr 0462/2015); Wendyl Harris (nr 0463/2015); (nazwisko poufne) (nr 0464/2015); (nazwisko poufne) (nr 0465/2015); Jan-Erik Hansen (nr 0466/2015); (nazwisko poufne) (nr 0467/2015); Joseph-Christos Kondylakis (nr 0468/2015); (nazwisko poufne) (nr 0469/2015); (nazwisko poufne) (nr 0470/2015); (nazwisko poufne) (nr 0471/2015); (nazwisko poufne) (nr 0472/2015); Lars Arne Fransson (nr 0473/2015); (nazwisko poufne) (nr 0474/2015); (nazwisko poufne) (nr 0475/2015); Christian Ries (nr 0476/2015); (nazwisko poufne) (nr 0477/2015); (nazwisko poufne) (nr 0478/2015); (nazwisko poufne) (nr 0479/2015); (nazwisko poufne) (nr 0480/2015); (nazwisko poufne) (nr 0481/2015); (nazwisko poufne) (nr 0482/2015); (nazwisko poufne) (nr 0483/2015); Christian Ries (nr 0484/2015); (nazwisko poufne) (nr 0485/2015); (nazwisko poufne) (nr 0486/2015); (nazwisko poufne) (nr 0487/2015); (nazwisko poufne) (nr 0488/2015); (nazwisko poufne) (nr 0489/2015); (nazwisko poufne) (nr 0490/2015); (nazwisko poufne) (nr 0491/2015); (nazwisko poufne) (nr 0492/2015); Bernd Wiili Karl Schuhmann (nr 0493/2015); Miguel Ángel Gallardo Ortiz (nr 0494/2015); Janeček Jiří (nr 0495/2015); (nazwisko poufne) (nr 0496/2015); Sándor Látó (nr 0497/2015); (nazwisko poufne) (nr 0498/2015); Flavio Miccono (nr 0499/2015); (nazwisko poufne) (nr 0500/2015); (nazwisko poufne) (nr 0501/2015); (nazwisko poufne) (nr 0502/2015); (nazwisko poufne) (nr 0503/2015); Jens Genzer (nr 0504/2015).


9. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Republiką Vanuatu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (07192/2015 - C8-0149/2015 - 2015/0052(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Republiką Trynidadu i Tobago dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych (07196/2015 - C8-0151/2015 - 2015/0054(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony, dotyczącego Umowy ramowej między Unią Europejską a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną w sprawie zasad udziału Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w programach unijnych (16152/2014 - C8-0152/2015 - 2014/0195(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

DEVE, INTA

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie reformy sektora wina (B8-0438/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie związanych z olejem palmowym szkód w środowisku i szkód zdrowotnych (B8-0441/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Dominique Bilde i Sophie Montel. Projekt rezolucji w sprawie przerwania negocjacji w sprawie przystąpienia Czarnogóry do Unii Europejskiej (B8-0442/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser i Mylène Troszczynski. Projekt rezolucji w sprawie konieczności sporządzania ocen skutków, jakie pożyczki udzielane przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) poza Unią Europejską mają na zatrudnienie (B8-0443/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie walki z cyberprzestępczością (B8-0444/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

LIBE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie koordynowania na szczeblu UE wydarzeń o charakterze międzynarodowym (B8-0445/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

LIBE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie zwiększenia środków, jakimi dysponuje europejski instrument mikrofinansowy Progress (B8-0446/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie uznania ludobójstwa na Ormianach (B8-0447/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów (B8-0448/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

PECH

opinia :

INTA

- Marie-Christine Arnautu. Projekt rezolucji w sprawie zawieszenia układów z Schengen (B8-0449/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie ochrony i rozwoju programów zintegrowanej opieki nad niesamodzielnymi osobami starszymi (B8-0454/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

LIBE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie barier architektonicznych (B8-0459/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie ważności we wszystkich państwach członkowskich zaświadczenia stanowiącego podstawę oceny ryzyka przy ubezpieczaniu samochodu (B8-0461/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

TRAN

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie Dnia Europy (B8-0462/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie poprawy we Włoszech poziomu ochrony zdrowia przed szkodliwymi skutkami oddziaływania niejonizujących pól elektromagnetycznych (PEM) (B8-0463/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie utworzenia europejskiej prokuratury ds. walki z terroryzmem (B8-0486/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

JURI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Philippe Loiseau i Sophie Montel. Projekt rezolucji w sprawie powrotu do stosowania obniżonej stawki TVA w niektórych transakcjach związanych z branżą hodowli koni i jeździectwa we Francji (B8-0487/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Mario Borghezio. Projekt rezolucji w sprawie sprzedaży w internecie dzieł sztuki zniszczonych przez Państwo Islamskie (B8-0488/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

IMCO

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie unii gospodarczej i walutowej (B8-0489/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Marie-Christine Arnautu. Projekt rezolucji w sprawie nieuczciwej konkurencji ze strony linii lotniczych Ryanair (B8-0490/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

TRAN

- Marie-Christine Arnautu. Projekt rezolucji w sprawie nieuczciwej konkurencji przewoźników lotniczych z regionu Zatoki Perskiej (B8-0491/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Aymeric Chauprade. Projekt rezolucji w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (B8-0492/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie zakazu przywozu z Chin futer z królików angorskich i skór z królików (B8-0493/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie kobietobójstwa w Turcji (B8-0496/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie przestępstwa uporczywego nękania (B8-0497/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie uznania i dowartościowania znaczenia roli i funkcji sił porządku publicznego (B8-0498/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

CULT

- Dominique Bilde i Sophie Montel. Projekt rezolucji w sprawie całkowitego zakazu hodowli zwierząt futerkowych i zobowiązania do szczegółowego etykietowania (B8-0499/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Dominique Bilde i Sophie Montel. Projekt rezolucji na rzecz zwiększenia czytelnictwa książek w Unii Europejskiej (B8-0500/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT


10. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 52 Regulaminu)
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 4 czerwca 2015 r.)

komisja CONT

- Sprawozdanie roczne za rok 2014 dotyczące ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej – zwalczanie nadużyć finansowych (2015/2128(INI))
(opinia: AFCO, LIBE, INTA, REGI)

- Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2014 (2015/2127(INI))
(opinia: BUDG, INTA, REGI)

komisja LIBE

- Sprawozdanie z wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej (2015/2129(INI))
(opinia: FEMM, CULT)

Przekazanie komisjom (art. 53 Regulaminu)

komisja DEVE

- Rola UE w ONZ - jak lepiej osiągać cele polityki zagranicznej UE (2015/2104(INI))
odesłano komisja przedm. właśc.: AFET
opinia: AFCO, DEVE, CULT, CONT, INTA

- Nowa, perspektywiczna i innowacyjna przyszła strategia w dziedzinie handlu i inwestycji (2015/2105(INI))
odesłano komisja przedm. właśc.: INTA
opinia: DEVE, AFET, EMPL, ITRE

- Walka z korupcją i działania następcze w związku z rezolucją komisji CRIM (2015/2110(INI))
odesłano komisja przedm. właśc.: LIBE
opinia: DEVE, CONT

komisja TRAN

- Sytuacja na Morzu Śródziemnym i potrzeba całościowego podejścia UE do problematyki migracji (2015/2095(INI))
odesłano komisja przedm. właśc.: LIBE
opinia: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG, TRAN


11. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 192 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


12. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenie odbędzie się 24 czerwca 2015


13. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 12:45.

Klaus Welle

Martin Schulz

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


Załącznik 1 - Stałe wsparcie Unii Europejskiej na rzecz wyeliminowania poliomyelitis (oświadczenie pisemne)

Oświadczenie pisemne nr 8/2015 złożone na podstawie art. 136 Regulaminu przez posłów Lindę McAvan, Elmara Broka, Davora Ivo Stiera, Enrique Guerrero Saloma, Mairead McGuinness, Michaela Gahlera, Marię Heubuch, Louisa Michela, Nirja Devę i Charlesa Goerensa w sprawie stałego wsparcia Unii Europejskiej na rzecz wyeliminowania poliomyelitis1 (pkt 4 protokołu z dnia 11.6.2015) i podpisane przez 404 posłów.

Tekst oświadczenia pisemnego:

1.   Świat jest bliski dokonania jednego z największych osiągnięć w dziedzinie zdrowia publicznego – wyeliminowania poliomyelitis.

2.   Szczepienia ochronne dzieci są jedną z najbardziej opłacalnych dostępnych interwencji w zakresie zdrowia publicznego. Ogólnoświatowe starania zmierzające do wyeliminowania poliomyelitis przyniosły już zyski netto w wysokości 27 mld USD, a do roku 2035 mogą przyczynić się do sięgających nawet 50 mld USD oszczędności w bezpośrednich i pośrednich kosztach opieki zdrowotnej, nie wspominając o tym, w jak wielkim stopniu złagodzi to ludzkie cierpienie. Zgromadzone zasoby i infrastruktura stworzone w celu wsparcia walki z tą chorobą są obecnie również wykorzystywane w odpowiedzi na kryzys spowodowany gorączką krwotoczną Ebola.

3.   Wyeliminowanie ostatniego procentu przypadków zachorowań na poliomyelitis jest trudne i kosztowne, jednak może zostać osiągnięte do roku 2018 dzięki ogólnoświatowym staraniom. Jak pokazało niedawne wystąpienie ognisk zapalnych, żaden kraj – w tym państwa członkowskie UE – nie może być bezpieczny, zanim poliomyelitis nie zostanie wyeliminowane we wszystkich krajach.

4.   Apeluje się zatem do Komisji o stałe zaangażowanie we wsparcie na rzecz wyeliminowania poliomyelitis jako priorytetu w jej przyszłych działaniach na rzecz rozwoju oraz o przeznaczenie na następne cztery lata odpowiednich środków na kampanie szczepień przeciw poliomyelitis i kontrolę zachorowań.

5.   Niniejsze oświadczenie wraz z nazwiskami sygnatariuszy zostaje przekazane Radzie i Komisji.

_____________

1 Zgodnie z art. 136 ust. 4 i 5 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, jeżeli pod oświadczeniem podpisze się większość posłów do Parlamentu, jest ono publikowane w protokole wraz z nazwiskami sygnatariuszy i przekazywane adresatom, jednakże nie jest ono wiążące dla Parlamentu.

Lista sygnatariuszy:

Lars Adaktusson, Clara Eugenia Aguilera García, Marina Albiol Guzmán, Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Lucy Anderson, Martina Anderson, Max Andersson, Eric Andrieu, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Richard Ashworth, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Johannes Cornelis van Baalen, Georges Bach, Guillaume Balas, Zigmantas Balčytis, Zoltán Balczó, Burkhard Balz, Nicolas Bay, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Michał Boni, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Steeve Briois, Elmar Brok, Daniel Buda, Udo Bullmann, Gianluca Buonanno, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, Matt Carthy, David Casa, Bodil Ceballos, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Corbett, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Ryszard Czarnecki, Peter van Dalen, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Seb Dance, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Andor Deli, Mady Delvaux, Fabio De Masi, Mark Demesmaeker, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Albert Deß, Nirj Deva, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Mireille D'Ornano, Ian Duncan, Pablo Echenique, Bas Eickhout, Frank Engel, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, Markus Ferber, Jonás Fernández, Edouard Ferrand, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Vicky Ford, Jacqueline Foster, Anna Elżbieta Fotyga, Lampros Fountoulis, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sven Giegold, Adam Gierek, Juan Carlos Girauta Vidal, Julie Girling, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Brian Hayes, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Jan Huitema, Pablo Iglesias, Sophia in 't Veld, Carlos Iturgaiz, Cătălin Sorin Ivan, Anneli Jäätteenmäki, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Petr Ježek, Marc Joulaud, Marek Jurek, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Barbara Kappel, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Sajjad Karim, Rikke Karlsson, Karol Karski, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Bernd Kölmel, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Zbigniew Kuźmiuk, Merja Kyllönen, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Esther de Lange, Jérôme Lavrilleux, Gilles Lebreton, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Andrew Lewer, Peter Liese, Philippe Loiseau, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David McAllister, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Anthea McIntyre, Ivana Maletić, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Louis-Joseph Manscour, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Dominique Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Costas Mavrides, Susanne Melior, Morten Messerschmidt, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Louis Michel, Matthijs van Miltenburg, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sophie Montel, Clare Moody, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Siegfried Mureşan, Renaud Muselier, Victor Negrescu, James Nicholson, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Péter Niedermüller, Cora van Nieuwenhuizen, Lambert van Nistelrooij, Maria Noichl, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Stanisław Ożóg, Artis Pabriks, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Marit Paulsen, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Morten Helveg Petersen, Florian Philippot, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Andrej Plenković, Marek Plura, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Franck Proust, Emil Radev, Laurenţiu Rebega, Viviane Reding, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jens Rohde, Claude Rolin, Bronis Ropė, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Jacek Saryusz-Wolski, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Claudia Schmidt, Helmut Scholz, György Schöpflin, Annie Schreijer-Pierik, Sven Schulze, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Siôn Simon, Branislav Škripek, Alyn Smith, Monika Smolková, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Bart Staes, Sergei Stanishev, Joachim Starbatty, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Charles Tannock, Marc Tarabella, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Claude Turmes, Traian Ungureanu, Miguel Urbán Crespo, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Elena Valenciano, Ángela Vallina, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Geoffrey Van Orden, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Jakob von Weizsäcker, Bogdan Brunon Wenta, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Joachim Zeller, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Bocskor, Bogovič, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Nieobecność usprawiedliwiona:

Borrelli, Crowley, Fountoulis, Gabriel, Hazekamp, Le Pen Jean-Marie, Mihaylova, Parker, Picierno, Takkula

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności