Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 24 юни 2015 г. - Брюксел

11. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Внесени са следните въпроси с искане за устен отговор от членовете на Парламента (член 128 от Правилника за дейността):

- (O-000070/2015), зададен от Marco Valli и Marco Zanni, от името на групата EFDD, към Комисията: Прозрачност на прилагането на Пакта за стабилност и растеж (2015/2731(RSP)) (B8-0557/2015);

- (O-000069/2015), зададен от Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, към Комисията: Прозрачност на прилагането на Пакта за стабилност и растеж (2015/2731(RSP)) (B8-0558/2015);

- (O-000068/2015), зададен от Burkhard Balz, Alain Lamassoure и Pablo Zalba Bidegain, от името на групата PPE, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer и Michael Theurer, от името на групата ALDE, към Комисията: Прозрачност на прилагането на Пакта за стабилност и растеж (2015/2731(RSP)) (B8-0559/2015);

- (O-000067/2015), зададен от Burkhard Balz, Alain Lamassoure и Pablo Zalba Bidegain, от името на групата PPE, Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer и Michael Theurer, от името на групата ALDE, към Съвета: Прозрачност на прилагането на Пакта за стабилност и растеж (2015/2731(RSP)) (B8-0560/2015);

- (O-000071/2015), зададен от Elisa Ferreira, от името на групата S&D, към Комисията: Прозрачността на Пакта за стабилност и растеж (ПСР) (2015/2731(RSP)) (B8-0561/2015);

- (O-000072/2015), зададен от Sander Loones и Bernd Lucke, от името на групата ECR, към Съвета: Прозрачност на прилагането на Пакта за стабилност и растеж (2015/2731(RSP)) (B8-0562/2015);

- (O-000073/2015), зададен от Sander Loones и Bernd Lucke, от името на групата ECR, към Комисията: Прозрачност на прилагането на Пакта за стабилност и растеж (2015/2731(RSP)) (B8-0563/2015);

- (O-000076/2015), зададен от Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric и Takis Hadjigeorgiou, от името на групата GUE/NGL, към Комисията: Прозрачност на прилагането на Пакта за стабилност и растеж (2015/2731(RSP)) (B8-0565/2015).

Правна информация - Политика за поверителност