Index 
Proces-verbal
PDF 289kWORD 204k
Joi, 11 iunie 2015 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)
  2.1.Siria: situația din Palmyra și cazul lui Mazen Darwish
  2.2.Paraguay: aspectele juridice ale sarcinii în rândul minorelor
  2.3.Situația din Nepal după cutremure
 3.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 4.Declarație scrisă (articolul 136 din Regulamentul de procedură)
 5.Votare
  5.1.Siria: situația din Palmyra și cazul lui Mazen Darwish (vot)
  5.2.Paraguay: aspectele juridice ale sarcinii în rândul minorelor (vot)
  5.3.Situația din Nepal după cutremure (vot)
  5.4.Situația militară strategică din bazinul Mării Negre în urma anexării ilegale a Crimeei de către Rusia (vot)
  5.5.Dezvăluirile recente privind cazurile de corupție la nivel înalt din cadrul FIFA (vot)
 6.Explicații privind votul
 7.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 8.Petiții
 9.Depunere de documente
 10.Decizii privind anumite documente
 11.Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe
 12.Calendarul următoarelor ședințe
 13.Întreruperea sesiunii
 .Anexa 1 - Sprijinul continuu al Uniunii Europene pentru eradicarea poliomielitei (declarație scrisă)
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Vicepreședinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 10.00.


2. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 2 al PV din 9.6.2015.)


2.1. Siria: situația din Palmyra și cazul lui Mazen Darwish

Propuneri de rezoluții B8-0575/2015, B8-0576/2015, B8-0577/2015, B8-0578/2015, B8-0579/2015, B8-0585/2015 (2015/2732(RSP))

Charles Tannock, Marisa Matias, Michèle Alliot-Marie, Barbara Lochbihler, Ilhan Kyuchyuk, Josef Weidenholzer și Diane James au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Tomáš Zdechovský, în numele Grupului PPE, Arne Lietz, în numele Grupului S&D, Nikolay Barekov, în numele Grupului ECR, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Alyn Smith, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Mara Bizzotto, neafiliată, Pavel Svoboda, Victor Boştinaru, Andrew Lewer, Bodil Valero și Bruno Gollnisch.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică și Notis Marias.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Georgios Epitideios, Csaba Sógor, Angel Dzhambazki, Kostas Chrysogonos, Udo Voigt și Bogdan Brunon Wenta.

A intervenit Zanda Kalniņa-Lukaševica (Președinta în exercițiu a Consiliului) în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.1 al PV din 11.6.2015.


2.2. Paraguay: aspectele juridice ale sarcinii în rândul minorelor

Propuneri de rezoluții B8-0546/2015, B8-0547/2015, B8-0582/2015, B8-0583/2015, B8-0586/2015, B8-0588/2015, B8-0591/2015 (2015/2733(RSP))

Cristian Dan Preda, Ernest Urtasun, Fabio Massimo Castaldo, Marek Jurek, Marie-Christine Vergiat, Beatriz Becerra Basterrechea și Josef Weidenholzer au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, în numele Grupului PPE, Francisco Assis, în numele Grupului S&D, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Ángela Vallina, în numele Grupului GUE/NGL, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Joëlle Mélin, neafiliată, Rosa Estaràs Ferragut și Alessia Maria Mosca.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Dubravka Šuica, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, José Inácio Faria, Ulrike Lunacek și Gianluca Buonanno.

A intervenit Zanda Kalniņa-Lukaševica (Președinta în exercițiu a Consiliului) în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Sophia in 't Veld pour demander des précisions concernant les actions que le Conseil compte entreprendre, și Zanda Kalniņa-Lukaševica (Președinta în exercițiu a Consiliului).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.2 al PV din 11.6.2015.


2.3. Situația din Nepal după cutremure

Propuneri de rezoluții B8-0580/2015, B8-0581/2015, B8-0584/2015, B8-0587/2015, B8-0589/2015, B8-0590/2015, B8-0592/2015 (2015/2734(RSP))

Fabio Massimo Castaldo, Mark Demesmaeker, Kateřina Konečná, Thomas Mann, Jean Lambert, Dita Charanzová și Afzal Khan au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, în numele Grupului PPE, Neena Gill, în numele Grupului S&D, Karol Karski, în numele Grupului ECR, Ivan Jakovčić, în numele Grupului ALDE, Paloma López Bermejo, în numele Grupului GUE/NGL, și Seán Kelly.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Maria Grapini, Dubravka Šuica și Claudia Tapardel.

A intervenit Zanda Kalniņa-Lukaševica (Președinta în exercițiu a Consiliului) în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.3 al PV din 11.6.2015.

A PREZIDAT: Adina-Ioana VĂLEAN
Vicepreședintă

Au intervenit: Georgi Pirinski, pentru o chesitune personală legată de afirmațiile lui Petri Sarvamaa în cadrul dezbaterii raportului anual 2014 al Comitetului de supraveghere al OLAF (punctul 13 al PV din 9.6.2015), Petri Sarvamaa, pentru a-și prezenta scuzele, Emmanouil Glezos și Paul Nuttall, privin procedura aplicată cererii de suspendare a ședinței prezentată de Grupul EFDD, în seara zilei precedente (punctul 14 și punctul 15 al PV din 10.6.2015).


3. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


4. Declarație scrisă (articolul 136 din Regulamentul de procedură)

Președinta a informat Parlamentul că următoarea declarație scrisă a întrunit semnăturile majorității deputaților care alcătuiesc Parlamentul:

Declarația scrisă nr. 8/2015 referitoare la sprijinul continuu al Uniunii Europene pentru eradicarea poliomielitei, depusă de următorii deputați: Linda McAvan, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Enrique Guerrero Salom, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Maria Heubuch, Louis Michel, Nirj Deva și Charles Goerens.

În conformitate cu articolul 136 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, prezenta declarație scrisă este publicată în procesul verbal, însoțită de numele semnatarilor (anexa 1 al PV din 11.6.2015).


5. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


5.1. Siria: situația din Palmyra și cazul lui Mazen Darwish (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0575/2015, B8-0576/2015, B8-0577/2015, B8-0578/2015, B8-0579/2015 și B8-0585/2015 (2015/2732(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0575/2015

(care înlocuiește B8-0575/2015, B8-0577/2015, B8-0578/2015, B8-0579/2015 și B8-0585/2015)

depusă de următorii deputați:

- Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, David McAllister, György Hölvényi, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Lara Comi, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Kinga Gál, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Marijana Petir, József Nagy, Jeroen Lenaers, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Thomas Mann, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Joachim Zeller, Jaromír Štětina, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ramona Nicole Mănescu, Ildikó Gáll-Pelcz, Seán Kelly, Andrej Plenković și Bogdan Andrzej Zdrojewski, în numele Grupului PPE;

- Josef Weidenholzer, Arne Lietz, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Silvia Costa, Afzal Khan, Nicola Caputo, Neena Gill, Claudia Tapardel, Janusz Zemke, Jeppe Kofod, Liliana Rodrigues, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche, Momchil Nekov, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Sergio Gutiérrez Prieto, Zigmantas Balčytis, Goffredo Maria Bettini, Vincent Peillon, Elena Gentile, Enrico Gasbarra, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Tonino Picula, Jonás Fernández, Julie Ward, Brando Benifei, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Eider Gardiazabal Rubial, Eric Andrieu, Marlene Mizzi, Isabella De Monte, Hugues Bayet, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Flavio Zanonato, Krystyna Łybacka, Nicola Danti, Marc Tarabella, Renato Soru, Maria Grapini, Siôn Simon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Tibor Szanyi, Javi López, Csaba Molnár, Viorica Dăncilă, Péter Niedermüller, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson și Marita Ulvskog, în numele Grupului S&D;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Notis Marias, Hans-Olaf Henkel, Valdemar Tomaševski, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba și Ryszard Antoni Legutko, în numele Grupului ECR;

- Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Fredrick Federley, Robert Rochefort, Louis Michel, Pavel Telička, Petr Ježek, Dita Charanzová, Antanas Guoga, Hannu Takkula, Izaskun Bilbao Barandica, Nedzhmi Ali, Nathalie Griesbeck, Urmas Paet, José Inácio Faria și Philippe De Backer, în numele Grupului ALDE;

- Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Davor Škrlec, Karima Delli, Ernest Urtasun, Eva Joly, Bronis Ropė, Bodil Valero, Judith Sargentini și Michèle Rivasi, în numele Grupului Verts/ALE.

Adoptat (P8_TA(2015)0229)

(Propunerea de rezoluție B8-0576/2015 a devenit caducă.)


5.2. Paraguay: aspectele juridice ale sarcinii în rândul minorelor (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0546/2015, B8-0547/2015, B8-0582/2015, B8-0583/2015, B8-0586/2015, B8-0588/2015 și B8-0591/2015 (2015/2733(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0546/2015

(care înlocuiește B8-0546/2015 și B8-0583/2015)

depusă de următorii deputați:

- Cristian Dan Preda, Giovanni La Via, Jiří Pospíšil, Lara Comi, David McAllister, Bogdan Brunon Wenta, Dubravka Šuica, Kinga Gál, Jarosław Wałęsa, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, József Nagy, Jeroen Lenaers, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Thomas Mann, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Joachim Zeller, Jaromír Štětina, Roberta Metsola, Seán Kelly, Elmar Brok și Stanislav Polčák, în numele Grupului PPE;

- Charles Tannock, Branislav Škripek și Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR.

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0546/2015

Respins

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0547/2015

(care înlocuiește B8-0547/2015, B8-0582/2015, B8-0586/2015, B8-0588/2015 și B8-0591/2015)

depusă de următorii deputați:

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Francisco Assis, Richard Howitt, Elena Valenciano, Iratxe García Pérez, Maria Arena, Jeppe Kofod, Pier Antonio Panzeri, Afzal Khan, Nicola Caputo, Neena Gill, Claudia Tapardel, Goffredo Maria Bettini, Janusz Zemke, Liliana Rodrigues, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche, Momchil Nekov, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Zigmantas Balčytis, Elena Gentile, Enrico Gasbarra, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Tonino Picula, Jonás Fernández, Julie Ward, Brando Benifei, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Eider Gardiazabal Rubial, Eric Andrieu, Isabella De Monte, Hugues Bayet, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Flavio Zanonato, Krystyna Łybacka, Marc Tarabella, Maria Grapini, Siôn Simon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Tibor Szanyi, Csaba Molnár, Viorica Dăncilă, Péter Niedermüller, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog și Andrejs Mamikins, în numele Grupului S&D;

- Beatriz Becerra Basterrechea, Sophia in 't Veld, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Robert Rochefort, Louis Michel, Petr Ježek, Antanas Guoga, Fredrick Federley, Nedzhmi Ali, Nathalie Griesbeck, Urmas Paet, Pavel Telička, Dita Charanzová, Hilde Vautmans, José Inácio Faria și Philippe De Backer, în numele Grupului ALDE;

- Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Miloslav Ransdorf, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina, Lola Sánchez Caldentey și Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL;

- Ernest Urtasun, Heidi Hautala, Linnéa Engström, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Terry Reintke, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Monika Vana, Davor Škrlec, Eva Joly și Molly Scott Cato, în numele Grupului Verts/ALE;

- Fabio Massimo Castaldo și Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2015)0230)

(Propunerea de rezoluție B8-0583/2015 a devenit caducă.)


5.3. Situația din Nepal după cutremure (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0580/2015, B8-0581/2015, B8-0584/2015, B8-0587/2015, B8-0589/2015, B8-0590/2015 și B8-0592/2015 (2015/2734(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0580/2015

(care înlocuiește B8-0580/2015, B8-0581/2015, B8-0584/2015, B8-0587/2015, B8-0589/2015, B8-0590/2015 și B8-0592/2015)

depusă de următorii deputați:

- Cristian Dan Preda, Thomas Mann, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Krzysztof Hetman, Dubravka Šuica, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Lara Comi, David McAllister, Eduard Kukan, Ildikó Gáll-Pelcz, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Kinga Gál, Bogdan Brunon Wenta, Claude Rolin, Therese Comodini Cachia, Ramona Nicole Mănescu, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Luděk Niedermayer, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Ivo Belet, József Nagy, Jeroen Lenaers, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Joachim Zeller, Jaromír Štětina, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Andrej Plenković, Stanislav Polčák și Seán Kelly, în numele Grupului PPE;

- Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Enrique Guerrero Salom, Claude Moraes, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Goffredo Maria Bettini, Afzal Khan, Janusz Zemke, Nicola Caputo, Neena Gill, Claudia Tapardel, Jeppe Kofod, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Michela Giuffrida, Doru-Claudian Frunzulică, Miroslav Poche, Momchil Nekov, Alessia Maria Mosca, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Sergio Gutiérrez Prieto, Zigmantas Balčytis, Vincent Peillon, Elena Gentile, Miriam Dalli, Enrico Gasbarra, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Tonino Picula, Jonás Fernández, Julie Ward, Brando Benifei, Theresa Griffin, Liisa Jaakonsaari, Eider Gardiazabal Rubial, Eric Andrieu, Marlene Mizzi, Isabella De Monte, Hugues Bayet, Biljana Borzan, Victor Negrescu, Emilian Pavel, Flavio Zanonato, Tibor Szanyi, Javi López, Csaba Molnár, Viorica Dăncilă, Péter Niedermüller, Sorin Moisă, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog, Krystyna Łybacka, Nicola Danti, Marc Tarabella, Maria Grapini, Siôn Simon, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg și Simona Bonafè, în numele Grupului S&D;

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki, Peter van Dalen, Hans-Olaf Henkel, Ruža Tomašić, Ian Duncan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba și Ryszard Antoni Legutko, în numele Grupului ECR;

- Dita Charanzová, Ilhan Kyuchyuk, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Filiz Hyusmenova, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Ivo Vajgl, Beatriz Becerra Basterrechea, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Jozo Radoš, Petras Auštrevičius, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ivan Jakovčić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Robert Rochefort, Louis Michel, Petr Ježek, Antanas Guoga, José Inácio Faria și Philippe De Backer, în numele Grupului ALDE;

- Pablo Iglesias, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Miloslav Ransdorf, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis și Kostas Chrysogonos, în numele Grupului GUE/NGL;

- Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Heidi Hautala și Eva Joly, în numele Grupului Verts/ALE;

- Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2015)0231)


5.4. Situația militară strategică din bazinul Mării Negre în urma anexării ilegale a Crimeei de către Rusia (vot)

Raport referitor la situația militară strategică din bazinul Mării Negre în urma anexării ilegale a Crimeii de către Rusia [2015/2036(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Ioan Mircea Paşcu (A8-0171/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2015)0232)

Intervenții:

Ioan Mircea Paşcu, în timpul voturilor pentru a prezenta un amendament oral la punctele 7 și 17, care au fost păstrate și apoi votate.


5.5. Dezvăluirile recente privind cazurile de corupție la nivel înalt din cadrul FIFA (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0548/2015, B8-0549/2015, B8-0550/2015, B8-0571/2015, B8-0572/2015, B8-0573/2015 și B8-0574/2015 (2015/2730(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0548/2015

(care înlocuiește B8-0548/2015, B8-0549/2015, B8-0550/2015, B8-0571/2015, B8-0572/2015, B8-0573/2015 și B8-0574/2015)

depusă de următorii deputați:

- Pascal Arimont, Ivo Belet, Andrea Bocskor, Esther de Lange, Santiago Fisas Ayxelà, Kinga Gál, Elisabetta Gardini, Esteban González Pons, Tunne Kelam, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Herbert Reul, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Davor Ivo Stier, Romana Tomc, Sabine Verheyen, Elissavet Vozemberg, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski și Milan Zver, în numele Grupului PPE;

- Petra Kammerevert, Silvia Costa, Luigi Morgano, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Vilija Blinkevičiūtė, Alessia Maria Mosca, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Eider Gardiazabal Rubial, Momchil Nekov, Giorgos Grammatikakis, Goffredo Maria Bettini, Nikos Androulakis, Hugues Bayet, Nicola Danti, Victor Negrescu, Liliana Rodrigues, Kashetu Kyenge, Damian Drăghici, Lucy Anderson, Brando Benifei, Isabella De Monte și Massimo Paolucci, în numele Grupului S&D;

- Daniel Dalton, Andrew Lewer, Zdzisław Krasnodębski și Emma McClarkin, în numele Grupului ECR;

- Petr Ježek, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Dita Charanzová, Pavel Telička, Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Petras Auštrevičius, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Louis Michel, Hannu Takkula, Fernando Maura Barandiarán, Izaskun Bilbao Barandica, Urmas Paet, Kaja Kallas, Nedzhmi Ali și Juan Carlos Girauta Vidal, în numele Grupului ALDE;

- Curzio Maltese, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Fabio De Masi, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen, Liadh Ní Riada, Stelios Kouloglou și Matt Carthy, în numele Grupului GUE/NGL;

- Helga Trüpel, Jill Evans și Karima Delli, în numele Grupului Verts/ALE;

- Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Marco Valli, Marco Zanni și Rolandas Paksas, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2015)0233)


6. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei ședințe.

Explicații orale privind votul:

Raport Ioan Mircea Paşcu - A8-0171/2015
Krisztina Morvai, Peter Jahr, James Carver, Stanislav Polčák, Seán Kelly și Daniel Hannan

Dezvăluirile recente privind cazurile de corupție la nivel înalt din cadrul FIFA - (2015/2730(RSP)) - RC-B8-0548/2015
Brian Hayes, Peter Jahr, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Marian Harkin, Daniel Hannan și Jill Seymour.


7. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


8. Petiții

Următoarele petiții, înscrise în registrul general la datele indicate mai jos în conformitate cu articolul 215 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, au fost trimise comisiei competente:

9 iunie 2015

(nume confidențial) (n° 2714/2014); (nume confidențial) (n° 0429/2015); (nume confidențial) (n° 0430/2015); (nume confidențial) (n° 0431/2015); (nume confidențial)) (n° 0432/2015); (nume confidențial) (n° 0433/2015); María Concepción Ferrer Tuset (n° 0434/2015); Roberta Ravello (n° 0435/2015); (nume confidențial) (n° 0436/2015); (nume confidențial) (n° 0437/2015); (nume confidențial) (n° 0438/2015); Joseph-Christos Kondylakis (n° 0439/2015); (nume confidențial) (n° 0440/2015); (nume confidențial) (n° 0441/2015); Zoltan Györffy (n° 0442/2015); (nume confidențial) (n° 0443/2015); (nume confidențial) (n° 0444/2015); Mārtiņš Tālbergs (n° 0445/2015); Oleg Lihvoinen (n° 0446/2015); (nume confidențial) (n° 0447/2015); (nume confidențial) (n° 0448/2015); (nume confidențial) (n° 0449/2015); Flavio Miccono (n° 0450/2015); Mario Cavaliere (n° 0451/2015); (nume confidențial) (n° 0452/2015); (nume confidențial) (n° 0453/2015); (nume confidențial) (n° 0454/2015); (nume confidențial) (n° 0455/2015); (nume confidențial) (n° 0456/2015); (nume confidențial) (n° 0457/2015); Magí Ribas Alegret (n° 0458/2015); (nume confidențial) (n° 0459/2015); (nume confidențial) (n° 0460/2015); (nume confidențial) (n° 0461/2015); (nume confidențial) (n° 0462/2015); Wendyl Harris (n° 0463/2015); (nume confidențial) (n° 0464/2015); (nume confidențial) (n° 0465/2015); Jan-Erik Hansen (n° 0466/2015); (nume confidențial) (n° 0467/2015); Joseph-Christos Kondylakis (n° 0468/2015); (nume confidențial) (n° 0469/2015); (nume confidențial) (n° 0470/2015); (nume confidențial) (n° 0471/2015); (nume confidențial) (n° 0472/2015); Lars Arne Fransson (n° 0473/2015); (nume confidențial) (n° 0474/2015); (nume confidențial) (n° 0475/2015); Christian Ries (n° 0476/2015); (nume confidențial) (n° 0477/2015); (nume confidențial) (n° 0478/2015); (nume confidențial) (n° 0479/2015); (nume confidențial) (n° 0480/2015); (nume confidențial) (n° 0481/2015); (nume confidențial) (n° 0482/2015); (nume confidențial) (n° 0483/2015); Christian Ries (n° 0484/2015); (nume confidențial) (n° 0485/2015); (nume confidențial) (n° 0486/2015); (nume confidențial) (n° 0487/2015); (nume confidențial) (n° 0488/2015); (nume confidențial) (n° 0489/2015); (nume confidențial) (n° 0490/2015); (nume confidențial) (n° 0491/2015); (nume confidențial) (n° 0492/2015); Bernd Wiili Karl Schuhmann (n° 0493/2015); Miguel Ángel Gallardo Ortiz (n° 0494/2015); Janeček Jiří (n° 0495/2015); (nume confidențial) (n° 0496/2015); Sándor Látó (n° 0497/2015); (nume confidențial) (n° 0498/2015); Flavio Miccono (n° 0499/2015); (nume confidențial) (n° 0500/2015); (nume confidențial) (n° 0501/2015); (nume confidențial) (n° 0502/2015); (nume confidențial) (n° 0503/2015); Jens Genzer (n° 0504/2015).


9. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului între Uniunea Europeană și Republica Vanuatu privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (07192/2015 - C8-0149/2015 - 2015/0052(NLE))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Trinidad și Tobago privind exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere (07196/2015 - C8-0151/2015 - 2015/0054(NLE))

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

AFET

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Algeriană Democratică și Populară, pe de altă parte, referitor la un Acord-cadru între Uniunea Europeană și Republica Algeriană Democratică și Populară privind principiile generale de participare a Republicii Algeriene Democratice și Populare la programele Uniunii (16152/2014 - C8-0152/2015 - 2014/0195(NLE))

retrimis

fond :

AFET

aviz :

DEVE, INTA

2) de către deputați, propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Dominique Bilde, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la reforma sectorului vitivinicol (B8-0438/2015)

retrimis

fond :

AGRI

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la daunele provocate mediului și sănătății de uleiul de palmier (B8-0441/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Dominique Bilde Sophie Montel. Propunere de rezoluție referitoare la întreruperea negocierilor pentru aderarea Muntenegrului la Uniunea Europeană (B8-0442/2015)

retrimis

fond :

AFET

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Bernard Monot, Joëlle Mélin, Jean-Luc Schaffhauser Mylène Troszczynski. Propunere de rezoluție referitoare la necesitatea de a realiza o analiză a impactului asupra locurilor de muncă al împrumuturilor acordate de Banca Europeană de Investiții (BEI) în afara Uniunii (B8-0443/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la combaterea criminalității informatice (B8-0444/2015)

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

LIBE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la coordonarea la nivelul UE în ce privește evenimentele cu caracter internațional (B8-0445/2015)

retrimis

fond :

AFET

aviz :

LIBE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la majorarea resurselor aflate la dispoziția instrumentului european de microfinanțare Progress (B8-0446/2015)

retrimis

fond :

EMPL

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la recunoașterea genocidului armean (B8-0447/2015)

retrimis

fond :

AFET

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (B8-0448/2015)

retrimis

fond :

PECH

aviz :

INTA

- Marie-Christine Arnautu. Propunere de rezoluție referitoare la suspendarea acordurilor Schengen (B8-0449/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la protecția persoanelor în vârstă dependente și adoptarea unor măsuri de asistență integrată pentru acestea (B8-0454/2015)

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

LIBE

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la obstacolele arhitecturale (B8-0459/2015)

retrimis

fond :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la validitatea atestatului de risc pentru asigurarea auto în toate statele membre (B8-0461/2015)

retrimis

fond :

IMCO

aviz :

TRAN

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la Ziua Europei (B8-0462/2015)

retrimis

fond :

CULT

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la măsurile de îmbunătățire a protecției sănătății împotriva efectelor nocive ale câmpurilor electromagnetice neionizante (CEM) în Italia (B8-0463/2015)

retrimis

fond :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la un Parchet Antiterorist European (B8-0486/2015)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

JURI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Philippe Loiseau Sophie Montel. Propunere de rezoluție referitoare la revenirea la o cotă redusă a taxei pe valoare adăugată pentru anumite operațiuni legate de filiera ecvină din Franța (B8-0487/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Mario Borghezio. Propunere de rezoluție referitoare la vânzarea on-line a operelor de artă distruse de ISIS (B8-0488/2015)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

IMCO

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la Uniunea economică și monetară (B8-0489/2015)

retrimis

fond :

ECON

- Marie-Christine Arnautu. Propunere de rezoluție referitoare la concurența neloială din partea companiei aeriene Ryanair (B8-0490/2015)

retrimis

fond :

EMPL

aviz :

TRAN

- Marie-Christine Arnautu. Propunere de rezoluție referitoare la concurența neloială din partea companiilor aeriene din regiunea Golfului (B8-0491/2015)

retrimis

fond :

TRAN

- Aymeric Chauprade. Propunere de rezoluție referitoare la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (B8-0492/2015)

retrimis

fond :

AFET

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sophie Montel Florian Philippot. Propunere de rezoluție referitoare la interzicerea importurilor de blană de angora și piei de iepure provenite din China (B8-0493/2015)

retrimis

fond :

INTA

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la feminicid în Turcia (B8-0496/2015)

retrimis

fond :

AFET

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la infracțiunea de urmărire (stalking) (B8-0497/2015)

retrimis

fond :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Propunere de rezoluție referitoare la punerea în valoare a importanței rolului și funcției forțelor de ordine (B8-0498/2015)

retrimis

fond :

LIBE

aviz :

CULT

- Dominique Bilde Sophie Montel. Propunere de rezoluție referitoare la interzicerea definitivă a crescătoriilor de animalele pentru blană și obligația unei etichetări detaliate (B8-0499/2015)

retrimis

fond :

AGRI

- Dominique Bilde Sophie Montel. Propunere de rezoluție referitoare la redeșteptarea pasiunii pentru cititul cărților în Uniunea Europeană (B8-0500/2015)

retrimis

fond :

CULT


10. Decizii privind anumite documente

Decizie de a întocmi rapoarte din proprie inițiativă (articolul 52 din Regulamentul de procedură)
(Ca urmare a deciziei Conferinței Președinților din 4.06.2015)

CONT

- Raportul anual pe 2014 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei (2015/2128(INI))
(aviz: AFCO, LIBE, INTA, REGI)

- Banca Europeană de Investiții (BEI) - Raportul anual pentru 2014 (2015/2127(INI))
(aviz: BUDG, INTA, REGI)

LIBE

- Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile (2015/2129(INI))
(aviz: FEMM, CULT)

Sesizarea comisiilor (article 53 du règlement)

DEVE

- Rolul UE în cadrul ONU - cum pot fi realizate mai bine obiectivele politicii externe a UE? (2015/2104(INI))
retrimis fond: AFET
aviz: AFCO, DEVE, CULT, CONT, INTA

- O strategie progresistă și inovatoare privind comerțul și investițiile (2015/2105(INI))
retrimis fond: INTA
aviz: DEVE, AFET, EMPL, ITRE

- Combaterea corupției și cursul dat rezoluției CRIM (2015/2110(INI))
retrimis fond: LIBE
aviz: DEVE, CONT

TRAN

- Situația din regiunea mediteraneeană și necesitatea unei abordări globale a migrației la nivelul UE (2015/2095(INI))
retrimis fond: LIBE
aviz: PETI, FEMM, DEVE, AFET, BUDG, TRAN


11. Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei ședințe

În conformitate cu articolul 192 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, procesul-verbal al prezentei ședințe va fi supus aprobării Parlamentului la începutul următoarei ședințe.

Cu acordul Parlamentului, textele adoptate vor fi transmise deja destinatarilor.


12. Calendarul următoarelor ședințe

Următoarea ședință va avea loc la 24 iunie 2015.


13. Întreruperea sesiunii

Sesiunea Parlamentului European a fost întreruptă.

Ședința a fost ridicată la 12.45.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretar General

Președinte


Anexa 1 - Sprijinul continuu al Uniunii Europene pentru eradicarea poliomielitei (declarație scrisă)

Declarația scrisă nr. 8/2015 depusă, în temeiul articolului 136 din Regulamentul de procedură, de Linda McAvan, Elmar Brok, Davor Ivo Stier, Enrique Guerrero Salom, Mairead McGuinness, Michael Gahler, Maria Heubuch, Louis Michel, Nirj Deva și Charles Goerens, referitoare la sprijinul countinuu al UE pentru eradicarea poliomelitei 1 (punctul 4 al PV din 11.6.2015) și semnată de 404 de deputați.

Textul declarației scrise:

1.   Umanitatea este pe punctul de a realiza una dintre cele mai mari performanțe în domeniul    sănătății publice - eradicarea poliomielitei.

2.   Imunizarea copiilor este una dintre intervențiile cele mai eficiente din punct de vedere al       costurilor în materie de sănătate publică. Eforturile mondiale pentru eradicarea       poliomielitei au generat deja beneficii nete de 27 de miliarde USD și ar putea genera       economii de până la 50 de miliarde USD în costuri directe și indirecte de sănătate până în    2035, fără a mai aduce în discuție alinarea inestimabilă a suferinței umane. Activele și       infrastructurile create pentru a sprijini efortul de eradicare sunt în prezent utilizate ca       reacție la criza provocată de Ebola..

3.   Eradicarea ultimelor cazuri de poliomielită, reprezentând 1%, este dificilă și costisitoare,    dar realizabilă până în 2018, mulțumită eforturilor depuse la nivel mondial. Așa cum       demonstrează focarele recente, nicio țară - inclusiv statele membre UE - nu va fi în       siguranță până când poliomielita nu va fi eradicată în toate țările.

4.   Comisia este invitată, prin urmare, să își asume în continuare angajamentul în sprijinul       eradicării poliomielitei, ca o prioritate în viitoarele sale acțiuni de dezvoltare, și să aloce       niveluri adecvate de finanțare pentru campaniile de vaccinare contra poliomielitei și pentru    supraveghere în următorii 4 ani.

5.   Prezenta declarație, însoțită de numele semnatarilor, se transmite Consiliului și Comisiei.

_____________

1 În conformitate cu articolul 136 alineatele (4) și (5) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, în cazul în care declarația este semnată de majoritatea membrilor care compun Parlamentul, aceasta se publică în procesul-verbal împreună cu numele semnatarilor și se transmite destinatarilor, fără ca prin aceasta să angajeze Parlamentul.

Lista semnatarilor:

Lars Adaktusson, Clara Eugenia Aguilera García, Marina Albiol Guzmán, Nedzhmi Ali, Louis Aliot, Lucy Anderson, Martina Anderson, Max Andersson, Eric Andrieu, Maria Arena, Pascal Arimont, Marie-Christine Arnautu, Richard Ashworth, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Inés Ayala Sender, Pilar Ayuso, Johannes Cornelis van Baalen, Georges Bach, Guillaume Balas, Zigmantas Balčytis, Zoltán Balczó, Burkhard Balz, Nicolas Bay, Hugues Bayet, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Brando Benifei, Joëlle Bergeron, Goffredo Maria Bettini, Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Malin Björk, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Franc Bogovič, Michał Boni, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Mercedes Bresso, Renata Briano, Steeve Briois, Elmar Brok, Daniel Buda, Udo Bullmann, Gianluca Buonanno, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Soledad Cabezón Ruiz, Alain Cadec, Wim van de Camp, Matt Carthy, David Casa, Bodil Ceballos, Nessa Childers, Caterina Chinnici, Ole Christensen, Lefteris Christoforou, Kostas Chrysogonos, Alberto Cirio, Deirdre Clune, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Therese Comodini Cachia, Anna Maria Corazza Bildt, Richard Corbett, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Ryszard Czarnecki, Peter van Dalen, Miriam Dalli, Daniel Dalton, Seb Dance, Michel Dantin, Angélique Delahaye, Andor Deli, Mady Delvaux, Fabio De Masi, Mark Demesmaeker, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Albert Deß, Nirj Deva, Martina Dlabajová, Anneliese Dodds, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Mireille D'Ornano, Ian Duncan, Pablo Echenique, Bas Eickhout, Frank Engel, Linnéa Engström, Georgios Epitideios, Norbert Erdős, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, Markus Ferber, Jonás Fernández, Edouard Ferrand, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxelà, Raffaele Fitto, Luke Ming Flanagan, Knut Fleckenstein, Vicky Ford, Jacqueline Foster, Anna Elżbieta Fotyga, Lampros Fountoulis, Ashley Fox, Doru-Claudian Frunzulică, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Gentile, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sven Giegold, Adam Gierek, Juan Carlos Girauta Vidal, Julie Girling, Michela Giuffrida, Charles Goerens, Ana Gomes, Tania González Peñas, Esteban González Pons, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Nathalie Griesbeck, Theresa Griffin, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Sergio Gutiérrez Prieto, Martin Häusling, Brian Hayes, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Maria Heubuch, Monika Hohlmeier, György Hölvényi, Mary Honeyball, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Jan Huitema, Pablo Iglesias, Sophia in 't Veld, Carlos Iturgaiz, Cătălin Sorin Ivan, Anneli Jäätteenmäki, Ivan Jakovčić, Ramón Jáuregui Atondo, Benedek Jávor, Danuta Jazłowiecka, Petr Ježek, Marc Joulaud, Marek Jurek, Philippe Juvin, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Sandra Kalniete, Barbara Kappel, Othmar Karas, Rina Ronja Kari, Sajjad Karim, Rikke Karlsson, Karol Karski, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Seán Kelly, Afzal Khan, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Jeppe Kofod, Bernd Kölmel, Ádám Kósa, Dietmar Köster, Stelios Kouloglou, Andrey Kovatchev, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Barbara Kudrycka, Miapetra Kumpula-Natri, Kostadinka Kuneva, Zbigniew Kuźmiuk, Merja Kyllönen, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Gabrielius Landsbergis, Esther de Lange, Jérôme Lavrilleux, Gilles Lebreton, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Jeroen Lenaers, Andrew Lewer, Peter Liese, Philippe Loiseau, Javi López, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David McAllister, Linda McAvan, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Anthea McIntyre, Ivana Maletić, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Thomas Mann, Louis-Joseph Manscour, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Dominique Martin, Edouard Martin, Fulvio Martusciello, Barbara Matera, Marisa Matias, Gabriel Mato, Fernando Maura Barandiarán, Costas Mavrides, Susanne Melior, Morten Messerschmidt, Tamás Meszerics, Roberta Metsola, Louis Michel, Matthijs van Miltenburg, Marlene Mizzi, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Cláudia Monteiro de Aguiar, Sophie Montel, Clare Moody, Nadine Morano, Luigi Morgano, Elisabeth Morin-Chartier, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, Siegfried Mureşan, Renaud Muselier, Victor Negrescu, James Nicholson, Norica Nicolai, Angelika Niebler, Péter Niedermüller, Cora van Nieuwenhuizen, Lambert van Nistelrooij, Maria Noichl, Franz Obermayr, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Stanisław Ożóg, Artis Pabriks, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Marit Paulsen, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Morten Helveg Petersen, Florian Philippot, Tonino Picula, Bolesław G. Piecha, Sirpa Pietikäinen, Kati Piri, Georgi Pirinski, Julia Pitera, Andrej Plenković, Marek Plura, Miroslav Poche, Salvatore Domenico Pogliese, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Franck Proust, Emil Radev, Laurenţiu Rebega, Viviane Reding, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Frédérique Ries, Dominique Riquet, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Jens Rohde, Claude Rolin, Bronis Ropė, Paul Rübig, Tokia Saïfi, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Anne Sander, Alfred Sant, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Jacek Saryusz-Wolski, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Elly Schlein, Claudia Schmidt, Helmut Scholz, György Schöpflin, Annie Schreijer-Pierik, Sven Schulze, Molly Scott Cato, Jordi Sebastià, Olga Sehnalová, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Siôn Simon, Branislav Škripek, Alyn Smith, Monika Smolková, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Renate Sommer, Bart Staes, Sergei Stanishev, Joachim Starbatty, Helga Stevens, Davor Ivo Stier, Catherine Stihler, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Eleftherios Synadinos, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Charles Tannock, Marc Tarabella, Keith Taylor, Pavel Telička, Josep-Maria Terricabras, Eleni Theocharous, Patrizia Toia, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Yana Toom, Ulla Tørnæs, Evžen Tošenovský, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Claude Turmes, Traian Ungureanu, Miguel Urbán Crespo, Viktor Uspaskich, Inese Vaidere, Ivo Vajgl, Ramón Luis Valcárcel Siso, Adina-Ioana Vălean, Elena Valenciano, Ángela Vallina, Kathleen Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Geoffrey Van Orden, Derek Vaughan, Hilde Vautmans, Miguel Viegas, Daniele Viotti, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Julie Ward, Jakob von Weizsäcker, Bogdan Brunon Wenta, Glenis Willmott, Iuliu Winkler, Anna Záborská, Theodoros Zagorakis, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Joachim Zeller, Gabriele Zimmer, Jana Žitňanská, Kosma Złotowski, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho, Inês Cristina Zuber, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Bocskor, Bogovič, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fotyga, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Hautala, Hayes, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zullo, Zver

Absenți motivat

Borrelli, Crowley, Fountoulis, Gabriel, Hazekamp, Le Pen Jean-Marie, Mihaylova, Parker, Picierno, Takkula

Aviz juridic - Politica de confidențialitate