Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 24. júna 2015 - Brusel

10. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa uplatňujú opatrenia na výrobky s pôvodom v určitých štátoch, ktoré sú súčasťou skupiny afrických, karibských a tichomorských (AKT) štátov, stanovené vdohodách, ktorými sa uzatvárajú alebo ktoré vedú k uzatvoreniu dohôd ohospodárskom partnerstve (prepracované znenie) (COM(2015)0282 - C8-0154/2015 – 2015/0128(COD))

V súlade s článkom 304 zmluvy bude predseda tento návrh konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

DEVE, JURI

- Návrh rozhodnutia Rady o zavedení dočasných opatrení voblasti medzinárodnej ochrany vprospech Talianska aGrécka (COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

BUDG

- Návrh rozhodnutia Rady o prijatí zmien Protokolu z roku 1998 o ťažkých kovoch k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 (08648/2015 - C8-0157/2015 - 2014/0359(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Návrh rozhodnutia Rady o prijatí zmien Protokolu z roku 1998 o perzistentných organických látkach k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 (08651/2015 - C8-0158/2015 - 2014/0358(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

2) parlamentných výborov

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2015/000 TA – Technická pomoc na podnet Komisie) (COM(2015)0156 - C8-0093/2015 - 2015/2076(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajca: Gérard Deprez (A8-0185/2015)

- Správa Preskúmanie rámca správy hospodárskych záležitostí: zhodnotenie situácie a výzvy (2014/2145(INI)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Pervenche Berès (A8-0190/2015)

- Správa o žiadosti o zbavenie imunity Sotiriosa Zarianopoulosa (2015/2015(IMM)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Laura Ferrara (A8-0191/2015)

- Správa o žiadosti o zbavenie imunity Uda Voigta (2015/2072(IMM)) - výbor JURI - Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A8-0192/2015)

3) poslancov

3.1) návrh uznesenia (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Dominique Bilde a Sophie Montel. Návrh uznesenia o stiahnutí stratégie Lepšia právna regulácia, ktorú predložila Komisia (B8-0494/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

AFCO

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o vysledovateľnosti a právnej úprave pre potravinárske výrobky, ktoré sú po dátume minimálnej trvanlivosti alebo sú nekvalitné, a dohľade nad týmito výrobkami (B8-0495/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o opätovnom vymedzení chráneného zemepisného označenia a ochrany vysokokvalitných miestnych výrobkov (B8-0501/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Mario Borghezio. Návrh uznesenia o testoch panenstva pre regrútky v Indonézii (B8-0502/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o Azerbajdžane: Európa uznáva charakteristickú etnickú, náboženskú a filozofickú toleranciu, ktorou sa vyznačuje (B8-0503/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o dogme disciplíny v oblasti výdavkov ako príčine pomalšieho rastu (B8-0504/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o uzatváraní bilaterálnych dohôd s niektorými krajinami juhovýchodnej Ázie založených na uplatňovaní kritéria reciprocity v prístupe k podnikateľskej činnosti na príslušných trhoch (B8-0505/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o núdzovej situácii v oblasti nezamestnanosti: nevyhnutnosti a naliehavosti vhodných opatrení v tejto oblasti (B8-0507/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o núdzovej situácii v oblasti nezamestnanosti: nevyhnutnosti a naliehavosti vhodných opatrení v tejto oblasti (B8-0508/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Dominique Bilde a Sophie Montel. Návrh uznesenia o obmedzení činností tieňového bankového systému v Európe (B8-0510/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano a Sophie Montel. Návrh uznesenia o stratégii v oblasti boja proti cholesterolu (B8-0511/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o dobrých životných podmienkach zvierat v oblasti klietkového chovu králikov na mäso v Únii (B8-0512/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o obnovení demokracie v Európe (B8-0513/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFCO

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o latinčine a starogréčtine ako pôvodných jazykoch a kultúrach Európy (B8-0514/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano a Sophie Montel. Návrh uznesenia o zastavení rokovaní o pristúpení Srbska k Európskej únii (B8-0515/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Barbara Kappel, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Georg Mayer, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky a Marcel de Graaff. Návrh uznesenia o začleňovaní stavu štandardizácie a techniky v Spojených štátoch amerických do legislatívnych návrhov Európskej komisie (B8-0516/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

ENVI

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh a Joëlle Mélin. Návrh uznesenia o ochrane kultúrneho dedičstva členských štátov (B8-0517/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o miestnych orgánoch a derivátových nástrojoch: riskantné partnerstvo (B8-0518/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o konfiškácii majetku pochádzajúceho z nezákonnej činnosti (B8-0519/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o znižovaní prostriedkov na kultúru zo strany členských štátov (B8-0520/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

stanovisko :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia u modrého hospodárstva (B8-0521/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

PECH

- Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o zriadení identifikačných stredísk pre migrantov a žiadateľov o azyl mimo EÚ (B8-0522/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o rozvoji sociálnych podnikov v Európe (B8-0523/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

- Marie-Christine Arnautu a Nicolas Bay. Návrh uznesenia o donosení dieťaťa náhradnou matkou (B8-0524/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

FEMM

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o vykonaní posúdenia vplyvu migračnej politiky Austrálie (B8-0525/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Dominique Bilde, Marine Le Pen, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o začatí úvah o zhodnotení jednotnej európskej meny (B8-0526/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

EMPL

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o podpore verejno-súkromných partnerstiev v rámci únie kapitálových trhov (B8-0527/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Dominique Bilde, Marine Le Pen, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o zvýšení finančných prostriedkov daňovým správam v boji proti daňovým únikom a o vplyve súkromných audítorských spoločností v rozhodovacom procese na európskej úrovni (B8-0528/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o podpore investovania úspor domácností na kapitálových trhoch v rámci únie kapitálových trhov (B8-0529/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o zmene obsahu všeobecných usmernení hospodárskej politiky (GOPE) (B8-0530/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o financovaní verejného dlhu členských štátov (B8-0531/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o plytvaní potravinami (B8-0538/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Aymeric Chauprade. Návrh uznesenia o rešpektovaní právomoci členských štátov v oblasti rodinnej a zdravotnej politiky (B8-0543/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

FEMM

- Ivo Belet, Daniel Caspary, Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly, Ivana Maletić, Marijana Petir, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Dubravka Šuica a Patricija Šulin. Návrh uznesenia o európskom dni kravaty (B8-0544/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin a Mylène Troszczynski. Návrh uznesenia o označovaní energetických nápojov a nápojov na báze kofeínu (B8-0545/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Nicola Caputo. Návrh uznesenia o problematike autodopravcov v Európe (B8-0601/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

EMPL

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o miznutí detí (B8-0602/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Jonás Fernández. Návrh uznesenia o rozšírení eurozóny (B8-0603/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

3.2) návrhy zmien rokovacieho poriadku (článok 227 rokovacieho poriadku)

- Morten Messerschmidt a Kazimierz Michał Ujazdowski. Návrh na zmenu rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu: Zmena článkov 17 a 204 (uplatňovanie d'Hondtovho systému) (B8-0611/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFCO

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia