Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015 - Βρυξέλλες

7. Πρόταση για πράξη της Ένωσης

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι έκανε δεκτή την αίτηση πρότασης για πράξη της Ένωσης που κατατέθηκε από τον Richard Sulík εξ ονόματος του άρθρου 46 παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (B8-0210/2015).

Η εν λόγω πρόταση διαβιβάζεται σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 3, του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή, δηλαδή την επιτροπή ECON.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου