Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 24. června 2015 - Brusel

10. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) (přepracované znění) (COM(2015)0282 - C8-0154/2015 – 2015/0128(COD))

V souladu s článkem 304 Smlouvy konzultuje předseda tento návrh s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

DEVE, JURI

- Návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanoví dočasná opatření voblasti mezinárodní ochrany veprospěch Itálie aŘecka (COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE))

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

BUDG

- Návrh rozhodnutí Rady o přijetí změn Protokolu o těžkých kovech z roku 1998 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 (08648/2015 - C8-0157/2015 - 2014/0359(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Návrh rozhodnutí Rady o přijetí změn Protokolu o perzistentních organických znečišťujících látkách z roku 1998 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979 (08651/2015 - C8-0158/2015 - 2014/0358(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ENVI

2) z parlamentních výborů

- Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2015/000 TA – Technická pomoc z podnětu Komise) (COM(2015)0156 - C8-0093/2015 - 2015/2076(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Gérard Deprez (A8-0185/2015)

- Zpráva o přezkumu rámce pro správu ekonomických záležitostí: kontrolní hodnocení a výzvy (2014/2145(INI)) - výbor ECON - Zpravodajka: Pervenche Berès (A8-0190/2015)

- Zpráva o žádosti o zbavení Sotiriose Zarianopoulose poslanecké imunity (2015/2015(IMM)) - výbor JURI - Zpravodajka: Laura Ferrara (A8-0191/2015)

- Zpráva o žádosti, aby byl Udo Voigt zbaven imunity (2015/2072(IMM)) - výbor JURI - Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A8-0192/2015)

3) od poslanců

3.1) návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Dominique Bilde a Sophie Montel. Návrh usnesení o opuštění strategie Komise na „zlepšování právní úpravy“ (B8-0494/2015)

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

AFCO

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o sledovatelnosti a právní úpravě pro potravinářské výrobky, jimž uplynula lhůta použitelnosti nebo jež jsou poškozené, a o dohledu nad takovými výrobky (B8-0495/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o nové definici chráněného zeměpisného označení a o ochraně místních výjimečných produktů (B8-0501/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Mario Borghezio. Návrh usnesení o zkouškách panenství, jimž jsou podrobovány uchazečky o zařazení do ozbrojených sil v Indonésii (B8-0502/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o Ázerbájdžánu, jehož zvláštní etnická, náboženská a filozofická tolerance by měla být uznána ze strany Evropy (B8-0503/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o dogmatu kázně v oblasti výdajů jakožto příčiny pomalejšího růstu (B8-0504/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o uzavření dvoustranných dohod s některými zeměmi jihovýchodní Asie založených na uplatňování kritéria vzájemnosti v přístupu k podnikatelské činnosti na příslušných trzích (B8-0505/2015)

předáno

příslušný výbor :

INTA

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o boji s mimořádnou chudobou v Evropské unii: o prvořadé prioritě (B8-0507/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o naléhavé situaci týkající se nezaměstnanosti: o potřebě a naléhavosti vhodných opatření (B8-0508/2015)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Dominique Bilde a Sophie Montel. Návrh usnesení o omezení činností paralelního bankovního systému v Evropě (B8-0510/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano a Sophie Montel. Návrh usnesení o strategii boje proti cholesterolu (B8-0511/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o zajištění dobrých životních podmínek při klecovém chovu králíků na maso (B8-0512/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o obnovení demokracie v Evropě (B8-0513/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFCO

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o latině a starořečtině jako původních jazycích a kulturách Evropy (B8-0514/2015)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano a Sophie Montel. Návrh usnesení o pozastavení jednání o přistoupení Srbska k Evropské unii (B8-0515/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Barbara Kappel, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Georg Mayer, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky a Marcel de Graaff. Návrh usnesení o začleňování současného stavu standardizace a techniky ve Spojených státech amerických do návrhů právních předpisů Evropské komise (B8-0516/2015)

předáno

příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

ENVI

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh a Joëlle Mélin. Návrh usnesení o ochraně kulturního dědictví členských států (B8-0517/2015)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o nebezpečnosti derivátových smluv uzavíraných místními orgány (B8-0518/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o konfiskaci majetku nabytého nezákonnou činností (B8-0519/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o škrtech v kultuře prováděných členskými státy (B8-0520/2015)

předáno

příslušný výbor :

CULT

stanovisko :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o opatřeních na podporu modré ekonomiky (B8-0521/2015)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

PECH

- Gianluca Buonanno. Návrh usnesení o zřízení středisek pro identifikaci migrantů a žadatelů o azyl v zemích mimo EU (B8-0522/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o rozvoji sociálních podniků v Evropě (B8-0523/2015)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Marie-Christine Arnautu a Nicolas Bay. Návrh usnesení o surogačním mateřství (B8-0524/2015)

předáno

příslušný výbor :

FEMM

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o vypracování analýzy dopadů migrační politiky Austrálie (B8-0525/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Dominique Bilde, Marine Le Pen, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o zahájení reflexe ohledně celkových výsledků společné evropské měny (B8-0526/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

EMPL

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o podpoře partnerství veřejného a soukromého sektoru v rámci unie kapitálových trhů (B8-0527/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Dominique Bilde, Marine Le Pen, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o navýšení zdrojů daňových správ v rámci boje proti daňovým únikům a o vlivu soukromých auditorských společností v rozhodovacím procesu na evropské úrovni (B8-0528/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o podpoře investování úspor domácností na kapitálových trzích v rámci unie kapitálových trhů (B8-0529/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o věcné změně orientace hlavních směrů hospodářských politik (B8-0530/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh usnesení o financování veřejného dluhu členských států (B8-0531/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o plýtvání potravinami (B8-0538/2015)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Aymeric Chauprade. Návrh usnesení o respektování pravomocí členských států v oblasti rodinné a zdravotní politiky (B8-0543/2015)

předáno

příslušný výbor :

JURI

stanovisko :

FEMM

- Ivo Belet, Daniel Caspary, Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly, Ivana Maletić, Marijana Petir, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Dubravka Šuica a Patricija Šulin. Návrh usnesení o Evropském dni kravaty (B8-0544/2015)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin a Mylène Troszczynski. Návrh usnesení o označování energetických nápojů a nápojů obsahujících kofein (B8-0545/2015)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Nicola Caputo. Návrh usnesení o problematice spojené s činností autodopravců v Evropě (B8-0601/2015)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o mizení dětí (B8-0602/2015)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Jonás Fernández. Návrh usnesení o rozšíření eurozóny (B8-0603/2015)

předáno

příslušný výbor :

ECON

3.2) návrhy změn jednacího řádu (článek 227 jednacího řádu)

- Morten Messerschmidt a Kazimierz Michał Ujazdowski. Návrh změny jednacího řádu evropského parlamentu: Změna článků 17 a 204 (uplatňování d'Hondtova systému) (B8-0611/2015)

předáno

příslušný výbor :

AFCO

Právní upozornění - Ochrana soukromí