Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 24 juni 2015 - Bryssel

10. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts (omarbetning) (COM(2015)0282 - C8-0154/2015 - 2015/0128(COD))
I enlighet med artikel 304 i fördraget skulle talmannen höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

DEVE, JURI

- Förslag till rådets beslut om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland (COM(2015)0286 - C8-0156/2015 - 2015/0125(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

BUDG

- Förslag till rådets beslut om godtagande av ändringarna av 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar avseende tungmetaller (08648/2015 - C8-0157/2015 - 2014/0359(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Förslag till rådets beslut om godtagande av ändringarna av 1998 års protokoll om långlivade organiska föroreningar till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar (08651/2015 - C8-0158/2015 - 2014/0358(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

2) från parlamentets utskott

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2015/000 TA – tekniskt stöd på kommissionens initiativ) (COM(2015)0156 - C8-0093/2015 - 2015/2076(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Gérard Deprez (A8-0185/2015)

- Betänkande om översynen av ramen för ekonomisk styrning: lägesbeskrivning och utmaningar (2014/2145(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Pervenche Berès (A8-0190/2015)

- Betänkande om begäran om upphävande av Sotirios Zarianopoulos immunitet (2015/2015(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Laura Ferrara (A8-0191/2015)

- Betänkande om begäran om upphävande av Udo Voigts immunitet (2015/2072(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0192/2015)

3) från ledamöterna

3.1) resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Dominique Bilde och Sophie Montel. Förslag till resolution om övergivande av kommissionens strategi för bättre lagstiftning (B8-0494/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

AFCO

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om spårbarhet, reglering och övervakning när det gäller utgångna eller otjänliga livsmedelsprodukter (B8-0495/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om en ändring av märkningen skyddad geografisk beteckning (SGB) och skyddet av lokala kvalitetsprodukter (B8-0501/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Mario Borghezio. Förslag till resolution om oskuldstester för rekryter i Indonesien (B8-0502/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om Azerbajdzjan: europeiskt erkännande av den särskilda etniska, religiösa och filosofiska tolerans som kännetecknar landet (B8-0503/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om åtstramningsdoktrinen som orsak till försvagad tillväxt (B8-0504/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om ingåendet av bilaterala avtal med vissa länder i Sydostasien baserade på tillämpningen av kriteriet för ömsesidighet när det gäller behörigheten att bedriva verksamhet på de respektive marknaderna. (B8-0505/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om kampen mot fattigdom inom EU: en topprioritering (B8-0507/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om den katastrofala arbetslösheten och behovet av brådskande åtgärder (B8-0508/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Dominique Bilde och Sophie Montel. Förslag till resolution om en begränsning av verksamheten inom det parallella banksystemet i Europa (B8-0510/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano och Sophie Montel. Förslag till resolution om en strategi för att bekämpa kolesterol (B8-0511/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om djurskyddet för burkaniner i köttproduktionen inom Europeiska unionen (B8-0512/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om återupprättandet av demokratin i Europa (B8-0513/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om latin och klassisk grekiska som ursprungsspråk och ursprungskulturer i Europa (B8-0514/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano och Sophie Montel. Förslag till resolution om att avbryta Europeiska unionens anslutningsförhandlingar med Serbien (B8-0515/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Barbara Kappel, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Georg Mayer, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky och Marcel de Graaff. Förslag till resolution om att normer och tekniska standarder från Förenta staterna tas med i kommissionens lagstiftningsförslag (B8-0516/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

ENVI

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh och Joëlle Mélin. Förslag till resolution om skydd för medlemsstaternas kulturarv (B8-0517/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om lokala myndigheter och derivatkontrakt: en riskfylld kombination (B8-0518/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om förverkande av tillgångar som härrör från illegal verksamhet (B8-0519/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om de europeiska ländernas nedskärningar inom kultursektorn (B8-0520/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

rådgivande utskott :

EMPL

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om åtgärder till stöd för den blå ekonomin (B8-0521/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

PECH

- Gianluca Buonanno. Förslag till resolution om inrättande av förvarsenheter för migranter och asylsökande utanför EU (B8-0522/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om utvecklingen av sociala företag i Europa (B8-0523/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Marie-Christine Arnautu och Nicolas Bay. Förslag till resolution om surrogatmoderskap (B8-0524/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

FEMM

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om genomförandet av en konsekvensbedömning av Australiens migrationspolitik (B8-0525/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Dominique Bilde, Marine Le Pen, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om inledande av en debatt om resultatet av den gemensamma europeiska valutan (B8-0526/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

EMPL

- Dominique Bilde, Mireille D'Ornano, Bruno Gollnisch, Marine Le Pen, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om främjande av offentlig-privata partnerskap inom ramen för kapitalmarknadsunionen (B8-0527/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Dominique Bilde, Marine Le Pen, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om en utökning av skattemyndigheternas medel för att bekämpa skatteflykt och om de privata revisionsföretagens inflytande över beslutsfattandet på europeisk nivå (B8-0528/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om främjande av investeringar av hushållens sparkapital på kapitalmarknaderna inom ramen för kapitalmarknadsunionen (B8-0529/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om ny inriktning av innehållet i de allmänna riktlinjerna för medlemsstaternas och unionens ekonomiska politik (B8-0530/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel och Florian Philippot. Förslag till resolution om finansieringen av medlemsstaternas offentliga skulder (B8-0531/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om matsvinnet (B8-0538/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Aymeric Chauprade. Förslag till resolution om respekt för medlemsstaternas behörighet på området för familjepolitik och hälso- och sjukvård (B8-0543/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

FEMM

- Ivo Belet, Daniel Caspary, Anna Maria Corazza Bildt, Seán Kelly, Ivana Maletić, Marijana Petir, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Milan Zver, Dubravka Šuica och Patricija Šulin. Förslag till resolution om Europeiska slipsdagen (B8-0544/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin och Mylène Troszczynski. Förslag till resolution om märkning av energidrycker och koffeinhaltiga drycker (B8-0545/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Nicola Caputo. Förslag till resolution om de problem som fraktförare upplever i Europa (B8-0601/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

EMPL

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om försvunna barn (B8-0602/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Jonás Fernández. Förslag till resolution om utvidgningen av euroområdet (B8-0603/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

3.2) förslag till ändring av arbetsordningen (artikel 227 i arbetsordningen)

- Morten Messerschmidt och Kazimierz Michał Ujazdowski. Förslag till ändring av Europaparlamentets arbetsordning – Ändring av artiklarna 17 och 204 (tillämpning av d'Hondt-systemet) (B8-0611/2015)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFCO

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy